Кафедра екології


 

СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра екології існує з часів народження університету у 1996 р.

Сьогодні кафедра екології є випускаючою кафедрою за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки». За цією спеціальністю кафедра має ліцензії на навчання за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, PhD

На кафедрі працюють три доктори наук, професори: 1 доктор біологічних наук, 1 доктор педагогічних наук, 1 доктор технічних наук; 5 кандидатів наук: 4 доценти, 1 старший виладач; 2 старших викладачі, 2 викладача-асистенти. Кафедра дбає про те, щоб студенти мали змогу застосовувати свої знання на практиці, готувати і презентувати власні проекти, які можуть зацікавити потенційних партнерів та спонсорів.

З цією метою вона тісно співпрацює з державними та недержавними організаціями з питань захисту природних багатств.

Кафедра екології є також базовою кафедрою  університету у  галузі безпеки життєдіяльності людини.

Навчальні навчально-наукові лабораторії та навчальні кабінети спеціальності 101 “Екологія“

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові інтереси працівників кафедри зосереджено навколо вирішення сучасних екологічних проблем регіону (забруднення атмосферного, водного середовищ), екологічного управління, екологічної регламентації і стандартизації антропогенного навантаження на довкілля, підвищення якості житлових й виробничих умов з позицій радіаційної та екологічної безпеки, вдосконалення системи управління професійною безпекою, вдосконалення нормативних документів із питань охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф.

Зав. кафедри проф. Григор’єва Л. І. виступає розробником нового напрямку у дозиметрії – інтегрального підходу при оцінці радіаційного навантаження на людину від комплексу природних, техногенно-підсилених природних та техногенних радіоактивних джерел та розробником методології управління інтегральним радіаційним навантаженням на людину від природних і техногенних радіоактивних джерел. Під її керівництвом виконано ряд науково-дослідних робіт, серед яких міжнародні проекти: «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» (грант «ДФФД-БРФД», 2013-14 рр.); «Екологічний моніторинг роботи Миколаївського терміналу з перевантаження мінеральних добрив» (грант Європейської Комісії, проект 249/6-1, 2002-05 рр.); прикладні НДР «Розроблення методів і засобів закріплення і пилопригнічення пляжів шламосховища Миколаївського глиноземного заводу» (2004–2012 рр.); «Оптимізація регламентації опромінення від радону-222 для працівників гранітодобувної і гранітопереробної галузей». Протягом останніх 14 років виступає головним співорганізатором проведення міжнародної науково-практичної конференції «RADIATION AND TECHNOLOGICAL SAFETY OF HUMANS AND THE ENVIRONMENT» state, ways and measures for improvement». Наразі під її керівництвом виконується НДР «Екологічна безпека транспортних потоків в промислових центрах»; «Стандартизація оцінки якості зрошувальної води за радіаційно-гігієнічними критеріями», (реєстр. 0117U002049); «Розвиток нормативно-технічного забезпечення екологобезпечного виробництва будівельних матеріалів»» (реєстр. 0113U007429). Має кваліфікацію Internal auditor of Quality systems за ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 14000:2015; Training teacher of Verification and Accreditation of the greenhouse gas emissions monitoring system. Організовала підготовку магістрів екології за освітньою програмою «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю». На сьогодні є: заступником голови наукової координаційної ради «Радіоекологія і радіаційна безпека» Південного наукового центру НАН України і МОН України; членом спеціалізованої вченої ради Д.26.004.19 при Національному університеті біоресурсів і природокористування; членом дорадчої науково-методичної ради МОН України з Цивільного захисту; членом Радіобіологічного Товариства України; членом міжнародного союзу радіоекологів (International Union of Radioecology); співпрацює з ТК 82 стандартизації України «Охорона довкілля»; є членом редколегії наукового журналу «International Journal of Environmental Monitoring and Analysis».

На кафедрі продовжуються роботи, які були зароджені науковою школою проф. Томіліна Ю. А. «Еколого-техногенна та радіаційна безпека південного регіону» та відкритою ним у складі Південного наукового центру НАН України та МОН України наукової координаційної ради «Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека», зокрема відносно:

 • радіоекологічної безпеки територій, прилеглих до АЕС,
 • створення автоматизованої системи сучасних інструментальних методів постійного контролю забруднення повітряного і водного басейнів м. Миколаїв
 • створення науково-аналітичного центру з оцінки екологічного стану водного і повітряного середовищ м. Миколаїв
 • забезпечення екологічної та радіоекологічної якості продукції, отриманої в умовах зрошуваного землеробства;
 • використання макрофітів для біодезактивації і біорозсолення технологічних водойм;
 • біологічної рекультивації техногенних масивів.

Професор О. П. Мітрясова з 2010 по 2018 р. обіймала посаду завідувача кафедри екології та природокористування Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За час завідування розширилась матеріально-технічна база кафедри, мережа наукових зв’язків та філій, набув розвитку національний та міжнародний аспект співробітництва з установами та університетами в галузі екології та охорони довкілля у плані підготовки спеціалістів-екологів (міжнародні обміни та стажування студентів і викладачів; проведення науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, суміжних досліджень). З 2018 р. і до тепер є професором кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Галузі наукових досліджень пов’язано із науково-професійною діяльністю: педагогіка вищої школи; методика викладання у вищій школі; концептуальні підходи, зміст, методи, форми, інструменти екологічної, природничої та хімічної освіти; інтегрований підхід до конструювання змісту навчання; методологія та зміст освіти для сталого розвитку; соціальні аспекти сталого (збалансованого) розвитку; екологічний моніторинг та менеджмент водних об’єктів; проблеми раціонального збалансованого природокористування.

Професор О. П. Мітрясова має понад 300 наукових та методичних праць, зокрема 3 монографії і 14 навчальних посібників із загальної, органічної хімії, хімічної екології, моніторингу довкілля для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Має 6 авторських свідоцтв. Входить до складу експертів Національного агентства забезпечення якості освіти з акредитації освітніх програм.

Під керівництвом професора О. П. Мітрясової виконувались та здійснюються міжнародні проєкти в галузі екології та охорони навколишнього середовища, сталого розвитку та змін клімату, безпеки водних ресурсів тощо, а саме:  International Project under the patronage by British Council «Internalization Higher Education» between Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv (PMBТNU) and University of the West of England (United Kingdom), 2016; International cooperation with Saarland University (Saarbrücken, Germany) under the patronage by DAAD. Conducting of the compatible research of the environmental assessment of the surface water resources, 2016/2017; International Project 597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE «The Best European Practices for the „Water Security“ Platform to Achieve the Goals of Sustainable Development», 2018-2021; Visegrad and Ukraine Dialogues on Climate Change and Sustainable Development, Visegrad Fund– 22110149, 2021-2022.

Вагомі наукові проекти та гранти, виконані останнім часом на кафедрі екології:

 • «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» (0113U004459) – Україна-Білорусь, 2014;
 • «Стандартизація оцінки якості зрошувальної води за радіаційно-гігієнічними критеріями» (0117U002049);
 • «Розвиток нормативного забезпечення екологобезпечного виробництва будівельних матеріалів»
 • DAAD Grant for Study trip “Political Mechanisms Providing «Green Economy» in Germany: German Experience for Mykolaiv Region (Ukraine)”, Mykolaiv – Germany, 2014;
 • DAAD Grant for project “Environment and Civil Society – Recognizing and Implementing Opportunities for Action”, Mykolaiv, 2015;
 • International Project under the patronage by British Council «Internalization Higher Education» between Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv (PMBТNU) and University of the West of England (United Kingdom), 2016.
 • DAAD Scholarship for Study trip “Energy Efficiency and Civil Society”, Mykolaiv – Germany, 2016;
 • International cooperation with Saarland University (Saarbrucken, Germany) under the patronage by Conducting of the compatible research of the environmental assessment of the surface water resources, 2016/2017.
 • Міжнародний проект «Environmental Protection» в рамках програми «Opеn World», що фінансується Конгресом США, здійснюється Центром лідерства при Бібліотеці Конгресу, адмініструється ACTR/ACCELS (American Councils), 2016.
 • Програма Erasmus+ i Жана Моне «The best European practices for the «Water security». Platform to achieve the goals of sustainable development», 2018-2021.

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки з:

 • Міжнародним екологічним університетом імені академіка А. Сахарова (Белорусь, Мінськ),
 • International Union of Radioecology (Бельгія),
 • University of Occupational Safety Management in Katowice (WSZOP)  (Польща).

Має договори про співпрацю з наступними установами та підприємствами:

 • Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації;
 • ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;
 • Державна екологічна інспекція у Миколаївській області;
 • Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради;
 • ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»;
 • ВП «Южно-українська АЕС»;
 • ТОВ СП «Нібулон»;
 • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
 • ПАТ Миколаївський суднобудівний завод «Океан»;
 • Українська лабораторія якості продукції АПК;
 • Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук НАН України;
 • МКП «Миколаїводоканал»;
 • Миколаївська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Відділ екологічної безпеки);
 • Південно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів;
 • Миколаївське регіональне управління водних ресурсів;
 • Національна енергетична компанія «Укренерго»;
 • ПАТ «Завод Екватор»;
 • Дніпровський державний аграрний-економічний університет,
 • Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
 • Херсонський національний технічний університет;
 • НУ «Львівська політехніка»;
 • Миколаївський будівельний коледж КНУБА;
 • РЛП «Кінбурнська коса»;
 • ГО «Центр розвитку туризму та збереження екології «Збережи світ»;
 • ТОВ «Тур-Експрес»;
 • Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
 • Міська станція юних натуралістів;
 • ПрАТ Український науково-дослідницький інститут технологій суднового машинобудування;
 • ДП «Миколаївське лісове господарство»;
 • та інші.

Разом з Науковим Інститутом радіаційної і техногенно-екологічної безпеки (НІРТЕБ, керівник до жовтня 2019 р. проф. Томілін Ю.А., нині – проф. Григор’єва Л. І.) кафедра щорічно організовує проведення International Scientific Conference «RADIATION AND TECHNOLOGICAL SAFETY OF HUMANS SND THE ENVIRONMENT: state, ways and measures for improvement»).

Щорічно організовуються заходи, присвячені вшануванню річниці трагедії на ЧАЕС (конференції, семінари, круглі столи). З 2015 р. кафедра організує проведення Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Управління якістю та безпекою життєдіяльності людини: стандарти, орієнтири, перспективи».

На кафедрі видається науковий журнал Наукові праці: Серія «Техногенна безпека. Радіобіологія», який включено до переліку фахових видань України та міжнародної бази даних Urich’s International Periodical Directory.

З 2020 р. на кафедрі буде виходити науковий журнал «Екологічна та радіаційна безпека»Environmental and radiation safety»).

МОНОГРАФІЇ викладачів кафедри:

 1. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства півдня України: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 264 с.
 2. Томілін Ю.А., Григор’єва Л.І. Радіонукліди у водних екосистемах південного регіону україни: міграція, розподіл, накопичення, дозове навантаження на людину і контрзаходи: Монографія. – Миколаїв: видавничий центр мдгу ім. Петра могили, 2008. – 270 с. http://lib.chdu.edu.ua/
 3. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи: Монографія. – Миколаїв: Видавничий центр ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 332 с. http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=9&b=35.
 4. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Управління дефляційними явищами на поверхні хвостосховищ переробних підприємств [Ю.А. Томілін, Ю.А.Томілін] // Монографія. – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили. – 2017. – 260 с.
 5. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Оцінка стану навколишнього середовища до пуску в експлуатацію об’єктів екологічного аудиту: Монографія. /Л.І. Григор’єва, Ю.А. Томілін – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили. – 2013. –162 с.
 6. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Радоновий ризик в екології: формування, моделювання, шляхи зниження. – Монографія. – Вид-во Lambert Academic Publishing – 2019. – 110  с.
 7. Water Security : Monograph. – Edited by Olena Mitryasova & Chad Staddon. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016. –308 р.
 8. Smirnov Victor The environmental guality evaluation off the surface water resources of the Ingul river within Mukolaiv region / Victor Smirnov, Svitlana Smirnova // Water security : Monograph; ed. by Olena Mitryasova, Chad Staddon. – University of the West of England, 2016. – 242-250 р.
 9. Burdelna H., Bozhenko H. The role of quality of administrative services in the modern higher education of Ukraine // Markina I., Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – 508 p.,  437-444.
 10. Burdelna H., Bozhenko A. Energy security management at the regional level: economic and environmental aspects // Markina I., Aranchiy V., Safonov Y., Zhylinska O. and other. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemros s.r.o. – 2019. – Czech Republic. – 500 p., P. 261-267.
 11. Андреев В. И. Ресурс двигателей внутреннего сгорания и пути его повышения / Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. И. Андреев. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015 – 196 с.
 12. Андреев В. И. Управління процесами формування пористих поверхневих структур на стадії отримання заготовок / Клименко Л.П., Прищепов О.Ф., Андреев В.И., Случак О. І., Шугай В. В. / видання ЧДУ імені Петра Могили. – Миколаїв, 2017 – 145 c.

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА PhD

Кафедра екології забезпечує трьохступеневу підготовку за спеціальністю 101 «Екологія»:

 • бакалавр екології,
 • магістр екології,
 • PhD екології.

На БАКАЛАВРАТІ здійснюється підготовка бакалаврів екології за освітньою програмою «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», в рамках якої можливе навчання за спеціалізаціями: Екологічний туризм, Екологія будівництва, Біобезпека  та екологічний контроль, Медична екологія, Екологічний менеджмент, Математична екологія.

У МАГІСТЕРІУМІ здійснюється підготовка магістрів екології за двома освітньо-професійними програмами (ОПП) на вибір:

ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища»

(реалізується за денною формою навчання)

Гарант – професор Мітрясова Олена Петрівна, доктор педагогічних наук, професор

Мета ОПП: підготовка фахівців, які володіють:

 • глибокими знаннями в галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування,
 • професійними компетентностями еколога у сфері системного аналізу якості навколишнього середовища та у сфері захисту навколишнього середовища за світовими підходами.

 

 

ОПП «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю»

(реалізується за заочною формою навчання).

Гарант – професор Григор’єва Людмила Іванівна, доктор біологічних наук, професор

Мета ОПП: підготовка фахівців, які володіють:

 • глибокими знаннями в галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування,
 • професійними компетентностями розроблення екологічних стандартів, здійснення екологічної сертифікації діяльності/виробництва, верифікації  небезпечних викидів і скидів, розроблення інтегрованих систем управління за міжнародними стандартами  ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000 ін.

Контактна інформація:

4-й корпус, кімн. 4-318
(0512) 76-55-68
konferencia_2012@ukr.net, eco–terra@ukr.net

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Григор’єва Людмила Іванівна доктор біологічних наук, професор завідувач кафедри екології,
професор
 Ludmila.Grygorieva@chmnu.edu.ua
(0512) 46-54-95
 Google Scholar
Мітрясова Олена Петрівна доктор педагогічних наук, професор професор  olena.mitryasova@chmnu.edu.ua
eco–terra@ukr.net
(0512) 76-55-68
 Google Scholar
Клименко Леонід Павлович доктор технічних наук, професор професор  rector@chmnu.edu.ua
(0512) 50-03-33
 Google Scholar
Андрєєв Вячеслав Іванович кандидат технічних наук, доцент доцент  avi@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-99
 Google Scholar
Патрушева Лариса Іванівна кандидат географічних наук, доцент доцент  larysa.patrusheva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
 Google Scholar
Смирнов Віктор Миколайович кандидат геологічних наук, доцент доцент  viktor.smyrnov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
 Google Scholar
Макарова Олена Валеріївна магістр еколог старший викладач  Olena.Makarova@chmnu.edu.ua
(0512) 46-54-95
 Google Scholar
Алексєєва Анна Олександрівна кандидат технічних наук доцент  Anna.Aleksyeyeva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
 Google Scholar
Крисінська Діана Олександрівна кандидат технічних наук доцент  d_krysinska@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
Боженко Анна Леонідівна спеціаліст еколог;
магістр менеджменту, освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»
викладач  a_bozhenko@i.ua
(0512) 76-55-68
 Google Scholar

 

Кращі Європейські практики для платформи «Водна Безпека» задля досягнення цілей сталого розвитку

«The Best European Practices for the «Water Security» Platform to Achieve the Goals of Sustainable Development»

№ 97938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

1 вересня 2018 р. у ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв) стартував Проект Програми ЕРАЗМУС+ Жана Моне Модуль «Кращі Європейські практики з водної безпеки задля досягнення цілей сталого розвитку», який триватиме три роки.

Модуль Жана Моне – один з перших європейських навчальних курсів у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, який діє з метою удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі екології.

Напрям Жана Моне є окремим компонентом міжнародного виміру програми Еразмус+, який має на меті популяризацію кращих європейських практик з водної безпеки та охорони довкілля за умов євроінтеграції України.

Цільовою аудиторією є студенти, аспіранти, викладачі, представники підприємств, установ, громадських організацій, усі зацікавлені особи в галузі екології.

Команда інтернаціональна і включає представників кафедри екології ЧНУ імені Петра Могили (професор Олена Мітрясова, доцент Віктор Смирнов, аспірант Євген Безсонов) і Університету Західної Англії з Великої Британії (професор Чад Стеддан). Проект сприятиме ефективній співпраці європейських студій між різними університетами.

Запрошуємо усіх зацікавлених осіб до творчої співпраці!

Programme: Жан Моне
Project type: MODULE
Project period: 2018–2021
Region: Mykolaiv Region
City: Mykolaiv
University: Petro Mohyla Black Sea National University
Coordinator: Professor Olena Mitryasova

0952880479
eco-terra@ukr.net

Project site: watersecurityproject.chmnu.edu.ua