Кафедра публічного управління та адміністрування


 ФОТО 3

     

Кафедра публічного управління та адміністрування почала свою діяльність з червня 2010 р.. У 2010 р. наказом ректора № 834 від 18 червня було створено кафедру державного управління та політичної аналітики, яку очолив доктор наук з державного управління, професор Кальниш Юрій Григорович.

Згідно з наказом ректора «Про реорганізацію структури Інституту державного управління» від 17 квітня 2014 р. № 960-К, відповідно до рішення Вченої Ради від 13 березня 2014 р. № 8, для підготовки фахівців зі спеціальності 8.1501009 «Місцеве самоврядування» кафедра отримала нову назву – місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики. Завідувачем кафедри було призначено доктора політичних наук, професора О.Н. Євтушенка.

У 2016 р. відбувається реорганізація ІДУ, згідно рішення Вченої Ради ЧНУ ім. Петра Могили від 14 квітня 2016 р., на базі реорганізованої кафедри місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналітики створено кафедру «Публічного управління та адміністрування».

З 2016-2017 н. р. підготовка магістрів здійснюється в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізації Державна служба, Місцеве самоврядування).

З 2018-2021 н.р. підготовка магістрів здійснюється в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (освітньо-професійні програми «Державна служба», «Місцеве самоврядування», «Публічне управління закладами охорони здоров’я»).

Кадровий склад кафедри публічного управління та адміністрування складає 14 осіб: 1 доктор політичних наук, професор (О. Н. Євтушенко); 2  доктори наук з державного управління (С. В. Сорока, В. І. Андріяш); 4 кандидати наук з державного управління (Л. В. Козлова, С. П. Тимофєєв,  А. А. Шульга (Ібрагімова)); 1 старший викладач (О. А. Малікіна); 5 аспірантів (О. О. Сальніков, А. Е. Бабаян, М. М. Суслов, В. В. Соколова, В.І. Сухарников); 1 провідний фахівець (А. І. Кабаєва).

Проблемна тема кафедри: «Локальна організація влади, регіональний розвиток в умовах становлення та реформування політичної системи України: політико-правові, організаційні, соціально-культурні, етнічні аспекти», також представники кафедри досліджують питання політичних і етнонаціональних процесів в Україні та їх роль  в реформуванні територіальної влади в Україні.

З 2019 року усі викладачі кафедри  беруть участь у проведенні прикладного дослідження за рахунок видатків бюджету «Державна політика формування ефективного функціонування та розвитку спроможних до самоврядування територіальних громад у процесі децентралізації як запорука національної безпеки» № держреєстрації ID: 118528 03/07/2018 (466-1). Науковий керівник доктор політичних наук, професор Олександр Євтушенко. Серед основних результатів: 1. Опубліковано 2 статті в журналах Web of Science та Scopus, 4 статті в журналі «Public Administration and Regional Development».  2. Навчально-методичний посібник з пакетом завдань для контролю знань по вивченню проблем децентралізації. 3. Захищено 5 магістерських робіт з тематики дослідження. 3. Статті в журналі Public Administration and Regional Development (2 статі). 4. Практикум зі здійснення соціологічних досліджень. 5. Написано розділ 2 до монографії «Публічне управління та адміністрування в Україні на  шляху децентралізації». 6. Проведено круглий стіл «Спроможна до самоврядування територіальна громада в Україні в умовах децентралізації». (керівник В. М. Ємельянов, О. Н. Євтушенко). 7. Розроблена програма проведення тренінгу для працівників СТГ (В. І. Андріяш,  В. М. Ємельянов, О. Н. Євтушенко). 8. Зроблено 7 доповідей (В. М. Ємельянов, В. М. Євтушенко, М. О. Багмет, В. І. Андріяш, С. В. Сорока,  Л. В. Козлова, А. А. Шульга) на Міжнародній конференції «Ольвійський форум». 9.  Опубліковано монографію  «Об’єднані  територіальні громади Миколаївщини в умовах децентралізації» (за загальною редакцією доктора політичних наук, професора О. Н. Євтушенко, доктора з державного управління, професора В. М. Ємельянова).

Проект 610664-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “Управління в ЄС та політика європейської інтеграції” 2019-2022. Координатор доктор наук з державного управління, професор Світлана Сорока. Результати: 1. Проведено викладання навчальної дисципліни «Управління та прийняття рішень в ЄС» для студентів магістратури з публічного управління та адміністрування (20 осіб). 2. Підготовлено та захищено 5 магістерських робіт на тему євроінтеграції зі спеціальності Публічне управління та адміністрування. 3. 4 лютого 2021 року відбувся Тренінг для державних службовців та соціальних працівників «Сучасні виклики в управлінні та формуванні політики Європейського Союзу». У тренінгу взяли участь державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, соціальні працівники м. Миколаєва та Миколаївської області (25 осіб). 4. Мультимедійний підручник «Управління в ЄС та політика європейської інтеграції» став переможцем конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2021 році за напрямом підготовка магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування.

Проект 619910-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECТ “Академія досліджень ЄС для школярів та студентів” 2020-2021. Координатор доктор наук з державного управління, професор Світлана Сорока. Результати: 1. Проведено інтерактивні уроки «Уроки про ЄС» для студентів Новоодеського професійного аграрного ліцею, для учнів Мішково-Погорілівської ЗОСШ-Інтернату для студентів Новоодеського професійного аграрного ліцею та Казанківського професійного аграрного ліцею (всього 103 особи). 2. Проведено навчальний курс про ЄС для студентів-бакалаврів спеціальності публічне управління “Історичні та правові засади інтеграційних процесів в ЄС”.  3. 13 – 14 травня 2021 року в ЧНУ імені Петра Могили відбулася весняна сесія Академії досліджень ЄС для школярів та студентів (70 осіб).  4. 3 – 5 червня 2021 року в ЧНУ імені Петра Могили відбулася літня сесія Проєкту Жан Моне «Академія досліджень Європейського Союзу для школярів та студентів» (70 осіб). 5. Групи школярів та студентів представили фінальні проекти щодо ЄС 5 червня 2021 року. Учасники, які успішно представили проєкти, отримали сертифікати про проходження Академії ЄС, а команда трьох найкращих  проєктів за рішенням українсько-польської комісії отримала винагороди. 6. Запущено віртуальну платформу для навчання європейських студій для школярів та студентів.

Кандидат наук з державного управління, доцент Сергій Тимофєєв – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи з теми «Формування концептуальних засад впровадження державної Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції як чинника соціальної стабільності та національної безпеки», номер державної реєстрації 0119U100372

Завідувач кафедри, професор О. Н. Євтушенко й директор інституту, професор В. М. Ємельянов є членами робочої групи «З підтримки та впровадження заходів із добровільного об’єднання територіальних громад Миколаївської області». У рамках цього проекту кафедра щорічно організовує різноманітні конференції, круглі столи та симпозіуми, учасниками яких є не тільки викладачі кафедри, а й представники місцевого самоврядування м. Миколаєва та Миколаївської області.

У березні 2017 р. відбувся захист докторської дисертації кандидата політичних наук, доцента В. І. Андріяш за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління в спеціалізованій Вченій раді Д. 38.053.03 на тему: «Модернізація механізмів державного управління етнополітичними процесами в Україні в умовах глобалізації».

У жовтня 2017 р. відбувся захист кандидатської дисертації С. М. Плевак за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління у спеціалізованій раді у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на тему: «Досвід трансформації системи центральних і місцевих органів державної влади Республіки Польща для України».

Представники кафедри  беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, активно публікують монографії, навчальні посібники, підручники, а також наукові статті, як у вітчизняних, так і в зарубіжних виданнях.

Науковці та аспіранти кафедри публічного управління та адміністрування беруть участь у конкурсах на отримання міжнародних або національних грантів у сфері науки. Так, у 2015 р. аспірантка С. М. Плевак отримала річну стипендію для проведення наукових досліджень в Університеті імені А. Міцкевича у м. Познань (Польща) у 2015-2016 рр. в межах академічної програми «Польський Еразмус для України».

Доктору наук з державного управління, доценту С. В. Сороці Постановою Верховної Ради України від 15 вересня 2015 р. № 689-VIII «Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» призначено іменну стипендію Верховної Ради України.

У 2019 р. С. В. Сороці присвоєно вчене звання професора кафедри.

Доктор політичних наук, професор О. Н. Євтушенко в грудні 2015 р. взяв участь у семінарі-тренінгу для викладачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування  «Формування громадянських компетентностей у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».

Кандидат наук з державного управління, доцент б.в.з. А. А. Шульга працює експертом з правових питань щодо здійснення децентралізації публічної влади в Україні та формування спроможних територіальних громад в офісі реформ, що створений та діє за ініціативи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання Меморандумів між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Асоціацією міст України. Доцент б.в.з.  А. А. Шульга проводить консультативно-роз’яснювальну роботу серед населення про доцільність формування нових територіальних громад та здійснення децентралізації влади.

На кафедрі публічного управління та адміністрування приділяється велика увага організації самостійної роботи слухачів. Систематично проводяться індивідуальні та групові консультації тощо. Усі слухачі обов’язково перед захистом магістерських робіт публікують власні наукові дослідження у фахових журналах з публічного управління та адміністрування.

Виховна робота скеровується на якісну підготовку кадрів нової генерації. Викладачі кафедри беруть участь у профорієнтаційній роботі та є активістами громадських об’єднань. Належна увага приділяється підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

У ЧНУ ім. Петра Могили відкрито спеціалізовану Раду Д 38.053.03 з правом прийому до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Наказом МОН України від 18.05.2016 № 523 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» у Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили ліцензовано діяльність щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

У 2021 р. відбулася акредитація освітньої-наукової програми “Публічне управління та адміністрування” за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”.  Link

 Контактна інформація:

м. Миколаїв, вул.1-а Воєнна, 2 (Акіма), ауд. 10-303.

Професорсько-викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Євтушенко Олександр Никифорович доктор політичних наук, професор завідувач  alnievt@ukr.net
(0512) 76-71–95
 Google Scholar
Андріяш Вікторія Іванівна доктор наук з державного управління, професор  andriyash_v2017@ukr.net
(0512) 76-71-95
 Google Scholar
Сорока Світлана Вікторівна доктор наук з державного управління, доцент професор  svet230879@gmail.com
(0512) 76-71-95
 Google Scholar
Козлова Людмила Василівна кандидат наук з державного управління доцент  kozlovalife@ukr.net
(0512) 76-71-95
 Google Scholar
Тимофєєв Сергій Павлович кандидат наук з державного управління, доцент доцент  stymofeev@gmail.com
(0512) 76-71-95
 Google Scholar
Шульга (Ібрагімова) Анастасія Алімівна кандидат наук з державного управління доцент б.в.з.  ondain2009@ukr.net
(0512) 76-71-95
 Google Scholar
Малікіна Оксана Анатоліївна магістр державного управління старший викладач, провідний фахівець  oksi_mal@ukr.net
(0512) 76-71-92
 Google Scholar
Кабаєва Аліна Іванівна магістр міжнародних відносин провідний фахівець a_kabayeva@ukr.net

(0512) 76-71-95
 Google Scholar