Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування

Ємельянов Володимир Михайлович

директор Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, державний службовець І рангу

10 корпус, ауд. 10-207

(0512) 76-71-88

nnipua@chmnu.edu.ua

Сайт інституту

Історія розвитку інституту розпочалась у 2004 році зі створення кафедри державного управління. У цьому році відбувся перший набір слухачів на денну та на заочну форми навчання за державним замовленням, а вже грудні 2005 року відбувся перший випуск слухачів денної форми навчання, які отримали дипломи магістра державного управління зі спеціальності «Державна служба».

12 вересня 2006 року, відповідно до рішення Вченої Ради МДГУ імені Петра Могили, було створено Інститут державного управління.

У 2007 року в університеті відкрита аспірантура з державного управління. З 2011 року у ЧНУ ім. Петра Могили діє спеціалізована Рада Д 38.053.03 з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з публічного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. З 2016 року ЧНУ ім. Петра Могили здійснює підготовки докторів PhD зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». В спецраді захищено більше 60 кандидатських та 30 докторських дисертацій.

З 2015 року в інституті проводиться підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, соціальних працівників за різними напрямами. В ННІПУА курси підвищення кваліфікації пройшли більше 6000 осіб.

У 2018 році в університеті створено повний цикл підготовки фахівців для сфери публічного управління за освітніми та науковими програмами на різних рівнях вищої освіти. Підготовка фахівців для галузі публічного управління здійснюється за першим (бакалаврським) рівнем, другим (магістерським) рівнем та третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

У вересні 2023 року Інституту державного управління перейменовано у Навчально-науковий інститут публічного управління та адміністрування (далі ННІПУіА).

До складу ННІПУА входять три кафедри:

  • кафедра публічного управління та адміністрування;
  • кафедра місцевого самоврядування та регіонального розвитку;
  • кафедра соціальної роботи, управління та педагогіки.

Сьогодні ННІПУіА здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

231 «Соціальна робота»

Рівень підготовки:

перший (бакалаврський)

Строк навчання: 3 роки 10 місяців

На основі: повної загальної освіти

Форма навчання: денна та заочна

Освітня програма «Психосоціальна допомога та реабілітація» здійснює фундаментальну підготовку фахівців у галузі соціальної роботи, психосоціальної допомоги, реабілітації населення та управлінської роботи. Випускники готові до працевлаштування в установах системи соціального захисту населення, органах державної влади та місцевого самоврядування, центрах зайнятості, центрах соціальних служб, пенітенціарних закладах, неурядових громадських організаціях, всеукраїнських та міжнародних благодійних фондах, реабілітаційних центрах, закладах освіти, ЗСУ тощо.

Рівень підготовки:

другий (магістерський)

Строк навчання: 1 рік 4 місяця

На основі: бакалавра

Форма навчання: денна та заочна

Освітня програма «Соціальна робота.» Бакалаврська освітня програма готує фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими та професійними компетентностями в галузі соціальної роботи для виконання завдань та обов’язків соціального працівника. Завдання магістерської освітньої програми – підготовка фахівців, які володіють професійними навичками: кейс-менеджемента, wellness консультування, соціальної анімації, розробки і проведення тренінгів, фандрайзингу для громадської та управлінської діяльності, написання і реалізації соціальних проєктів та грантів, комунікації з різними категоріями клієнтів.

281 «Публічне управління та адміністрування »

Рівень підготовки:

перший (бакалаврський)

Строк навчання:3 роки 10 місяців

На основі: повної загальної освіти

Форма навчання: денна та заочна

Освітня програма «Адміністративний менеджмент» створена з метою підготовки фахівців для роботи в органах публічної влади.

Бакалавр з публічного управління та адміністрування може бути працевлаштований згідно з класифікатором професії в органах публічної влади, бізнес-структурах та громадському секторі на посадах радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, сільських, селищних рад та громад, в тому числі спеціаліста із зв’язків з громадськістю, HR-менеджерами, адміністративного помічника, державного соціального інспектора, адміністративного секретаря, помічника-консультанта народного депутата, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інструктора з організаційної роботи, інспектора з основної діяльності, інспектора з соціальних виплат, інспектора з ліцензування, провідним фахівцем служб державних органів влади та територіальних громад тощо.

Рівень підготовки:

другий (магістерський)

Строк навчання: 1 рік 4 місяця

На основі: бакалавра

Форма навчання: денна та заочна

Освітні програми:

  • «Публічне управління та адміністрування,»
  • «Державна служба,»
  • «Місцеве самоврядування»

Здобувачі освіти отримують повний обсяг знань, навичок та вмінь необхідних для роботи в галузі публічного управління та адміністрування. Випускники підготовлені для роботи на посадах в центральних і місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування, виконавчих органах територіальних громад, радах всіх рівнів, Збройних силах України, Національній поліції України, вищих навчальних закладах, на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій, приватних установах та бізнес-структурах різних галузей, на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності, політичних партіях, на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

  • «Публічне управління закладами охорони здоров’я»

Відкриває шлях випускникам обіймати посади генерального директора (директора), заступника генерального директора закладу охорони здоров'я, провідного директора, молодшого директора, змінного директора, начальника (завідувача, керівника) структурного підрозділу закладу охорони здоров'я. Випускники набувають вмінь із фінансово-економічної діяльності закладів охорони здоров'я, засвоюють специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я, удосконалюють лідерські, командні та аналітичні, навички.

Магістри публічного управління та адміністрування мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за програмою доктора PhD за спеціальністю Публічне управління та адміністрування

016 Спеціальна освіта

Рівень підготовки:

перший (бакалаврський)

Строк навчання:3 роки 10 місяців

На основі: повної загальної освіти

Форма навчання: денна та заочна

Освітня програма: Спеціальна освіта. Логопедія

Кваліфікація за дипломом освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: бакалавр спеціальної освіти, вчитель-логопед дошкільних і шкільних закладів, асистент вчителя (вихователя) закладів освіти з інклюзивною формою навчання, вихователь дітей з особливими освітніми потребами.

Рівень підготовки:

другий (магістерський)

Строк навчання: 1 рік 4 місяця

На основі: бакалавра

Форма навчання: денна та заочна

Освітня програма: Спеціальна освіта. Логопедія

Кваліфікація за дипломом освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»: магістр спеціальної освіти, логопед реабілітаційних центрів, викладач спеціальної педагогіки і логопедії, фахівець (логопед) інклюзивно-ресурсного центру.

Випускники спеціальності «Спеціальна освіта» можуть працювати: вчителями-логопедами в закладах освіти та реабілітаційцних центрах; вчителями-логопедами дошкільних, шкільних та реабілітаційних закладів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку; логопедами міських, районних логопунктів; асистентами вчителя (вихователя) класів (груп) з інклюзивною формою навчання; логопедами у реабілітаційних центрах охорони здоров’я; вихователями спеціальних груп закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, навчально-реабілітаційних центрів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку; корекційними педагогами в закладах освіти; вчителями-дефектологами ЗДО, ЗЗСО.

Наукові фахові видання ННІПУА

ННІПУА є засновником журналів включених до переліку наукових фахових видань України категорії Б: «Публічне управління та регіональний розвиток» (Public Administration and Regional Development) ISSN: 2616-6216, (індексований у науковометричних базах Index Copernicus (імпакт фактор 78, 73), Erikplus, DOAG, Crossref, Scilit, DRJI GOOGLE Scholar, WorldCat) та журналі «Інвестиції: практика та досвід» (http://www.investplan.com.ua/).

Корисну інформацію абітурієнти можуть знайти за посиланнями:

Контактна інформація

54003, м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна, 2a, корпус 10-П

Директор ННІПУА: (0512) 76-71-88;

Деканат: (0512) 76-71-92;

Кафедра публічного управління та адміністрування: (0512) 76-71-92;

Кафедра соціальної роботи управління та педагогіки: (0512): 76-92-82;

Кафедра місцевого самоврядування та регіонального розвитку: (0512) 76-92-93

Ел. пошта: d_idu@ukr.net

Сайт інституту

Facebook