Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови


Глобалізаційні та інтеграційні процеси у світі, міграції населення, розширення ділових відносин та міжнародних контактів, розвиток міжнародного співробітництва потребують підготовки висококваліфікованих перекладачів – фахівців міжкультурної та міжмовної комунікації, які володіють іноземними мовами та навичками усного, письмового перекладу, знаються на новітніх інформаційних технологіях, знайомі з реаліями мовного, соціального й культурного просторів учасників комунікації, мають високий рівень комунікативної культури, що дозволяє їм ефективно взаємодіяти із роботодавцями, клієнтами та іноземцями.

Навчання студентів, яке здійснюється за освітньою програмою «Теорія та практика перекладу з англійської та другої іноземної мови», зорієнтоване на формування вмінь і навичок письмового та усного двостороннього перекладу текстів різних стилів та жанрів (наукових і технічних документів, юридичної та суспільно-політичної літератури, публіцистики, художньої літератури, медійних текстів тощо), опанування аудіовізуальним перекладом, автоматичним (машинним) перекладом, перекладацьким аналізом, редагуванням перекладних текстів та анотуванням.

Історія кафедри

Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови була створена в 2012 році на базі кафедри теорії та практики перекладу і німецької філології, яку очолював д.ф.н., професор А.М. Науменко

Сьогодні на кафедрі працює 10 викладачів, з яких 1 – доктор філологічних наук, 8 – кандидатів наук, 1 – старший викладач, які забезпечують навчальний процес у підготовці спеціалістів із перекладу та дипломатичних міжнародних відносин.

Слід відмітити значний науковий потенціал кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови. За останній час викладачі значно активізували науково-дослідницьку роботу, про що свідчать регулярні виступи з доповідями на вітчизняних і міжнародних наукових конференціях різного рівня, публікації великої кількості статей. Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує рівень кваліфікації (стажування в українських та зарубіжних університетах), бере участь у програмах академічної мобільності, методичних семінарах і конференціях. Викладачі кафедри є дійсними членами міжнародних наукових організацій TESOL Ukraine (Teachers of English to Speakers of Other Languages).

Проєкти кафедри

Школа юного гіда-перекладача
Конкурс художнього перекладу
Конкурс художнього перекладу-2022
Онлайн-переклад та підготовка перекладу до субтитрування (на матеріалах платформи TED)
Школа Юних Дипломатів
Кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови

Напрямки наукової діяльності кафедри

Наукова діяльність на кафедрі здійснюється за напрямами, зорієнтованими на проблеми сучасного перекладознавства, зокрема, галузевого, аудіовізуального та художнього перекладу, їхнього врахування в процесі формування перекладацької компетенції. Зміст згаданих досліджень висвітлюється у наукових публікаціях, кількість яких за останні п’ять років перевищила 100, а їхні результати реалізовано в навчально-методичних матеріалах для підготовки майбутніх перекладачів.

Науково-методична робота

Науково-методична робота полягає у розробці навчально-методичних матеріалів, проведенні серії науково-методичних семінарів тощо. Професорсько-викладацький склад кафедри організовує наукові та методичні конференції, олімпіади з перекладу англійської мови на українську для студентів ЧНУ ім. Петра Могили, ВНЗ міста Миколаєва, всеукраїнські студентські конкурси з художнього перекладу та інші заходи.

На базі кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови діє Студентський перекладацький центр, що є структурним підрозділом факультету філології ЧНУ ім. Петра Могили, а також складовою частиною єдиного перекладацького сервісу системи освіти України. Основною місією Центру є сприяння роботі університету щодо міжкультурних зв’язків з питань освіти, розвитку та реалізації  ініціатив. Метою діяльності Центру є забезпечення якісного перекладу  матеріалів, які є необхідними для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, для вдосконалення, покращення та полегшення роботи працівників університету у напрямках їх робочої діяльності.

Діяльність Центру забезпечується відповідними спеціалістами. До його діяльності залучаються студенти факультету філології кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови.

Матеріально-технічна база                   

Студенти мають доступ до обладнання, що дозволяє вдосконалити вміння і навички з перекладу.

Студентам надається доступ до безкоштовного Wi-Fi.

Основні завдання підготовки майбутнього перекладача:

 • Виконання усного та письмового двостороннього перекладу
 • Техніки нотування та скоропису в усному перекладі
 • Переклад медійних текстів
 • Аудіовізуальний переклад
 • Переклад з іноземних мов на рідну та з рідної на іноземну, а саме: повного (з заданою адаптацією), вибіркового, описового (зміст, заголовки, підзаголовки, ключові слова)
 • Переклад-аналіз,  переклад-синтез
 • Самостійне виконання повного перекладу з іноземних мов на рідну та з рідної на іноземну науково-технічних, суспільно-політичних, економічних та інших типів тексту
 • Виконання коректорської та редакційної правки тексту

Цілі перекладацьких та виробничих практик:

 • розуміння суті того, що повідомляється;
 • здатності з’ясовувати зміст того, що підлягає перекладу;
 • активного володіння всіма засобами мови перекладу;
 • адекватного відтворення оригіналу, тобто створення такого перекладу, який здатний служити замінником першотвору;
 • подолання суперечностей між адекватним та повним відтворенням оригіналу / неприпустимістю порушення норм мови перекладу;
 • передбачення можливої реакції адресата після сприйняття ним перекладу;
 • вміння знаходити спільну мову з новим робочим колективом.

Співпраця

Кафедра підтримує та розвиває співробітництво з багатьма кафедрами нашого  університету, фаховими кафедрами ВНЗ міста та провідними ВНЗ України, серед яких кафедра теорії та практики галузевого перекладу Херсонського національного технічного університету, кафедра перекладознавства та прикладної лінгвістики, Херсонського державного університету, кафедра теорії та практики перекладу англійської мови Київського національного лінгвістичного університету, кафедра теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В. Каразіна, кафедра романо-германьских мов і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України, кафедра романо-германської філології Українського гуманітарного інституту.

Студенти факультету філології ЧНУ імені Петра Могили поспілкувалися з сучасним українським перекладачем Максимом Нестелєєвим
Онлайн-зустріч студентів-філологів із сучасною українською перекладачкою Юлією Джугастрянською
Про зустріч представників факультету філології ЧНУ імені Петра Могили з відомою перекладачкою Дар’єю Москвітіною

Перекладацька діяльність викладачів кафедри

Візит делегації Посольства Королівства Норвегія в Україні до ЧНУ імені Петра Могили

Викладач Могилянки взяла участь у спільних навчаннях українських та британських ДШВ у ролі перекладача

Викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Христина Литвиненко взяла участь як перекладач у морському напрямку місії ORBITAL

Старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови здійснила перекладацький супровід зустрічі голови Миколаївської облдержадміністрації з представниками ізраїльських компаній

Професійна перспектива випускників

Випускники, які отримують кваліфікацію перекладача, можуть у майбутньому бути залученими до професійної діяльності в політичних, громадських та професійних організаціях, сфері радіо і телебачення, кіновиробництві, освітянській діяльності, допоміжній діяльності у сфері державного управління, інформаційних та культурних службах, діяльність яких має міжнародний характер у дипломатичному та консульському представництві в зарубіжних країнах.

Наші випускники обіймають посади:

 • перекладач-референт науково-технічної літератури в ІТ компаніях;
 • перекладач-референт текстів економічного спрямування;
 • перекладач-референт юридичної документації;
 • перекладач-референт офіційно-ділових та комерційних документів;
 • військовий перекладач;
 • перекладач-редактор;
 • перекладач-менеджер;
 • перекладач-консультант;
 • перекладач художньої літератури;
 • гід-перекладач;
 • усний перекладач;
 • викладач англійської та німецької мов.

Бажаєте опанувати іноземні мови, стати професійним перекладачем і допомагати у спілкуванні представникам різних країн або ж навчати інших спілкуватися іноземними мовами?

ТОДІ МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС!

Контактна інформація:
корпус 11, кімн. 11-111
(0512) 76-55-87
 Facebook
 Instagram
 Telegram
 Telegram (загально для факультету філології)

tppkafedra@chmnu.edu.ua

Викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Кузенко
Галина Миколаївна
кандидат філологічних наук, доцент завідувач кафедри halyna.kuzenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-87
Абабілова Наталія Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент доцент ababilova.n@chmnu.edu.ua
ababilovann@gmail.com
(0512) 76-55-87
Google Scholar
Волченко Ольга Михайлівна кандидат педагогічних наук, доцент доцент б.в.з. olha.volchenko@chmnu.edu.ua
volchenkoom@ukr.net
(0512) 76-55-87
Google Scholar
Агєєва Вікторія Олександрівна кандидат філологічних наук старший викладач ageeva.v@chmnu.edu.ua
missis.ageeva@gmail.com
(0512) 76-55-87
Google Scholar
Лимар Маргарита Юріївна кандидат політичних наук старший викладач marita@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-87
Google Scholar
Лютянська Наталя Іванівна кандидат філологічних наук старший викладач nataliya.lyutyanska@chmnu.edu.ua
natalka.lyutyanska@gmail.com
(0512) 76-55-87
Google Scholar
Сидоренко Юлія Ігорівна кандидат педагогічних наук старший викладач sydorenko.y@chmnu.edu.ua
sydorenko.iuliia@gmail.com
(0512) 76-55-87
Єлісєєва Світлана Валеріївна старший викладач svitlana.yelisieieva@chmnu.edu.ua
ewthinker@gmail.com
(0512) 76-55-87
Google Scholar
Чернова
Юлія Вікторівна
старший викладач (сумісник) yuliia.chernova@chmnu.edu.ua
chernovadolceyuliia@gmail.com
(0512) 76-55-87
Google Scholar
Підопригора Світлана Володимирівна доктор філологічних наук професор б.в.з. pidoprygora.s@chmnu.edu.ua
svitp@ukr.net
(0512) 76-55-87
Карауланова Анна Андріївна провідний фахівець

akaraulanova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-87