Кафедра публічного управління та адміністрування - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра публічного управління та адміністрування


 ФОТО 3

Кафедра публічного управління та адміністрування почала свою діяльність з червня 2010 р.. У 2010 р. наказом ректора № 834 від 18 червня було створено кафедру державного управління та політичної аналітики, яку очолив доктор наук з державного управління, професор Кальниш Юрій Григорович.

Згідно з наказом ректора «Про реорганізацію структури Інституту державного управління» від 17 квітня 2014 р. № 960-К, відповідно до рішення Вченої Ради від 13 березня 2014 р. № 8 для підготовки фахівців зі спеціальності 8.1501009 «Місцеве самоврядування» кафедра отримала нову назву – місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики. Завідувачем кафедри було призначено доктора політичних наук, професора О.Н. Євтушенка.

У 2016 р. відбувається реорганізація ІДУ, згідно рішення Вченої Ради ЧНУ ім. Петра Могили від 14 квітня 2016 р., на базі реорганізованої кафедри місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналітики створено кафедру «Публічного управління та адміністрування».

З 2016-2017 н. р. підготовка магістрів здійснюється в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізації Державна служба, Місцеве самоврядування).

Кадровий склад кафедри публічного управління та адміністрування складає 13 осіб, з яких  1 – доктор політичних наук, професор (О. Н. Євтушенко), 2 доктора наук з державного управління (В. М. Ємельянов, С. В. Сорока); 1 кандидат політичних наук, доцент (В. І. Андріяш), 4 кандидата наук з державного управління (Л. В. Козлова, С. П. Тимофєєв, О. М. Штирьов, А. А. Шульга (Ібрагімова); 1 докторант (В. О. Ніколаєв); 3 аспіранти (С. М. Плевак, А. О. Гіржев, П. М. Семерей); 1 провідний фахівець (А. І. Кабаєва).

Проблемна тема кафедри: «Локальна організація влади, регіональний розвиток в умовах становлення та реформування політичної системи України: політико-правові, організаційні, соціально-культурні, етнічні аспекти», також представники кафедри досліджують питання політичних і етнонаціональних процесів в Україні та їх роль  в реформуванні територіальної влади в Україні.

Завідувач кафедри, професор О. Н. Євтушенко і директор інституту, професор В. М. Ємельянов є членами робочої групи «З підтримки та впровадження заходів із добровільного об’єднання територіальних громад Миколаївської області». У рамках цього проекту кафедра щорічно організовує різноманітні конференції, круглі столи та симпозіуми, учасниками яких є не тільки викладачі кафедри, а й представники місцевого самоврядування м. Миколаєва та Миколаївської області.

В.М. Ємельянов є головою спеціалізованої вченої ради Д 38.053.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління та науково-методичної ради Інституту державного управління.

Заступник головного редактора журналу «Інвестиції: практика та досвід» включеного до переліку наукових фахових видань України з питань економіки та державного управління ISSN 2306-6814; член наукової ради журналу «SRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA POLITYCZNE» Університету імені Адама Міцкевича, м.Познань, Польща ISSN 1731-7517; заступник головного редактора міжнародного журналу «Public Policy And Economic Development : scientific and production journal» (засновники: Університет імені Адама Міцкевича, м.Познань, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв) ISSN 2309-0863, включеного до науковометричної бази даних Index Copernicus; голова редакційної колегії фахового науково-методичного журналу «Наукові праці», серія «Державне управління» ISSN 2311-1666.

У  2017 р. планується захист докторської дисертації кандидата політичних наук, доцента В.І. Андріяш по спеціальності 25.00.02 у спеціалізованій Вченій раді Д. 38.053.03 та представлення кандидатської дисертації С. М. Плевак у спеціалізовану раду у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Також підготовлено докторську дисертацію кандидатом наук з державного управління, доцентом Л. В. Козловою.

Представники кафедри  беруть активну участь у всеукраїських та міжнарожних наукових конференціях, активно публікують монографії, навчальні посібники, підручники, а також наукові статті, як у вітчизняних, так і в зарубіжних виданнях.

Науковці та аспіранти кафедри публічного управління та адміністрування беруть участь у конкурсах на отримання міжнародних або національних грантів у сфері науки. Так у 2015 р. аспірантка С.М. Плевак отримала річну стипендію для проведення наукових досліждень в Університеті імені А. Міцкевича у м. Познань (Польща) у 2015-2016 рр. в рамках академічної програми «Польський Еразмус для України».

Доктору наук з державного управління, доценту С.В. Сороці Постановою Верховної Ради України від 15 вересня 2015 р. № 689-VIII «Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» призначено іменну стипендію Верховної Ради України.

Доктор політичних наук, професор О.Н. Євтушенко у грудні 2015 р. взяв участь у семінарі-тренінгу для викладачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування  «Формування громадянських компетентностей у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».

Доктор наук з державного управління, професор В.М. Ємельянов є членом комісії з конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку при облдержадміністрації, членом робочої групи  з розробки Стратегії розвитку Миколаївської області на період 2015-2017 рр., член дорадчого комітету шведсько-українського проекту «Місцеве самоврядування  та верховенство права в Україні», член Колегії Департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облдержадміністрації.

Кандидат наук з державного управління, старший викладач А.А. Шульга працює експертом з правових питань щодо здійснення децентралізації публічної влади в Україні та формування спроможних територіальних громад в офісі реформ, що створений та діє за ініціативи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання Меморандумів між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Асоціацією міст України. А.А. Шульга проводить консультативно-роз’яснювальну роботу серед населення про доцільність формування нових територіальних громад та здійснення децентралізації влади.

На кафедрі публічного управління та адміністрування приділяється велика увага організації самостійної роботи слухачів. Систематично проводяться індивідуальні та групові консультації тощо. Всі слухачі обов’язково перед захистом магістерських робіт публікують власні наукові дослідження у фахових журналах з публічного управління та адміністрування.

Виховна робота скеровується на якісну підготовку кадрів нової генерації. Викладачі кафедри беруть участь у профорієнтаційній роботі та є активістами громадських об’єднань. Належна увага приділяється підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

У ЧНУ ім. Петра Могили відкрито спеціалізовану Раду Д 38.053.03 з правом прийому до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Наказом МОН України від 18.05.2016 № 523 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» у Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили ліцензовано діяльність щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування».

Контактна інформація:
Кафедра розташована: корпус 10П, кімн. 10П-202
Телефон: (0512) 76-91-90

Професорсько-викладацький склад

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Євтушенко Олександр Никифорович доктор політичних наук, професор завідувач кафедри Oleksandr.Yevtushenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71–90

Профіль у Google Академії 

Ємельянов Володимир Михайлович доктор наук з державного управління, професор директор Інституту державного управління Volodymyr.Yemelyanov@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-88

Профіль у Google Академії 

Сорока Світлана Вікторівна доктор наук з державного управління, доцент в.о.професора кафедри Svitlana.Soroka@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-92

Профіль у Google Академії

Козлова Людмила Василівна кандидат наук з державного управління в.о.доцента кафедри Lyudmyla.Kozlova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-90

Профіль у Google Академії

Штирьов Олександр Миколайович кандидат наук з державного управління, доцент доцент кафедри Oleksandr.Shtyr’ov@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-90

Профіль у Google Академії 

Тимофєєв Сергій Павлович кандидат наук з державного управління, доцент доцент кафедри Serhiy.Tymofyeyev@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-90

Профіль у Google Академії 

Андріяш Вікторія Іванівна кандидат політичних наук, доцент доцент кафедри Viktoriya.Andriyash@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-90

Профіль у Google Академії 

Шульга (Ібрагімова) Анастасія Алімівна кандидат наук з державного управління старший викладач кафедри Anastasiya.Ibrahimova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-90

Профіль у Google Академії 

 

Кабаєва Аліна Іванівна магістр міжнародних відносин провідний фахівець кафедри Alina.Kabayeva@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-71-90

Профіль у Google Академії 

Події та оголошення


жовтня
27
Проведення Фестивалю «Кіно проти корупції»

Міністерство освіти і науки України Чорноморський національний університет імені Петра Могили 54003, Україна м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10 Телефон: (0512) 50-03-33 Факс: (0512) 50-00-69 e-mail: rector@chmnu.edu.ua Прес-анонс В ЧНУ ім. Петра Могили в межах проведення Фестивалю «Кіно проти корупції» відбуватимуться  …