Кафедра місцевого самоврядування та регіонального розвитку


ФОТО 1

У 2010 р. було створено кафедру державної служби, її завідувачем  став доктор політичних наук, професор Іванов Микола Семенович.

У 2011 р. очільником кафедри було призначено доктора наук з державного управління, доцента Плеханова Дмитра Олександровича. У 2016 р. відбувається реорганізація ІДУ, згідно рішення Вченої Ради ЧНУ ім. Петра Могили від 14 квітня 2016 р., у червні місяці створюється нова випускаюча кафедра «Менеджменту та адміністрування». У 2017 р. відповідно до рішення Вченої Ради ЧНУ ім. Петра Могили (Протокол № 2 від 5 жовтня 2017 р.) і Наказу № 2-ВР від 6 жовтня 2017 р. кафедру «Менеджменту та адміністрування» перейменовано на кафедру «Місцевого самоврядування та регіонального розвитку».

У квітні 2018 року завідувачем кафедри призначено кандидата наук з державного управління, доцента Штирьова Олександра Миколайовича.

Кадровий склад кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку складає 8 осіб, з яких 2 доктори наук з державного управління, професора (В. М. Ємельянов, В. П. Беглиця); 1 доктор історичних наук, професор (М. О. Багмет); 1 кандидат наук з державного управління, доцент (О. М. Штирьов), 2 кандидати політичних наук, доценти (В. В. Дерега, Г. Л. Бондар); 1 старший викладач (С. М. Верба); 1 провідний фахівець (А. М. Гаркуша).

Щорічно члени кафедри публікують монографії, підручники і навчальні посібники, вісники, спеціалізовані бюлетені і брошури, а також десятки наукових статей, які друкуються як у зарубіжних виданнях, що включено до міжнародної бази наукових даних, так і у вітчизняних фахових збірниках, які включено до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Представники кафедри беруть активну участь у науково-дослідницькій діяльності та громадській роботі. М. О. Багмет ініціював відкриття кафедри Жана Моне, Інформаційного центру ЄС в м. Миколаїв, який діє на базі ЧНУ ім. Петра Могили, Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України. Позитивні здобутки в навчально-виховній роботі та науково-дослідній діяльності надають змогу виходити переможцем із виконання проектів на конкурси, оголошені Європейською комісією (м. Брюссель, Бельгія), Конгресом  ініціатив Східної Європи (м. Люблін, Республіка Польща), і Міністерством освіти і науки України. Успішне виконання цих та інших проектів надали змогу професорсько-викладацькому складу кафедри здійснити цілий ряд оригінальних публікацій, проведення круглих столів, науково-практичних і методичних конференцій, форумів, дискусій, тренінгів тощо.

ФОТО 2

Кандидат політичних наук, доцент В. В. Дерега отримала грант на поїздку до університету Бухаресту (Румунія). Згідно з програмою, в університеті Бухаресту проводилася співпраця з викладачами факультету політичних наук, обмін досвідом щодо методики викладання та вдосконалення курсів. Проводилася робота з покращення навчальних курсів «Державне управління» та «Соціальна та гуманітарна політика». Також В.В. Дерега взяла участь у міжнародному українсько-норвезькому проекті «Дослідження здійснення муніципальних послуг» (Research on Municipal Service Delivery), який здійснювався за підтримки Норвезького інституту муніципальних та регіональних досліджень (Norwegian Institute for Urban and Regional Research), Національної академії державного управління та Міжнародного центру політичних досліджень. За результатами участі та навчання отримала міжнародний сертифікат. Вона також бере участь у програмі Академічного співробітництва Соросівської фундації Інституту відкритого суспільства (Soros Foundation, Open Society Institute, Academic Fellowship Program). Основна мета та призначення програми – вдосконалення викладання навчальних курсів дисциплін викладачами університетів.

Програма академічних стипендій (Academic Fellowship Program, AFP) є частиною Програми підтримки вищої освіти (Higher Education Support Program, HESP) Інституту відкритого суспільства (Open Society Institute, OSI). Метою програми AFP є допомога державним вищим навчальним закладам на пострадянському просторі у реформуванні змісту і методів викладання суспільних та гуманітарних наук.

Доктор наук з державного управління, професор В. М. Ємельянов є членом комісії з конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку при облдержадміністрації, членом робочої групи  з розробки Стратегії розвитку Миколаївської області на період 2015-2017 рр., член дорадчого комітету шведсько-українського проекту «Місцеве самоврядування  та верховенство права в Україні», член Колегії Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації.

В. М. Ємельянов є головою спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління та науково-методичної ради Інституту державного управління.

Заступник головного редактора журналу «Інвестиції: практика та досвід» включеного до переліку наукових фахових видань України з питань економіки та державного управління ISSN 2306-6814; член наукової ради журналу «SRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE» Університету імені Адама Міцкевича, м.Познань, Польща ISSN 1731-7517; заступник головного редактора міжнародного журналу «Public Policy And Economic Development: scientific and production journal» (засновники: Університет імені Адама Міцкевича, м. Познань, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв) ISSN 2309-0863, включеного до науковометричної бази даних Index Copernicus; голова редакційної колегії фахового науково-методичного журналу «Наукові праці», серія «Державне управління» ISSN 23ти11-1666.

Контактна інформація:

корпус 10П, кімн. 10П-304
(0512) 76-91-95 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Штирьов Олександр Миколайович кандидат наук з державного управління, доцент завідувач, доцент bratislava@ukr.net
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Ємельянов Володимир Михайлович доктор наук з державного управління, професор директор Інституту державного управління Volodymyr.Yemelyanov
@chmnu.edu.ua
 (0512) 76-71-88
Google Scholar
Багмет Михайло Олександрович доктор історичних наук, професор професор mykhaylo.bagmet@gmail.com
(0512) 76-71-93
Google Scholar
Беглиця Володимир Петрович доктор наук з державного управління, доцент професор science@chmnu.edu.ua
(0512) 50-03-32
Google Scholar
Бондар Ганна Леонідівна кандидат політичних наук, доцент доцент gannabondar.ua@gmail.com
(0512) 76-71-95
Google Scholar
Дерега Віра Володимирівна кандидат політичних наук, доцент доцент viraderega@gmail.com
(0512) 76-71-95
Google Scholar
Верба Світлана Миколаївна магістр державного управління старший викладач mag_idu@ukr.net
(0512) 76-71-92
Google Scholar
Гаркуша Анна Михайлівна провідний фахівець annagarckusha@outlook.com
(0512) 76-71-95