Зміст навчання - ЧНУ iм. Петра Могили

Зміст навчання


Навчальні програми

Бакалаврат:

Філологія (Переклад)

Програма підготовки бакалаврів передбачає вивчення основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук. Студенти засвоюють сучасні наукові методи філологічних досліджень. Також, вивчають сутність мови як суспільного явища і її принциповий зв’язок зі світом; основні одиниці мови і мовлення; функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості; основні категорії та види перекладу; особливості перекладацької діяльності; особливості ділового мовлення та ведення діловодства тощо. Використовуючи методи гуманітарних та соціально-економічних наук, бакалавр навчається, зокрема оцінювати та творчо підходити до складаних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності; застосувати комп’ютерну техніку в своїй професійній діяльності та чотири види мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства; перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти; застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше); враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу; використовувати у практиці перекладу довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази даних; вміти творчо підходити до процесу перекладу в різних ситуаціях.

Магістратура:

Філологія (Переклад)

Протягом навчання у магістратурі, бакалаври у повному обсязі опановують основні розділи гуманітарних і соціально-економічних наук, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням – 0203 – Гуманітарні науки; вивчають історію країн вивчених мов: хронологію і етнологію; культурологічні, суспільно-економічні, політичні, державотворчі процеси історичного розвитку їх народів. У студентів формується чітке філософське, економічне, політичне мислення. По завершенні навчання, магістри володіють основами правознавства, педагогіки, та ґрунтовними поняттями, концепціями і фактами сучасного перекладознавства та літературознавства. Окрім того, вони вміють аналізувати ідейно-художній зміст оригіналу та перекладу; досконало володіють двома іноземними мовами, методикою викладання перекладу іноземних мов та літератури в загальноосвітніх школах, спеціалізованих ліцеях та гімназіях, вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації; використовують у своїй навчальній та науковій діяльності сучасні інформаційні технології.

Дисципліни

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови

Події та оголошення


жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Листопада
17
ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти запрошує  усіх охочих взяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 17 листопада 2016 р. Матеріали для участі у конференції приймаються до 14 листопада 2016 …