Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат

Філологія (англійська, німецька)

Проєкт освітньо-професійної програми «Англійська мова і література та переклад і друга іноземна мова» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Англійська мова і література і друга іноземна мова та переклад» (бакалавр)

Вибіркові дисципліни

Навчальний план (бакалаври, філологія англійська)

Проєкт освітньо-професійної програми «Німецька мова та література і англійська мова та переклад» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Німецька мова та література і англійська мова та переклад» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Переклад (англійська мова)» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Теорія та практика перекладу з німецької та англійської мови» (бакалавр)

Проєкт освітньо-професійної програми «Теорія та практика перекладу з англійської та другої іноземної мови» (бакалавр, вступ 2020 р.)

Освітньо-професійна програма «Теорія та практика перекладу з англійської та другої іноземної мови» (бакалавр)

Навчальний план. 1 курс (переклад з німецької та англійської мов)

Навчальний план. 2 курс (переклад з німецької та англійської мов)

Навчальний план. 3 курс (переклад з німецької та англійської мов)

Навчальний план. 4 курс (переклад з англійської та німецької мов)

Навчальний план. Англійська мова та література і друга іноземна мова та переклад (бакалавр)

Бакалаври філології отримують фундаментальні знання в обраній сфері; глибокі знання з двох іноземних мов (англійської та німецької); розуміння логіки і методики проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних і педагогічних наук; знання етичних і правових норм, які регулюють відносини між людьми, ставлення людини до навколишнього середовища; розуміння основних світоглядних теорій та концепцій в галузі гуманітарних і соціально-економічних наук. Студенти досліджують сутність мови як суспільного явища, її зв’язку з мисленням, культурою та суспільним розвитком народу; принципового зв’язку мови і світу; походження та розвитку мови, її рівнів; опановують знання основних одиниць мови і мовлення. Окрім того, бакалаври вивчають умови формування особистості, природи психіки, основних психологічних функцій і їх фізіологічних механізмів. Випускники бакалаврату використовують концептуальні знання з гуманітарних та суспільних наук у викладацькій та науково-дослідницькій діяльності; застосовують сучасні інформаційні технології у професійній діяльності; володіють сучасними науковими методами лінгвістичних та літературознавчих досліджень.

 

Журналістика

ОПП Журналістика напрям підготовки 6.030301
ОПП Журналістика спеціальність 061
ОКХ Журналістика наппям підготовки 6.030301
1 курс Навчальний план спеціальність 061 Журналістика
2 курс Навчальний план спеціальності 061 Журналістика
3 курс Навчальний план спеціальності 061 Журналістика
4 курс Навчальний план напрям підготовки 6.030301

Бакалавр за фахом «Журналістика» отримує підготовку з дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної, фундаментальної, природничонаукової професійної та практичної підготовки. Бакалавр журналістики підготовлений для роботи в різних засобах масової інформації: газетах, журналах, видавництвах, на телебаченні, радіо, в інформаційних і рекламних агентствах, прес-службах, у поліграфічній промисловості, ліцеях, гімназіях, коледжах, вищих навчальних закладах, університетах, інститутах, а також, відповідно до професійної підготовки, у комерційних структурах національного та міжнародного профілю, відповідних культурних закладах, установах тощо. Бакалавр-журналіст є фахівцем з питань засобів масової інформації і комунікації.

 

Філологія (українська)

Проєкт ОПП Польська філологія, англійська мова та переклад включно (бакалавр)

ОПП Польська філологія, англійська мова та переклад включно (бакалавр)

ОПП Польська і болгарська мови і літератури та переклад включно

Освітньо-професійна програма «Українська мова та література й іноземні мови (англійська, болгарська/польська)» (бакалавр)

Освітньо-професійна програма “Польська і болгарська мови і літератури та переклад включно” (бакалавр)

Бакалавр філології має вільно й правильно володіти українською, польською та болгарською мовами (з дотриманням усіх фонетичних, лексико-граматичних, стилістичних та прагмалінгвістичних норм) у різних ситуаціях спілкування. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійної компетентності у сфері перекладу; на вивченні базових історичних, теоретичних та методичних положень, на організаційних та практичних інструментах гуманітарної галузі, на коректному методичному застосуванні набутих знань, умінь застосування новітніх технологій у науковій діяльності.Випускник є придатним для працевлаштування в установах, організаціях, підприємствах, де є потреба в роботі з текстами українською, польською, болгарською мовами (переклад, створення, редагування, аналіз, оцінювання, інтерпретація) та може обіймати такі посади, як фахівець з польської та болгарської мов і літератур; перекладач з польської та болгарської мов; коректор, редактор (технічний, мовний).

Освітньо-професійна програма “Українська філологія, англійська мова та переклад включно” (бакалавр)
Освітньо-професійна програма “Українська філологія, іноземна мова (англійська) і переклад включно” (бакалавр)

Бакалавр української філології має вільно й правильно володіти українською мовою (з дотриманням усіх фонетичних, лексико-граматичних, стилістичних та прагмалінгвістичних норм) у різних ситуаціях спілкування. По закінченню навчання, фахівець знає і грамотно послуговується англійською мовою; користується науковою літературою, аналізує стан справ з питань своєї спеціальності; застосовує методики викладання української мови та літератури, іноземної мови у своїй професійній діяльності; самостійно проводить науково-дослідницьку роботу, пов’язану з українською мовою та українською літературою; володіє концепціями гуманітарних та суспільних наук. Випускники вміють використовувати філологічні знання в процесі навчання української мови та літератури в різних типах середніх загальноосвітніх навчальних закладів та оновлювати зміст навчання; здійснювати в комплексі різні види індивідуалізації навчання української мови та української літератури, іноземної мови, тощо.

Проєкт освітньо-професійної програми «Українська мова і література, англійська мова та переклад»
Проєкт освітньо-професійної програми «Теорія і методика навчання: Українська мова і література та англійська мова»
Освітньо-професійна програма “Теорія і методика навчання: Українська мова і література та англійська мова”

Бакалавр середньої освіти  має вільно й правильно володіти українською та англійською мовами. Програма зорієнтована на оптимальне освітнє сполучення компетентностей, які забезпечують комплексну підготовку фахівців у галузі середньої освіти за рахунок поєднання вивчення філологічних і психолого-педагогічних дисциплін з виробничою (педагогічною) практикою, а також  конкурентноздатність випускників на сучасному ринку праці.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів акцентується на формуванні  здатності  організовувати  та здійснювати освітній процес з української мови і літератури та англійської мови в загальноосвітніх середніх навчальних закладах I–II рівнів акредитації та в закладах професійно-технічного навчання. Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері філологічної науки; на вивченні її базових історичних, теоретичних та методичних положень, на організаційних та практичних інструментах гуманітарної галузі, на коректному методичному застосуванні набутих знань, умінь використання новітніх інформаційно-комунікаційних, цифрових, проектних, тренінгових технологій у науковій діяльності. Випускник є придатним для працевлаштування в середніх загальноосвітніх і спеціалізованих навчальних закладах, різноманітних групах іноземних учнів, а також в установах, організаціях, підприємствах, де є потреба у фахівцях у галузі лінгвістики та літературознавства.

Магістратура

Філологія (Переклад)

Освітньо-професійна програма «Сучасні англомовні комунікації і переклад – англійська мова і література та друга іноземна мова» (магістр)

Освітньо-професійна програма «Сучасна німецькомовна комунікація і переклад – німецька мова і література та англійська мова» (магістр)

Навчальний план. 5 курс (переклад з німецької та англійської мов, викладач)

Навчальний план. 6 курс (переклад з німецької та англійської мов, викладач)

Сучасна англомовна комунікація і переклад – англійська мова та література та друга іноземна мова

Протягом навчання у магістратурі, бакалаври у повному обсязі опановують основні розділи гуманітарних і соціально-економічних наук, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою вищої освіти за професійним спрямуванням – 0203 – Гуманітарні науки; вивчають історію країн вивчених мов: хронологію і етнологію; культурологічні, суспільно-економічні, політичні, державотворчі процеси історичного розвитку їх народів. У студентів формується чітке філософське, економічне, політичне мислення. По завершенні навчання, магістри володіють основами правознавства, педагогіки, та ґрунтовними поняттями, концепціями і фактами сучасного перекладознавства та літературознавства. Окрім того, вони вміють аналізувати ідейно-художній зміст оригіналу та перекладу; досконало володіють двома іноземними мовами, методикою викладання перекладу іноземних мов та літератури в загальноосвітніх школах, спеціалізованих ліцеях та гімназіях, вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації; використовують у своїй навчальній та науковій діяльності сучасні інформаційні технології.

 

Мова і література

Магістр філології опановує фундаментальні теоретичні знання в обраній сфері; глибокі знання з двох іноземних мов (англійської та німецької АБО французької); логіку і методики проведення науково-дослідницької роботи в галузі філологічних і педагогічних наук; знання концепцій сучасного мовознавства, історії лінгвістичних вчень, теорії, проблем і положень міжмовної комунікації, принципів риторики; основ контрастивної і типологічної лінгвістики. Студенти отримують знання теорії літератури та історії літературно-критичної думки, концепцій сучасного літературознавства, літературної критики; та знання дидактики вищої школи і методики викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі. Випускники володіють теоретико-практичною базою для професійної підготовки фахівців у ВНЗ в контексті Болонського процесу.

 

Філологія (українська)

Проєкт освітньо-професійної програми «Українська філологія, англійська мова та перекладацькі студії» (магістр)

Проєкт освітньо-професійної програми «Українська філологія, іноземна мова та переклад» (магістр)

Освітньо-професійна програма «Українська філологія, іноземна мова та переклад» (магістр)

Магістр-філолог вміє творчо застосовувати набуті знання для оптимального розв’язування педагогічних, навчально-виховних та науково-методичних завдань із урахуванням вікових та індивідуальних відмінностей студентів, учнів, особливостей різних соціально-педагогічних ситуацій; вести результативну навчально-виховну роботу; застосовувати різноманітні форми і методи навчання; сприяти формуванню в студентів, учнів уявлень про сучасну мовознавчу науку, розвивати в них інтерес до вивчення української мови і літератури, англійської мови та суміжних наук, організовувати індивідуальні заняття зі студентами, учнями за ускладненими програмами; самостійно працювати над здобуттям наукових знань та проведенням психолого-педагогічних досліджень, впроваджувати їх  результати в практику, володіти навичками роботи з сучасними науковими технологіями обробки та оформлення результатів наукових досліджень, володіти сучасними науковими технологіями обробки інформації; вивчати, аналізувати, узагальнювати та поширювати передовий педагогічний досвід, систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; застосовувати набуті знання і навички для вирішення завдань лінгвістичних і літературознавчих досліджень; володіти прийомами і методами мовознавства та літературознавства, тощо.

 

Журналістика

Освітньо-професійна програма 061 Журналістика (магістр)

 

Аспірантура

Освітньо-наукова програма PhD “Філологія”

ПРОГРАМИ ІСПИТІВ

Програма державного іспиту з дисципліни: «Теорія і практика перекладу-1» (з англійської мови)
Програма державного іспиту з дисципліни: «Теорія і практика перекладу-2» (з англійської мови)

Дисципліни

Кафедра англійської філології

Актуальні проблеми германістики
Англійська мова – 2 (додатково)
Академічне письмо англійською мовою
Вступ до спецфілології
Германське мовознавство та історія лінгвістичних учень
Ділова англійська мова
Історія основної мови (англійська)
Зарубіжна література ХХ століття
Інформаційні технології для філологів
Комунікативні стратегії основної іноземної мови (англійської)
Лексикологія
Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах
Основи теорії мовної комунікації (3 курс)
Основна іноземна мова (1 курс)
Основна іноземна мова (2 курс)
Основна іноземна мова (3 курс)
Основна іноземна мова (4 курс)
Основна іноземна мова (академічне письмо)
Порівняльне літературознавство
Психолінгвістика (спецкурс із мовознавства)
Методологія та організація наукового дослідження
Основи наукових досліджень (англійська філологія)
Спецкурс із мовознавства (основи психолінгвістики)
Сучасна американська література (Contemporary American Literature)
Стилістика англійської мови
Теоретична фонетика і граматика англійської мови
Теорія і практика перекладу з англійської мови
Теорія мовознавства та історія лінгвістичних вчень
Філологічний аналіз тексту
Цивілізація та лінгвокраїнознавство країн, основної мови (англійської)

Аспірантура

Актуальні проблеми методології, теорії, практики лінгвістичних досліджень (1 рік навчання)
Дискурсологія (3 рік навчання)
Імагологічні студії (3 рік навчання)
Інформаційні технології професійного спрямування (1 рік навчання)
Історіографічна металітература (2 рік навчання)
Міжкультурна комунікація (3 рік навчання)
Наукова комунікація англійською мовою (1 рік навчання)
Основи зіставного мовознавства і лінгвістичної типології (3 рік навчання)
Семінар з написання наукових статей, доповідей, проектів, презентацій, грантів (2-3 роки навчання)
Сучасний комунікативний простір і текстова діяльність (3 рік навчання)
Сучасні лінгвістичні теорії (2 рік навчання)
Філософія і методологія науки (3 рік навчання)

Кафедра журналістики

НМК Іміджелогія
Реклама та PR РНП
РНП Практична стилістика і культура української мови
РНП 4 куpс Сучасна українська мова ЗМІ і текстознавство
РНП 4 курс Газетна журналістика
РНП 4 курс Історія української та зарубіжної журналістики
Основи наукових досліджень (Журналістика)
Практикум з української мови
Вступ до спеціальності (Журналістика)
Комунікаційні технології
Теорія журналістики
Риторика
Психологія журналістської творчості
Журналістська етика
Журналістський фах
Соціологія масової комунікації
Теорія і методика журналістської творчості
Практикум з російської мови
Медіабезпека
Медіакритика
Медіаправо
Основи редагування і коректури (НП, 3 курс)
Фотожурналістика (НМК)
Інтернет-журналістика (НМК)
Основи редагування і коректури (НМК)
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Українська література
Психологія журналістської творчості (РП)
Теорія журналістики (РП)
Інтернет-журналістика (РНП, 3 курс)
Інтернет-журналістика (НП, 3 курс)
Економіка ЗМІ РНП
НМКД Журналістська етика

Кафедра романо-германської філології

Актуальні проблеми літературознавства
Германське мовознавство і історія лінгвістичних вчень
Друга іноземна мова – німецька (викладач – Єнальєва)
Друга іноземна мова – німецька (викладач – Майєр)
Друга іноземна мова – німецька (домашнє читання)
Друга іноземна мова – німецька (Економіка підприємництва, Геодезія)
Друга іноземна мова – німецька (Міжнародні відносини)
Друга іноземна мова – німецька (Політологія)
Друга іноземна мова – французька
Загальнотеоретичний курс (французька)
Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови
Іноземна мова – 2 (німецька)
Іноземна мова – 3 (іспанська)
Іспанська як друга іноземна мова
Іспанська як іноземна мова – 2
Іспанська як третя іноземна мова
Комунікативні стратегії основної мови (магістратура)
Латинська мова
Методика викладання іноземної мови у вищій школі (магістратура)
Методика викладання іноземної мови у середній школі (3 рік навчання)
Основи наукових досліджень
Основна іноземна мова (німецька)
Теоретична граматика німецької мови (3 рік навчання)
Теоретична фонетика німецької мови
Теорія і практика перекладу
Третя іноземна мова – німецька
Філологічний аналіз тексту
Цивілізація та лінгвокраїнознавство

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови

Іноземна мова (англійська)
Інформаційні технології у перекладацької діяльності
Основна іноземна мова (англійська) (1 рік навчання)
Переклад функциональних стилів другої мови (3 рік навчання)
Переклад функциональних стилів другої мови (4 рік навчання)
Переклад функциональних стилів першої мови (3 рік навчання)
Переклад функциональних стилів першої мови (4 рік навчання)
Практичний курс перекладу другої мови (4 рік навчання)
Практичний курс письмового та усного перекладу першої мови (4 рік навчання)
Практичний курс письмового та усного перекладу першої мови
Редагування перекладу
Теоретична та порівняльна фонетика першої та української мов

Кафедра теорії та практики перекладу з німецької мови

Вступ до перекладу та лінгвокраїнознавство другої мови
Вступ до перекладу та лінгвокраїнознавство першої мови
Вступ до перекладу та лінгвокраїнознавство третьої мови
Друга іноземна мова – іспанська
Друга іноземна мова – німецька (1 курс, англійці, викладач – Корягіна)
Друга іноземна мова – німецька (1 курс, англійці, викладач – Мелінчук)
Друга іноземна мова – німецька (2 курс, англійці, англійці, викладач – Мелінчук)
Друга іноземна мова – німецька (2 курс, англійці, викладач – Греков)
Друга іноземна мова – німецька (2 курс, англійці, викладач – Мелінчук)
Друга іноземна мова – німецька (2 курс, Міжнародні відносини)
Друга іноземна мова – німецька (3 курс, англійці)
Друга іноземна мова – німецька (3 курс, Факультет політичних наук)
Друга іноземна мова – німецька (4 курс, викладач – Гончаренко)
Друга іноземна мова – німецька (4 курс, викладач – Муратова)
Друга іноземна мова – німецька (4 курс, Міжнародні відносини)
Друга іноземна мова – німецька (Міжнародні відносини)
Друга іноземна мова (викладач – Ніколащенко)
Інформаційні технології у перекладацькій діяльності
Історія європеського перекладу
Історія першої мови – німецька
Комунікативні стратегії другої мови
Комунікативні стратегії першої мови – німецька (5 курс)
Комунікативні стратегії першої мови
Латинська мова
Література країни, мова якої вивчається
Машинний переклад (6 курс)
Основи риторики
Основна іноземна мава – німецька (3 курс, викладач – Ніколащенко)
Основна іноземна мова – німецька (1 курс, викладач – Ворона)
Основна іноземна мова – німецька (1 курс, викладач – Греков)
Основна іноземна мова – німецька (2 курс, викладач – Корягіна)
Основна іноземна мова – німецька (3 курс, викладач – Корягіна)
Основна іноземна мова – німецька (4 курс, викладач – Ніколащенко)
Переклад функціональних стилів (4 курс, викладач – Греков)
Переклад функціональних стилів другої мови
Переклад функціональних стилів першої мови
Практика перекладу першої мови (викладач – Мукатаєва)
Практичний курс перекладу другої мови (4 курс, викладач – Гончаренко)
Практичний курс перекладу першої мови – німецька (викладач – Гончаренко)
Практичний курс письмового та усного перекладу – німецька (3 курс, викладач – Ворона)
Практичний курс письмового та усного перекладу – німці (викладач – Греков)
Практичний курс письмового та усного перекладу першої мови (викладач – Ніколащенко)
Редагування перекладу
Сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності
Теоретична і порівняльна граматики німецької і української мов
Теоретична і порівняльна стилістика німецької і української мов
Теоретична та порівняльна лексикологія першої та української мов
Теоретична та порівняльна фонетика першої та української мов
Теорія перекладу першої мови
Третя мова – іспанська
Український переклад
Філологічний аналіз оригіналу і концептуальний переклад

Кафедра української філології, теорії та історії літератури

Актуальні питання літературознавства (магістратура)
Вступ до літературознавства
Вступ до мовознавства
Давня українська література
Дисципліни вільного вибору студентів (анотації)
Загальне мовознавство та історія лінгвістичних вчень (магістратура)
Зіставний аналіз української та російської мов
Іноземна мова – 2 (польська)
Історія зарубіжної літератури (античність, середньовіччя)
Історія зарубіжної літератури (література доби Відродження)
Історія зарубіжної літератури 17-18 ст.
Історія зарубіжної літератури 20 ст.
Історія зарубіжної літератури
Історія української літератури (перекладачі)
Історія української літератури 19 ст. (викладач – Поліщук)
Історія української літератури 19 ст. (викладач – Шестопалова)
Історія української літератури 20 ст.
Критичний дискурс української літератури (магістратура)
Методика викладання української літератури у ВНЗ (магістратура)
Методика викладання української літератури
Методика викладання української мови у ВНЗ (магістратура)
Методика викладання української мови
Норми української літературної мови та основи редагування (магістратура)
Основи наукових досліджень (Українська філологія)
Педагогіка вищої школи та організація навчального процесу у ВНЗ (магістратура)
Проблеми мовних контактів – інтерференційні зони в сучасній українській мові
Старослов’янська мова
Сучасна українська література (магістратура)
Сучасна українська мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія)
Сучасна українська мова (синтаксис, пунктуація)
Сучасна українська мова (фонетика, фонологія, орфоепія, орфографія, графіка)
Теорія літератури та історія літературно-художньої критики (магістратура)
Теоретичні проблеми синтаксису (магістратура)
Українська діалектологія
Українська література діаспори
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українська мова як іноземна
Українська усна народна творчість
Українське наукове мовлення і проблеми термінознавства (магістратура)

Спеціальність 014 Середня освіта

Активна педагогічна практика -2 в СЗО (методика навчання української мови і літератури) 014
Вступ до мовознавства
Історія зарубіжної літератури та культури
Історія української літературної мови
Лінгвістична прагматика (теорія мовленнєвих актів)
Методика навчання літератури
ОНД
Практикум з літератури
Практикум з української мови і культури мовлення
Психоаналіз у літературознавстві
Соціолінгвістика і діалектологія української мови
Стилістика української мови
Сучасна українська мова (лексикологія)
Сучасна українська мова (морфеміка, дериватологія, морфонологія)
Сучасна українська мова (морфологія)
Сучасна українська мова (синтаксис, пунктуація)
Сучасна українська мова (фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія)
Сучасний літературний процес
Тілесність у сучасній українській поезії

 

Події та оголошення


червня
7
Запрошуємо школярів до літньої школи лідерства

7-18 червня у ЧНУ імені Петра Могили для школярів 11-13 років буде проводитись Літня Школа Лідерства. У ігровій та інтерактивних формах будуть проводитись заняття з лідерства, комунікації, тайм-менеджменту, основ створення власної справи та підприємництва. Познайомитись з більш детальною інформацією щодо Літньої Школи Лідерства можна …

травня
11
Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили запрошує долучитися до вебінарів (11-14 травня)

З 11 травня чекаємо колег на вебінарах, які пройдуть у Webex у двох повторах 10:15 та 16:15. Реєстрація на кожний окремо ( за окремим посиланням), після переходу натисніть на кнопку Register та заповніть анкету. Операційна система ХР на старі версії …

липня
5
Запрошуємо студентів до участі у VII конкурсі соціального проєкту “Scholarship в Україні”

Чим привабливий проєкт для молоді “Scholarship в Україні” надає одразу дві унікальні можливості: отримати грошову винагороду й прокачати свої скіли. Удосконалення себе, поштовх до розвитку, поліпшення комунікативних навичок, приправлене конкуренцією в боротьбі за виграш – проєкт не дозволить своїм учасникам …