Навчально-інформаційна база - ЧНУ iм. Петра Могили

Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат:

Філологія (англійська, німецька)

Програма підготовки бакалаврів передбачає вивчення основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук. Студенти засвоюють сучасні наукові методи філологічних досліджень. Також, вивчають сутність мови як суспільного явища і її принциповий зв’язок зі світом; основні одиниці мови і мовлення; функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості; основні категорії та види перекладу; особливості перекладацької діяльності; особливості ділового мовлення та ведення діловодства тощо. Використовуючи методи гуманітарних та соціально-економічних наук, бакалавр навчається, зокрема оцінювати та творчо підходити до складаних, суперечливих проблем сучасної соціальної дійсності; застосувати комп’ютерну техніку в своїй професійній діяльності та чотири види мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та лінгвокраїнознавства; перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами різножанрові тексти; застосовувати міжмовні еквіваленти (кліше); враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу; використовувати у практиці перекладу довідкову літературу, різнотипні словники, електронні бази даних; вміти творчо підходити до процесу перекладу в різних ситуаціях.

Філологія (англійська, німецька)

Бакалаври філології отримують фундаментальні знання в обраній сфері; глибокі знання з двох іноземних мов (англійської та німецької); розуміння логіки і методики проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних і педагогічних наук; знання етичних і правових норм, які регулюють відносини між людьми, ста­влення людини до навколишнього середовища; розуміння основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук. Студенти досліджують сутність мови як суспільного явища, її зв’язку з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принципового зв’язку мови і світу; походження та розвитку мови, її рівнів; опановують знання основних одиниць мови і мовлення. Окрім того, бакалаври вивчають умови формування особистості, природи психіки, основних психологічних функцій і їх фізіологічних механізмів. Випускники бакалаврату використовують концептуальні знання з гуманітарних та суспільних наук у викладацькій та науково-дослідницькій діяльності; застосовують сучасні інформаційні технології у професійній діяльності; володіють сучасними науковими методами лінгвістичних та літературознавчих досліджень.

Журналістика

Бакалавр за фахом «Журналістика» отримує підготовку з дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної, природничонаукової професійної та практичної підготовки. Бакалавр журналістики підготовлений для роботи в різних засобах масової інформації: газетах, журналах, видавництвах, на телебаченні, радіо, в інформаційних і рекламних агентствах, прес-службах, у поліграфічній промисловості, ліцеях, гімназіях, коледжах, вищих навчальних закладах, університетах, інститутах, а також, відповідно до професійної підготовки, у комерційних структурах національного та міжнародного профілю, відповідних культурних закладах, установах тощо. Бакалавр-журналіст є фахівцем з питань засобів масової інформації і комунікації.

Філологія (українська)

Бакалавр української філології має вільно й правильно володіти українською мовою (з дотриманням усіх фонетичних, лексико-граматичних, стилістичних та прагмалінгвістичних норм) у різних ситуаціях спілкування. По закінченню навчання, фахівець знає і грамотно послуговується англійською мовою; користується науковою літературою, аналізує стан справ з питань своєї спеціальності; застосовує методики викладання української мови та літератури, іноземної мови у своїй професійній діяльності; самостійно проводить науково-дослідницьку роботу, пов’язану з українською мовою та українською літературою; володіє концепціями гуманітарних та суспільних наук. Випускники вміють використовувати філологічні знання в процесі навчання української мови та літератури в різних типах середніх загальноосвітніх навчальних закладів та оновлювати зміст навчання; здійснювати в комплексі різні види індивідуалізації навчання української мови та української літератури, іноземної мови, тощо.

 

Магістратура:

Філологія (Переклад)

Протягом навчання у магістратурі, бакалаври у повному обсязі опановують основні розділи гуманітарних і соціально-економічних наук, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням – 0203 – Гуманітарні науки; вивчають історію країн вивчених мов: хронологію і етнологію; культурологічні, суспільно-економічні, політичні, державотворчі процеси історичного розвитку їх народів. У студентів формується чітке філософське, економічне, політичне мислення. По завершенні навчання, магістри володіють основами правознавства, педагогіки, та ґрунтовними поняттями, концепціями і фактами сучасного перекладознавства та літературознавства. Окрім того, вони вміють аналізувати ідейно-художній зміст оригіналу та перекладу; досконало володіють двома іноземними мовами, методикою викладання перекладу іноземних мов та літератури в загальноосвітніх школах, спеціалізованих ліцеях та гімназіях, вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації; використовують у своїй навчальній та науковій діяльності сучасні інформаційні технології.

Мова і література

Магістр філології опановує фундаментальні теоретичні знання в обраній сфері; глибокі знання з двох іноземних мов (англійської та німецької АБО французької); логіку і методики проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних і педагогічних наук; знання концепцій сучасного мовознавства, історії лінгвістичних вчень, теорії, проблем і положень міжмовної комунікації, принципів риторики; основ контрастивної і типологічної лінгвістики. Студенти отримують знання теорії літератури та історії літературно-критичної думки, концепцій сучасного літературознавства, літературної критики; та знання дидактики вищої школи і методики викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі. Випускники володіють теоретико-практичною базою для професійної підготовки фахівців у ВНЗ в контексті Болонського процесу.

Філологія (українська)

Магістр-філолог вміє творчо застосовувати набуті знання для оптимального розв’язування педагогічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань із урахуванням вікових та індивідуальних відмінностей студентів, учнів, особливостей різних соціально-педагогічних ситуацій; вести результативну навчально-виховну роботу; застосовувати різноманітні форми і методи навчання; сприяти формуванню в студентів, учнів уявлень про сучасну мовознавчу науку, розвивати в них інтерес до вивчення української мови і літератури, англійської мови та суміжних наук, організовувати індивідуальні заняття зі студентами, учнями за ускладненими програмами; самостійно працювати над здобуттям наукових знань та проведенням психолого-педагогічних досліджень, впроваджувати їх  результати в практику, володіти навичками роботи з сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень, володіти сучасними науковими технологіями обробки інформації; вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; застосовувати набуті знання і навички для вирішення завдань лінгвістичних і літературознавчих досліджень; володіти прийомами і методами мовознавства та літературознавства, тощо.

Практика

Дисципліни

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови:

Кафедра англійської філології:

Аспірантура:

 

Кафедра журналістики:

Кафедра романо-германська філології:

Кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови:

Кафедра української філології, теорії та історії літератури:

Події та оголошення


Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба. 

Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.