Кафедра медичної біології, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра медичної біології, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології


Кафедра якості, стандартизації і техногенно-екологічної безпеки (ЯСТЕБ) є базовою кафедрою  університету у  галузі безпеки життєдіяльності людини (наказ ЧДУ імені Петра Могили).

З 2015 р. на кафедрі відбувається підготовка магістрів за магістерською програмою “Якість, стандартизація та сертифікація”, яка спрямована на підготовку керівників (менеджерів) установ (структурних підрозділів), здатних організовувати підприємницьку  діяльність  з виконанням вимог міжнародних стандартів управління якістю за ISO  серії  9000, екологічних стандартів та систем екологічного менеджменту за ISO серії 14000,  систем безпеки та гігієни праці за OHSAS 18001,  аудиту систем управління якістю за ISO 19001, інших міжнародних стандартів. В межах науково-навчального співробітництва між кафедрою ЯСТЕБ ЧДУ імені Петра Могили і технічним факультетом WSZOP (м. Катовіце, Польща) магістранти мають можливість:

отримати  Європейський диплом;
стажуватися на підприємствах Європейського Союзу (вже після першого року навчання) при включенні до програми подвійних дипломів 2D  між ЧДУ імені Петра Могили і  WSZOP (м. Катовіце, Польща).

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки з Міжнародним екологічним університетом імені академіка А. Сахарова (Белорусь, Мінськ), International Union of Radioecology. Має договори про співпрацю з ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; НУ “Львівська політехніка”; Одеська державна академія технічного регулювання та якості; Херсонський національний технічний  університет та інші.
На базі виконуваних на кафедрі  наукових досліджень можлива підготовка кандидатських дисертацій за спеціальностями  03.00.01 – «Радіобіологія», 03.00.16 – «Екологія», 21.06.01 – «Екологічна безпека»; 05.01.02 – «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» та публікація результатів власних наукових досліджень у науковому журналі «Наукові праці» (серія Техногенна безпека. Радіобіологія),  який включено до переліку фахових видань України (Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 №1328).

Презентация_маг.прогр

Координати кафедри ЯСТЕБ:

Координати зав. кафедри ЯСТЕБ проф., д.б.н. Григор’євої Л.І.:

Додатковий матеріал:


Наукова робота  і наукові досягнення

Наукова школа техногенно-екологічної та радіаційної безпеки Ю.А.Томіліна та Л.І.Григор’євої є відомою у широкому колі науковців.
Під керівництвом професора Ю.А. Томіліна у складі  Південного наукового центру НАН України та МОН України у 2012 р. створено наукову координаційну раду “Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека”, яка ініціювала проведення спільно з ПНЦ НАНУ та МОНУ у 2013 р. обговорення результатів проведення екологічного аудиту про продовження терміну експлуатації I і II енергоблоків ЮУАЕС, а у 2014 р. – про відновлення системи зрошуваного землеробства на півдні України та принципи забезпечення екологічної та радіоекологічної якості продукції, отриманої в умовах зрошуваного землеробства.
image001 image002

До вагомих наукових проектів, виконаних в останній час, відносяться:

  • «Екологічний моніторинг роботи Миколаївського терміналу з перевантаження мінеральних добрив» (грант Європей-ської Комісії, проект 249/6-1, 2002-05.);
  • «Розробка методів і засобів закріплення і пило пригнічення пляжів шламосховища Миколаївського глиноземного заводу» (2004–2012 рр.);
  • «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» за міжрегіональним конкурсом наукових україно-білоруських проектів «ДФФД-БРФФД-2013» (2013–2014 рр.);
  • «Система екстреної йодної профілактики населення при аваріях на ядерних об’єктах»;
  • оптимізація регламентації опромінення від радону-222 для працівників гранітодобувної і гранітопереробної галузей.
Протягом останніх десяти років кафедра організовує проведення International Scientific Conference «RADIATION AND TECHNOLOGICAL SAFETY OF HUMANS SND THE ENVIRONMENT: state, ways and measures for improvement»).
image005 image003 image004
Щорічно організовуються заходи, присвячені вшануванню пам’яті трагедії на ЧАЕС (конференції, семінари, круглі столи). З 2015 р. кафедра організує проведення Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Якість та безпека життєдіяльності людини: стандарти, орієнтири, перспективи».
На кафедрі видається науковий журнал «Наукові праці. Серія Техногенна безпека», який включено до переліку фахових видань України (Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015. №1328) та міжнародної бази даних Urich’s International Periodical Directory.
Школа молодого вченого, що діє на кафедрі під головуванням професора Л. І. Григор’євої  та професора Ю.А. Томіліна, активно залучає до наукової роботи молодих вчених та студентів. Так, за результатами виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи з Миколаївським глиноземним заводом молодим викладачем кафедри А.М. Огородник  успішно підготовлена і захищена кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (2012 р.). Продовжується робота над кандидатськими дисертаціями «Розробка ресурсозберігаючих технологій в автоклавному виробництві  будівельних матеріалів» (О.В. Макарова), «Вдосконалення системи сертифікації СУБХП» (С.В.Фоміна), «Регламентація опромінення від техногенного тритію різних категорій населення» (А.О. Кльосова).

Cклад кафедри

Склад кафедри якості, стандартизації та техногенно-екологічної безпеки.

Людмила Іванівна Григор’єва – завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор.

Юрій Андрійович  Томілін – заступник завідувача кафедри, доктор біологічних наук, професор.

image005

Юрій Георгійович Щербак  – кандидат технічних наук, доцент.

Алла Ігорівна Кислинська – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач.

Олена Валеріївна Макарова – старший викладач.

Анна Олександрівна Алексєєва  – викладач.

Анна Леонідівна Боженко – провідний фахівець.


Історія кафедри

Історія кафедри починається з 2003 р., з організації на факультеті еколого-медичних наук кафедри техногенної безпеки, яку до 2010 р. очолював кандидат технічних наук, доцент О.А. Сирота. У вересні 2010 р. для формування в університеті наукового ядра біологічного напрямку кафедру техногенної безпеки було реорганізовано у кафедру біології та екологічної безпеки, а  завідувачем кафедри було призначено доктора біологічних наук, професора   Л.І. Григор’єву, яка є дійсним членом International Union of Radioecology, заступником голови наукової координаційної ради “Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека” ПНЦ НАН України і МОН України.  Впродовж останнього часу кафедра виступала  загальноосвітньою з дисциплін біологічного напрямку для студентів факультету еколого-медичних наук та  базовою кафедрою в університеті з напряму безпеки життєдіяльності людини. На підставі наукових здобутків кафедри у 2014 р. прийнято рішення про її перейменування на кафедру якості, стандартизації і техногенно-екологічної безпеки (ЯСТЕБ) та відкриття на її базі магістерської програми  «Якість, стандартизація та сертифікація».
На кафедрі працюють два професори (доктор біологічних наук Ю.А. Томілін, доктор біологічних наук  Л.І. Григор’єва),  доцент (кандидат технічних наук  Ю.Г. Щербак), два старших викладача (кандидат сільськогосподарських наук А.І. Кислинська, О.В. Макарова), два викладача-асистенти (А.О. Кльосова, С.В. Фоміна), провідний фахівець (А.Л. Боженко).

Кафедра має два спеціалізованих кабінети:

image001 image002
  • кабінет біофізики та стандартизації професійної безпеки й безпеки життєдіяльності (обладнаний відповідною вимірювальною апаратурою та обладнанням);
image003 image004
  • кабінет організації інтегрованих систем управління;
image005 image006
  • а також оснащену мікробіологічним боксом з лабораторним обладнанням та мікроскопічною апаратурою навчально-наукову лабораторію загальної мікробіології та бактеріологічного контролю, великий внесок у розбудову якої зробив професор Ю.А. Томілін.

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»