Кафедра психології


загальне фото.JPG

 

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра психології у Чорноморському національному університеті була створена 1 вересня 2014 року. З 1 вересня 2019 року кафедру психології очолює доктор психологічних наук, професор Лисенкова Ірина Петрівна, перший і єдиний в Миколаєві доктор наук зі спеціальної психології, яка запропонувала та описала нову категорію – діти з когнітивними порушеннями, заклала теоретичні та методологічні основи цієї категорії дітей, а також запропонувала їхню класифікацію.

З 1 вересня 2014 року почалась підготовка бакалаврів з психології, а з 1 вересня 2018 року – магістрів з психології.

У 2021 році кафедра психології пройшла акредитацію освітньої програми «Психологія» за вимогами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Ми єдиний заклад вищої освіти в місті Миколаєві та Миколаївській області, який отримав акредитацію за новими вимогами та маємо право готувати спеціалістів-психологів за сучасними вимогами.

На кафедрі психології ЧНУ імені Петра Могили під керівництвом професора Лисенкової Ірини Петрівни з 2020 року почала діяти науково-дослідна діагностична психологічна лабораторія. Лабораторія створена з метою забезпечити розвиток особистісного, професійно-творчого, інтелектуального потенціалу студентів та викладацького складу. У своїй діяльності лабораторія системно створює, експериментує, апробує, освоює та зберігає наукові, соціально значущі нововведення, умови їх забезпечення та впровадження.

Під керівництвом професора Лисенкової Ірини Петрівни на базі кафедри з 2021 року функціонує студентське науково-практичне товариство «Psychology of Science», основними завданнями діяльності якого є: забезпечення умов для проведення науково-методичних, теоретичних і експериментальних досліджень студентів з актуальних проблем психології; отримання нових знань, висвітлення і поширення результатів наукового пошуку, підготовка до публікації наукових робіт студентів; забезпечення навчально-методичного процесу професійної підготовки психологів та формування їхньої професійної культури; організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану кафедри психології; розробка, апробація та адаптація психодіагностичних методик; створення організаційно-методичних умов для практичного застосування досвіду; розробка заходів з профілактики синдрому емоційного вигорання та ефективних підходів до збереження і зміцнення психологічного здоров’я; організація впровадження результатів досліджень і розробок у технологію надання психологічних послуг та навчальний процес. За результатами діяльності студентського науково-практичного товариства «Psychology of Science» студенти отримують можливість публікації результатів своїх наукових пошуків та участі в конкурсах студентських наукових робіт.

З 2018 року на базі кафедри діє Студентський науково-практичний психологічний гурток (СНППГ) «Евпсихея», що є осередком особистісного розвитку, професійно спрямованого зростання, поглибленого дослідження та застосування інтелектуальних здобутків у напрямку самоактуалізації всіх учасників процесу. Метою СНППГ «Евпсихея» є сприяння процесу створення товариства самоактуалізованих особистостей, утвердження цінностей психологічного благополуччя та зростання особистісного, професійно-творчого, інтелектуального потенціалу студентів. Гурток допомагає студентам у реалізації їхніх внутрішніх потреб у самовираженні, повазі, розвитку творчих та професійно-спрямованих здібностей, сприяє здійсненню взаємодопомоги й емоційної підтримки учасників гуртка з метою вдосконалення практичної діяльності залежно від майбутньої психологічної спеціалізації. Тематичний план занять гуртка складається за запитами учасників. Основними формами роботи СНППГ є: encounter-групи, тренінги для відпрацювання студентами практичних психотехнік, групова психотерапія. Чергові засідання гуртка проводяться один раз на місяць. Керівник гуртка – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології Вікторія Михайлівна Гусак.

Головним завданням кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів з психології та читання навчальних предметів з курсу психології на інших факультетах та інститутах ЧНУ імені Петра Могили. Студентам надається повний об’єм теоретичних знань та практичних вмінь та навичок за програмою психологічних факультетів класичних університетів. Ці програми включають знання із загальної, вікової, педагогічної, експериментальної, соціальної, диференціальної, інженерної, клінічної, юридичної, політичної та спеціальної психології. Також вивчається історія психології та психологія управління, психологія праці, психодіагностика, патопсихологія та основи психотерапії.

Серед дисциплін природничо-наукової підготовки слід відзначити анатомію та еволюцію нервової системи, психофізіологію, екологію людини та екологічну психологію, порівняльну психологію. Окрім цих нормативних навчальних дисциплін, що є близькими до професійної підготовки психологів, є також дисципліни гуманітарного циклу: українська та англійська мови, історія України та української культури, філософія та політологія.

Також студенти, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія» мають змогу керувати власною освітньою траєкторією в стінах Чорноморського національного університету, обираючи за власним бажанням курси вільного вибору студента на кожному курсі навчання. Так, студенти І курсу обирають з-поміж дисциплін «Психологія змінених станів свідомості» та «Психологія консультування»; студенти ІІ курсу обирають з-поміж дисциплін «Арт-терапія», «Етика та естетика», «Спічрайтинг», «Психологія здоров’я», «Психологія роботи із залежними станами» та «Психологія тоталітарного режиму»; студенти ІІІ курсу обирають з-поміж дисциплін «Іміджелогія», «Психологія особистості», «Конфліктологія», «Психологія суїциду», «Основи психосоматики», «Юридична психологія», «Екологічна психологія», «Психологічний супровід людей з обмеженими можливостями» та «Психогенетика»; студенти ІV курсу обирають з-поміж дисциплін «Глибинна психологія», «Сексологія та сексопатологія», «Психологічне консультування та основи корекції», «Специфіка роботи психолога в клініці», «Психологія професійного довголіття» та «Основи психоконсультування та психокорекції»; студенти V курсу обирають з-поміж дисциплін «Психологія релігії», «Сучасні напрямки практичної психології», «Супервізія у діяльності практичного психолога», «Когнітивні процеси і методи їх дослідження», «Психологічна експертиза в різних галузях психології» та «Психологія організацій та управління персоналом»; студенти VІ курсу обирають з-поміж дисциплін «Психологія кризових станів», «Соціальні та політичні конфлікти», «Психологія кар’єри» та «Гендерна психологія».

На кафедрі психології працює один доктор психологічних наук, професор (Лисенкова Ірина Петрівна), чотири кандидати психологічних наук, доценти (Астремська Ірина Володимирівна, Васильєва Ганна Вікторівна, Каневський Віктор Іонович та Хоржевська Інна Михайлівна) та три кандидати психологічних наук, старші викладачі кафедри (Амплєєва Ольга Михайлівна, Гусак Вікторія Михайлівна та Миропольцева Ніна Ігорівна). Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор Лисенкова Ірина Петрівна. Завідувач кафедри опублікувала 4 монографії (2 з них закордонні), 5 – навчально-методичного характеру та більше ніж 150 статей щодо проблем спеціальної психології та інклюзивної освіти.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАКТИКУ, ПЕРЕДБАЧЕНУ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ, А ТАКОЖ ОРГАНІЗАЦІЇ З ЯКИМИ СПІВПРАЦЮЄ КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Освітньою програмою передбачено проведення наступних видів практики:

 1. Ознайомча практика (І курс).
 2. Виробнича практика-1 (Діагностична; ІІ курс).
 3. Виробнича практика -2 (Діагностично-корекційна; ІІІ курс)
 4. Виробнича практика -3 (Переддипломна; ІV курс)
 5. Асистентська практика (V курс)
 6. Виробнича (наукова) практика (VІ курс)

Програма практичної підготовки для студентів ІІІ курсу спеціальності 053 «Психологія» розробляється відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів психології та відповідно до вимог «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затвердженого наказом МОН України за № 93 від 08 квітня 1993 року).

Метою практичної підготовки студентів є реалізовувати набуті у ЗВО знання, вміння та навички; удосконалювати професійні вміння та навички на основі ознайомлення з практичною діяльністю психолога та її осмислення; стимулювати у студентів потребу в систематичному набутті теоретичних знань та практичних навичок у галузі психології.

Мета виробничої практики реалізується у таких завданнях:

 1. Знайомство з роботою (формою, методами) практичного психолога відповідно до бази практики;
 2. Безпосередня участь у вирішенні основних психологічних проблем у конкретній сфері практичної психології;
 3. Набуття практичного досвіду з використання різних форм, методів роботи практичного психолога, відповідно до бази практики;
 4. Участь у зазначених видах діяльності практичного психолога бази практики: науково-дослідницький, діагностичній та просвітницькій;
 5. Реалізація етичних принципів діяльності практичного психолога у процесі проходження практики;
 6. Формування у студентів професійних якостей майбутнього психолога, у т.ч. здатності до аналізу ситуації, виділення актуальної проблеми, яка потребує першочергового вирішення, здатності до установлення комунікативного контакту та ведення нормативної документації;
 7. Формування умінь співвідносити наукові знання з практичною діяльністю психолога, відповідно до бази практики;
 8. Формування уміння застосовувати набуті знання для здійснення науково-дослідної роботи, розвиток дослідницьких вмінь та навичок, сприяння розвитку наукового потенціалу студента.

Педагогічне забезпечення:

 • проведення настановчої та підсумкової конференції в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили;
 • методичний супровід психолога та соціального педагога на місці проходження практики;
 • контроль та допомога з боку спеціалістів кафедри психології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Бази проходження практичної підготовки

для студентів спеціальності 053 «Психологія»:

 1. В сфері освіти:
  • Дошкільний навчальний заклад № 2 «Берізка».
  • Дошкільний навчальний заклад № 17 м. Миколаїв.
  • Заклад дошкільної освіти № 48 м. Миколаїв.
  • Дошкільний навчальний заклад № 95 м. Миколаїв.
  • Заклад дошкільної освіти № 115 м. Миколаїв.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1, імені Ольжича.
  • Миколаївська гімназія № 3.
  • Миколаївська гімназія № 4.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 33.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 40.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 50.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 53.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56.
  • Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 3, Миколаївської обласної ради.
  • Миколаївська спеціалізована школа I-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості».
  • Миколаївський муніципальний академічний коледж.
  • Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради, Миколаївської області.
  • Міський палац творчості учнів, м. Миколаїв.
  • Ольшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, м. Миколаїв.
  • Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11.
  • Херсонський ліцей Херсонської обласної ради
  • Миколаївський коледж бізнесу і права.
  • Миколаївський класичний ліцей.
 2. В сфері охорони здоров’я:
  • КЗ Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей.
  • Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін».
  • КНП «Миколаївський обласний центр психічного здоров’я».
  • Миколаївський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
  • КНП Миколаївський обласний центр онкології Миколаївської обласної ради.
 3. В сфері правоохоронних органів:
  • Відділ психологічного забезпечення Управління кадрового забезпечення ГУМП в Миколаївській області (Інгульський ВП ГУНП).
  • Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
  • Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Миколаївській області» (ДУ ТМО МВС).
  • Заводський районний військовий комісаріат м. Миколаїв.
  • Миколаївське відділення Національної академії внутрішніх справ.
  • Управління ДПтс України у Миколаївській області.
  • ФОП «СИЧ С.Е.»
  • Центральний районний військовий комісаріат м. Миколаєва.
 4. В громадських організаціях та благодійних фондах:
  • АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Миколаївський портовий елеватор».
  • Благодійний фонд «Від серця до серця».
  • Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя».
  • Громадська організація «Альтера».
  • Громадська організація «Майстерня добра», м. Миколаїв.
  • Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, м. Миколаїв.
  • Громадська організація «Пенітенціарна ініціатива».
  • Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра розташована: 4-й корпус, кімната 4-108

Телефон: 0(512)76-92-76

E-mail: psikhologiik@ukr.net

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач

Науковий ступінь, вчене звання Посада Контактна інформація
Лисенкова Ірина Петрівна доктор психологічних наук, професор завідувач кафедри  ip_lysenkova@ukr.net
0(512)76-92-76
 Google Scholar
Каневський Віктор Іонович кандидат психологічних наук, доцент доцент  viktor.kanevskyi@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
 Google Scholar
Астремська Ірина Володимирівна кандидат психологічних наук, доцент доцент  iryna.astremska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
 Google Scholar
Васильєва Ганна Вікторівна кандидат психологічних наук, доцент доцент  hanna.vasylieva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
 Google Scholar
Хоржевська Інна Михайлівна кандидат психологічних наук, доцент доцент  inna.khorzhevska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
 Google Scholar
Опанасенко Людмила Анатоліївна кандидат психологічних наук, доцент б.в.з. доцент б.в.з. luidmillkaop@ukr.net
(0512) 76-92-76
Google  Scholar
Дрозд Олена Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент б.в.з. доцент б.в.з. olenadrozd0509@ukr.net
(0512) 76-92-76
Google  Scholar
Кучманич Ірина Миколаївна кандидат психологічних наук, доцент доцент kafedraprykladnoipsy@gmail.com
+380 (512) 76 92 84
Google Scholar
Амплєєва Ольга Михайлівна кандидат психологічних наук старший викладач, доцент б.в.з.  olha.amplyeyeva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
 Google Scholar
Миропольцева Ніна Ігорівна кандидат психологічних наук старший викладач, доцент б.в.з.  nina.shylova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
 Google Scholar
Гусак Вікторія Михайлівна кандидат психологічних наук старший викладач  viktoriia.husak@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
 Google Scholar
Лукіна Наталія Борисівна кандидат психологічних наук провідний фахівець  nataliia.lukina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
 Google Scholar
Захарова Валерія Валеріївна провідний фахівець  valerialisyanska@gmail.com
(0512)76-92-76