Навчально-інформаційна база (освітньо-професійні програми, дисципліни)


 

Програми підготовки

Бакалаврат

Екологія

Освітня пограма Екологія для студентів першого рівня вищої освіти спеціальності 101 “Екологія”
Освітньо-професійна програма «Екологія». Спеціалізація: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (бакалаври)

Спеціалізація: 101.1 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Галузь знань: 10 – Природничі науки.
Спеціальність: 101 – Екологія.
Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з екології.
Рівень кваліфікації: Бакалавр.
Профіль програми: Офіційна тривалість програми 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти для денної форми навчання. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття бакалаврського ступеня вищої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття бакалаврського ступеня вищої освіти на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) становить 240 кредитів ЄКТС, скорочення терміну навчання можливе за рахунок перезарахування вищим навчальним закладом частини кредитів ЄКТС, за умови набуття відповідних компетентностей.
Програма зосереджена на формуванні у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

Освітньо-професійна програма «Екологія». Спеціалізація: Екологічний туризм та збалансоване природокористування (бакалаври)

Спеціалізація: 101.2 – Екологічний туризм та збалансоване природокористування.

Галузь знань: 10 – Природничі науки.
Спеціальність: 101 – Екологія.
Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з екології.
Рівень кваліфікації: Бакалавр.
Профіль програми: Програма пропонує комплексний підхід до вивчення питань у галузі екології та екологічного туризму, охорони навколишнього середовища і природокористування через теоретичне та практичне навчання. Дана програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок у галузі екології й екологічного туризму, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Метою програми є підготовка висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології й екологічного туризму, охорони навколишнього природного середовища та природокористування, що передбачає застосування теорії та методів наук, пов’язаних з екологією, охороною довкілля та природокористуванням, які характеризуються міждисциплінарністю.

 

Фармація

Освітньо-професійна програма (ОПП) 226 «Фармація, промислова фармація» (бакалавр)

Навчальний план з підготовки бакалаврів за спеціальністю: 226 «Фармація, промислова фармація»

Психологія

Проєкт освітньої програми «Психологія»

Освітня програма «Психологія»

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для першого рівня вищої освіти

Наказ про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія для другого рівня вищої освіти

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про психічні процеси і стани, психічний розвиток та психологічну діагностику, про конфлікти та підходи до їх вирішення, опановують методи збору й аналізу психологічних даних, здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей психологічного знання. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузі психології. Випускники вищого навчального закладу за кваліфікацією «бакалавр психології» можуть працювати в таких галузях народного господарства як, охорона здоровʼя, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука та наукове обслуговування; обʼєднання громадян

Магістратура

Медицина

Освітньо-професійна програма «Медицина» (магістри)

Назва галузі знань: 22 Охорона здоров’я
Назва спеціальності: 222 Медицина
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень
Ступінь, що присвоюється: Магістр
Кваліфікація освітня, що присвоюється: Магістр медицини
Програма забезпечує високоякісну підготовку лікарів як фахівців, які отримали освіту за спеціальністю «Медицина» (повну вищу медичну освіту). В установленому законом порядку, лікар постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров’я через профілактику, діагностику та лікування захворювань і травм. Таким чином, об’єктами вивчення та подальшої діяльності є людина з її психофізіологічними особливостями, здоров’я людини, боротьба з хворобами людини. Ключовими цілями навчання є отримання необхідних знань з підтримки здоров’я, профілактики захворювань, лікування людини, та збереження здоров’я населення. Теоретичний зміст предметної області визначається як вивчення захворювань, синдромів та симптомів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних методів дослідження, медичних маніпуляцій. Стосовно захворювань, синдромів та симптомів – вивчення понять, причин, механізмів, клініки, діагностики, лікування, профілактики.

Особливості навчання та практики лікарів (ознайомча інформація)
План освітньо-професійної підготовки

Екологія

Освітньо-наукова програма «Екологія» (магістри)
Освітньо-професійна програма “Екологія і охорона навколишнього середовища” для студентів другого рівня вищої освіти спеціальності 101 “Екологія”, починаючи з 2019 р

Галузь знань: 10 – Природничі науки.
Спеціальність: 101.1 – Екологія.
Кваліфікація, що присвоюється: Магістр з екології (дослідник).
Рівень кваліфікації: Магістр.
Профіль програми: Другий (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Термін підготовки магістра з екології в ЧНУ імені Петра Могили становить 1,6 роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 90 кредитів ЄКТС.

Освітньо-професійна програма (ОПП) «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю» (магістри)

Навчальний план з підготовки магістрів за ОПП «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю»

Галузь знань: 10 – Природничі науки.
Спеціальність: 101 – Екологія.
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень
Ступінь, що присвоюється: Магістр
Кваліфікація, що присвоюється: Магістр екології за освітньо-професійною програмою «Екологічна стандартизація, сертифікація та управління якістю»
Профіль програми: Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями у галузі екології, охорони довкілля, а також базовими та професійними компетентностями еколога у сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю. Акцент робиться на здобуття навичок та знань з екологічної стандартизації, сертифікації та управління якістю за міжнародними і європейськими стандартами; вмінь з розроблення екологічних стандартів для визначення екологічних переваг продукції певної категорії на усіх етапах життєвого циклу; розроблення проектів технічних регламентів у сфері органічного виробництва, екологічного виробництва; організації робіт з розроблення і впровадження на підприємствах систем управління якістю, екологічного управління за міжнародними стандартами ISO 9001, ISO 14001. Випускник є придатним для працевлаштування за посадами: еколог; спеціаліст з екологічної стандартизації і сертифікації; головний спеціаліст/керівник служби/відділу екології та екологічного управління; експерт з екологічної сертифікації; керівник установи (структурного підрозділу) з екологічної стандартизації і сертифікації; фахівець/менеджер системи екологічного управління і управління якістю; аудитор системи екологічного управління і управління якістю.

 

Психологія

Проєкт  освітньо-професійної програми «Психологія»
Навчальний план 2019р.
Навчальний план 2018р.
Освiтня програма 2019р.
Освiтня програма 2018р.
Освiтня програма 2017р.
Асистентська практика
Переддипломна практика

Аспірантура

Навчальний план PhD “Медицина”
Освітньо-наукова програма PhD “Медицина”
Academic program PhD Medicine

Практика

«Екологія та охорона природнього середовища», «Фармація»

Угода з Національним природним парком «Білобережжя Святослава» на проведення практики та подальше працевлаштування студентів ЧНУ імені Петра Могили
Угода з приватно-орендним сільськогосподарським підприємством на проведення практики та подальше працевлаштування студентів ЧНУ імені Петра Могили
Угода з ТДВ «Сільськогосподарством Гур’ївка» на проведення практики та подальше працевлаштування студентів ЧНУ імені Петра Могили
Угода з Південно-Бузьким басейновим управлінням водних ресурсів на проведення практики та подальше працевлаштування студентів ЧНУ імені Петра Могили

 

Дисципліни

Кафедра анатомії, гістології, клінічної анатомії і оперативної хірургії (Напрям підготовки 222 «Медицина», магістратура)

Анатомія людини
Безпека життєдіяльності: основи біоетики та біобезпеки
Біологічна і біооганічна хімія
Гігієна та екологія
Гістологія, цитологія та ембріологія
Догляд за хворими (практика)
Європейський стандарт комп’ютерної грамотності
Іноземна мова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Історія медицини
Історія України та української культури
Клінічна анатомія і оперативна хірургія
Латинська мова та медична термінологія
Медична біологія
Медична і біологічна фізика
Медична інформатика
Медична хімія
Мікробіологія, вірусологія та імунологія
Основи психології і педагогіки
Охорона праці в галузі
Підготовка офіцерів запасу медичної служби
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Фізіологія
Філософія

Кафедра екології та природокористування

Екологічна політика
Екологічнна паспортизація територій і підприємств
Енергозаощаджуючі технології
Загальна екологія
Інтелектуальна власність
Метеорология та кліматологія
Методика викладання екології у вищій школі
Методологія та організація наукових досліджень
Моделювання та прогноз стану довкілля
Моніторинг довкілля – 2
Моніторинг довкілля
Організація управління в екологічній діяльності
Основи гідробіології
Оцінка екологічних ризиків
Педагогіка та психологія вищої школи
Системи екологічної інформації (Міжнародна екологічна співпраця)
Системний аналіз якості навколишнього середовища
Стратегії сталого розвитку
Сучасні екологічні проблеми
Техноекологія
Хімічна екологія
Хімія з основами біогеохімії – 2
Хімія з основами біохімії

Кафедра медичної біології та хімії, біохімії, фізіології та мікробіології (Напрям підготовки 226 «Фармація, промислова фармація»)

Анатомія та фізіологія людини
Безпека життєдіяльності та офорона праці у галузі
Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
Біологічна хімія
Біологія з основами генетики
Вища математика і статистистика
Гігієна
Етика і деонтологія у фармації
Загальна та неорганічна хімія
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова
Інформаційні технології у фармації
Історія України та української культури
Історія фармації та медицини
Латинська мова
Мікробіологія з основами імунології
Ознайомча практика з організації економіки фармації
Органічна хімія
Патологічна фізіологія
Перша лікарська допомога
Побічна дія ліків (курс за вибором)
Пропедевтична практика з технології ліків
Технологія ліків
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фактори і механізми фармакологічної активності і токсичності ліків на етапах фармакокінетики (курс за вибором)
Фармакологія
Фармацевтична ботаніка
Фармацевтичне та медичне товарознавство
Фізична та колоїдна хімія
Фізичне виховання
Філософія

Кафедра якості, стандартизації і техногенно-екологічної безпеки

Аудит якості і екологічного керування
Екологічна стандартизація та екосертифікація
Екотоксикологічний та радіаційний контроль і експертиза продукції
Методологія та організація наукових досліджень
Сертифікація персоналу
Спецкурс з екологічного керування і ризик-менеджменту
Стандартизація і сертифікація продукції
Стратегічний менеджмент і управління якістю
Управління гігієною і безпекою праці та цивільним захистом
Якість продукції та інтегровані системи управління (TQM, EMS,OHSAS)

Кафедра психології

Вступ до спеціальності (Психологія)
Глибинна психологія
Дефектологія
Диференціальна психологія
Екологічна психологія
Експериментальна психологія
Іміджелогія
Інженерна психологія
Історія психології
Кадровий менеджмент
Конфліктологія
Основи наукових досліджень та практика їх проведення (Психологія)
Психодіагностика
Психологія змінених станів свідомості
Психологія праці
Психологія роботи із залежними станами
Реабілітаційна психологія
РП Філософія науки
РП ЦЗ та ОП
РП Гендерна психологія
РП Ідеї гуманістичної психології
РП КП та МД
РП Методика викладання психологічних дисциплін
РП Психології кризових станів
РП Психологія вищої школи
РП Психологія кар_єри
РП Психологія організацій та УП
РП Психологія релігії
РП ПСО
РП Сімейна психологія та психотерапія
РП Соціальні та політичні конфлікти
РП Супервізія в роботі психолога
РП Сучасні напрямки практичної психології
РП Iноземна мова
РП Психологiчнi аспекти ПТСР
РП Психологiчна експертиза
РП Психологiя коучiнгу
РП Психологiя релiгii

 

Аспірантура (PhD): напрям підготовки 222 «Медицина»

Навчальні програми

Топографічна анатомія
Актуальні проблеми патофізіології
Асистентська (педагогічна) практика
Експериментальна медицина
Клінічна патофізіологія
Патологічна фізіологія
Сучасні напрямки клінічної патофізіології
Факультатив-практикум з підготовки наукових публікацій, доповідей, презентацій, звітів, проектів, пошуку грантів

 

Методичні матеріали для проведення підсумкових атестацій

З  дисципліни «Актуальні проблеми патофізіології»
З дисципліни «Експерементальна медицина»
З дисципліни «Клінічна патофізіологія»
З дисципліни «Патофізіологія»
З дисципліни «Сучасні напрямки клінічної патофізіології»
З дисципліни «Факультатив-практикум з підготовки наукових публікацій, доповідей, презентацій, звітів, проектів, пошуку грантів»

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут