Медичний інститут - ЧНУ iм. Петра Могили

Медичний інститут

email: ecospectr@ukr.net

Деканат знаходиться: 4-й корпус, кімн. 4-115

тел.: (0512) 76-55-54

Cпеціальність 222 "Медицина", Галузь знань 22 "Охорона здоров’я", освітньої кваліфікації "Магістр медицини", професійної кваліфікації "Лікар".

Спеціальність «Медицина» спрямована на отримання професії лікаря. Лікар – це фахівець, який отримав освіту за спеціальністю «Медицина» (повну вищу медичну освіту) і в установленому законом порядку постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров'я через профілактику, діагностику та лікування захворювань і травм. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням» від 22.08.1996 № 992 (зі змінами від 30.04.2015), медицина – це єдина спеціальність, за якою вищі навчальні заклади зобов’язані забезпечити своїх випускників місцем працевлаштування у державному секторі народного господарства. Після відпрацювання встановленого законодавством для молодих спеціалістів терміну (не менше трьох років) вони можуть пройти перепідготовку та набути іншу лікарську спеціальність, крім стоматології, і виконувати відповідну професійну роботу. Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі. Інтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями.

  Вона здійснюється у вищих медичних навчальних закладах та академіях післядипломної освіти згідно з місцем направлення на роботу. Під час навчання в інтернатурі набувається конкретна лікарська спеціалізація:
 • загальна практика – сімейна медицина,
 • терапія,
 • хірургія,
 • акушерство та гінекологія,
 • лікувальна фізкультура та спортивна медицина,
 • швидка та невідкладна медична допомога,
 • анестезіологія,
 • дерматовенерологія,
 • інфекційні хвороби,
 • невропатологія,
 • нейрохірургія,
 • онкологія,
 • ортопедія та травматологія,
 • отоларингологія,
 • офтальмологія,
 • профпатологія,
 • психіатрія,
 • радіологія,
 • судово-медична експертиза,
 • урологія,
 • фізіотерапія,
 • фтизіатрія тощо.

Спеціальність “Фізична реабілітація”

Майбутні фахівці з спеціальності “Фізична реабілітація” отримають знання з питань анатомії, фізіології людини, фізіологічних основ фізичної культури, лікувальної фізкультури, фізичної реабілітації при різних захворюваннях і травмах, технічних засобів та методів фізичної реабілітації, спортивної медицини. Студенти спеціальності вивчають дві іноземні мови, а також практичні навички масажу, мануальної терапії, лікувальної фізкультури.

Фахівці з фізичної реабілітації можуть працювати в навчально-реабілітаційних центрах системи освіти; закладах системи соціального захисту населення; спеціалізованих дитячих дошкільних закладах та спеціальних групах у дитячих дошкільних установах; спеціальних групах загальноосвітніх та спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, позашкільних закладів; реабілітаційних центрах курортів, санаторіїв, профілакторіїв; реабілітаційних центрах державного управління та місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з реабілітацією; у відомствах, на підприємствах, в організаціях різних форм власності, де використовується праця фахівців спеціальності “Фізична реабілітація”.

Нині на факультеті в штатному розкладі працюють 6 докторів наук, 17 кандидатів наук і 20 викладачів. Забезпечують проведення занять 11 фахівців допоміжного складу. Факультет активно розвивається, модернізуються навчально-наукові лабораторії, налагоджуються стосунки з науковими установами, навчальними закладами, заповідними об’єктами.

Спеціальність “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Фахівці з екології та охорони навколишнього середовища в ЧНУ ім. П. Могили готуються, спираючись на вітчизняний і міжнародний досвід, отримують ґрунтовну теоретичну і практичну підготовку з питань екології, біології, теорії еволюції, ознайомлюються з критеріальними факторами впливу на навколишнє природне середовище; заходами, спрямованими на підтримку рівноваги в природі тощо. Отримують фундаментальні і практичні знання з двох іноземних мов (обов’язкової – англійської та за вибором – іншої). Особлива увага приділяється адаптивним якостям фахівця, його вмінням вирішувати глобальні проблеми екології, забезпечувати необхідні екологічні умови для життєдіяльності людства, збереження біорізноманіття рослинного і тваринного світу. Підготовка фахівців-екологів відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Для вступу на спеціальність 101 “Екологія” необхідно подати результати зовнішнього незалежного оцінювання:

 • українська мова та література
 • біологія
 • математика або історія України.

Після 4 років навчання студенти-екологи здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з кваліфікацією організатор природокористування. На базі бакалаврату студенти можуть навчатися у магістратурі спеціальністю 101 «Екологія» (кваліфікація еколог, викладач вищого навчального закладу). Бакалаври-екологи мають можливість отримати освіту у Республіці Польща за програмою подвійних дипломів.

Студенти вчаться проводити екологічні обстеження; здійснювати екологічний моніторинг, проектування природоохоронних систем та об’єктів, здійснювати аналіз процесів забруднення компонентів довкілля, а також обґрунтовувати вибір оптимальних природоохоронних заходів та рішень із забезпечення екологічної безпеки, проектування та оцінювання шкідливих впливів на людину та навколишнє середовище промислових об’єктів. За данною спеціальністю діє аспірантура.

Випускники мають можливості працевлаштування на приватних та державних підприємствах і обіймати провідні посади з охорони природи. Серед випускників є головні спеціалісти управління екології та природних ресурсів облдержадміністрацій та держекоінспекції, провідні спеціалісти Миколаївської облдержадміністрації та природоохоронних установ Миколаївської області, Басейнового управління водними ресурсами річки Південний Буг, підприємств та консалтингових фірм, які виконують міжнародні проекти екологічного спрямування, розробляють документи для отримання дозволів на природокористування та ін.

Керівники медичного інституту

Директор інституту
Наукові ступені і звання. У 1989 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у II Московському медичному інституті ім. М.І. Пирогова. В 2003 році отримав атестат доцента. В даний час, після закріпленням науковим кореспондентом Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, працює над завершенням дисертаційної роботи на тему «Психофізіологія комп’ютерного тестування в системі професійного відбору» (19. 00. 02) на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. З 2000 року – дійсний член Міжнародної Академії Наук Екології та Безпеки Життєдіяльності (МАНЕБ). Має більше 180 наукових публікацій.
Напрямки наукової діяльності. Комп’ютерне тестування в системі профвідбору, профорієнтаційна робота, організація психолого-педагогічного тестування абітурієнтів. Удосконалення практичного рішення регіональних рекреаційних проблем. Організаційно-методичне і практичне впровадження методів медико-психологічної, екопсихологічної та соціально-психологічної реабілітації населення регіону.

Ольга Миколаївна Яремчук

Заступник директора. Закінчила ЗОШ № 35 у 1994 році із золотою медаллю. Творчий шлях у науці розпочався з 1994 року після вступу у Миколаївський державний педагогічний інститут. У 1999 році закінчила МДПУ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика і математика” та здобула кваліфікацію вчителя фізики і математики. У 2000 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка та методика середньої освіти. Фізика” та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики. Протягом року навчання у магістратурі працювала над близькою до дисертаційного дослідження темою “Структура лекційної частини курсу загальної фізики (розділ “Основи квантової фізики”)”. З 2002 року працює у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили.

У 2007 році завершила навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання фізики» при Інституті Педагогіки НАПН України (м. Київ) та завершила написання кандидатської дисертації на тему «Методика навчання студентів технічних спеціальностей атомної та ядерної фізики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (фізика)». У 2010 отримала патент на корисну модель «Пристрій для електростимуляції стовбура спинного мозку». З 2010 року обіймає посаду заступника декана факультету еколого-медичних наук та керівника секції фізики МАН МОЦ НТТУМ, активно займається з обдарованою молоддю Миколаївщини. З 2015 року є заступником директора медичного інституту.

 

Бекбулатова Олена Борисівна

провідний фахівець деканату медичного інституту.