Навчально-інформаційна база (освітньо-професійні програми, дисципліни) - ЧНУ iм. Петра Могили

Навчально-інформаційна база (освітньо-професійні програми, дисципліни)


 

Програми підготовки

Бакалаврат

Екологія

Галузь знань: 10 – Природничі науки.
Спеціальність: 101 – Екологія.
Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з екології.
Рівень кваліфікації: Бакалавр.
Профіль програми: Офіційна тривалість програми 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти для денної форми навчання. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття бакалаврського ступеня вищої освіти становить 240 кредитів ЄКТС. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття бакалаврського ступеня вищої освіти на базі ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) становить 240 кредитів ЄКТС, скорочення терміну навчання можливе за рахунок перезарахування вищим навчальним закладом частини кредитів ЄКТС, за умови набуття відповідних компетентностей.
Програма зосереджена на формуванні у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування через теоретичне та практичне навчання.

 

Магістратура

Медицина

Освітньо-професійна програма «Медицина» (магістри)

Назва галузі знань: 22 Охорона здоров’я
Назва спеціальності: 222 Медицина
Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень
Ступінь, що присвоюється: Магістр
Кваліфікація освітня, що присвоюється: Магістр медицини
Програма забезпечує високоякісну підготовку лікарів як фахівців, які отримали освіту за спеціальністю «Медицина» (повну вищу медичну освіту). В установленому законом порядку, лікар постійно займається підтримкою або відновленням людського здоров’я через профілактику, діагностику та лікування захворювань і травм. Таким чином, об’єктами вивчення та подальшої діяльності є людина з її психофізіологічними особливостями, здоров’я людини, боротьба з хворобами людини. Ключовими цілями навчання є отримання необхідних знань з підтримки здоров’я, профілактики захворювань, лікування людини, та збереження здоров’я населення. Теоретичний зміст предметної області визначається як вивчення захворювань, синдромів та симптомів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних методів дослідження, медичних маніпуляцій. Стосовно захворювань, синдромів та симптомів – вивчення понять, причин, механізмів, клініки, діагностики, лікування, профілактики.

Особливості навчання та практики лікарів (ознайомча інформація)

План освітньо-професійної підготовки

Дисципліни

Кафедра екології та природокористування

Екологічна політика
Екологічнна паспортизація територій і підприємств
Енергозаощаджуючі технології
Загальна екологія
Інтелектуальна власність
Метеорология та кліматологія
Методика викладання екології у вищій школі
Методологія та організація наукових досліджень
Моделювання та прогноз стану довкілля
Моніторинг довкілля – 2
Моніторинг довкілля
Організація управління в екологічній діяльності
Основи гідробіології
Оцінка екологічних ризиків
Педагогіка та психологія вищої школи
Системи екологічної інформації (Міжнародна екологічна співпраця)
Системний аналіз якості навколишнього середовища
Стратегії сталого розвитку
Сучасні екологічні проблеми
Техноекологія
Хімічна екологія
Хімія з основами біогеохімії – 2
Хімія з основами біохімії

Події та оголошення


лютого
4
День Відкритих Дверей

  У програмі: • виступ ректора університету Клименка Л.П. про сьогодення і перспективи розвитку університету; • про умови вступу на навчання за програмами підготовки бакалавра та магістра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра/спеціаліста/ магістра; • зустріч абітурієнтів …

січня
18
Кінотренінг “Життєві драми”

“Люди завжди шукали в мистецтві можливість вирішення проблем. Екран в цьому сенсі підходить як контейнер для проекцій особистих і несвідомих, страхів і потягів. Як і при вивченні всіх форм мистецтв, коли ми вивчаємо кінофільм, ми вивчаємо себе”. Корбут К.П. “Психоаналіз …