Вчена рада ЧНУ імені Петра Могили


Клименко Леонід Павлович
Голова Вченої  ради

ректор університету,
доктор технічних наук,
професор

 

 

 

 

Чорна Вікторія Олександрівна
Вчений секретар

кандидат соціологічних наук, доцент,
Вчений секретар

 

 

 

 

 

 

 

 

вул. 68 Десантників, 10, ауд. 5-106/5-107.
(0512) 76-55-89.
v4enarada@chmnu.edu.ua

 

Вчена рада Чорноморського національного університету імені Петра Могили (далі – Університет) є колегіальним органом управління, який утворюється строком на п’ять років згідно зі ст. 36 Закону України «Про вищу освіту». Положення про Вчену раду затверджується конференцією трудового колективу Університету. Діяльність Вченої ради регламентує план роботи на навчальний рік, затверджений ректором.

Склад Вченої ради Чорноморського національного університету імені Петра Могили – 54 особи, затверджений на конференції трудового колективу 22 червня 2020 р. протокол №12.

 

Склад Вченої ради

  1. Головою Вченої ради є ректор Університету, якого обирають на час діяльності Вченої ради Університету на її засіданні таємним голосуванням із числа членів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне звання). А у разі його відсутності — заступник голови Вченої ради — перший проректор.
  2. Секретарем Вченої ради є Вчений секретар Університету.
  3. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджує ректором на термін до 5 років. У процесі діяльності Вченої ради можлива зміна її членів. Склад Вченої ради університету щорічно затверджує наказом ректора з урахуванням змін.
  4. До складу Вченої ради Університету входять за посадами:

– проректори, директори інститутів, вчений секретар, декани, головний бухгалтер, директор наукової бібліотеки, керівники органів самоврядування, голова профспілкового комітету Університету, члени студентської профспілки;

– виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук;

– виборні представники, які представляють інші колективи працівників і які працюють у них на постійній основі;

– виборні представники обираються зборами трудового колективу Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

  1. Не менше як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради Університету мають становити науково-педагогічні працівники і не менше як 10 відсотків – аспіранти і студенти університету.

Члени Вченої ради мають право вносити питання на розгляд Вченої ради та пропозиції до ухвали Вченої ради. Окрім того, члени Вченої ради повинні постійно відвідувати засідання Вченої ради  (окрім поважних причин, представлених до відома Голові Вченої ради) та брати активну участь в обговоренні питань, винесених на розгляд у порядку денному.

Склад Вченої ради  Чорноморського національного університету імені Петра Могили

 

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Ступінь, звання, посада
1 Клименко
Леонід Павлович
доктор технічних наук, професор, Голова Вченої ради, ректор університету
2 Чорна
Вікторія Олександрівна
кандидат соціологічних наук, доцент, Вчений секретар
3 Багмет
Михайло Олександрович
доктор історичних наук, професор кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку
4 Беглиця
Володимир Петрович
доктор наук з державного управління, професор, проректор з наукової роботи
5 Бойко
Анжела Петрівна
кандидат технічних наук, доцент, декан факультету комп’ютерних наук
6 Великий
Юрій Володимирович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту
7 Верба
Світлана Миколаївна
голова профспілки
8 Верланов
Юрій Юрійович
кандидат економічних наук, професор кафедри економіки та підприємництва
9 Гожий
Олександр Петрович 
доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної  інженерії
10 Григор’єва
Людмила Іванівна
доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри екологія
11 Гришкова
Раїса Олександрівна 
доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри англійської мови
12 Грищенко
Геннадій Васильович
кандидат медичних наук, доцент, директор медичного інституту
13 Даниленко
Ірина Іванівна
доктор філологічних наук, професор кафедри української філології, теорії та історії літератури
14 Євтушенко
Олександр Никифорович
доктор політичних наук, професор, завідувач  кафедри публічного управління та адміністрування
15 Євчук
Людмила Анатоліївна
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту
16 Ємельянов
Володимир Михайлович
доктор наук з державного управління, професор, директор Інституту державного управління
17 Зак
Максим Юрійович
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичних та хірургічних дисциплін
18 Іванов
Микола Семенович
доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук
19 Іщенко
Наталія Михайлівна
кандидат економічних наук, доцент, перший проректор
20 Клименко
Микола Олексійович
доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку
21 Козій
Михайло Степанович
доктор біологічних наук, професор б.в.з, завідувач кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології
22 Котляр
Юрій Вадимович
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії
23 Кузьменко
Олександр Борисович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва
24 Кутковецький
Валентин Якович
доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії
25 Лисенкова
Ірина Петрівна
доктор психологічних наук, доцент, завідувачка кафедри психології
26 Лисенков Едуард Анатолійович  доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри інтелектуальних інформаційних систем
27 Ляшенко
Микола Васильович
проректор з адміністративно-господарчої роботи
28 Мещанінов
Олександр Павлович
доктор педагогічних наук, професор кафедри інтелектуальних інформаційних систем
29 Монахова Тетяна Василівна  доктор філологічних наук, доцент, керівник навчально-наукового центру «Школа журналістики»
30 Міронова
Ірина Сергіївна
доктор історичних наук, професор б.в.з. кафедри історії
31 Мітрясова
Олена Петрівна
доктор педагогічних наук, професор кафедри екології
32 Норд
Ганна Леонідівна
доктор економічних наук, професор,
директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти
33 Палагнюк
Юліана  Вікторівна
доктор наук з державного управління, професор кафедри соціальної роботи, управління та педагогіки
34 Петроченко
Ганна Миколаївна
директор наукової бібліотеки
35 Пронкевич
Олександр Вікторович
доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології
36 Руденко
Олена Анатоліївна
головний бухгалтер
37 Січко
Дмитро Сергійович
кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету
38 Сорока
Світлана Вікторівна 
доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування
39 Стоян
Олександра Юріївна 
доктор наук з державного управління, доцент, завідувачка кафедри менеджменту
40 Тригуб
Олександр Петрович
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики
41 Трунов
Олександр Миколайович
доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації і комп’ютерно–інтегрованих технологій
42 Філімонова
Олена Борисівна
кандидат економічних наук,  доцент б.в.з. кафедри фінансів і кредиту,  в.о. декана економічного факультету
43 Хомченко
Анатолій Никифорович
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач секції прикладної та вищої математики
44 Черно
Валерій Степанович
доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, клінічної анатомії, оперативної хірургії, патоморфології та судової медицини
45 Чернозуб
Андрій Анатолійович
доктор біологічних наук, професор, декан факультету фізичного виховання та спорту
46 Шевчук
Олександр Володимирович
доктор політичних наук, професор, декан факультету політичних наук
47 Шестопалова
Тетяна Павлівна
доктор філологічних наук, професор, завідувачка кафедри української філології, теорії та історії літератури
48 Шкірчак
Сергій Іванович
старший викладач кафедри політичних наук, начальник навчального відділу
49 Горішний Ігор обраний член студентської колегії
50 Смушок Катерина обраний член студентської колегії
51 Індик Дмитро в. о. голова студентської колегії
52 Сімакова Ірина студентський декан факультету комп’ютерних наук
53 Чуяк Павло секретар студентської колегії

 

Організація роботи Вченої ради

Засідання Вченої ради проводить її Голова. Порядок денний засідання Вченої ради формується Вченим секретарем та узгоджується з Головою Вченої ради з урахуванням пропозицій факультетів, інститутів, підрозділів, а також за пропозиціями більшості членів Вченої ради. Засідання Вченої ради оформлюється протоколом, який підписується Головою Вченої ради та Вченим секретарем.

Чергові засідання Вченої ради Університету проводяться, як правило, щомісячно. Позачергові засідання Вченої ради Університету можуть бути скликані за ініціативою Ректора, Голови Вченої ради або за вимогою не менше третини членів Вченої ради Університету.

Виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Університету, якщо інше не передбачено рішеннями ради.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішенням та наказом ректора Університету.

Функції Вченої ради:

– обговорення найважливіших питань з напрямків діяльності університету й прийняття ухвал з цих питань;

–  подання до конференції трудового колективу проекту Положення, змін і доповнень до нього;

– ухвалення навчальних програм та навчальних планів; рішень з питань організації навчально-виховного процесу; основних напрямів наукових досліджень; оцінки стану науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: ухвалення та затвердження фінансового плану і звіту Університету;

– обрання таємним голосуванням на посади завідувачів кафедрами і професорів;

– рекомендація науковців у дійсні члени й члени-кореспонденти Національної академії наук України, Академії педагогічних наук та інших державних Академій;

– прийняття рішень щодо подання кандидатур для присвоєння вчених звань доцента і професора старшого наукового співробітника;

– заслуховування звітів про роботу вчених рад факультетів, педагогічних рад структурних підрозділів;

– винесення рекомендацій щодо видання монографій, підручників, навчальних посібників;

– рекомендації щодо надання творчої відпустки для завершення дисертації;

– висунення та представлення кандидатур працівників Університету до урядових нагород та присвоєння почесних звань;

– прийняття рішення про зарахування у докторантуру та призначення наукових консультантів;

–  затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата і доктора наук, тощо. Окрім того, Вчена рада розглядає й інші питання діяльності Університету відповідно до Положення.

 

Рішення вченої ради (протоколи)

Події та оголошення


березня
1
Відкрита онлайн-зустріч щодо акредитації бакалаврської освітньої програми “Комп’ютерна інженерія”

Запрошуємо усіх охочих на відкриту зустріч з експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітньої програми “Комп’ютерна інженерія” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” галузі знань 12 Інформаційні технології у Чорноморському національному університеті …

лютого
24
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки»

До уваги всіх зацікавлених! У рамках роботи експертної групи під час проведення дистанційної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки Чорноморського національного університету імені Петра Могили із використанням технічних засобів відеозв’язку (Zoom) …

березня
1
Набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ оголошує набір до аспірантури на підготовку здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) (третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) за контрактною формою навчання з таких спеціальностей:  № Код найменування галузі знань Шифр та назва спеціальності 1 03 …