Кафедра інтелектуальних інформаційних систем - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра інтелектуальних інформаційних систем


 Історія кафедри інтелектуальних інформаційних систем починається з вересня 1997 р., коли було створено кафедру комп’ютерних технологій. Першим завідувачем кафедри було призначено кандидата технічних наук, доцента М. В. Донченка. З 1998 р. кафедру очолив доктор технічних наук, доцент М. Т.Фісун, який у 2002 р. став професором.

У 2000 р. кафедра здійснила перший випуск бакалаврів – фахівців з комп’ютерних наук.

Під керівництвом доктор технічних наук, професора М. Т. Фісуна за останні п’ять років кафедра отримала ліцензію на випуск бакалаврів за напрямами «Комп’ютерні науки» та «Сис-темний аналіз», було ліцензовано випускові спеціальності «Системи і методи прийняття рішень» та «Системи штучного інтелекту» за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра.

На кафедрі постійно ведеться робота із підвищення якості викладання дисциплін, цьому сприяє проведення відповідної політики керівництвом університету щодо залучення висококваліфікованих фахівців для роботи на штатній основі. Прихід на кафедру відомого в Україні та за кордоном вченого, доктора технічних наук, професора, Заслуженого винахідника України Ю. П. Кондратенка значно підвищив науково-педагогічний рівень кафедри. Завдяки йому на високому рівні здійснюється викладання таких профільних дисциплін, як «Теорія прийняття рішень», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем», «Теорія нечітких множин», підготовлені якісні методичні матеріали, проводять наукову роботу студенти й аспіранти. Під його керівництвом виріс та захистив кандидатську дисертацію аспірант кафедри Є. В. Сіденко.

Велику увагу приділено на кафедрі засвоєнню викладачами найсучасніших пакетів програм і відповідних комп’ютерних технологій. На кафедрі створено лабораторію інформаційних систем та баз даних, системного програмного забезпечення, на яких ведеться робота з удосконалювання програмного забезпечення та навчального процесу на кафедрі. У цих лабораторіях постійно ведеться робота із вивчення та вдосконалення різноманітних програмних комплексів MATLAB, LabView and MultiSim, MS SQL Server 2010, MS Visual Studio, IntelliJ IDEA, PyCharm, «1C: Підприємство», об’єктно-орієнтованої СКБД Caché, Autodesk AutoCAD, Autodesk AutoCAD MAP 3D, Autodesk Inventor, СPSS, мов програмування Java, C++, C#, CASE-засобів моделювання бізнес-процесів BPwin, ERwin, ARIS Toolset.

Усі дисципліни навчального плану, що викладаються на кафедрі, забезпечені підручниками, навчальними посібниками, методичними вказівками з виконання практичних занять і лабораторних робіт, а також методичними матеріалами для курсового і дипломного проектування.

У різні роки навчальний процес на кафедрі забезпечували такі висококваліфіковані фахівці: кандидати наук, доценти – О. Г. Бабич, М. В. Турти, Б. О. Цибенко; старші викладачі Д. П. Биков, М. О. Мо-розов, І. Л. Нагорна, І. В. Павлов, Б. Г. Салтовський  та ін.

На сьогодні на кафедрі працюють 2 доктори наук, професори, 5 кандидатів наук, доцентів, 1 кандидат наук, старший викладач.

Зараз до кадрового складу кафедри входять такі працівники:

 

Кондратенко Юрій Пантелійович

доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України, академік Академії наук суднобудування України, Лауреат премії ВСНТО, Лауреат премії ЦК ЛКСМУ та УРР НТО

2

Сфера діяльності та наукові інтереси:

Автор більше 120 винаходів у галузі робототехніки, автоматизації технологічних процесів, комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних систем і компонентів, які захищені патентами України, РФ та авторськими свідоцтвами СРСР (18 – у співавторстві із студентами). Опублікував більше 350 наукових праць, 55 з яких – за кордоном, підготував 2 доктори технічних наук та 9 кандидатів наук. Читав наукові лекції на запрошення університетів у Касселі (Німеччина), Клівленді та Рочестері (США), Варшаві (Польща), Владивостоці (РФ). Проводив за міжнародними грантами наукові дослідження в провідних університетах Китаю (1988–1989 рр.), Німеччини (2000, 2010 рр.) та США (2003 р.). Рецензент Міжнародних журналів «Information Sciences», «International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems», «Advances in Modelling and Analysis», Праць Міжнародних конференцій Phi Beta Delta, AMSE, IFAC, ACC-2009 та ACC-2010. Координатор співпраці ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили та Регіонального міжвузівського центру (м. Миколаїв) з DAAAM International Association for Automation & Manufacturing (Австрія), Real Academy of Doctors та Real Academia de Ciencias Economicas y Financieras (Іспанія), Ruhr University Bochum (Німеччина), Cleveland State University, компанією Aldec Іnc. та Nazareth College (США), Stord/Haugesund University College (Норвегія), Barcelona University (Іспанія). Керівник проекту зі створення мобільного роботу між ЧНУ ім. П.Могили та Саарландським університетом (Німеччина) в рамках OstPartnerShaftProgram. Автор та редактор монографії «Моделі кооперації університетів та ІТ-компаній: системи прийняття рішень на нечіткій логіці» за підтримкою проекту TEMPUS CABRIOLET (ЧДУ імені Петра Могили, Національній аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського «ХАІ»), 2015.

Мещанінов Олександр Павлович

доктор педагогічних наук, професор

1

Освіта та професійний шлях:

Один із засновників університету. Випускник факультету електрообладнання суден МКІ ім. адмірала С.О. Макарова (1973 р.). Пройшов шлях від стажиста, аспіранта, асистента до доцента кафедри електрообладнання суден МКІ (з 1983 р). Викладає курси «Моделювання систем», «Теорія прийняття колективних рішень, «Основи наукових досліджень» та ін. Автор близько 100 наукових публікацій. Член Редакційної колегії наукового фахового видання України у галузі науки – технічні «Наукові праці. Науково-методичний журнал» серії «Комп’ютерні технології» (засновник – МДГУ (ЧНУ) ім. П.Могили).

Захист дисертації:

1977 р. – в Інституті електродинаміки АН УРСР (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка методів і ефективних алгоритмів для дослідження систем збудження синхронних машин, які містять вентильні перетворювачі».

Звання та нагороди:

Голова секретаріату Асоціації університетів України. Нагороджений нагрудними знаками «За відмінні успіхи в роботі», «За наукові досягнення», Грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною нагородою «Медаль Святого Петра Могили», грамотою Миколаївського міського голови і Подякою Миколаївської облдержадміністрації. У 2007 р. визнаний «Городянином року» м. Миколаїв у номінації «Вища школа».

Донченко Михайло Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Без заголовка

Освіта та професійний шлях:

У 1971 р. закінчив МКІ ім. адмірала С. О. Макарова. До 1972 р. був стажистом-дослідником кафедри Суднових енергетичних установок. З 1973 до 1976 р. працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри графіки МКІ. З 1986 до 1989 р. працював на посаді доцента Конакрійського університету Республіки Гвінея. З 1996 р. працював доцентом МФ НаУКМА. Був першим завідувачем кафедри комп’ютерних технологій. З 1998 р. і дотепер – вчений секретар вченої ради ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили. Був головним виконавцем у регіональному проекті «Система раннього визначення надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах».

Захист дисертації:

1984 р. – захистив кандидатську дисертацію.

Нагороди та відзнаки:

Нагороджений грамотами Конакрійського університету Республіки Гвінея, Миколаївської облдержадміністрації та НаУКМА. Нагороджений медаллю «Ветеран праці» та відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «20 років незалежності України».

Сфера діяльності:

Займається вирішенням проблем надійності, безпеки суден та використанням геоінформаційних систем для підтримки прийняття рішень.

Кондратенко Галина Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях:

Закінчила факультет електрообладнання суден МКІ ім. адм. С.О.Макарова у 1988 р. З 1996 р. викладає у ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили. Самостійно та в співавторстві опублікувала біля 90 наукових робіт, у т. ч. 12 за кордоном, зокрема, в Австрії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Франції, Азербайджані, в провідних вітчизняних наукових журналах «Автоматика. Автоматизация. Электрические комплексы и системы», «Автоматизация судовых технических средств», «Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології», «Моделювання та інформаційні технології», «Портовые технологии и техника мореплавания», «Судовождение», «Технiчнi вiстi», «Электроника и связь» та в наукових працях і вісниках ІПМЕ НАН України, НТУ «ХПІ», НУ «Львівська політехніка», НУК ім. адмірала С. О. Макарова, ОНПУ, ОНМА, ТУ «Поділля», ХНТУ, ЧНУ ім. П.Могили та ін. Отримала 15 авторських свідоцтв на винаходи та патентів на корисні моделі, 5 навчальних посібників, одному з яких надано гриф МОН України. Викладає студентам ЧДУ дисципліни «Теорія автоматичного керування», «Теорія прийняття рішень», «Теорія систем управління», «Системи підтримки прийняття рішень» та ін.

Захист дисертації:

2003 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології – на тему: «Нечіткі моделі та алгоритми для оптимізації маршрутів і траєкторій в умовах невизначеності».

Кравець Ірина Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях:

Закінчила факультет електрообладнання суден МКІ ім. адм. С.О.Макарова, працювала в Інституті імпульсних технологій НАН України на посаді старшого наукового співробітника. Виконувала дослідницькі роботи, які були пов’язані із розрахунками складних перехідних процесів у ланцюгах змінної структури. Успішно закінчила аспірантуру в Інституті електродинаміки НАН України (м. Київ), де й захистила кандидатську дисертацію. З 1998 р. працює в ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили. Викладає дисципліни, пов’язані з використанням чисельних методів, методів статистичного та інтелектуального аналізу та нейронних мереж. Автор понад 50 наукових праць.

Кулаковська Інесса Василівна

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Освіта та професійний шлях:

У 1995 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика-інформатика». У 2001 р. закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Працювала в управлінні освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, у 1999-2012 рр. працювала у Миколаївському національному університеті ім. В.О.Сухомлинського на посаді доцента кафедри математики. З вересня 2012 р. працює в ЧДУ (ЧНУ) імені Петра Могили. Організатор та учасник Міжнародних конференцій, останні з котрих – Міжнародна математична конференція, присвячена 70-річчю В. В. Кириченка (2012 р., член оргкомітету) та XV Міжнародна заочна науково-практична конференція «Наукова дискусія: питання математики, фізики, хімії, біології» (2014 р., доповідач). Навчає студентів працювати з бажанням мислити логічно та ставити перед собою нові, актуальні й складні задачі. Автор більше 10 наукових робіт. З вересня 2014 до червня 2017 р. – відповідальний секретар науково-дослідної роботи (0114 U 004402) «Інтелектуалізація інформаційних систем та СППР за рахунок впровадження методів ситуаційного моделювання, сценарного аналізу, Data Mining та OLAP-технологій» (науковий керівник НДР – про-фесор М. Т. Фісун).

Захист дисертації:

2006 р. – захистила кандидатську дисертацію.

Наукові інтереси: скінченні орієнтовані графи та їх застосування в структурній теорії кілець.

 

Болюбаш Надія Миколаївна

 кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта та професійний шлях:

У 1985 р. з відзнакою закінчила фізичний факультет Миколаївського державного педагогічного інституту імені В.Г.Бєлінського за спеціальністю «Фізика і математика». У 1986-1990 рр. навчалася в аспірантурі Київського державного університету імені Т.Г.Шевченко, фізичний факультет, кафедра ядерної фізики. Працювала на посаді учителя фізики та математики (1992-1996 рр.), інженера-програміста та викладача інформатики і програмування (2000-2007 рр.). З жовтня 2007 р. працює у ЧНУ ім. Петра Могили старшим викладачем, з жовтня 2009 р. – доцентом кафедри державної служби ІДУ. З вересня 2016 р. працює на посаді доцента кафедри інтелектуальних інформаційних систем ЧНУ ім. Петра Могили.

Захист дисертації:

2011 р. – захист кандидатської дисертації «Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Звання:

2012 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри державної служби

Наукові інтереси: формування професійної компетентності майбутніх фахівців при вивченні дисциплін комп’ютерного циклу, інноваційні технології навчання.

 

Сіденко Євген Вікторович

кандидат технічних наук, старший викладач, заступник декана

Освіта та професійний шлях:

У 2010 р. закінчив ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили і здобув кваліфікацію магістра з інтелектуальних систем прийняття рішень. У 2011-2015 рр. Навчався в аспірантурі ЧНУ ім. П.Могили. Автор близько 40 наукових праць, з яких 15 опубліковані в закордонних виданнях. Має 3 патенти України на корисну модель. Проходив стажування за програмою ЄС TEMPUS у 2014, 2015 рр. Автор монографії «Моделі кооперації університетів та ІТ-компаній: системи прийняття рішень на нечіткій логіці» (під редакцією доктора технічних наук, професора Ю. П. Кондратенка) за підтримкою проекту TEMPUS CABRIOLET (ЧНУ імені Петра Могили, Національній аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»), 2015.

Захист дисертації:

 2015 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні технології» в спеціалізованій вченій раді ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили.

Наукові інтереси: системи підтримки прийняття рішень, нечіткі моделі і методи обчислювального інтелекту, інформаційні технології нечіткої обробки даних.

 

Кошовий Віталій Володимирович

старший викладач

Освіта та професійний шлях:

Закінчив у 1997 р. Миколаївський державний педагогічний інститут зі спеціальності «Математика». Викладає дисципліни, пов’язані з Інтернет-технологіями та веб-дизайном. Тривалий час був заступником декану факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. П.Могили.

Ніколенко Світлана Григорівна

старший викладач

Освіта та професійний шлях:

У 1970 р. закінчила механіко-математичний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. Працювала у НДІ «Центр» на посадах начальника сектора, начальника відділу системного програмного забезпечення. У 1993 р. перейшла на роботу до Головного фінансового управління Миколаївської облдержадміністрації, де під час роботи розробила комплекс програм зведення звітів про виконання місцевих бюджетів, який на той час використовувався всіма фінансовими органами України. З 2002 р. працює в ЧНУ ім.П.Могили. Автор 5 науково-методичних посібників.

Дворецька Світлана Володимирівна

викладач

Освіта та професійний шлях:

У 2002 р. закінчила НаУКМА та здобула кваліфікацію спеціаліста комп’ютерних наук. В період з 2002 до 2007 р. працювала у ВАТ БТ «Південний Буг» на посадах спеціаліста відділу ціноутворення та провідного спеціаліста відділу кадрів. У 2007 р. отримала ступінь магістра з інтелектуальних систем прийняття рішень та з того ж року працює в ЧДУ (ЧНУ) ім. П.Могили на посадах викладача-асистента та викладача. Має 3 надруковані науково-методичні праці у співавторстві. Викладає дисципліни «Основи програмування», «Системи організації даних», «Основи баз даних і знань», «Інтернет технології та бази даних» та ін.

 

Ряхіна Емма Григорівна

завідувач кабінетом

 Має великий досвід роботи у ВНЗ, володіє знаннями з різних навчально-методичних питань та швидко вирішує складні різноманітні питання, які виникають у колег. Внесла значний вклад у формування матеріалів ліцензійних та акредитаційних справ за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки», «Системний аналіз», спеціальностей «Інтелектуальні системи прийняття рішень», «Системи та методи прийняття рішень», «Системи штучного інтелекту».

Кафедри факультету

Події та оголошення


січня
23
До уваги студентів та працівників ЧНУ імені Петра Могили!

Починаючи з 23 січня 2017 року в межах робочого часу, прийнято наступний розклад дзвінків занять

січня
23
День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили

Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні запрошує 23 січня на День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили.