Кафедра медичної біології, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра медичної біології, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології


Склад кафедри:

Козій Михайло Степанович – доктор біологічних наук, професор (б.в.з.), виконуючий обов’язки завідувача кафедрою;
Грищенко Геннадій Васильович – директор медичного інституту, кандидат медичних наук, доцент;
Яковенко Наталія Олександрівна – кандидат медичних наук, в.о. доцента;
Сарафанюк Наталія Леонідівна –  в.о. викладача;
Цикало Юлія Володимирівна – провідний фахівець кафедри;
Наконечна Юлія Олександрівна  – завідувач лабораторії кабінету біології;
Артюх Світлана Сергіївна – завідувач лабораторії кабінету анатомії.

Кафедру створено 2016 року на базі медичного інституту.

Кафедра готує лікарів за 2 магістерським рівнем, в процесі підготовки студентами вивчаються такі професійні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Латинська мова та медична термінологія
 • Історія медицини
 • Медична біологія
 • Медична інформатика
 • Медична та біологічна фізика
 • Біоорганічна та біологічна хімія
 • Медична хімія
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
 • Анатомія людини
 • Гістологія, цитологія та ембріологія
 • Фізіологія
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • Патоморфологія
 • Патофізіологія
 • Фармакологія
 • Гігієна та екологія
 • Пропедевтика педіатрії
 • Пропедевтика внутрішньої медицини
 • Загальна хірургія
 • Догляд за хворими (практика)
 • Сестринська практика
 • Радіологія
 • Внутрішня медицина, у тому числі ендокринологія, медична генетика, клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби
 • Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами
 • Хірургія, у тому числі дитяча хірургія, нейрохірургія
 • Акушерство і гінекологія
 • Соціальна медицина, громадське здоров’я
 • Урологія
 • Оториноларингологія
 • Офтальмологія
 • Неврологія
 • Медична психологія
 • Психіатрія, наркологія
 • Дерматологія, венерологія
 • Фізична реабілітація, спортивна медицина
 • Судова медицина. Медичне право України
 • Виробнича лікарська практика
 • Інфекційні хвороби
 • Епідеміологія та принципи доказової медицини
 • Паліативна та хоспісна медицина
 • Онкологія та радіаційна медицина
 • Травматологія і ортопедія
 • Фтизіатрія
 • Анестезіологія та інтенсивна терапія
 • Екстрена та невідкладна медична допомога
 • Загальна практика (сімейна медицина)
 • Клінічна анатомія і оперативна хірургія

Навчання здійснюється за освітньою програмою загальної лікарської підготовки з подальшою спеціалізацією в інтернатурі.

Інтернатура є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за лікарськими спеціальностями. Вона здійснюється у вищих медичних навчальних закладах та академіях післядипломної освіти згідно з місцем направлення на роботу. Під час навчання  в інтернатурі набувається конкретна лікарська спеціалізація:

 • загальна практика – сімейна медицина,
 • терапія,
 • хірургія,
 • акушерство та гінекологія,
 • лікувальна фізкультура та спортивна медицина,
 • променева терапія,
 • радіонуклідна діагностика,
 • швидка та невідкладна медична допомога,
 • анестезіологія,
 • дерматовенерологія,
 • інфекційні хвороби,
 • невропатологія,
 • нейрохірургія,
 • онкологія,
 • ортопедія та травматологія,
 • отоларингологія,
 • офтальмологія,
 • профпатологія,
 • психіатрія,
 • радіологія,
 • судово-медична експертиза,
 • урологія,
 • фізіотерапія,
 • фтизіатрія тощо.

 

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Грищенко Геннадій Васильович
директор інституту, кандидат медичних наук, доцент
Грищенко

Освіта та професійний шлях:
У 1976 р. закінчив Вінницький державний медичний інститут імені М.І.Пирогова за фахом «Лікувальна справа», і в 2006 р. – Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю  «Психологія». Почав трудову діяльність у 1967 році. Після закінчення ВНЗ, з 1977 р. працював в системі охорони здоров’я  Миколаївського району Миколаївської області. З 1993 р. – у системі медичних закладів Фонду соціального страхування України. У 2003-2008 рр. – декан факультету психології Миколаївського державного університету ім. В.А.Сухомлинського ; у 2008-2011 рр. – проректор з наукової роботи; у 2011-2012 рр. – професор кафедри теоретичної та прикладної психології. У 2012-2016 рр. – викладач, Учений секретар Вченої ради Міжнародного класичного університету ім. Пилипа Орлика. З 1999 р. поєднує основну роботу з науково-педагогічною діяльністю на посаді доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності Миколаївського гуманітарного університету ім. П.Могили. Член редакційної колегії університетського журналу «Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського»  серія «Психологія. Має   більше  180  наукових  публікацій. В даний час, після закріпленням науковим кореспондентом Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, працює над завершенням дисертаційної роботи на тему: «Психофізіологія  комп’ютерного тестування в системі професійного відбору» (19.00.02) на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук.
Захист дисертації:
1989 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у I Московському медичному інституті ім. М.І . Пирогова.
Звання та заслуги:
2000  р. – дійсний член Міжнародної Академії Наук Екології та Безпеки Життєдіяльності (МАНЕБ).
2003  р.  –  отримав атестат доцента.
2008  р.  –  Відмінник освіти України .
Напрямки наукової діяльності: комп’ютерне тестування в системі профвідбору, профорієнтаційна робота, організація психолого-педагогічного тестування абітурієнтів; удосконалення практичного рішення регіональних рекреаційних проблем; організаційно-методичне і практичне впровадження методів медико-психологічної, екопсихологічної та соціально-психологічної реабілітації населення регіону.
Тел. служб. (0512) 76- 55-54
Електронна адреса: ggryshchenko@mail.ru

 

Козій Михайло Степанович
завідувач кафедри , доктор біологічних наук, професор (б.в.з)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Освіта та професійний шлях:
У 1992 році закінчив Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської за спеціальністю «Біологія». З 2003 по 2005 рр. – завідувач міжкафедральної лабораторії гістології, цитології та ембріології Херсонського державного аграрного університету імені А.Д. Цюрупи. З вересня 2005 року доцент кафедри екології рибогосподарсько-екологічного факультету ХДАУ. З 2010 року по 2015 рік – доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури факультету рибного господарства та природокористування ХДАУ. З 2015 року по 2016 рік професор цієї кафедри. В даний час очолює кафедру медичної біології, анатомії людини, гістології цитології та ембріології Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили. Має більше 120 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 3 монографії, підручник, навчальний посібник, 17 патентів на винахід, 12 авторських свідоцтв.
Захист дисертації:
2003 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук у Херсонському державному аграрному університеті.
2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук в Інституті Зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України за спеціальністю 03.00.08 – Зоологія.
Звання:
2009 р. – отримав атестат доцента.
Напрямки наукової діяльності: удосконалення і практичне впровадження інноваційних методів гістологічної техніки; порівняльна гістологія гідро біонтів; мікроанатомічний моніторинг стану органів і тканин водних організмів у природних водоймах та їх адаптаційних змін у трансформованих умовах існування.
Тел. служб: (0512) 76-55-54
Електронна адреса: kozij67@gmail.com

 

Артюх Світлана Сергіївна
завідувач лабораторії анатомії людини
Артюх

Освіта та професійний шлях:
З 2006 по 2010 рр. навчалася у Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобула кваліфікацію бакалавра з фізичної реабілітації, закінчила з відзнакою у 2010р. З 2010-2011 рр. навчалася у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобула кваліфікацію магістра з фізичної реабілітації, закінчила з відзнакою у 2011р. З 2011 року працювала керівником студентського відділу кадрів у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини «Університет «Україна».З 2014 року працювала асистентом кафедри фізичної реабілітації у Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини «Університет «Україна». З вересня 2016 року працює завідувачем лабораторії анатомії кафедри медичної біології, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології ЧНУ ім. П.Могили.
Електронна адреса: svetasy.89@mail.ru
Телефон: (0512) 76-92-73

Наконечна Юлія Олександрівна
завідуюча лабораторії медичної біології
Наконечна

Освіта та професійний шлях:
В 2014 р. закінчила Біологічний факультет МНУ ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю Біологія. В 2014-2016 р. Навчалась в магістратурі Біологічного факультету МНУ ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю Біолог. Викладач біології. 2014 р. працювала лаборантом на кафедрі Екології. В 2015 р. вступила до магістратури  на факультет Рибного  господарства та природокористування, спеціальність – екологія, Херсонського державного аграрного університету. З 2016 р. працює в ЧНУ ім. Петра Могили на кафедрі медичної біології, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології на посаді завідуючої лабораторії медичної біології. Займається науковою темою  «Мінералізація та бактеріологічний склад води річки Мертвовід»
Телефон: (0512) 76-92-73
Електронна адреса: yulya.xristich@gmail.com

 

Сарафанюк Наталя Леонідівна.
в.о. викладача кафедри

Освіта та професійний шлях:
В 1996 році закінчила Миколаївське медичне училище за спеціальністю «Сестринська справа». З 1996 по 2002 р. – навчання в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія» та здобула кваліфікацію «Лікар». В 2003 р. закінчила Київську академію післядипломної освіти імені      П. Л. Шупика МОЗ України та отримала спеціальність «Дитяча неврологія». З 2003 по 2006 р. – працювала в Миколаївській міські дитячій поліклініці №4 на посаді дитячого невролога. З 2006 по 2013 р. р. – лікар першої категорії страхової компанії. З 2013 по 2016 р. – викладач неврології, психіатрії та наркології в Миколаївському базовому медичному коледжі.
З 2016 р. – викладач «Анатомії людини» в ЧНУ ім. П. Могили.
Електронна адреса: znlua@yandex.ua
Телефон: (0512) 76-92-73

Яковенко Наталія Олександрівна
в.о. доцента кафедри, к.мед.н.
Яковенко

Освіта та професійний шлях:
З 2000 по 2006 р.р. навчалась у Луганському державному медичному університеті за спеціальністю «Педіатрія», закінчила з відзнакою у 2006р. (диплом АН №30311600 від 22 червня 2006 р.). У 2006-2008 рр проходила підготовку в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія» (сертифікат № 301 від 24 червня 2008 р. В 2012р. отримала другу категорію за спеціальністю «Педіатрія» (свідоцтво № 6/11 від 27 грудня 2012р.). З 2008 по 2010р. проходила підготовку в клінічній ординатурі при Луганському державному медичному університеті за спеціальністю «Педіатрія». З вересня 2009 року працювала асистентом кафедри педіатрії з дитячими інфекціями та дитячою хірургією у Луганському державному медичному університеті. У 2014 р. пройшла спеціалізацію з дитячих інфекційних хвороб в НМАПО ім. П. Л. Шупика (сертифікат №1745 від 26.06.2014 р). Викладає анатомію людини, гістологію для студентів медичного інституту. Володіє англійською мовою.
Захист дисертації:
2011 р. – захистила кандидатську дисертацію «Клініко-лабораторні критерії гострих діарей у дітей раннього віку» (спеціальність: 14.00.09 – Педіатрія, диплом ДК № 003717 від 19 січня 2012 р.).
Електронна адреса: kom_75_57@mail.ru
Телефон: (0512) 76-92-73

 

Цикало Юлія Володимирівна
провідний фахівець кафедри
Цикало

Телефон: (0512) 76-92-73