Кафедра публічного управління та адміністрування


 ФОТО 3

Кафедра публічного управління та адміністрування почала свою діяльність з червня 2010 р.. У 2010 р. наказом ректора № 834 від 18 червня було створено кафедру державного управління та політичної аналітики, яку очолив доктор наук з державного управління, професор Кальниш Юрій Григорович.

Згідно з наказом ректора «Про реорганізацію структури Інституту державного управління» від 17 квітня 2014 р. № 960-К, відповідно до рішення Вченої Ради від 13 березня 2014 р. № 8 для підготовки фахівців зі спеціальності 8.1501009 «Місцеве самоврядування» кафедра отримала нову назву – місцевого самоврядування, регіонального розвитку та політичної аналітики. Завідувачем кафедри було призначено доктора політичних наук, професора О.Н. Євтушенка.

У 2016 р. відбувається реорганізація ІДУ, згідно рішення Вченої Ради ЧНУ ім. Петра Могили від 14 квітня 2016 р., на базі реорганізованої кафедри місцевого самоврядування регіонального розвитку та політичної аналітики створено кафедру «Публічного управління та адміністрування».

З 2016-2017 н. р. підготовка магістрів здійснюється в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізації Державна служба, Місцеве самоврядування).

З 2018-2020 н.р. підготовка магістрів здійснюється в галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» (освітньо-професійні програми «Державна служба», «Місцеве самоврядування»).

Кадровий склад кафедри публічного управління та адміністрування складає 14 осіб: 1 доктор політичних наук, професор (О. Н. Євтушенко); 2  доктори наук з державного управління (С. В. Сорока, В. І. Андріяш); 4 кандидати наук з державного управління (Л. В. Козлова, С. П. Тимофєєв,  А. А. Шульга (Ібрагімова)); 1 старший викладач (О. А. Малікіна); 5 аспірантів (Н. О. Торхова (Агафонова), О. О. Сальніков, А. Е. Бабаян, М. М. Суслов та В. В. Соколова); 1 провідний фахівець (А. І. Кабаєва).

Проблемна тема кафедри: «Локальна організація влади, регіональний розвиток в умовах становлення та реформування політичної системи України: політико-правові, організаційні, соціально-культурні, етнічні аспекти», також представники кафедри досліджують питання політичних і етнонаціональних процесів в Україні та їх роль  в реформуванні територіальної влади в Україні.

З 2019 року усі викладачі кафедри  беруть участь у проведенні прикладного дослідження за рахунок видатків бюджету «Державна політика формування ефективного функціонування та розвитку спроможних до самоврядування територіальних громад у процесі децентралізації як запорука національної безпеки» № держреєстрації ID: 118528 03/07/2018 (466-1)

Сорока С. В. – Координатор Проекту 610664-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE “Управління в ЄС та політика європейської інтеграції” 2019-2022.

Сорока С.В. – Координатор гранту для проекту Жана Моне «Академія досліджень ЄС для школярів та студентів». Період реалізації: 01.09.2020-31.08.2022. Проект Жан Моне «Академія досліджень ЄС для школярів та студентів» спрямований на створення співпраці учнів 9-11 класів та студентів для активних досліджень у галузі європейських студій. Академія включатиме 2 навчальні сесії: весняну – «Хто і як приймає рішення в Європейському Союзі» (2 дні, 59 учасників) та літню – «Соціальна політика Європейського Союзу» (2,5 дня, 62 учасники).

Завідувач кафедри, професор О. Н. Євтушенко і директор інституту, професор В. М. Ємельянов є членами робочої групи «З підтримки та впровадження заходів із добровільного об’єднання територіальних громад Миколаївської області». У рамках цього проекту кафедра щорічно організовує різноманітні конференції, круглі столи та симпозіуми, учасниками яких є не тільки викладачі кафедри, а й представники місцевого самоврядування м. Миколаєва та Миколаївської області.

У березні 2017 р. відбувся захист докторської дисертації кандидата політичних наук, доцента В.І. Андріяш по спеціальності 25.00.02 – механізми державного управління у спеціалізованій Вченій раді Д. 38.053.03 на тему: «Модернізація механізмів державного управління етнополітичними процесами в Україні в умовах глобалізації».

У жовтня 2017 р. відбувся захист кандидатської дисертації С. М. Плевак по спеціальності 25.00.01 – теорія та історія державного управління у спеціалізованій раді у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на тему: «Досвід трансформації системи центральних і місцевих органів державної влади Республіки Польща для України».

Представники кафедри  беруть активну участь у всеукраїських та міжнарожних наукових конференціях, активно публікують монографії, навчальні посібники, підручники, а також наукові статті, як у вітчизняних, так і в зарубіжних виданнях.

Науковці та аспіранти кафедри публічного управління та адміністрування беруть участь у конкурсах на отримання міжнародних або національних грантів у сфері науки. Так у 2015 р. аспірантка С.М. Плевак отримала річну стипендію для проведення наукових досліждень в Університеті імені А. Міцкевича у м. Познань (Польща) у 2015-2016 рр. в рамках академічної програми «Польський Еразмус для України».

Доктору наук з державного управління, доценту С.В. Сороці Постановою Верховної Ради України від 15 вересня 2015 р. № 689-VIII «Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» призначено іменну стипендію Верховної Ради України.

У 2019 р. С. В. Сороці присвоєно вчене звання професора кафедри.

Доктор політичних наук, професор О.Н. Євтушенко у грудні 2015 р. взяв участь у семінарі-тренінгу для викладачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування  «Формування громадянських компетентностей у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU».

Кандидат наук з державного управління, в.о. доцента А.А. Шульга працює експертом з правових питань щодо здійснення децентралізації публічної влади в Україні та формування спроможних територіальних громад в офісі реформ, що створений та діє за ініціативи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання Меморандумів між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Асоціацією міст України. А.А. Шульга проводить консультативно-роз’яснювальну роботу серед населення про доцільність формування нових територіальних громад та здійснення децентралізації влади.

На кафедрі публічного управління та адміністрування приділяється велика увага організації самостійної роботи слухачів. Систематично проводяться індивідуальні та групові консультації тощо. Всі слухачі обов’язково перед захистом магістерських робіт публікують власні наукові дослідження у фахових журналах з публічного управління та адміністрування.

Виховна робота скеровується на якісну підготовку кадрів нової генерації. Викладачі кафедри беруть участь у профорієнтаційній роботі та є активістами громадських об’єднань. Належна увага приділяється підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

У ЧНУ ім. Петра Могили відкрито спеціалізовану Раду Д 38.053.03 з правом прийому до розгляду та проведенням захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Наказом МОН України від 18.05.2016 № 523 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» у Чорноморському національному університеті ім. Петра Могили ліцензовано діяльність щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки докторів філософії галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Контактна інформація:

м. Миколаїв, вул.1-а Воєнна, 2 (Акіма), ауд. 10П-303

 

Професорсько-викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Євтушенко Олександр Никифорович доктор політичних наук, професор завідувач Oleksandr.Yevtushenko
@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71–90
Google Scholar
Андріяш Вікторія Іванівна доктор наук з державного управління, доцент професор б.в.з. Viktoriya.Andriyash@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Сорока Світлана Вікторівна доктор наук з державного управління, доцент професор Svitlana.Soroka@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-92
Google Scholar
Козлова Людмила Василівна кандидат наук з державного управління в.о. доцента Lyudmyla.Kozlova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Тимофєєв Сергій Павлович кандидат наук з державного управління, доцент доцент Serhiy.Tymofyeyev@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Шульга (Ібрагімова) Анастасія Алімівна кандидат наук з державного управління в.о. доцента Anastasiya.Ibrahimova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Малікіна Оксана Анатоліївна магістр державного управління старший викладач, провідний фахівець Oksana.Malkina@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-92
Google Scholar
Кабаєва Аліна Іванівна магістр міжнародних відносин провідний фахівець Alina.Kabayeva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
Google Scholar