Медичний інститут - ЧНУ iм. Петра Могили

Медичний інститут

email: ecospectr@ukr.net

Деканат знаходиться: 4-й корпус, кімн. 4-115

тел.: (0512) 76-55-54

Cпеціальність 222 "Медицина", Галузь знань 22 "Охорона здоров’я", освітньої кваліфікації "Магістр медицини", професійної кваліфікації "Лікар".

Спеціальність «Медицина» спрямована на отримання професії лікаря. Лікар – це фахівець, який отримав освіту за спеціальністю «Медицина» (повну вищу медичну освіту) і в установленому законом порядку постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я через профілактику, діагностику та лікування захворювань і травм. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22.08.1996 № 992 (зі змінами від 30.04.2015), медицина – це єдина спеціальність, за якою вищі навчальні заклади зобов’язані забезпечити своїх випускників місцем працевлаштування у державному секторі народного господарства. Після відпрацювання встановленого законодавством для молодих спеціалістів терміну (не менше трьох років) вони можуть пройти перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність, крім стоматології, і виконувати відповідну професійну роботу. Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі. Інтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями.

  Вона здійснюється у вищих медичних навчальних закладах та академіях післядипломної освіти згідно з місцем направлення на роботу. Під час навчання в інтернатурі набувається конкретна лікарська спеціалізація:
 • загальна практика – сімейна медицина,
 • терапія,
 • хірургія,
 • акушерство та гінекологія,
 • лікувальна фізкультура та спортивна медицина,
 • швидка та невідкладна медична допомога,
 • анестезіологія,
 • дерматовенерологія,
 • інфекційні хвороби,
 • невропатологія,
 • нейрохірургія,
 • онкологія,
 • ортопедія та травматологія,
 • отоларингологія,
 • офтальмологія,
 • профпатологія,
 • психіатрія,
 • радіологія,
 • судово-медична експертиза,
 • урологія,
 • фізіотерапія,
 • фтизіатрія тощо.

Спеціальність “Фізична реабілітація”

Майбутні фахівці з спеціальності “Фізична реабілітація” отримають знання з питань анатомії, фізіології людини, фізіологічних основ фізичної культури, лікувальної фізкультури, фізичної реабілітації при різних захворюваннях і травмах, технічних засобів та методів фізичної реабілітації, спортивної медицини. Студенти спеціальності вивчають дві іноземні мови, а також практичні навички масажу, мануальної терапії, лікувальної фізкультури.

Фахівці з фізичної реабілітації можуть працювати в навчально-реабілітаційних центрах системи освіти; закладах системи соціального захисту населення; спеціалізованих дитячих дошкільних закладах та спеціальних групах у дитячих дошкільних установах; спеціальних групах загальноосвітніх та спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, позашкільних закладів; реабілітаційних центрах курортів, санаторіїв, профілакторіїв; реабілітаційних центрах державного управління та місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з реабілітацією; у відомствах, на підприємствах, в організаціях різних форм власності, де використовується праця фахівців спеціальності “Фізична реабілітація”.

Нині на факультеті в штатному розкладі працюють 6 докторів наук, 17 кандидатів наук і 20 викладачів. Забезпечують проведення занять 11 фахівців допоміжного складу. Факультет активно розвивається, модернізуються навчально-наукові лабораторії, налагоджуються стосунки з науковими установами, навчальними закладами, заповідними об’єктами.

Спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Фахівці з екології та охорони навколишнього середовища в ЧНУ ім. П. Могили готуються, спираючись на вітчизняний і міжнародний досвід, отримують ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з питань екології, біології, теорії еволюції, ознайомлюються з критеріальними факторами впливу на навколишнє природне середовище; заходами, спрямованими на підтримку рівноваги в природі тощо. Отримують фундаментальні і практичні знання з двох іноземних мов (обов’язкової – англійської та за вибором – іншої). Особлива увага приділяється адаптивним якостям фахівця, його вмінням вирішувати глобальні проблеми екології, забезпечувати необхідні екологічні умови для життєдіяльності людства, збереження біорізноманіття рослинного і тваринного світу. Підготовка фахівців-екологів відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Керівники медичного інституту

Директор інституту
Наукові ступені і звання. У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у II Московському медичному інституті ім. М.І. Пирогова. В 2003 році отримав атестат доцента. В даний час, після закріпленням науковим кореспондентом Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, працює над завершенням дисертаційної роботи на тему «Психофізіологія комп’ютерного тестування в системі професійного відбору» (19. 00. 02) на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. З 2000 року – дійсний член Міжнародної Академії Наук Екології та Безпеки Життєдіяльності (МАНЕБ). Має більше 180 наукових публікацій.
Напрямки наукової діяльності. Комп’ютерне тестування в системі профвідбору, профорієнтаційна робота, організація психолого-педагогічного тестування абітурієнтів. Удосконалення практичного рішення регіональних рекреаційних проблем. Організаційно-методичне і практичне впровадження методів медико-психологічної, екопсихологічної та соціально-психологічної реабілітації населення регіону.

Ольга Миколаївна Яремчук

Заступник директора. Закінчила ЗОШ № 35 у 1994 році із золотою медаллю. Творчий шлях у науці розпочався з 1994 року після вступу у Миколаївський державний педагогічний інститут. У 1999 році закінчила МДПУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика і математика” та здобула кваліфікацію вчителя фізики і математики. У 2000 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики. Протягом року навчання у магістратурі працювала над близькою до дисертаційного дослідження темою “Структура лекційної частини курсу загальної фізики (розділ “Основи квантової фізики”)”. З 2002 року працює у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили.

У 2007 році завершила навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання фізики» при Інституті Педагогіки НАПН України (м. Київ) та завершила написання кандидатської дисертації на тему «Методика навчання студентів технічних спеціальностей атомної та ядерної фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (фізика)». У 2010 отримала патент на корисну модель «Пристрій для електростимуляції стовбура спинного мозку». З 2010 року обіймає посаду заступника декана факультету еколого-медичних наук та керівника секції фізики МАН МОЦ НТТУМ, активно займається з обдарованою молоддю Миколаївщини. З 2015 року є заступником директора медичного інституту.

 

Бекбулатова Олена Борисівна

провідний фахівець деканату медичного інституту.

Закінчила Всесоюзний сільскогосподарчий інститут заочного навчання (м. Балашиха) за фахом біологія. Кваліфікація – біолог. З 2001 по 2015 роки працювала в Миколаївському політехнічному інституті «Миколаївська політехніка» старшим викладачем на кафедрі «Фізична реабілітація та здоров’я людини».