Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування

Ємельянов Володимир Михайлович

директор Інституту державного управління, доктор наук з державного управління, державний службовець І рангу

Інститут державного управління (ІДУ) був створений у 2006 році відповідно до рішення Вченої Ради МДГУ імені Петра Могили, у складі Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили, (з 2008 року Чорноморський державний університет імені Петра Могили, а з 2016 року Чорноморський національний університет імені Петра Могили).

У 2004 році у складі МДГУ імені Петра Могили створено кафедру державного управління, яку очолив Багмет М.О. – доктор історичних наук, професор кафедри менеджменту та адміністрування. У цьому ж році відбувся перший набір слухачів на денній та на заочній формах навчання за державним замовленням, а в грудні 2005 року відбувся перший випуск слухачів денної форми навчання, які отримали дипломи магістра державного управління зі спеціальності «Державна служба».

12 вересня 2006 році кафедру державного управління було реорганізовано у новостворений ІДУ, який очолив Фуртатов В.С. – державний службовець 4 рангу. На той час в інституті налічувалось дві кафедри: кафедра державної служби та кафедра державної політики та менеджменту. Розпочалась наукова і творча робота новоствореного Інституту.

З 2009 року керівництво ІДУ здійснює Ємельянов В.М. – доктор наук з державного управління, професор, державний службовець І рангу. Володимиру Михайловичу Ємельянову, доктору наук з державного управління, професору, директору Інституту державного управління ЧНУ імені Петра Могили присвоїли почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», згідно з Указом Президента України №398/2017 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди 26-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року».

У період 2009-2014 років відбуваються корінні та якісні зміни у стратегії розвитку ІДУ у 2010 році створено третю кафедру державного управління та політичної аналітики, яку у квітні 2014 року було реорганізовано у кафедру місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики.

У 2016 році відбувається реорганізація ІДУ, згідно з рішенням Вченої Ради ЧНУ (колиш. ЧДУ) імені Петра Могили від 14 квітня 2016 року, у червні місяці створюється нова випускова кафедра «Менеджменту та адміністрування», а на базі реорганізованої кафедри місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналітики створено кафедру «Публічного управління та адміністрування». У 2017 р. відповідно до рішення Вченої Ради ЧНУ імені Петра Могили (Протокол № 2 від 5 жовтня 2017 р.) і Наказу № 2-ВР від 6 жовтня 2017 р. кафедру «Менеджменту та адміністрування» перейменовано на кафедру «Місцевого самоврядування та регіонального розвитку».

Сьогодні ІДУ здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізації: «Державна служба» «Місцеве самоврядування».

З 2018 року до складу ІДУ біло додано кафедру соціальної роботи, правління й педагогіки.

Видавничу діяльність в ІДУ здійснює видавничий відділ, який був створений на базі ЧНУ у 1997 р. За активної наукової діяльності професорсько-викладацького складу ІДУ та наукової громадськості видавництво ЧНУ імені Петра Могили кожного року видає низку монографій, навчальних посібників з грифом МОН України, зокрема наукові фахові видання.

У 2012 році спільними зусиллями ІДУ було засновано наукове видання іноземною мовою «Public Policy and Economic Development», яке за рішенням Окружного суду м. Познань (Польща) № 144/14/10 від 3 липня 2014 р. внесено до Реєстру газет та журналів та має статус міжнародного видання, яке висвітлює соціальні, політичні, економічні питання розвитку суспільства та держави. Періодичність виходу журналу – 4 рази на рік, на сторінках видання публікують свої статті не лише науковці України, але й Польщі, Канади та інших країн світу. Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 цей журнал включений до Переліку науково-методичних фахових видань з державного управління, в якому можуть бути опубліковані матеріали дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук (PhD).

Журнал «Інвестиції: практика та досвід» свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 17597-644ПР від 29.03.2011р.) засновано у 2002 році як потужний науковий друкований засіб масової інформації, який висвітлює такі питання: теорія інвестицій та інвестиційний розвиток, інноваційний розвиток, загальні питання економіки, механізми державного управління у різних сферах.

Наукові фахові видання ІДУ (переглянути)

Спеціалізована вчена рада. 23 лютого 2011 року у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили Постановою Президії ВАК України №21-06/2 відкрито спеціалізовану Вчену Раду Д 38.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями:

  • 25.00.02 – механізми державного управління;
  • 25.00.04 – місцеве самоврядування.

До складу спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 входить 15 провідних вчених різних напрямів галузі державного управління, з яких 15 докторів наук, зокрема 13 – з державного управління, що дає можливість здійснювати різнобічну експертну оцінку дисертаційних робіт.

З 1 квітня відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.2014 № 455, спеціалізованій вченій раді Д 38.053.03 строком на три роки у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю:

25.00.02 – механізми державного управління.

За період існування спеціалізованої ради захищено 25 докторських дисертацій та 40 кандидатських дисертацій з державного управління. Починаючи з 2009 р., з цієї чисельності 7 докторів наук та 4 кандидати наук продовжують сьогодні працювати в рідному навчальному закладі, займаючись науковою та викладацькою роботою та є штатними працівниками інституту. До захисту в 2016 р. підготовлено 2 докторські дисертації.

Спеціалізована Вчена Рада Д 38.053.03

Міжнародна співпраця ІДУ. 2008 р. і по теперішній час в ІДУ налагоджена співпраця з Програмою академічних стипендій (ПАС), що є частиною Програми підтримки вищої освіти.

Міжнародна співпраця ІДУ (файл)

Співпраця з органами державного управління та місцевого самоврядування.ІДУ тісно співпрацює з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Така співпраця дає можливість краще вивчити потреби владних інституцій регіону, а також підвищити рівень професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Всю корисну інформацію абітурієнти та студенти можуть знайти за посиланнями:

Контактна інформація

54003, м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П

(0512) 76-71-92, 76-71-88

d_idu@ukr.net