Кафедра психології


2.jpg

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра психології у Чорноморському національному університеті була створена 01 вересня 2014 року. Першим завідувачем кафедри психології був доктор психологічних наук, професор Васильєв Ярослав Васильович, перший в м. Миколаєві доктор психологічних наук, який є автором футурреального підходу у психології та методики з цільової спрямованості особистості. З 01 вересня 2019 року кафедру психології очолює доктор психологічних наук, професор б.в.з. Лисенкова Ірина Петрівна, перший і єдиний в м. Миколаєві доктор наук зі спеціальної психології, яка запропонувала та описала нову категорію дітей – діти з когнітивними порушеннями, заклала теоретичні та методологічні основи даної категорії дітей, а також запропонувала їх класифікацію.

З 01 вересня 2014 року почалась підготовка бакалаврів з психології, а з 01 вересня 2018 року – магістрів з психології.

Головним завданням кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів з психології та читання навчальних предметів з курсу психології на інших факультетах та інститутах ЧНУ імені Петра Могили. Студентам надається повний об’єм теоретичних знань та практичних вмінь та навичок за програмою психологічних факультетів класичних університетів. Ці програми включають знання із загальної, вікової, педагогічної, експериментальної, соціальної, диференціальної, інженерної, клінічної, юридичної, політичної та спеціальної психології. Також вивчається історія психології та психологія управління, психологія праці, психодіагностика, патопсихологія та основи психотерапії.

Серед дисциплін природничо-наукової підготовки слід відмітити анатомію та еволюцію нервової системи, психофізіологію, екологію людини та екологічну психологію, антропологію, порівняльну психологію. Окрім цих нормативних навчальних дисциплін, що є близькими до професійної підготовки психологів, є також дисципліни гуманітарного циклу: українська та англійська мова, історія України та української культури, філософія та політологія.

Також студенти, які навчаються за спеціальністю 053 «Психологія» мають змогу керувати власною освітньою траєкторією в стінах Чорноморського національного університету, обираючи за власним бажанням курси вільного вибору студента на кожному курсі навчання. Так, студенти І курсу обирають з поміж дисциплін «Психологія змінених станів свідомості» та «Психологія консультування»; студенти ІІ курсу обирають з поміж дисциплін «Арт-терапія», «Етика та естетика», «Спічрайтинг», «Психологія здоров’я», «Психологія роботи із залежними станами» та «Психологія тоталітарного режиму»; студенти ІІІ курсу обирають з поміж дисциплін «Іміджелогія», «Психологія особистості», «Конфліктологія», «Психологія суїциду», «Основи психосоматики», «Юридична психологія», «Екологічна психологія», «Психологічний супровід людей з обмеженими можливостями» та «Психогенетика»; студенти ІV курсу обирають з поміж дисциплін «Глибинна психологія», «Сексологія та сексопатологія», «Психологічне консультування та основи корекції», «Специфіка роботи психолога в клініці», «Психологія професійного довголіття» та «Основи психоконсультування та психокорекції»; студенти V курсу обирають з поміж дисциплін «Психологія релігії», «Сучасні напрямки практичної психології», «Супервізія у діяльності практичного психолога», «Когнітивні процеси і методи їх дослідження», «Психологічна експертиза в різних галузях психології» та «Психологія організацій та управління персоналом»; студенти VІ курсу обирають з поміж дисциплін «Психологія кризових станів», «Соціальні та політичні конфлікти», «Психологія кар’єри» та «Гендерна психологія».

На кафедрі психології працює один доктор психологічних наук (Лисенкова Ірина Петрівна), чотири кандидати психологічних наук, доценти (Астремська Ірина Володимирівна, Васильєва Ганна Вікторівна, Каневський Віктор Іонович та Хоржевська Інна Михайлівна), три кандидати психологічних наук, старші викладачі кафедри (Амплєєва Ольга Михайлівна, Лук’яненко Анна Ростиславівна та Миропольцева Ніна Ігорівна) та викладач (Гусак Вікторія Михайлівна). Очолює кафедру доктор психологічних наук, професор б.в.з. Лисенкова Ірина Петрівна. Завідувач кафедри опублікувала 3 монографії (1 з них закордонна), 2 літератури навчально-методичного характеру та більше 130 статей по проблемам спеціальної психології та інклюзивної освіти (8 з них закордонні).

У 2016 році викладачі кафедри психології, під керівництвом – д.психол.н., професора Ярослава Васильовича Васильєва, виграли проєкт фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету. Назва проєкту: «Корекція цільової спрямованості осіб, які зазнали впливу наслідків ПТСР (посттравматичних стресових розладів)». Метою проекту є: розширення спектру цільової спрямованості осіб, які зазнали впливу наслідків ПТСР шляхом корекції цілей, мотивів та установок особистості. Особлива вагомість цієї роботи полягала в тому, що вона проводилася із учасниками бойових дій в зоні АТО. Проєкт було закінчено в 2018 році, в результаті розроблено та апробовано технологію корекції цільової спрямованості осіб, які зазнали впливу наслідків ПТСР.

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ЖИТТІ: ПРОЕКТИ, ГУРТКИ ТОЩО, ЯКІ ДІЮТЬ НА БАЗІ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ

У 2016 році викладачі кафедри психології, під керівництвом – д.психол.н., професора Ярослава Васильовича Васильєва, виграли проект фундаментального дослідження за рахунок видатків державного бюджету. Назва проекту: «Корекція цільової спрямованості осіб, які зазнали впливу наслідків ПТСР (посттравматичних стресових розладів)». Метою проекту є: розширення спектру цільової спрямованості осіб, які зазнали впливу наслідків ПТСР шляхом корекції цілей, мотивів та установок особистості. Особлива вагомість цієї роботи полягала в тому, що вона проводилася із учасниками бойових дій в зоні АТО. Проєкт було закінчено в 2018 році, в результаті розроблено та апробовано технологію корекції цільової спрямованості осіб, які зазнали впливу наслідків ПТСР.

З 2018 року на базі кафедри діє Студентський науково-практичний психологічний гурток (СНППГ) «Евпсихея», що є осередком особистісного розвитку, професійно спрямованого зростання, поглибленого дослідження та застосування інтелектуальних здобутків у напрямку самоактуалізації всіх учасників процесу. Метою СНППГ «Евпсихея» є сприяння процесу створення товариства самоактуалізованих особистостей, утвердження цінностей психологічного благополуччя та зростання особистісного, професійно-творчого, інтелектуального потенціалу студентів. Гурток допомагає студентам у реалізації їх внутрішніх потреб у самовираженні, повазі, розвитку творчих та професійно-спрямованих здібностей, сприяє здійсненню взаємодопомоги й емоційної підтримки учасників гуртка з метою вдосконалення практичної діяльності залежно від майбутньої психологічної спеціалізації. Тематичний план занять гуртка складається за запитами учасників. Основними формами роботи СНППГ є: encounter-групи, тренінги для відпрацювання студентами практичних психотехнік, групова психотерапія. Чергові засідання гуртка проводяться один раз на місяць. Керівник гуртка – старший викладач кафедри психології Вікторія Михайлівна Гусак.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАКТИКУ, ПЕРЕДБАЧЕНУ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ, А ТАКОЖ ОРГАНІЗАЦІЇ З ЯКИМИ СПІВПРАЦЮЄ КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Освітньою програмою передбачено проведення наступних видів практики:

 1. Ознайомча практика (І курс).
 2. Виробнича практика-1 (Діагностична; ІІ курс).
 3. Виробнича практика -2 (Діагностично-корекційна; ІІІ курс)
 4. Виробнича практика -2 (Переддипломна; ІV курс)
 5. Асистентська практика (V курс)
 6. Переддипломна (наукова) практика (VІ курс)

Програма практичної підготовки для студентів ІІІ курсу спеціальності 053 «Психологія» розробляється відповідно до навчального плану підготовки бакалаврів психології та відповідно до вимог «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затвердженого наказом МОН України за № 93 від 08 квітня 1993 року).

Метою практичної підготовки студентів є реалізовувати набуті у ЗВО знання, вміння та навички; удосконалювати професійні вміння та навички на основі ознайомлення з практичною діяльністю психолога та її осмислення; стимулювати у студентів потребу в систематичному набутті теоретичних знань та практичних навичок у галузі психології.

Мета виробничої практики реалізується у таких завданнях:

 1. знайомство з роботою (формою, методами) практичного психолога відповідно до бази практики;
 2. безпосередня участь у вирішенні основних психологічних проблем у конкретній сфері практичної психології;
 3. набуття практичного досвіду з використання різних форм, методів роботи практичного психолога, відповідно до бази практики;
 4. участь у зазначених видах діяльності практичного психолога бази практики: науково-дослідницький, діагностичній та просвітницькій;
 5. реалізація етичних принципів діяльності практичного психолога у процесі проходження практики;
 6. формування у студентів професійних якостей майбутнього психолога, у т.ч. здатності до аналізу ситуації, виділення актуальної проблеми, яка потребує першочергового вирішення, здатності до установлення комунікативного контакту та ведення нормативної документації;
 7. формування умінь співвідносити наукові знання з практичною діяльністю психолога, відповідно до бази практики;
 8. формування уміння застосовувати набуті знання для здійснення науково-дослідної роботи, розвиток дослідницьких вмінь та навичок, сприяння розвитку наукового потенціалу студента.

Педагогічне забезпечення:

 • проведення настановчої та підсумкової конференції в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили;
 • методичний супровід психолога та соціального педагога на місці проходження практики;
 • контроль та допомога з боку спеціалістів кафедри психології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Бази проходження практичної підготовки для студентів спеціальності 053 «Психологія»:

 1. В сфері освіти:
  • Вище професійне училище № 21 м. Миколаїв.
  • Дошкільний навчальний заклад № 142 м. Миколаїв.
  • Дошкільний навчальний заклад № 2 «Берізка».
  • Заклад дошкільної освіти № 48 м. Миколаїв.
  • Миколаївська гімназія № 3.
  • Миколаївська гімназія № 4.
  • Миколаївська гімназія № 41.
  • Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 40.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 56.
  • Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6.
  • Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 3, Миколаївської обласної ради.
  • Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 3.
  • Миколаївська спеціалізована школа I-ІІІ ступенів мистецтв і прикладних ремесел, експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня «Академія дитячої творчості».
  • Миколаївський коледж транспортної інфраструктури.
  • Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради, Миколаївської області.
  • Миколаївський юридичний ліцей.
  • Міський палац творчості учнів, м. Миколаїв.
 2. В сфері охорони здоров’я:
  • КЗ Миколаївський центр соціально-психологічної реабілітації дітей.
  • Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін».
  • Миколаївська обласна психіатрична лікарня № 1.
  • Миколаївський обласний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді.
  • Школа вищої спортивної майстерності.
 3. В сфері правоохоронних органів:
  • Відділ психологічного забезпечення Управління кадрового забезпечення ГУМП в Миколаївській області (Інгульський ВП ГУНП).
  • Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
  • Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Миколаївській області» (ДУ ТМО МВС).
  • Заводський районний військовий комісаріат м. Миколаїв.
  • Управління ДПтс України у Миколаївській області.
  • ФОП «СИЧ С.Е.»
  • Центральний районний військовий комісаріат м. Миколаєва.
 4. В громадських організаціях та благодійних фондах:
  • Благодійний фонд «Від серця до серця».
  • Всеукраїнська благодійна організація «Ініціатива заради життя».
  • Громадська організація «Альтера».
  • Громадська організація «Майстерня добра», м. Миколаїв.

4-й корпус, кімната 4-108
0(512)76-92-76
psikhologiik@ukr.net

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контактна інформація
Лисенкова Ірина Петрівна доктор психологічних наук, професор б.в.з. завідувач кафедри ip_lysenkova@ukr.net
0(512)76-92-76
Google Scholar
Каневський Віктор Іонович кандидат психологічних наук, доцент доцент viktor.kanevskyi@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
Google Scholar
Астремська Ірина Володимирівна кандидат психологічних наук, доцент доцент iryna.astremska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
Google Scholar
Васильєва Ганна Вікторівна кандидат психологічних наук, доцент доцент hanna.vasylieva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
Google Scholar
Хоржевська Інна Михайлівна кандидат психологічних наук, доцент доцент inna.khorzhevska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
Google Scholar
Амплєєва Ольга Михайлівна кандидат психологічних наук старший викладач olha.amplyeyeva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
Google Scholar
Миропольцева Ніна Ігорівна кандидат психологічних наук старший викладач nina.shylova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
Google Scholar
Гусак Вікторія Михайлівна старший викладач viktoriia.husak@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
Google Scholar
Лукіна Наталія Борисівна провідний фахівець nataliia.lukina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-92-76
Google Scholar
Шевчук Яна Юріївна провідний фахівець psikhologiik@ukr.net
0(512)76-92-76

 

Події та оголошення


лютого
6
Починаються курси тематичного удосконалення лікарів (на базі навчально-наукового інституту післядипломної освіти)

 Шановні колеги Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ЧНУ імені Петра Могили, на підставі Наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019. «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» та постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему …

листопада
25
Запрошуємо на психологічну трансформаційну гру «Подорож до щастя»

Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню запрошує викладачів та усіх співробітників ЧНУ імені Петра Могили на психологічну трансформаційну гру “Подорож до щастя”. Гра відбудеться  25 листопада 2020 року о 12:30  в аудиторії 10-109.

листопада
12
Міжнародний воркшоп ICT&ES-2020 у ЧНУ імені Петра Могили

12 листопада в ЧНУ імені Петра Могили відбудеться 2-й міжнародний воркшоп Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICT&ES-2020) з питань інформаційно-комунікаційних технологій та вбудованих систем. Захід проводиться Факультетом комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили. Мета ICT&ES – створити платформу для публікації …