Центр соціологічних досліджень - ЧНУ iм. Петра Могили

Центр соціологічних досліджень


Миколаївський центр соціологічних досліджень (далі – Центр)  створений в структурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили на базі факультету соціології.

Про Центр

Положення про навчально-наукову-виробничу лабораторію Миколаївський центр соціологічних досліджень

Основною метою діяльності Центру є розвиток соціології, її теоретичного змісту, формування соціологічної культури, вивчення найактуальніших соціальних, в тому числі соціально-політичних й соціально-психологічних проблем молоді та українського суспільства в цілому, розроблення пропозицій щодо його подальшого розвитку.
Діяльність Центру забезпечується його співробітниками і залученими до співпраці кваліфікованими спеціалістами, фахівцями-практиками, спеціалістами соціологічних служб, а також аспірантами, магістрантами і студентами факультету соціології, для яких робота в Центрі буде додатковою можливістю для проведення соціологічних досліджень та набуття практичного досвіду.
Центр співпрацює безпосередньо зі Всеукраїнською соціологічною службою (ВСС), освітніми установами, науково-дослідними центрами, соціальними службами, громадськими організаціями тощо.
Конкретизація мети Центру реалізується у завданнях, серед яких пріоритетними є:

  • виконання замовлень на соціологічні дослідження структурних підрозділів ЧНУ імені Петра Могили, державних і недержавних служб, відомств;
  • проведення соціологічних досліджень на рівні країни, області, міста, міжнародних соціологічних досліджень;
  • надання науково обґрунтованих соціологічних даних структурним підрозділам університету, органам виконавчої влади, засобам масової інформації тощо;
  • розробка соціологічного інструментарію та нормативних документів прикладних соціологічних досліджень;
  • підтримка й впровадження інноваційних технологій у ЧНУ імені Петра Могили з метою формування у молоді гуманістичного світогляду;
  • організація міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, симпозіумів, семінарів та інших наукових форумів;
  • підготовка до друку наукових праць, підручників і навчальних посібників, методичної, довідникової та іншої літератури;
  • сприяння задоволенню потреб регіону у підготовці магістрів, кандидатів, докторів наук соціально-гуманітарного профілю та інших практиків нової генерації.

Принципи діяльності Центру:
1. Центр організовує та забезпечує свою діяльність на принципах самофінансування та самозабезпечення.
2. З метою використання наукових розробок у практиці та розширення напрямів фінансування Центр може використовувати різні форми зв’язків науки з практикою у відповідності до Статуту ЧНУ імені Петра Могили, Положення про Центр, чинного законодавства України.
3. Прибутки, одержані Центром, а також набуте за рахунок цих прибутків майно, використовується Центром для наукових досліджень, для розвитку матеріально-технічної бази і соціальних програм, а також з іншою метою, пов’язаною з виконанням Центром завдань згідно з Положенням Центру, Статутом ЧНУ імені Петра Могили та чинним законодавством України.

Структура Центру

Миколаївський центр соціологічних досліджень як організаційна структура складається з відділів, лабораторій та органів управління.

Відділ є підрозділом Центру, який здійснює науково-дослідну і впроваджувальну діяльність одного або кількох споріднених напрямів.

Сектор є частиною відділу або самостійним підрозділом Центру з більш вузькою, чітко окресленою проблематикою наукових досліджень, робота якого спрямована на впровадження результатів цих досліджень.

Лабораторія – складова частина відділу чи сектору, де здійснюється експериментальна робота та впровадження творчих ідей у практику.

До структури Центру входять такі підрозділи:

  • відділ дослідження соціально-політичних та соціально-економічних проблем регіону та міста;
  • лабораторія соціальної роботи та соціальної політики;
  • відділ дослідження механізму функціонування і трансформації масової свідомості населення регіону і міста;
  • відділ вивчення ціннісних орієнтацій студентської молоді;
  • лабораторія дослідження девіантної поведінки сучасної молоді;
  • лабораторія дослідження вільного часу та дозвілля;
  • лабораторія дослідження ролі університетської освіти у формуванні інтелектуальної еліти України;
  • відділ вивчення потреб ринку праці та проблем працевлаштування молоді;
  • науково-виробничий сектор впровадження у навчально-виховний процес і виробничу практику власних наукових та інших творчих ідей.

Керівництво центру

До складу керівництва Центру входять науковий керівник (директор), заступники директора, керівники структурних підрозділів та проектів.

Загальне керівництво покладається на наукового керівника (директора), який за погодженням з керівництвом Всеукраїнської соціологічної служби призначається ректором ЧНУ імені Петра Могили.

Науковий керівник подає пропозиції керівництву ЧНУ імені Петра Могили щодо комплектування штату працівників Центру: заступників, керівників структурних підрозділів та проектів.

Штатні розписи та кошториси затверджуються ректором ЧНУ імені Петра Могили за погодженням з дирекцією ВСС.

Науковий керівник (директор):

  • здійснює стратегічне і загальне керівництво науковою діяльністю Центру;
  • представляє Центр перед керівництвом ВСС та у його зв’язках з організаціями і установами України і за її кордонами у межах наданих повноважень;
  • затверджує і погоджує з керівництвом ЧНУ імені Петра Могили та ВСС плани роботи Центру;
  • організовує експертну оцінку виконаних робіт;
  • залучає до участі в проектах, що виконуються, співробітників ЧНУ імені Петра Могили та ВСС, компетентних і зацікавлених осіб інших установ та організацій;
  • для виконання окремих заходів та реалізації проектів створює тимчасові колективи з укладанням контрактів або трудових угод (за наявністю відповідного фінансування);
  • відповідає за ефективне цілеспрямоване використання коштів, за стан трудової і виконавчої дисципліни, звітує про виконану роботу у встановленому порядку;
  • щорічно звітує про наукову діяльність керівництву ЧНУ імені Петра Могили.

Керівники структурних підрозділів та проектів:

  • подають пропозиції щодо планів роботи Центру;
  • здійснюють пошук замовлень і грантів на виконання науково-технічних проектів;
  • беруть безпосередню участь у виконанні дослідницьких та виробничих програм;
  • здійснюють керівництво фахівцями, залученими до реалізації проектів;
  • виконують доручення наукового керівника (директора) в межах питань, що входять до функцій Центру.

Співробітники і допоміжний персонал:

  • здійснюють реалізацію проектів та технічне забезпечення їх виконання;
  • забезпечують збереження закріплених та придбаних за кошти Центру матеріальних цінностей;
  • виконують доручення керівництва Центру в межах питань, що входять до функцій Центру.

Контакти

Науковий керівник (директор) Центру: Людмила Анатоліївна Ляпіна, кандидат політичних наук, доцент, декан факультету соціології.

Місце знаходження Центру: 54003, м. Миколаїв, вул. Акіма, 2 (корпус 10-Л)

Телефони Центру: (0512) 76-55-52; (0512) 57-18-00

Якість навчальної та виховної роботи в ЧНУ

 

Події та оголошення


Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба. 

Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.