Кафедра менеджменту та адміністрування - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра менеджменту та адміністрування


У 2010 р. було створено кафедру державної служби, її завідувачем  став доктор політичних наук, професор Іванов Микола Семенович.

У 2011 р. очільником кафедри було призначено доктора наук з державного управління, доцента Плеханова Дмитра Олександровича. У 2016 р. відбувається реорганізація ІДУ, згідно рішення Вченої Ради ЧНУ ім. Петра Могили від 14 квітня 2016 р., у червні місяці створюється нова випускаюча кафедра «Менеджменту та адміністрування».

Кадровий склад кафедри менеджменту та адміністрування складає 11 осіб, з яких  3 доктора наук з державного управління (Д. О. Плеханов, В. П. Беглиця, О. Ю. Стоян); 1  доктор історичних наук, професор (М. О. Багмет); 3 кандидати політичних наук, доценти (В. В. Дерега, В. Т. Шатун, Г. Л. Бондар); 2 старших викладачі (О. А. Малікіна, С. М. Верба); 1 аспірант (Р. В. Волчецький); 1 провідний фахівець (Я. І. Гаргаун).

 

ФОТО 1

Щорічно члени кафедри публікують монографії, підручники і навчальні посібники, вісники, спеціалізовані бюлетені і брошури, а також десятки наукових статей, які друкуються як у зарубіжних виданнях, що включено до міжнародної бази наукових даних, так і у вітчизняних фахових збірниках, які включено до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Представники кафедри беруть активну участь у науково-дослідницькій діяльності та громадській роботі. М. О. Багмет ініціював відкриття кафедри Жана Моне, Інформаційного центру ЄС в м. Миколаїв, який діє на базі ЧНУ ім. Петра Могили, Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України. Позитивні здобутки в навчально-виховній роботі та науково-дослідній діяльності надають змогу виходити переможцем із виконання проектів на конкурси, оголошені Європейською комісією (м. Брюссель, Бельгія), Конгресом  ініціатив Східної Європи (м. Люблін, Республіка Польща), і Міністерством освіти і науки України. Успішне виконання цих та інших проектів надали змогу професорсько-викладацькому складу кафедри здійснити цілий ряд оригінальних публікацій, проведення круглих столів, науково-практичних і методичних конференцій, форумів, дискусій, тренінгів тощо.

 

ФОТО 2

 

Кандидат політичних наук, доцент В. В. Дерега отримала грант на поїздку до університету Бухаресту (Румунія). Згідно з програмою, в університеті Бухаресту проводилася співпраця з викладачами факультету політичних наук, обмін досвідом щодо методики викладання та вдосконалення курсів. Проводилася робота з покращення навчальних курсів «Державне управління» та «Соціальна та гуманітарна політика». Також В.В. Дерега взяла участь у міжнародному українсько-норвезькому проекті «Дослідження здійснення муніципальних послуг» (Research on Municipal Service Delivery), який здійснювався за підтримки Норвезького інституту муніципальних та регіональних досліджень (Norwegian Institute for Urban and Regional Research), Національної академії державного управління та Міжнародного центру політичних досліджень. За результатами участі та навчання отримала міжнародний сертифікат. Вона також бере участь у програмі Академічного співробітництва Соросівської фундації Інституту відкритого суспільства (Soros Foundation, Open Society Institute, Academic Fellowship Program). Основна мета та призначення програми – вдосконалення викладання навчальних курсів дисциплін викладачами університетів.

Програма академічних стипендій (Academic Fellowship Program, AFP) є частиною Програми підтримки вищої освіти (Higher Education Support Program, HESP) Інституту відкритого суспільства (Open Society Institute, OSI). Метою програми AFP є допомога державним вищим навчальним закладам на пострадянському просторі у реформуванні змісту і методів викладання суспільних та гуманітарних наук.

Щорічно молоді науковці здійснюють захисти  докторських та кандидатських дисертацій. Нині кандидат політичних наук, доцент В.В. Дерега займається написанням докторської дисертації, Р. В. Волчецький – кандидатської.

Кафедра велику увагу приділяє здійсненню наборів на І курс та підготовці бакалаврів із напряму «Менеджмент» із галузі знань «Менеджмент і адміністрування».

Що стосується цього напряму підготовки студентів, то варто зазначити те, що менеджмент і адміністрування – це організаційно управлінська діяльність, пов’язана з проектуванням, створенням організації, її функціональною інтеграцією та забезпеченням розвитку.

Отже, фахівці напряму підготовки «Менеджмент» можуть обіймати посади топ-менеджерів підприємств, установ та організацій різних форм власності; фахівців відділу кадрів, охорони праці, соціального розвитку, підрозділів маркетингу, планово-економічних відділів, відділів збуту, комерційних відділів, підрозділів із реклами та зв’язків із громадськістю, а також можуть працювати економічними радниками, фахівцями з управління та ін.

Оволодіння спеціальністю «Менеджмент» у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з ефективної управлінської діяльності.

Представники кафедри дбають про те, щоб методика освоєння фаху менеджера базувалася на єдності лекцій, практичних та семінарських занять, які передбачають розв’язування типових управлінських завдань, розгляд ситуацій та ділові ігри. Важливе місце відводиться також самостійній роботі студентів та здійсненню індивідуальних і групових консультацій.

Професорсько-викладацький склад Інституту державного управління докладає значних зусиль, щоб випускники спеціальності «Менеджмент» змогли успішно керувати діяльністю провідних і перспективних підприємств, займати посади у структурах державного та муніципального управління, підтверджувати свої знання як в Україні, так і за кордоном.

Контактна інформація:
Кафедра розташована: корпус 10П, кімн. 10П-304
Телефон: (0512) 76-91-90

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Плеханов Дмитро Олександрович доктор наук з державного управління, доцент професор (б.в.з.), завідувач кафедри dmytro.plekhanov@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-95

Профіль у Google Академії 

Беглиця Володимир Петрович доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри science@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 50-03-32

Профіль у Google Академії 

Багмет Михайло Олександрович доктор історичних наук, професор професор кафедри Mykhaylo.Bahmet@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-93

Профіль у Google Академії 

Стоян Олександра Юріївна доктор наук з державного управління в.о.доцента кафедри Oleksandra.Stoyan@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-95

Профіль у Google Академії 

Шатун Володимир Тимофійович кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри Volodymyr.Shatun@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-95

Профіль у Google Академії 

Бондар Ганна Леонідівна кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри Anna.Bondar@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-95

Профіль у Google Академії

Дерега Віра Володимирівна кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри Vira.Dereha@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-95

Профіль у Google Академії 

Малікіна Оксана Анатоліївна магістр державного управління старший викладач, провідний фахівець кафедри Oksana.Malkina@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-92

Профіль у Google Академії 

Верба Світлана Миколаївна магістр державного управління старший викладач Svitlana.Verba@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-92

Профіль у Google Академії 

Гаргаун Яна Ігорівна магістр історії, аспірант кафедри історії завідуюча кабінетом кафедри Yana.Harhaun@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-95

Профіль у Google Академії