Кафедра цивільного та кримінального права і процесу


 

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі спеціальності 081 «Право».

Історія розвитку кафедри цивільного та кримінального права і процесу бере початок зі створення в 1999 році у Миколаївській філії НУ КМА кафедри правознавства. Після створення в 2001 році факультету правничих наук засновано окрему кафедру галузевих правових наук, а 26 жовтня 2006 року засіданням Вченої ради університету (протокол № 2(44)) та наказом ректора №234/К від 31 жовтня 2006 року перейменовано на кафедру цивільного та кримінального права і процесу. У різні періоди часу кафедрою завідували доцент, кандидат юридичних наук В.О. Ситник; доцент кандидат юридичних наук Л.В. Мамчур; професор, доктор юридичних наук О.А. Кириченко. Свого часу на кафедрі працювали такі відомі вчені, як: професор, доктор юридичних наук В.П. Ємельянов; професор, доктор юридичних наук В.М. Коссак; професор, доктор юридичних наук В.Л. Мусіяка; професор, доктор юридичних наук В.М. Стратонов. У співпраці з такими провідними вченими, як академік, доктор юридичних наук О.М. Костенко, родом з Миколаївщини; професор, доктор юридичних наук Р.О. Стефанчук, доктор юридичних наук В.Л. Костюк забезпечувалось проведення плідної наукової роботи кафедри.

До складу кафедри цивільного та кримінального права і процесу входять такі викладачі:

завідувач кафедри – професор б.в.з., д.ю.н. А.Б. Блага; декан юридичного факультету – доцент, к.ю.н. Д.С. Січко;

д.ю.н., професор І.В. Озерський; ст.викладач Коновалов В.В.

викладачі-сумісники: ст. викладач, к.ю.н. Бердиченко І.О., ст.викладач,   к.ю.н.  Левицький А.О.,  доцент, к.ю.н. Достдар Р.М., ст. викладач Долгов А.Г., викладач Набатова А.В., викладач Родіонова В.Є.

В основі розвитку кафедри лежить науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу в напряму теоретико-прикладних міжгалузевих та спеціальних досліджень сфери цивільного, кримінального, господарського права і процесу. Свого часу під керівництвом професора О.А. Кириченка розроблено понад 100 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції; під науковим керівництвом академіка О.М. Костенка, професора В. М. Коссака та д.ю.н. В. Л. Костюка захищено три кандидатські дисертації. Сьогодні продовжується науково-дослідна робота кафедри в рамках розробленої теми юридичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняного державо- і правотворення», затвердженої вченою радою університету (протокол №3(45) від 09.11.2006 року). Робота проводиться в тісній співпраці з Київською, Харківською, Одеською, Львівською, Івано-Франківською науковими школами цивільного та кримінального права й процесу, у зв’язку з чим регулярно відбуваються спільні наукові конференції, семінари, видаються монументальні збірки наукових праць. Співробітництво з такими провідними навчальними закладами України, як Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, державні університети внутрішніх справ у м. Львові, м. Харкові та м. Одесі, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника сприяє консолідації спільних зусиль університетів на підвищення якості правової освіти в Україні. У зв’язку з цим особлива увага на кафедрі приділяється роботі зі студентами, постійна та наполеглива співпраця з якими дає можливість посідати перші сходинки у щорічних студентських змаганнях та олімпіадах з різних правових дисциплін.

Поряд із науковою роботою професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Інституту післядипломної освіти та інших факультетів університету таких навчальних дисциплін: «Цивільне право», «Цивільний процес», «Сімейне право», «Корпоративне право»,    «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика», «Кримінально-виконавче право», «Господарське право», «Господарський процес», «Психологія», «Актуальні проблеми юридичної психології», «Педагогіка вищої школи та методика науково-дослідної роботи», «Актуальні проблеми медіації в юрисдикційному процесі України»,  «Теоретичні проблеми кваліфікації кримінальних правопорушень», «Особливості кваліфікації посягань на життя, здоров’я та власність», «Кримінологія», «Правове забезпечення кібербезпеки», «Договірне право»,  «Процесуальний статус слідчого судді» забезпечує необхідну підготовку курсових та дипломних робіт.

Викладачами кафедри проводяться щорічні стажування та підвищення кваліфікації в різних навчальних закладах та установах України (НДІ Інтелектуальної власності НАН України, НДЕКЦ УМВС в Миколаївській області) та за сприяння міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ.

 

Контактна інформація:

м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна (Акіма), 2, 10-й корпус, кімн. 10-225
тел.:  (0512) 76-55-62
Е-mail:  kaf20krymin@chmnu.edu.ua

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Блага Алла Борисівна доктор юридичних наук, професор б.в.з. завідувач кафедри, професор б.в.з.  allablagaya@gmail.com
(0512) 76-55-62
  Google Scholar
Озерський Ігор Володимирович доктор юридичних наук, професор професор  ozerskuy-i-v@ukr.net
(0512) 76-55-62
Google Scholar
Січко Дмитро Сергійович кандидат юридичних наук, доцент декан юридичного факультету, доцент  pravo.chnu@gmail.com
(0512) 76-55-65
Google Scholar
Коновалов Володимир Васильович старший викладач volodymyr.konovalov@chmnu.edu.ua (0512) 76-55-62
Достдар Руслана Миколаївна кандидат юридичних наук, доцент dostdar.r@gmail.com
(0512) 76-55-62
Долгов Антон Геннадійович старший викладач advokat_dolgov_anton@ukr.net
(0512) 76-55-62
Левицький Андрій Олегович кандидат юридичних наук старший викладач levichkiy@ukr.net
(0512) 76-55-62
Бердиченко Ірина Олегівна кандидат юридичних наук старший викладач  (0512) 76-55-62
Набатова Анна Василівна викладач (0512) 76-55-62
Родіонова Вікторія Євгенівна викладач rodionova-v@ukr.net
(0512) 76-55-62
Лагода Катерина Олександрівна кандидат юридичних наук старший викладач (0512) 76-55-62