Кафедра екології


 

СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра екології існує з часів народження університету у 1996 р.

Сьогодні кафедра екології є випускаючою кафедрою за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки». За цією спеціальністю кафедра має ліцензії на навчання за трьома рівнями вищої освіти: бакалавр, магістр, PhD

На кафедрі працюють три доктори наук, професори: 1 доктор біологічних наук, 1 доктор педагогічних наук, 1 доктор технічних наук; 5 кандидатів наук: 4 доценти, 1 старший виладач; 2 старших викладачі, 2 викладача-асистенти. Кафедра дбає про те, щоб студенти мали змогу застосовувати свої знання на практиці, готувати і презентувати власні проекти, які можуть зацікавити потенційних партнерів та спонсорів.

З цією метою вона тісно співпрацює з державними та недержавними організаціями з питань захисту природних багатств.

Кафедра екології є також базовою кафедрою  університету у  галузі безпеки життєдіяльності людини.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Наукові інтереси працівників кафедри зосереджено навколо вирішення сучасних екологічних проблем регіону (забруднення атмосферного, водного середовищ), екологічного управління, екологічної регламентації і стандартизації антропогенного навантаження на довкілля, підвищення якості житлових й виробничих умов з позицій радіаційної та екологічної безпеки, вдосконалення системи управління професійною безпекою, вдосконалення нормативних документів із питань охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф.

Зав. кафедри проф. Григор’єва Л. І. виступає розробником нового напрямку у дозиметрії – інтегрального підходу при оцінці радіаційного навантаження на людину від комплексу природних, техногенно-підсилених природних та техногенних радіоактивних джерел та розробником методології управління інтегральним радіаційним навантаженням на людину від природних і техногенних радіоактивних джерел. Під її керівництвом виконано ряд науково-дослідних робіт, серед яких міжнародні проекти: «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» (грант «ДФФД-БРФД», 2013-14 рр.); «Екологічний моніторинг роботи Миколаївського терміналу з перевантаження мінеральних добрив» (грант Європейської Комісії, проект 249/6-1, 2002-05 рр.); прикладні НДР «Розроблення методів і засобів закріплення і пилопригнічення пляжів шламосховища Миколаївського глиноземного заводу» (2004–2012 рр.); «Оптимізація регламентації опромінення від радону-222 для працівників гранітодобувної і гранітопереробної галузей». Протягом останніх 14 років виступає головним співорганізатором проведення міжнародної науково-практичної конференції «RADIATION AND TECHNOLOGICAL SAFETY OF HUMANS AND THE ENVIRONMENT» state, ways and measures for improvement». Наразі під її керівництвом виконується НДР «Екологічна безпека транспортних потоків в промислових центрах»; «Стандартизація оцінки якості зрошувальної води за радіаційно-гігієнічними критеріями», (реєстр. 0117U002049); «Розвиток нормативно-технічного забезпечення екологобезпечного виробництва будівельних матеріалів»» (реєстр. 0113U007429). Має кваліфікацію Internal auditor of Quality systems за ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 14000:2015; Training teacher of Verification and Accreditation of the greenhouse gas emissions monitoring system. Організовала підготовку магістрів екології за освітньою програмою «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю». На сьогодні є: заступником голови наукової координаційної ради «Радіоекологія і радіаційна безпека» Південного наукового центру НАН України і МОН України; членом спеціалізованої вченої ради Д.26.004.19 при Національному університеті біоресурсів і природокористування; членом дорадчої науково-методичної ради МОН України з Цивільного захисту; членом Радіобіологічного Товариства України; членом міжнародного союзу радіоекологів (International Union of Radioecology); співпрацює з ТК 82 стандартизації України «Охорона довкілля»; є членом редколегії наукового журналу «International Journal of Environmental Monitoring and Analysis».

На кафедрі продовжуються роботи, які були зароджені науковою школою проф. Томіліна Ю. А. «Еколого-техногенна та радіаційна безпека південного регіону» та відкритою ним у складі Південного наукового центру НАН України та МОН України наукової координаційної ради «Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека», зокрема відносно:

 • радіоекологічної безпеки територій, прилеглих до АЕС,
 • створення автоматизованої системи сучасних інструментальних методів постійного контролю забруднення повітряного і водного басейнів м. Миколаїв
 • створення науково-аналітичного центру з оцінки екологічного стану водного і повітряного середовищ м. Миколаїв
 • забезпечення екологічної та радіоекологічної якості продукції, отриманої в умовах зрошуваного землеробства;
 • використання макрофітів для біодезактивації і біорозсолення технологічних водойм;
 • біологічної рекультивації техногенних масивів.

Професор О. П. Мітрясова з 2010 по 2018 р. обіймала посаду завідувача кафедри екології та природокористування Чорноморського національного університету імені Петра Могили. За час завідування розширилась матеріально-технічна база кафедри, мережа наукових зв’язків та філій, набув розвитку національний та міжнародний аспект співробітництва з установами та університетами в галузі екології та охорони довкілля у плані підготовки спеціалістів-екологів (міжнародні обміни та стажування студентів і викладачів; проведення науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, суміжних досліджень). З 2018 р. і до тепер є професором кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Галузі наукових досліджень пов’язано із науково-професійною діяльністю: педагогіка вищої школи; методика викладання у вищій школі; концептуальні підходи, зміст, методи, форми, інструменти екологічної, природничої та хімічної освіти; інтегрований підхід до конструювання змісту навчання; методологія та зміст освіти для сталого розвитку; соціальні аспекти сталого (збалансованого) розвитку; екологічний моніторинг та менеджмент водних об’єктів; проблеми раціонального збалансованого природокористування.

Професор О. П. Мітрясова має понад 300 наукових та методичних праць, зокрема 3 монографії і 14 навчальних посібників із загальної, органічної хімії, хімічної екології, моніторингу довкілля для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів освіти. Має 6 авторських свідоцтв. Входить до складу експертів Національного агентства забезпечення якості освіти з акредитації освітніх програм.

Під керівництвом професора О. П. Мітрясової виконувались та здійснюються міжнародні проєкти в галузі екології та охорони навколишнього середовища, сталого розвитку та змін клімату, безпеки водних ресурсів тощо, а саме:  International Project under the patronage by British Council «Internalization Higher Education» between Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv (PMBТNU) and University of the West of England (United Kingdom), 2016; International cooperation with Saarland University (Saarbrücken, Germany) under the patronage by DAAD. Conducting of the compatible research of the environmental assessment of the surface water resources, 2016/2017; International Project 597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE «The Best European Practices for the „Water Security“ Platform to Achieve the Goals of Sustainable Development», 2018-2021; Visegrad and Ukraine Dialogues on Climate Change and Sustainable Development, Visegrad Fund– 22110149, 2021-2022.

Вагомі наукові проекти та гранти, виконані останнім часом на кафедрі екології:

 • «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» (0113U004459) – Україна-Білорусь, 2014;
 • «Стандартизація оцінки якості зрошувальної води за радіаційно-гігієнічними критеріями» (0117U002049);
 • «Розвиток нормативного забезпечення екологобезпечного виробництва будівельних матеріалів»
 • DAAD Grant for Study trip “Political Mechanisms Providing «Green Economy» in Germany: German Experience for Mykolaiv Region (Ukraine)”, Mykolaiv – Germany, 2014;
 • DAAD Grant for project “Environment and Civil Society – Recognizing and Implementing Opportunities for Action”, Mykolaiv, 2015;
 • International Project under the patronage by British Council «Internalization Higher Education» between Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv (PMBТNU) and University of the West of England (United Kingdom), 2016.
 • DAAD Scholarship for Study trip “Energy Efficiency and Civil Society”, Mykolaiv – Germany, 2016;
 • International cooperation with Saarland University (Saarbrucken, Germany) under the patronage by Conducting of the compatible research of the environmental assessment of the surface water resources, 2016/2017.
 • Міжнародний проект «Environmental Protection» в рамках програми «Opеn World», що фінансується Конгресом США, здійснюється Центром лідерства при Бібліотеці Конгресу, адмініструється ACTR/ACCELS (American Councils), 2016.
 • Програма Erasmus+ i Жана Моне «The best European practices for the «Water security». Platform to achieve the goals of sustainable development», 2018-2021.

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки з:

 • Міжнародним екологічним університетом імені академіка А. Сахарова (Белорусь, Мінськ),
 • International Union of Radioecology (Бельгія),
 • University of Occupational Safety Management in Katowice (WSZOP)  (Польща).

Має договори про співпрацю з наступними установами та підприємствами:

 • Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації;
 • ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;
 • Державна екологічна інспекція у Миколаївській області;
 • Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради;
 • ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»;
 • ВП «Южно-українська АЕС»;
 • ТОВ СП «Нібулон»;
 • ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»;
 • ПАТ Миколаївський суднобудівний завод «Океан»;
 • Українська лабораторія якості продукції АПК;
 • Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі інституту геологічних наук НАН України;
 • МКП «Миколаїводоканал»;
 • Миколаївська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Відділ екологічної безпеки);
 • Південно-Бузьке басейнове управління водних ресурсів;
 • Миколаївське регіональне управління водних ресурсів;
 • Національна енергетична компанія «Укренерго»;
 • ПАТ «Завод Екватор»;
 • Дніпровський державний аграрний-економічний університет,
 • Одеська державна академія технічного регулювання та якості;
 • Херсонський національний технічний університет;
 • НУ «Львівська політехніка»;
 • Миколаївський будівельний коледж КНУБА;
 • РЛП «Кінбурнська коса»;
 • ГО «Центр розвитку туризму та збереження екології «Збережи світ»;
 • ТОВ «Тур-Експрес»;
 • Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
 • Міська станція юних натуралістів;
 • ПрАТ Український науково-дослідницький інститут технологій суднового машинобудування;
 • ДП «Миколаївське лісове господарство»;
 • та інші.

Разом з Науковим Інститутом радіаційної і техногенно-екологічної безпеки (НІРТЕБ, керівник до жовтня 2019 р. проф. Томілін Ю.А., нині – проф. Григор’єва Л. І.) кафедра щорічно організовує проведення International Scientific Conference «RADIATION AND TECHNOLOGICAL SAFETY OF HUMANS SND THE ENVIRONMENT: state, ways and measures for improvement»).

Щорічно організовуються заходи, присвячені вшануванню річниці трагедії на ЧАЕС (конференції, семінари, круглі столи). З 2015 р. кафедра організує проведення Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Управління якістю та безпекою життєдіяльності людини: стандарти, орієнтири, перспективи».

На кафедрі видається науковий журнал Наукові праці: Серія «Техногенна безпека. Радіобіологія», який включено до переліку фахових видань України та міжнародної бази даних Urich’s International Periodical Directory.

З 2020 р. на кафедрі буде виходити науковий журнал «Екологічна та радіаційна безпека»Environmental and radiation safety»).

МОНОГРАФІЇ викладачів кафедри:

 1. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства півдня України: Монографія. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 264 с.
 2. Томілін Ю.А., Григор’єва Л.І. Радіонукліди у водних екосистемах південного регіону україни: міграція, розподіл, накопичення, дозове навантаження на людину і контрзаходи: Монографія. – Миколаїв: видавничий центр мдгу ім. Петра могили, 2008. – 270 с. http://lib.chdu.edu.ua/
 3. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи: Монографія. – Миколаїв: Видавничий центр ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 332 с. http://lib.chdu.edu.ua/index.php?m=9&b=35.
 4. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Управління дефляційними явищами на поверхні хвостосховищ переробних підприємств [Ю.А. Томілін, Ю.А.Томілін] // Монографія. – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили. – 2017. – 260 с.
 5. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Оцінка стану навколишнього середовища до пуску в експлуатацію об’єктів екологічного аудиту: Монографія. /Л.І. Григор’єва, Ю.А. Томілін – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили. – 2013. –162 с.
 6. Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Радоновий ризик в екології: формування, моделювання, шляхи зниження. – Монографія. – Вид-во Lambert Academic Publishing – 2019. – 110  с.
 7. Water Security : Monograph. – Edited by Olena Mitryasova & Chad Staddon. – Mykolaiv: PMBSNU – Bristol: UWE, 2016. –308 р.
 8. Smirnov Victor The environmental guality evaluation off the surface water resources of the Ingul river within Mukolaiv region / Victor Smirnov, Svitlana Smirnova // Water security : Monograph; ed. by Olena Mitryasova, Chad Staddon. – University of the West of England, 2016. – 242-250 р.
 9. Burdelna H., Bozhenko H. The role of quality of administrative services in the modern higher education of Ukraine // Markina I., Aranchiy V., Safonov Y. and others. Management of the 21st century: globalization challenges: [monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2018. – Czech Republic. – 508 p.,  437-444.
 10. Burdelna H., Bozhenko A. Energy security management at the regional level: economic and environmental aspects // Markina I., Aranchiy V., Safonov Y., Zhylinska O. and other. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograph] / in edition I. Markina. – Prague. – Nemros s.r.o. – 2019. – Czech Republic. – 500 p., P. 261-267.
 11. Андреев В. И. Ресурс двигателей внутреннего сгорания и пути его повышения / Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. И. Андреев. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2015 – 196 с.
 12. Андреев В. И. Управління процесами формування пористих поверхневих структур на стадії отримання заготовок / Клименко Л.П., Прищепов О.Ф., Андреев В.И., Случак О. І., Шугай В. В. / видання ЧДУ імені Петра Могили. – Миколаїв, 2017 – 145 c.

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ, МАГІСТРІВ ТА PhD

Кафедра екології забезпечує трьохступеневу підготовку за спеціальністю 101 «Екологія»:

 • бакалавр екології,
 • магістр екології,
 • PhD екології.

На БАКАЛАВРАТІ здійснюється підготовка бакалаврів екології за освітньою програмою «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», в рамках якої можливе навчання за спеціалізаціями: Екологічний туризм, Екологія будівництва, Біобезпека  та екологічний контроль, Медична екологія, Екологічний менеджмент, Математична екологія.

У МАГІСТЕРІУМІ здійснюється підготовка магістрів екології за двома освітньо-професійними програмами (ОПП) на вибір:

ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища»

(реалізується за денною формою навчання)

Гарант – професор Мітрясова Олена Петрівна, доктор педагогічних наук, професор

Мета ОПП: підготовка фахівців, які володіють:

 • глибокими знаннями в галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування,
 • професійними компетентностями еколога у сфері системного аналізу якості навколишнього середовища та у сфері захисту навколишнього середовища за світовими підходами.

 

 

ОПП «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю»

(реалізується за заочною формою навчання).

Гарант – професор Григор’єва Людмила Іванівна, доктор біологічних наук, професор

Мета ОПП: підготовка фахівців, які володіють:

 • глибокими знаннями в галузі екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування,
 • професійними компетентностями розроблення екологічних стандартів, здійснення екологічної сертифікації діяльності/виробництва, верифікації  небезпечних викидів і скидів, розроблення інтегрованих систем управління за міжнародними стандартами  ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000 ін.

Контактна інформація:

4-й корпус, кімн. 4-318
(0512) 76-55-68
konferencia_2012@ukr.net, eco–terra@ukr.net

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Григор’єва Людмила Іванівна доктор біологічних наук, професор завідувач кафедри екології,
професор
Ludmila.Grygorieva@chmnu.edu.ua
(0512) 46-54-95
Google Scholar
Мітрясова Олена Петрівна доктор педагогічних наук, професор професор olena.mitryasova@chmnu.edu.ua
eco–terra@ukr.net
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Клименко Леонід Павлович доктор технічних наук, професор ректор ЧНУ rector@chmnu.edu.ua
(0512) 50-03-33
Google Scholar
Андрєєв Вячеслав Іванович кандидат технічних наук, доцент завідувач відділу аспірантури і докторантури, доцент avi@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-99
Google Scholar
Безсонов Євген Миколайович кандидат технічних наук старший викладач yevhen.bezsonov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Патрушева Лариса Іванівна кандидат географічних наук, доцент доцент larysa.patrusheva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Смирнов Віктор Миколайович кандидат геологічних наук, доцент в.о. доцента viktor.smyrnov@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Щербак Юрій Геогрійович кандидат технічних наук, доцент доцент Yuriy.Shcherbak@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Макарова Олена Валеріївна магістр еколог старший викладач Olena.Makarova@chmnu.edu.ua
(0512) 46-54-95
Google Scholar
Алексєєва Анна Олександрівна магістр еколог старший викладач Anna.Aleksyeyeva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Сербулова Надія Алимівна старший викладач nadiya.serbulova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar
Крисінська Діана Олександрівна магістр еколог викладач d_krysinska@chmnu.edu.ua
Google Scholar
Боженко Анна Леонідівна спеціаліст еколог;
магістр менеджменту, освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація»
викладач a_bozhenko@i.ua
(0512) 76-55-68
Google Scholar

 

Кращі Європейські практики для платформи «Водна Безпека» задля досягнення цілей сталого розвитку

«The Best European Practices for the «Water Security» Platform to Achieve the Goals of Sustainable Development»

№ 97938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE

1 вересня 2018 р. у ЧНУ імені Петра Могили (м. Миколаїв) стартував Проект Програми ЕРАЗМУС+ Жана Моне Модуль «Кращі Європейські практики з водної безпеки задля досягнення цілей сталого розвитку», який триватиме три роки.

Модуль Жана Моне – один з перших європейських навчальних курсів у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, який діє з метою удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців в галузі екології.

Напрям Жана Моне є окремим компонентом міжнародного виміру програми Еразмус+, який має на меті популяризацію кращих європейських практик з водної безпеки та охорони довкілля за умов євроінтеграції України.

Цільовою аудиторією є студенти, аспіранти, викладачі, представники підприємств, установ, громадських організацій, усі зацікавлені особи в галузі екології.

Команда інтернаціональна і включає представників кафедри екології ЧНУ імені Петра Могили (професор Олена Мітрясова, доцент Віктор Смирнов, аспірант Євген Безсонов) і Університету Західної Англії з Великої Британії (професор Чад Стеддан). Проект сприятиме ефективній співпраці європейських студій між різними університетами.

Запрошуємо усіх зацікавлених осіб до творчої співпраці!

Programme: Жан Моне
Project type: MODULE
Project period: 2018–2021
Region: Mykolaiv Region
City: Mykolaiv
University: Petro Mohyla Black Sea National University
Coordinator: Professor Olena Mitryasova

0952880479
eco-terra@ukr.net

Project site: watersecurityproject.chmnu.edu.ua

 

Події та оголошення


серпня
19
Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту ОПП «Право» магістерського рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Юридичний факультет ЧНУ імені Петра Могили запрошує стейкхолдерів на круглий стіл для обговорення проєкту освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». Коли? – 19 серпня 2022 року Де? – Zoom-конференція Відгуки на освітньо-професійну програму також …

липня
7
Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили

Запрошуємо на День відкритих дверей на факультеті фізичного виховання і спорту ЧНУ імені Петра Могили! Коли? – 07 липня 2022 Початок о 15.00 Де? – Онлайнова зустріч Ідентифікатор конференції: 3106988262 Пароль: JP1aZb Майбутні студенти, Факультет фізичного виховання і спорту ЧНУ …

липня
4
Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”

Кафедра екології ЧНУ імені Петра Могили запрошує на семінар-практикум “Як писати мотиваційний лист”. Коли? – 4 липня (понеділок) 2022 року. Початок о 17:00. Де? – Платформа Zoom Ідентифікатор конференції: 835 5670 0990 Код доступу: Db05xH Цільова аудиторія: втупники на магістерські …