Навчально-інформаційна база - ЧНУ iм. Петра Могили

Навчально-інформаційна база


 

Програми підготовки

Бакалаврат:

Екологія

Галузь знань: 10 – Природничі науки.
Спеціальність: 101 – Екологія.
Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з екології.
Рівень кваліфікації: Бакалавр.
Профіль програми: Офіційна тривалість програми 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти для денної форми навчання. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття бакалаврського ступеня вищої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття бакалаврського ступеня вищої освіти на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) становить 240 кредитів ЄКТС, скорочення терміну навчання можливе за рахунок перезарахування вищим навчальним закладом частини кредитів ЄКТС, за умови набуття відповідних компетентностей.
Програма зосереджена на формуванні у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Фізична реабілітація

Галузь знань: 22 «Охорона здоров’я»
Спеціальність: 227 «Фізична реабілітація»
Кваліфікація, що присвоюється: 3226 «Фахівець з фізичної реабілітації»
Рівень кваліфікації: Бакалавр
Профіль програми:
Офіційна тривалість програми 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти для денної форми навчання. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття бакалаврського ступеня вищої освіти становить 240 кредитів ЄКТС.
Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття бакалаврського ступеня вищої освіти на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) становить 240 кредитів ЄКТС, скорочення терміну навчання можливе за рахунок перезарахування вищим навчальним закладом частини кредитів ЄКТС, за умови набуття відповідних компетентностей.
Програма зосереджена на формуванні у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері медичної та фізичної реабілітації.

Здоров’я людини

Бакалавр з напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» має професійні спрямування («Фізична реабілітація» та/або «Фітнес і рекреація») та підготовлений до роботи за одним або декількома із видів економічної діяльності за Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікатор видів економічної діяльності». Зокрема, за професійними спрямуваннями:

  • «Фізична реабілітація»:

88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;

93.12 Діяльність спортивних клубів;

  • «Фітнес і рекреація»:

85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку;
93.12 Діяльність спортивних клубів;
93.13 Діяльність фітнес-центрів;
93.19 Інша діяльність у сфері спорту;
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Магістратура:

Медицина

Назва галузі знань: 22 Охорона здоров’я
Назва спеціальності: 222 Медицина
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень
Ступінь, що присвоюється: Магістр
Кваліфікація освітня, що присвоюється: Магістр медицини
Програма забезпечує високоякісну підготовку лікарів як фахівців, які отримали освіту за спеціальністю «Медицина» (повну вищу медичну освіту). В установленому законом порядку, лікар постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров’я через профілактику, діагностику та лікування захворювань і травм. Таким чином, об’єктами вивчення та подальшої діяльності є людина з її психофізіологічними особливостями, здоров’я людини, боротьба з хворобами людини. Ключовими цілями навчання є отримання необхідних знань з підтримки здоров’я, профілактики захворювань, лікування людини, та збереження здоров’я населення. Теоретичний зміст предметної області визначається як вивчення захворювань, синдромів та симптомів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних методів дослідження, медичних маніпуляцій. Стосовно захворювань, синдромів та симптомів – вивчення понять, причин, механізмів, клініки, діагностики, лікування, профілактики.

Особливості навчання та практики лікарів (ознайомча інформація)

Освітньо-професійна підготовка

План освітньо-професійної підготовки

Дисципліни

Кафедра екології та природокористування:

Кафедра фізичної та медичної реабілітації: