Кафедра екології


СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра екології існує з 1996 року. Сьогодні кафедра екології є випускаючою кафедрою за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки». За цією спеціальністю кафедра має ліцензії на навчання за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, PhD.

На кафедрі працюють чотири доктори наук, професори: два доктори біологічних наук, 1 доктор педагогічних наук, 1 доктор технічних наук; 5 кандидатів наук; доценти: 4 кандидати технічних наук, 1 кандидат технічних наук; 5 старших викладачів, 2 викладачів-асистентів.

Кафедра має лабораторію хімії й екологічного моніторингу (значний внесок у розбудову якої зробила проф. Мітрясова О.П.), оснащену мікробіологічним боксом з лабораторним обладнанням та мікроскопічною апаратурою навчально-наукову лабораторію загальної мікробіології та бактеріологічного контролю (значний внесок у розбудову якої здійснив проф. Томілін Ю. А.), має спеціалізовані кабінети: екологічної стандартизації та сертифікації, гідробіології, геології та грунтознавства, загальної екології та техноекології, ландшафтної екології та заповідної справи.

Кафедра екології дбає про те, щоб студенти мали змогу застосовувати свої знання на практиці, готувати і презентувати власні проекти, які можуть зацікавити потенційних партнерів та спонсорів. З цією метою вона тісно співпрацює з державними та недержавними організаціями з питань захисту природних багатств.

Кафедра екології є також базовою кафедрою  університету у  галузі безпеки життєдіяльності людини.

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові інтереси працівників кафедри зосереджено навколо проблем екології, екологічного управління, якості і безпеки середовища життєдіяльності людини, регламентації і стандартизації антропогенного навантаження на довкілля, підвищення якості житлових й виробничих умов з позицій радіаційної та екологічної безпеки, удосконалення системи управління професійною безпекою, удосконалення нормативних документів із питань охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф, вдосконалення системи cертифікації СУБХП.

Зав. кафедри проф. Григор’єва Л. І. виступає розробником нового напрямку у дозиметрії – інтегрального підходу при оцінці радіаційного навантаження на людину від комплексу природних, техногенно-підсилених природних та техногенних радіоактивних джерел та розробником методології управління інтегральним радіаційним навантаженням на людину від при-родних і техногенних радіоактивних джерел. Під її керівництвом виконується НДР «Розробка методів оцінки радіоекологічного та екологічного ризиків від сучасних чинників забруднення довкілля» (0113U005721); у 2014 р. закінчено виконання спільно з білоруськими партнерами НДР «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для опти-мізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» (0113U004459) за міжрегіональним конкурсом наукових україно-білоруських проектів «ДФФД-БРФФД-2013».

Відомою є наукова школа проф. Томіліна Ю. А. «Еколого-техногенна та радіаційна безпека південного регіону». Під його керівництвом у складі Південного наукового центру НАН України та МОН України у 2012 р. створено наукову коор-динаційну раду «Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека», яка ініціювала про-ведення спільно з Південним науковим центром НАНУ та МОНУ у 2013 р. обговорення результатів проведення екологічного аудиту про продовження терміну експлуатації I і II енергоблоків ЮУАЕС, а у 2014 р. – про відновлення системи зрошуваного землеробства на півдні України та принципи забезпечення екологічної та радіоекологічної якості продукції, отриманої в умовах зрошуваного землеробства. Ю.Томілін є членом Міжвідомчої комісії з морських досліджень українських територіальних вод Чорного і Азовського морів при НАН України і МОН України, керівником секції «Радіаційна безпека».

Вагомі наукові проекти та гранти, виконані останнім часом на кафедрі екології:

 • «Екологічний моніторинг роботи Миколаївського терміналу з перевантаження мінеральних добрив» (грант Європейської Комісії, проект 249/6-1, 2002-05);
 • «Розроблення методів і засобів закріплення і пилопригнічення пляжів шламосховища Миколаївського глиноземного заводу» (2004-2012 рр.);
 • «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» за міжрегіональним конкурсом наукових україно-білоруських проектів «ДФФД-БРФФД-2013» (2013-2014 рр.);
 • «Система екстреної йодної профілактики населення при аваріях на ядерних об’єктах»;
 • «Оптимізація регламентації опромінення від радону-222 для працівників гранітодобувної і гранітопереробної галузей».
 • DAAD Grant for Study trip “Political Mechanisms Providing «Green Economy» in Germany: German Experience for Mykolaiv Region (Ukraine)”, Mykolaiv – Germany, 2014;
 • DAAD Grant for project “Environment and Civil Society – Recognizing and Implementing Opportunities for Action”, Mykolaiv, 2015;
 • International Project under the patronage by British Council «Internalization Higher Education» between Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv (PMBТNU) and University of the West of England (United Kingdom), 2016.
 • DAAD Scholarship for Study trip “Energy Efficiency and Civil Society”, Mykolaiv – Germany, 2016;
 • International cooperation with Saarland University (Saarbrucken, Germany) under the patronage by Conducting of the compatible research of the environmental assessment of the surface water resources, 2016/2017.
 • Міжнародний проект «Environmental Protection» в рамках програми «Opеn World», що фінансується Конгресом США, здійснюється Центром лідерства при Бібліотеці Конгресу, адмініструється ACTR/ACCELS (American Councils), 2016.
 • Програма Erasmus+ i Жана Моне «The best European practices for the «Water security». Platform to achieve the goals of sustainable development», 2018-2021.

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки з:

 • Міжнародним екологічним університетом імені академіка А. Сахарова (Белорусь, Мінськ),
 • International Union of Radioecology (Бельгія),
 • University of Occupational Safety Management in Katowice (WSZOP)  (Польща).

 Має договори про співпрацю з наступними установами та підприємствами:

 • Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації;
 • ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;
 • Державна екологічна інспекція у Миколаївській області;
 • Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради;
 • ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»;
 • ВП «Южно-українська АЕС»;
 • ТОВ СП «Нібулон»;
 • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
 • ПАТ Миколаївський суднобудівний завод «Океан»;
 • Українська лабораторія якості продукції АПК;
 • Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук НАН України;
 • МКП «Миколаїводоканал»;
 • Миколаївська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Відділ екологічної безпеки);
 • Південно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів;
 • Миколаївське регіональне управління водних ресурсів;
 • Національна енергетична компанія «Укренерго»;
 • ПАТ «Завод Екватор»;
 • Дніпровський державний аграрний-економічний університет,
 • Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
 • Херсонський національний технічний університет;
 • НУ «Львівська політехніка»;
 • Миколаївський будівельний коледж КНУБА;
 • РЛП «Кінбурнська коса»;
 • ГО «Центр розвитку туризму та збереження екології «Збережи світ»;
 • ТОВ «Тур-Експрес»;
 • Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
 • Міська станція юних натуралістів;
 • ПрАТ Український науково-дослідницький інститут технологій суднового машинобудування;
 • ДП «Миколаївське лісове господарство»;
 • та інші.

 

Разом з Науковим Інститутом радіаційної і техногенно-екологічної безпеки (НІРТЕБ, кер-к проф. Томілін Ю.А.) кафедра щорічно організовує проведення International Scientific Conference «RADIATION AND TECHNOLOGICAL SAFETY OF HUMANS SND THE ENVIRONMENT: state, ways and measures for improvement»).

Щорічно організовуються заходи, присвячені вшануванню річниці трагедії на ЧАЕС (конференції, семінари, круглі столи). З 2015 р. кафедра організує проведення Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Якість та безпека життєдіяльності людини: стандарти, орієнтири, перспективи».

На кафедрі видається науковий журнал Наукові праці. Серія Техногенна безпека. Радіобіологія, який включено до переліку фахових видань України та міжнародної бази даних Urich’s International Periodical Directory.

 Наукові праці: Серія «Техногенна безпека. Радіобіологія». – Т. 289. Вип. 277.

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА PhD

На бакалавраті навчання здійснюється  за освітньою програмою «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», в рамках якої можливе навчання за спеціалізаціями: Екологічний туризм, Екологія будівництва, Біобезпека  та екологічний контроль, Медична екологія, Екологічний менеджмент, Математична екологія.

У магістратурі навчання здійснюється за двома освітньо-професійними програмами:

1) «Екологія та охорона навколишнього середовища»;

2) «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю».

Навчання за освітньою програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища» в першу чергу спрямоване на підготовку професіонала, здатного:

 • оцінювати/моделювати/прогнозувати рівень негативного впливу природних та антропогенних факторів екологічної небезпеки на довкілля та людину;
 • розробляти біологічні, екологічні методи утилізації промислових відходів, застосовувати методи екобіотехнології;
 • проводити екологічний контроль і аудит виробництв, територій;
 • здійснювати верифікацію викидів парникових газів за Директивами ЄС;
 • здійснювати екологічну сертифікацію та маркування продукції;
 • розгортати на підприємствах (установах, організаціях) інтегровані системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9000, ISO 14000, інших.

В рамках залучення викладачів  до роботи у ТК стандартизації України 82 «Охорона довкілля» є можливість практичної участі cтудентів у:

 • розробці державних екологічних стандартів (СОУ),
 • розробці екологічних критеріїв для системи екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT).

Випускники можуть працювати:

 • у державних установах (відділи відповідних міністерств, держадміністрацій різних рівнів – обласних, районних, місцевих);
 • на підприємствах, в установах, організаціях;
 • в органах/відділах екологічної стандартизації, сертифікації, експертизи, верифікації, контролю;
 • у заповідниках різного рангу (біосферних, національних, державних, регіональних, історико-археологічних);
 • у вищих і спеціальних навчальних закладах та середніх школах.

на посадах:

 • еколог (інженер-еколог);
 • експерт з екології;
 • спеціаліст системи екологічного менеджменту/менеджер системи екологічного управління;
 • екологічний аудитор;
 • експерт-аудитор з екологічної сертифікації;
 • верифікатор/аудитор викидів парникових газів та елементів системи торгівлі квотами на викиди;
 • лаборант/завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії;
 • науковий співробітник та викладач у навчальних закладах.

Тільки за цією спеціальністю і тільки у нашому університеті в м. Миколаєві можна отримати навчання для професійної кваліфікації верифікатора/аудитора системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (СМЗВПГ) для обов’язкового з 2019 р. запровадження СМЗВПГ на підприємствах України відповідно до Директиви 2003/87/ЄС.

У могилянці студенти-екологи мають можливість пройти стажування у Saarland University (м. Саарбрюкен, Німеччина) та отримати паралельно другий диплом про вищу освіту європейського зразка на базі Поморської академії (м.Слупськ, Польща). При навчанні у магістратурі є можливість отримання Європейського диплому та стажування на підприємствах ЄС (в рамках включення до програми 2D з університетом WSZOP (м. Катовіце, Польща).

З 2018 р. на кафедрі відкрито магістерську програму «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю».

Особливості програми:

Магістр здатний:

 • забезпечувати діяльність підприємств (установ, організацій) відповідно до вимог міжнародних та європейських стандартів з екологічної безпеки та якості;
 • здійснювати екологічну сертифікацію та маркування продукції;
 • проводити екологічний контроль і аудит виробництва;
 • розгортати на підприємствах (установах, організаціях) інтегровані системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів управління якістю за ISO серії 9000, екологічного управління за ISO серії 14000, інших міжнародних стандартів;
 • здійснювати верифікацію викидів парникових газів на основі Директив ЄС.

Через співробітництво кафедри з ТК стандартизації України 82 «Охорона довкілля» є можливість практичної участі магістрантів у:розробці державних екологічних стандартів (СОУ),

 • розробці екологічних критеріїв для системи екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT).

Додаткові можливості програми:

Є можливість отримання професійної кваліфікації (з сертифікатом) спеціаліста/менеджера системи управління якістю та екологічного управління в Органі сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ), акредитованому в Національному агентстві акредитації України (НААУ). Цей сертифікат визнається в Європі і в світі.

У рамках включення до програми подвійних дипломів 2D, за співробітництвом з Польським університетом WSZOP (м.Катовіце, Польща) є можливість:

 • отримання Європейського диплому;
 • стажування на підприємствах Європейського Союзу

У рамках навчально-наукового співробітництва з Національним університетом біоресурсів та природокористування (м.Київ, Україна) є можливість:

 • додаткове навчання в Українській лабораторії якості та безпеки сільгосппродукції (з отриманням відповідного сертифікату)

У рамках навчально-наукового співробітництва з  ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м.Миколаїв, Україна):

 • додаткове навчання за системами управління якістю за міжнародними стандартами (з отриманням відповідного сертифікату)

Гарант магістерської програми – зав. кафедри Людмила Іванівна Григор’єва, доктор біологічних наук, професор, член ТК стандартизації України 82 «Охорона довкілля», член IUR, має кваліфікацію внутрішнього аудитора систем якості за ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 22000:2007.

Після магістратури є можливість продовження навчання на третьому рівні вищої освіти (PhD за спеціальністю 03.00.16 – «Екологія») (Гарант програми phd – д-р біол. наук, проф. Ю. А. Томілін).

Також на базі виконуваних на кафедрі  наукових досліджень можлива підготовка кандидатських дисертацій за спеціальностями:

 • 00.01 – «Радіобіологія»,
 • 06.01 – «Екологічна безпека»;
 • 01.02 – «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення».

За умов наближення вищої освіти до європейського простору підготовка майбутніх фахівців-екологів відповідає сучасним міжнародним стандартам.

Після закінчення ЧНУ імені Петра Могили за цією спеціальністю Вам гарантоване престижне працевлаштування, де Вас очікує надзвичайно цікава робота, благородна діяльність зі збереження довкілля і природних багатств планети.

Контактна інформація:

Кафедра розташована: 4-й корпус, кімн. 4-318

Телефон: (0512) 76-55-68

Електронна адреса: konferencia_2012@ukr.net, eco–terra@ukr.net

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Григор’єва Людмила Іванівна доктор біологічних наук, професор завідувач кафедри екології,
професор
Ludmila.Grygorieva@chmnu.edu.ua
(0512) 46-54-95
Google Scholar
Томілін Юрій Андрійович доктор біологічних наук, професор професор Yuriy.Tomilin@chmnu.edu.ua
(0512) 46-54-95
Google Scholar
Мітрясова Олена Петрівна доктор педагогічних наук професор olena.mitryasova@chmnu.edu.ua
eco–terra@ukr.net
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Клименко Леонід Павлович доктор технічних наук, професор ректор ЧНУ rector@chmnu.edu.ua
(0512) 50-03-33
Google Scholar
Андрєєв Вячеслав Іванович кандидат технічних наук, доцент завідувач відділу аспірантури і докторантури, доцент avi@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-99
Google Scholar
Безсонов Євген Миколайович магістр еколог старший викладач yevhen.bezsonov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Добровольський Валерій Володимирович кандидат технічних наук, доцент доцент dun@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Патрушева Лариса Іванівна кандидат географічних наук, доцент доцент larysa.patrusheva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Смирнов Віктор Миколайович кандидат геологічних наук, доцент в.о. доцента viktor.smyrnov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Щербак Юрій Геогрійович кандидат технічних наук, доцент доцент Yuriy.Shcherbak@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Макарова Олена Валеріївна магістр еколог старший викладач Olena.Makarova@chmnu.edu.ua
(0512) 46-54-95
Google Scholar
Алексєєва Анна Олександрівна магістр еколог старший викладач Anna.Aleksyeyeva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Малюченко Ірина Олександрівна магістр еколог старший викладач iryna.malyuchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Сербулова Надія Алимівна старший викладач nadiya.serbulova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Крисінська Діана Олександрівна магістр еколог викладач d_krysinska@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Боженко Анна Леонідівна спеціаліст еколог;
магістр менеджменту, освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»
викладач a_bozhenko@i.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar

 

 

Події та оголошення


листопада
12
Запрошуємо до Multilingual sprach café: практика німецької, англійської та іспанської мов

Хочете попрактикувати німецьку, англійську або іспанську мови? Тоді запрошуємо вас на Multilingual sprach café Коли: 12 листопада (інші дати будуть анонсовані пізніше) Час: 18:30 – 20:30 Де: Піцерія «Челентано» (3 Слобідська 49/1, біля АТБ) Лекторки DAAD та Fullbright Ніна Креєр …

листопада
11
ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

Відкриття XXIІ Всеукраїнської  щорічної науково-практичної конференції «Могилянські читання – 2019: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» присвяченої  Всесвітньому тижню науки відбудеться  11 листопада 2019 року о 14.00  у приміщенні вченої ради. Запрошуються директори інститутів, …

Вболівай за своїх на Спартакіаді серед студентів ЧНУ ім. Петра Могили!

У ЧНУ імені Петра Могили розпочались змагання серед студентів університету.  У них беруть участь студенти, які представляють свої факультети та інститути Могилянки. Це щорічна Спартакіада, в якій представлено різні види спорту: баскетбол, волейбол, бадмінтон, настільний теніс, шахи, кросфіт та плавання. …