Вчена рада ЧНУ імені Петра Могили


Клименко Леонід Павлович
Голова Вченої  ради

ректор університету,
доктор технічних наук,
професор

 

 

Чорна Вікторія Олександрівна
Вчений секретар

кандидат соціологічних наук, доцент,
Вчений секретар

вул. 68 Десантників, 10, ауд. 5-106/5-107.
(0512) 76-55-89.
v4enarada@chmnu.edu.ua

Вчена рада Чорноморського національного університету імені Петра Могили (далі – Університет) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років згідно зі ст. 36 Закону України «Про вищу освіту». Положення про Вчену раду затверджується конференцією трудового колективу Університету. Діяльність Вченої ради регламентує план роботи на навчальний рік, затверджений ректором.

Вчена рада затверджена на зборах трудового колективу 20 грудня 2019 року протокол № 11 (наказ №11/1 від 22 січня 2020 р.). Внесені зміни в склад Вченої ради у зв’язку з виробничою необхідністю, відповідно до наказів №1 від 04.01.2022 р., № 91 від 17.05.2022 р., №160 від 31.08.2022 р., №165 від 16.09.2022 р., №145/1 від 28.06.2023 р., №158 від 29.08.2023 р., №162 від 01.09.2023 р., №260 від 21.12.2023 р., №3 від 16.01.2024 р.

Склад Вченої ради

  1. Головою Вченої ради є ректор Університету, якого обирають на час діяльності Вченої ради Університету на її засіданні таємним голосуванням із числа членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне звання). А у разі його відсутності — заступник голови Вченої ради — перший проректор.
  2. Секретарем Вченої ради є Вчений секретар Університету.
  3. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджує ректором на термін до 5 років. У процесі діяльності Вченої ради можлива зміна її членів. Склад Вченої ради університету щорічно затверджує наказом ректора з урахуванням змін.
  4. До складу Вченої ради Університету входять за посадами:

– проректори, директори інститутів, вчений секретар, декани, головний бухгалтер, директор наукової бібліотеки, керівники органів самоврядування, голова профспілкового комітету Університету, члени студентської профспілки;

– виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук;

– виборні представники, які представляють інші колективи працівників і які працюють у них на постійній основі;

– виборні представники обираються зборами трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

  1. Не менше як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради Університету мають становити науково-педагогічні працівники і не менше як 10 відсотків – аспіранти і студенти університету.

Члени Вченої ради мають право вносити питання на розгляд Вченої ради та пропозиції до ухвали Вченої ради. Окрім того, члени Вченої ради повинні постійно відвідувати засідання Вченої ради  (окрім поважних причин, представлених до відома Голові Вченої ради) та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд у порядку денному.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ЧОРНОМОРСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Ступінь, звання, посада
1 Клименко
Леонід Павлович
доктор технічних наук, професор, Голова Вченої ради, ректор університету
2 Чорна Вікторія Олександрівна кандидат соціологічних наук, доцент, Вчений секретар
3 Андріяш Вікторія Іванівна доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування
4 Белінська Світлана Михайлівна доктор економічних наук, професор, декан факультету економічних наук
5 Бойко
Анжела Петрівна
кандидат технічних наук,  доцент, декан факультету комп’ютерних наук
6 Великий
Юрій Володимирович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту
7 Верба
Світлана Миколаївна
голова профспілки

 

8 Верланов
Юрій Юрійович
кандидат економічних наук, професор кафедри економіки та підприємництва
9 Гожий
Олександр Петрович
доктор технічних наук, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем
10 Григор’єва
Людмила Іванівна
доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології

 

11 Гришкова
Раїса Олександрівна
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов
12 Даниленко
Ірина Іванівна
доктор філологічних наук, професор кафедри української філології та міжкультурної комунікації, в. о. декана факультету філології

 

13 Довгань Надія Юріївна доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту
14 Дінжос Роман Володимирович доктор технічних наук, професор кафедри фізики та математики, в.о. проректора з наукової роботи
15 Євтушенко
Олександр Никифорович
доктор політичних наук, професор, завідувач  кафедри публічного управління та адміністрування
16 Євчук
Людмила Анатоліївна
доктор економічних наук, професор, т.в.о.завідувача кафедри економіки та підприємництва
17 Ємельянов
Володимир Михайлович
доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту публічного  управління та адміністрування
18 Зак Максим Юрійович доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних дисциплін
19 Журавська Ірина Миколаївна доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри  комп’ютерної інженерії
20 Іванов
Микола Семенович
доктор політичних наук, професор кафедри соціології та політології
21 Клименко
Микола Олексійович
доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку
22 Козій
Михайло Степанович
доктор біологічних наук, професор кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології
23 Козловська Світлана Володимирівна директор наукової бібліотеки
24 Козлов Олексій Валерійович доктор технічних наук, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем
25 Коваль Алла Анатоліївна доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного та адміністративного права і процесу, т.в.о. проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва
26 Котляр
Юрій Вадимович
доктор історичних наук, професор, перший проректор
27 Ляшенко
Микола Васильович
проректор з адміністративно-господарчої роботи
28 Лазарєва Олена Володимирівна доктор економічних наук, професор кафедри управління земельними ресурсами
29 Лисенкова Ірина Петрівна доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології
30 Лисенков Едуард Анатолійович доктор фізико-математичних наук, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем
31 Мещанінов
Олександр Павлович
доктор педагогічних наук, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем
32 Міронова
Ірина Сергіївна 
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії
33 Мітрясова
Олена Петрівна
доктор педагогічних наук, професор кафедри екології
34 Підберезних Інна Євгеніївна доктор юридичних наук, професор б.в.з. кафедра історії
35 Руденко
Олена Анатоліївна
головний бухгалтер

 

36 Терентьєва Наталія Олександрівна доктор педагогічних наук, професор, в.о. директора Навчально-наукового медичного інституту
37 Січко
Дмитро Сергійович
кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету
38 Тригуб
Олександр Петрович
доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
39 Трунов
Олександр Миколайович
доктор технічних наук, професор кафедри автоматизації і комп’ютерно–інтегрованих технологій
40 Тупєєв Юлай Вільович кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, в.о.декана факультету фізичного виховання та спорту
41 Ужва Алла Миколаївна доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту, завідувач відділу аспірантури
42 Хмель Анастасія Олександрівна кандидат історичних наук, доцент, декан факультету політичних наук
43 Чернишов Олег Володимирович кандидат медичних наук, доцент б.в.з., завідувач кафедри педіатрії та хиріргічних дисциплін
44 Чорний Сергій Григорович доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри управління земельними ресурсами
45 Шевчук Олександр Володимирович доктор політичних наук, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
46 Шкірчак Сергій Іванович старший викладач кафедри журналістики, т.в.о.начальника навчально-методичного відділу
47 Остапова Антоніна голова студентської колегії
48 Жовнірчик Анастасія заступник голови студентської колегії
49 Степанова Марія студентський декан факультету економічних наук
50 Журавська Аліна  обраний член студентської колегії

 

Організація роботи Вченої ради

Засідання Вченої ради проводить її Голова. Порядок денний засідання Вченої ради формується Вченим секретарем та узгоджується з Головою Вченої ради з урахуванням пропозицій факультетів, інститутів, підрозділів, а також за пропозиціями більшості членів Вченої ради. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписується Головою Вченої ради та Вченим секретарем.

Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться, як правило, щомісячно. Позачергові засідання Вченої ради Університету можуть бути скликані за ініціативою Ректора, Голови Вченої ради або за вимогою не менше третини членів Вченої ради Університету.

Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішенням та наказом ректора Університету.

Функції Вченої ради:

– обговорення найважливіших питань з напрямків діяльності університету й прийняття ухвал з цих питань;

–  подання до конференції трудового колективу проекту Положення, змін і доповнень до нього;

– ухвалення навчальних програм та навчальних планів; рішень з питань організації навчально-виховного процесу; основних напрямів наукових досліджень; оцінки стану науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: ухвалення та затвердження фінансового плану і звіту Університету;

– обрання таємним голосуванням на посади завідувачів кафедрами і професорів;

– рекомендація науковців у дійсні члени й члени-кореспонденти Національної академії наук України, Академії педагогічних наук та інших державних Академій;

– прийняття рішень щодо подання кандидатур для присвоєння вчених звань доцента і професора старшого наукового співробітника;

– заслуховування звітів про роботу вчених рад факультетів, педагогічних рад структурних підрозділів;

– винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників;

– рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації;

– висунення та представлення кандидатур працівників Університету до урядових нагород та присвоєння почесних звань;

– прийняття рішення про зарахування у докторантуру та призначення наукових консультантів;

–  затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і доктора наук, тощо. Окрім того, Вчена рада розглядає й інші питання діяльності Університету відповідно до Положення.

Рішення вченої ради (протоколи)

План роботи Вченої Ради