Навчання іноземних студентівЧНУ імені Петра Могили – молодий університет який вже зарекомендував себе як надійний навчальний заклад не лише для охочих здобути якісну вищу освіту за європейськими стандартами серед української аудиторії, але й серед іноземних громадян.

Прийом іноземців для навчання в ЧНУ імені Петра Могили здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених навчальним закладом з юридичними та фізичними особами.

До університету приймаються іноземці без обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Іноземці зараховуються до ЧНУ імені Петра Могили на підставі укладеного договору.

Реєстрація національного паспорта іноземця, який прибув до ЧНУ імені Петра Могили з метою навчання, проводиться в органах внутрішніх справ на підставі письмового звернення університету.

В університеті питаннями паспортно-візової служби займається відділ міжнародних зв’язків.

Університет має повний комплект документів, що зібрані у Збірнику нормативно-правових документів з питань організації та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн, який видається щорічно Українським державним центром міжнародної освіти МОН України. Також міжнародна діяльність університету відбувається відповідно до наказів, постанов та інших нормативних документів, які надходять до університету після видання останнього Збірника нормативно-правових документів з питань організації та підготовки в Україні фахівців для зарубіжних країн.

Згідно з укладеними угодами іноземні громадяни можуть вступити бакалаврат, магістуру, аспірантуру та докторантуру два рази на рік до 1 листопада та до 1 березня. Іноземні громадяни також можуть бути зараховані до підготовчого відділу протягом року за умови, що група буде складатись з щонайменше 10 осіб.

Важлива інформація щодо Covid-19 / Important information about Covid-19

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО COVID-19

IMPORTANT INFORMATION ABOUT COVID-19

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

ХІV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ДО ЧНУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

 1. Прийом на навчання до ЧНУ імені Петра Могили іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до ЧНУ імені Петра Могили на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
 1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ЧНУ імені Петра Могили за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:
  1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;
  2) упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.
  Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 7 розділу XV цих Правил, для прийому таких іноземців не застосовуються.
  ЧНУ імені Петра Могили обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.
  Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ЧНУ імені Петра Могили на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
 2. Вимоги ЧНУ імені Петра Могили відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ЧНУ імені Петра Могили.
 3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.
 5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.
 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до ЧНУ імені Петра Могили за правилами, передбаченими цими Правилами для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII цих Правил, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості – іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії).

ФАКУЛЬТЕТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Інститут державного управління

 • Менеджмент
 • Публічне управління та адміністрування
 • Соціальна робота

Інститут філології

 • Журналістика
 • Середня освіта
 • Українська мова та література
 • Словянські мови та літератури (переклад включно, перша – польська мова)
 • Германські мови та літератури (переклад включно, перша – англійська мова)
 • Германські мови та літератури (переклад включно, перша – німецька мова)

Медичний інститут

 • Медицина
 • Фармація, промислова фармація
 • Психологія
 • Екологія

Факультет фізичного виховання і спорту

 • Фізична культура і спорт

Факультет політичних наук

 • Історія та археологія (спеціалізація: Історія)
 • Політологія
 • Соціологія
 • Соціальна робота
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (спеціалізація: Міжнародні відносини)

Юридичний факультет

 • Правознавство

Факультет економічних наук

 • Облік і оподаткування (спеціалізація: Облік і аудит підприємницької діяльності)
 • Фінанси, банківська справа і страхування (спеціалізація: Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: Економіка та управління підприємством)
 • Геодезія та землеустрій

Факультет комп’ютерних наук

 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп’ютерні науки
 • Комп’ютерна інженерія
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Навчально – науковий інститут післядипломної освіти

 • Менеджмент: Якість, стандартизація та сертифікація (магістратура)

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти

Перепідготовка кадрів, ступенева підготовка фахівців та здобуття вищої освіти без відриву від виробництва (заочна форма навчання)
 • Облік і оподаткування (спеціалізація: Облік і аудит підприємницької діяльності)
 • Фінанси, банківська справа і страхування (спеціалізація: Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація: Економіка та управління підприємством)
 • Українська мова та література
 • Германські мови та літератури (переклад включно):
  – переклад (англійська мова)
  – переклад (німецька мова)
  – англійська мова та література
  – німецька мова та література
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • Комп’ютерна інженерія
 • Системний аналіз
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Екологія
 • Фізична реабілітація
 • Історія та археологія (спеціалізація: Історія)
 • Політологія
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (спеціалізація: Міжнародні відносини)
 • Соціологія
 • Соціальна робота
 • Право

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

(переклад українською мовою має бути доданий)

 • документ про освіту та одержані оцінки (бали) з навчальних дисциплін та переклад на українську мову, засвідчений нотаріусом;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції;
 • паспорт та свідотство про народження з перекладом на українську мову, засвідчений нотаріусом;
 • 6 фотокарток розміром 3.4 х 4.5 см.

УМОВИ та вартість НАВЧАННЯ

Навчання ведеться українською та англійською мовами.
Після закінчення навчання студенти отримують диплом європейського зразка.

Терміни навчання:

 1. Підготовче відділення – 1 місяць – рік
 2. Бакалаврат – 4 роки
 3. Магістратура – 1,5 року
 4. Аспірантура – 4 роки
 5. Докторантура – 2 роки

Сума оплати за навчання іноземців та осіб без громадянства.

затверджено Вченою радою ЧНУ імені Петра Могили (протокол №11 від 30.06.2017 р.). Іноземці, які планують навчатися в ЧНУ імені Петра Могили, повинні звернутися до відділу міжнародних зв’язків:

(0512) 76-55-77
fordep@chmnu.edu.ua

Ступінь навчання Вартість одного року навчання у доларах США Мова навчання
Підготовче відділення

1500

Денна форма навчання

Бакалавр 1503 українська
Бакалавр 1700* англійська
Магістр зі спеціальності
222 «Медицина»
3000 українська
Магістр зі спеціальності
222 «Медицина»
3800(щорічно за 1-ший,
2-гий, та 3-тій роки навчання)
англійська
4100* (щорічно за 4-тий,
5-тий, та 6-тий роки навчання)
Магістр 1503 українська
Магістр 1700* англійська
Аспірантура 2000 англійська
Докторантура 2000 англійська

Заочна форма навчання

Бакалавр 1100 не залежно від мови навчання
Магістр 1503
* за умови формування окремої групи

Ви можете перерахувати платіж безпосередньо на банківський рахунок ЧНУ імені Петра Могили з-за кордону, використовуючи нижчевказані реквізити.
Реквізити по сплаті за навчання:

Beneficiary:                   Petro Mohyla Black Sea National University

Account beneficiary’s:

IBAN:                            UA743204780000025301000000111

Bank of beneficiary’s:   JSB «UKRGAZBANK», Kyiv, Ukraine

SWIFT: UGASUAUK

Account bank of  beneficiary:

Correspondent bank:    J.P.Morgan Chase Bank, N.A.

New York, USA

SWIFT: CHASUS33

Petro Mohyla Black Sea National University

Desantnykiv Street 68 Bulding 10,

UA-54003 Mykolaiv

Number 23623471

Призначення платежу: оплата навчання _____(ім’я, прізвище)______ згідно з контрактом № _________ за навчання за 20__-20__ академічний рік за -___________ курс

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Запрошення

Вартість запрошення становить $ 100  (сто) доларів США за курсом Національного Банку України валюти на момент сплати.

Студент має надати наступні документи:

(переклад українською мовою має бути доданий)

 • документ про освіту та одержані оцінки (бали) з навчальних дисциплін та переклад на українську мову, засвідчений нотаріусом;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції;
 • паспорт з перекладом на українську мову, засвідчений нотаріусом 2 штуки;
 • 10 фотокарток розміром 3.4 х4.5 см.
 • Страховки на 6 років

НОСТИФІКАЦІЯ (процедура визнання іноземних документів про освіту)     

Документи про попередню освіту ПОВИНІ бути лише з АПОСТИЛЕМ! Ми не будемо зараховувати студентів без АПОСТИЛЮ, тому що це перший етап нострифікації. Нострифікація (визнання) ПОВИНЕ бути виконана ДО КІНЦЯ 1-го семестру 1-го навчального року, В ІНШОМУ ВИПАДКУ МАЄ ПРАВО ВІДРАХУВАТИ студента.

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

Тривалість підготовчих курсів – 4 місяці, вартість – 100 $ на місяць.

Підготовче відділення ЧНУ імені Петра Могили існує в університеті з 1997 року і є структурним підрозділом, на базі якого здійснюється доуніверситетська підготовка.

Доуніверситетська підготовка на базі підготовчого відділення проводиться за такими напрямами:

 • підготовчі курси з поглибленого вивчення предметів шкільної програми;
 • підготовчі курси для вступу на ОКР спеціаліст та магістр;
 • підготовчі курси для студентів, які не вивчали іноземну мову;
 • підготовка іноземних студентів до вступу в університет.

Метою доуніверситетської підготовки є забезпечення умов якісної підготовки громадян до вступу шляхом ретельного вивчення навчальних дисциплін, а також успішна адаптація абітурієнтів до навчання у вищому навчальному закладі. Однією з головних завдань роботи підготовчого відділення є формування якісного контингенту студентів університету.

Для зарахування необхідно надати наступні документи:
(переклад українською мовою має бути доданий)

 • документ про освіту та одержані оцінки (бали) з навчальних дисциплін та переклад на українську мову, засвідчений нотаріусом;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції;
 • паспорт з перекладом на українську мову, засвідчений нотаріусом 2 штуки;
 • 10 фотокарток розміром 3.4 х4.5 см.
 • Страховки на 6 років

УМОВИ ПРОЖИВАННЯ

Internal Regulations for Non-residents of Petro Mohyla Black Sea National University Dormitory
Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитках ЧНУ ім. Петра Могили

Гуртожиток № 3 розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Логовенко, 2. Місцезнаходження гуртожитку є дуже зручним тому, що знаходиться недалеко від університету, поруч є супермаркет, магазини та громадський транспорт. Будівля має 3 поверхи та розрахована на проживання 150 студентів. На кожному поверсі для студентів розташовані кухні, які обладнані електроплитами та санвузли з сучасним ремонтом. На кухні самообслуговування все обладнано належним чином для того, щоб самостійно приготувати смачну домашню їжу.

За чистотою та порядком усіх необхідних приміщень ретельно слідкує персонал гуртожитку.

Кімнати на 2 або 3 особи максимально комфортні для проживання та навчання. Студенти мають доступ до мережі Інтернет. У будь-який час вони мають можливість звернутися з наявними питаннями та пропозиціями до персоналу, який готовий прийти на допомогу та надати усю необхідну інформацію.

Студенти, які проживають у гуртожитку користуються послугами пральної кімнати (послуга платна).

Студенти мають можливість за необхідністю відвідувати бібліотеку, яка знаходиться у корпусі гуртожитку та має комфортні умови для самопідготовки у вільний від навчання час.

Підтримується здоровий спосіб життя у приміщенні гуртожитку та на його території.

Плата за гуртожиток за місяць становить $ 40 (сорок) доларів по курсу Національного Банку України, визначений станом на час сплати.

Контакти:
Якщо у вас є запитання – напишіть або зателефонуйте нам!

(0512) 76-55-77
fordep@chmnu.edu.ua

 

Дозвілля іноземних студентів

Іноземні студенти відсвяткували індійський Новий рік – Дівалі

Іноземні студенти провели презентацію про культуру своїх країн

Студенти-іноземці завітали до Миколаївського обласного будинку дитини з подарунками

Іноземні студенти Могилянки відсвяткували традиційне індійське свято Холі

Іноземні студенти ЧНУ імені П. Могили відсвяткували Freshers party 2018-2019

Студенти медичного з Індії відзначили традиційне свято Онам

Студенти ЧНУ імені Петра Могили прикрасили новорічну ялинку