Навчально-інформаційна база - ЧНУ iм. Петра Могили

Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат:

Філологія (англійська, німецька)

Програма підготовки бакалаврів передбачає вивчення основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук. Студенти засвоюють сучасні наукові методи філологічних досліджень. Також, вивчають сутність мови як суспільного явища і її принциповий зв’язок зі світом; основні одиниці мови і мовлення; функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості; основні категорії та види перекладу; особливості перекладацької діяльності; особливості ділового мовлення та ведення діловодства тощо. Використовуючи методи гуманітарних та соціально-економічних наук, бакалавр навчається, зокрема оцінювати та творчо підходити до складаних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності; застосувати комп’ютерну техніку в своїй професійній діяльності та чотири види мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства; перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти; застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше); враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу; використовувати у практиці перекладу довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази даних; вміти творчо підходити до процесу перекладу в різних ситуаціях.

Філологія (англійська, німецька)

Бакалаври філології отримують фундаментальні знання в обраній сфері; глибокі знання з двох іноземних мов (англійської та німецької); розуміння логіки і методики проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних і педагогічних наук; знання етичних і правових норм, які регулюють відносини між людьми, ста­влення людини до навколишнього середовища; розуміння основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук. Студенти досліджують сутність мови як суспільного явища, її зв’язку з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принципового зв’язку мови і світу; походження та розвитку мови, її рівнів; опановують знання основних одиниць мови і мовлення. Окрім того, бакалаври вивчають умови формування особистості, природи психіки, основних психологічних функцій і їх фізіологічних механізмів. Випускники бакалаврату використовують концептуальні знання з гуманітарних та суспільних наук у викладацькій та науково-дослідницькій діяльності; застосовують сучасні інформаційні технології у професійній діяльності; володіють сучасними науковими методами лінгвістичних та літературознавчих досліджень.

Журналістика

Бакалавр за фахом «Журналістика» отримує підготовку з дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної, природничонаукової професійної та практичної підготовки. Бакалавр журналістики підготовлений для роботи в різних засобах масової інформації: газетах, журналах, видавництвах, на телебаченні, радіо, в інформаційних і рекламних агентствах, прес-службах, у поліграфічній промисловості, ліцеях, гімназіях, коледжах, вищих навчальних закладах, університетах, інститутах, а також, відповідно до професійної підготовки, у комерційних структурах національного та міжнародного профілю, відповідних культурних закладах, установах тощо. Бакалавр-журналіст є фахівцем з питань засобів масової інформації і комунікації.

Філологія (українська)

Бакалавр української філології має вільно й правильно володіти українською мовою (з дотриманням усіх фонетичних, лексико-граматичних, стилістичних та прагмалінгвістичних норм) у різних ситуаціях спілкування. По закінченню навчання, фахівець знає і грамотно послуговується англійською мовою; користується науковою літературою, аналізує стан справ з питань своєї спеціальності; застосовує методики викладання української мови та літератури, іноземної мови у своїй професійній діяльності; самостійно проводить науково-дослідницьку роботу, пов’язану з українською мовою та українською літературою; володіє концепціями гуманітарних та суспільних наук. Випускники вміють використовувати філологічні знання в процесі навчання української мови та літератури в різних типах середніх загальноосвітніх навчальних закладів та оновлювати зміст навчання; здійснювати в комплексі різні види індивідуалізації навчання української мови та української літератури, іноземної мови, тощо.

 

Магістратура:

Філологія (Переклад)

Протягом навчання у магістратурі, бакалаври у повному обсязі опановують основні розділи гуманітарних і соціально-економічних наук, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням – 0203 – Гуманітарні науки; вивчають історію країн вивчених мов: хронологію і етнологію; культурологічні, суспільно-економічні, політичні, державотворчі процеси історичного розвитку їх народів. У студентів формується чітке філософське, економічне, політичне мислення. По завершенні навчання, магістри володіють основами правознавства, педагогіки, та ґрунтовними поняттями, концепціями і фактами сучасного перекладознавства та літературознавства. Окрім того, вони вміють аналізувати ідейно-художній зміст оригіналу та перекладу; досконало володіють двома іноземними мовами, методикою викладання перекладу іноземних мов та літератури в загальноосвітніх школах, спеціалізованих ліцеях та гімназіях, вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації; використовують у своїй навчальній та науковій діяльності сучасні інформаційні технології.

Мова і література

Магістр філології опановує фундаментальні теоретичні знання в обраній сфері; глибокі знання з двох іноземних мов (англійської та німецької АБО французької); логіку і методики проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних і педагогічних наук; знання концепцій сучасного мовознавства, історії лінгвістичних вчень, теорії, проблем і положень міжмовної комунікації, принципів риторики; основ контрастивної і типологічної лінгвістики. Студенти отримують знання теорії літератури та історії літературно-критичної думки, концепцій сучасного літературознавства, літературної критики; та знання дидактики вищої школи і методики викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі. Випускники володіють теоретико-практичною базою для професійної підготовки фахівців у ВНЗ в контексті Болонського процесу.

Філологія (українська)

Магістр-філолог вміє творчо застосовувати набуті знання для оптимального розв’язування педагогічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань із урахуванням вікових та індивідуальних відмінностей студентів, учнів, особливостей різних соціально-педагогічних ситуацій; вести результативну навчально-виховну роботу; застосовувати різноманітні форми і методи навчання; сприяти формуванню в студентів, учнів уявлень про сучасну мовознавчу науку, розвивати в них інтерес до вивчення української мови і літератури, англійської мови та суміжних наук, організовувати індивідуальні заняття зі студентами, учнями за ускладненими програмами; самостійно працювати над здобуттям наукових знань та проведенням психолого-педагогічних досліджень, впроваджувати їх  результати в практику, володіти навичками роботи з сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень, володіти сучасними науковими технологіями обробки інформації; вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; застосовувати набуті знання і навички для вирішення завдань лінгвістичних і літературознавчих досліджень; володіти прийомами і методами мовознавства та літературознавства, тощо.

Практика

Дисципліни

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови:

Кафедра англійської філології:

Аспірантура:

 

Кафедра журналістики:

Кафедра романо-германська філології:

Кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови:

Кафедра української філології, теорії та історії літератури: