Кафедра цивільного та кримінального права і процесу - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра цивільного та кримінального права і процесу


Юр. 1 Юр. 2

Кафедра розташована: 2-й корпус, кімн. 2-301

тел. (0512) 76-55-62

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»; зі спеціальності 081 «Право». Кваліфікація, що присвоюється: Спеціаліст з правознавства. Строк навчання: 1 рік

Історія розвитку кафедри цивільного та кримінального права і процесу бере початок зі створення в 1999 році у Миколаївській філії НУ КМА кафедри правознавства. Після створення у 2001 році факультету правничих наук засновано окрему кафедру галузевих правових наук, а 26 жовтня 2006 року засіданням Вченої ради університету (протокол № 2(44)) та наказом ректора № 234/К від 31 жовтня 2006 року перейменовано на кафедру цивільного та кримінального права і процесу. У різні періоди часу кафедрою завідували доцент, к.ю.н. В. О. Ситник; доцент, к.ю.н. Л. В. Мамчур; професор, д.ю.н. О. А. Кириченко. Свого часу на кафедрі працювали такі відомі вчені, як: професор, д.ю.н. В. П. Ємельянов; професор, д.ю.н. В. М. Коссак; професор, д.ю.н. В. Л. Мусіяка; професор, д.ю.н. В. М. Стратонов. У співпраці з такими провідними вченими, як: академік, д.ю.н. О. М. Костенко, родом з Миколаївщини; професор, д.ю.н. Р. О. Стефанчук, д.ю.н. В. Л. Костюк; забезпечувалось проведення плідної наукової роботи кафедри.

До складу сучасної кафедри цивільного та кримінального права і процесу входять наступні викладачі: завідувач кафедри – доцент, к.ю.н. Г. Л. Шведова; професор, д.ю.н. А. Б. Блага; декан юридичного факультету – доцент, к.ю.н. Д. С. Січко; доцент, к.ю.н. Л. В. Мамчур, доцент, к.ю.н. О. І. Шаповалова; доцент, к.ю.н. О. С. Тунтула; викладачі-сумісники: д.ю.н., професор Кириченко О. А., к.ю.н., та доцент Загоруй Л. М.

 

В основі розвитку кафедри лежить науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу в напряму теоретико-прикладних міжгалузевих та спеціальних досліджень сфери цивільного, кримінального, господарського права і процесу. Свого часу під керівництвом професора О. А. Кириченка розроблено понад 100 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції; під науковим керівництвом академіка О. М. Костенка, професора В. М. Коссака та д.ю.н. В. Л. Костюка захищено три кандидатські дисертації. На сьогодні продовжується науково-дослідна робота кафедри в рамках розробленої теми юридичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняного державо- і правотворення», затвердженої вченою радою університету (протокол № 3(45) від 09.11.2006 р.). Робота проводиться у тісній співпраці з Київською, Харківською, Одеською, Львівською, Івано-Франківською науковими школами цивільного та кримінального права і процесу, у зв’язку з чим регулярно відбуваються спільні наукові конференції, семінари, видаються потужні збірки наукових праць. Співробітництво з такими провідними навчальними закладами України, як: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, державні університети внутрішніх справ у м. Львові, м. Харкові та м. Одесі, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, сприяє консолідації спільних зусиль університетів на підвищення якості правової освіти в Україні. У зв’язку з цим особлива увага на кафедрі приділяється роботі зі студентами, постійна та наполеглива співпраця з якими дає можливість посідати перші сходинки у щорічних студентських змаганнях та олімпіадах з різних правових дисциплін.

Поряд із науковою роботою професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Навчально-науковий післядипломної освіти та інших факультетів університету таких навчальних дисциплін: Цивільне право, Цивільний процес, Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Кримінологія, Господарське право, Договірне право, Корпоративне право, Сімейне право, Інформаційне право, Аграрне право, Земельне право, Екологічне право та інших, забезпечує необхідну підготовку курсових та дипломних робіт. Викладачами кафедри проводяться щорічні стажування та підвищення кваліфікації в різних навчальних закладах та установах України (НДІ Інтелектуальної власності НАН України, НДЕКЦ УМВС в Миколаївській області) та за сприяння міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ.

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Шведова Ганна Леонідівна
завідувач кафедри, кандидат юридичних, доцент

Шведова

Освіта та професійний шлях:
В 2001 р. закінчила з відзнакою Миколаївський гуманітарний інститут УДМТУ за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист. З 2001 по 2003 рр. працювала на посадах помічника адвоката, консультанта Господарського суду Миколаївської області. У 2003-2006 рр. навчалась в аспірантурі МДГУ ім. П. Могили і працювала викладачем кафедри історії та теорії держави і права. З 05.2007 р. переведена на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. З 06.2013 р. переведена на посаду доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу ЧДУ ім. П. Могили. З 09.2014 р. призначена на посаду завідувача кафедри цивільного та кримінального права і процесу (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили). З 2014 року є членом ВГО «Асоціація кримінального права».
Захист дисертацій:
2013 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Корупція (політико-кримінологічне дослідження)» у спеціалізованій раді Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2014 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу.
2014 р. –  нагороджено Подякою міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
Наукові інтереси: кримінологія та кримінально-правова політика в Україні.
Електронна адреса: shvedova@mksat.net
Телефон: (0512) 76-55-62

Дмитро Сергійович  Січко
декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук, доцент

Січко

 

Освіта та професійний шлях:
В 2000 р. закінчив судово-прокурорський факультет Одеської національної юридичної академії, спеціальність “Правознавство”. В 2001 р. закінчив з відзнакою магістратуру державної служби Одеської національної юридичної академії за спеціалізацією “Правове забезпечення державної служби”. У 2001-2004 рр. – навчався в аспірантурі Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. З 2005 р. – викладач кафедри загально-правових дисциплін факультету правничих наук Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П.Могили. З 2013 р. працює на посаді доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу. З 01.2014 р. працює деканом юридичного факультету ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ).
Захист дисертацій:
2006 р. – захистив у спеціалізованій вченій раді юридичного факультету Львівського національного університету імені І.Франка дисертацію «Правова природа договору лізингу в Україні” на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2009 р. – нагороджений почесною грамотою Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.
2013 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу.
2016 р. – нагороджений почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.
Наукові інтереси: договірне право, правове регулювання діяльності господарських товариств, реалізація права спільної сумісної власності.
Електронна адреса: Dmytro.Sichko@chmnu.edu.ua
Телефон: (0512) 76-55-65

 

 

Алла Борисівна Блага
професор кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Блага

Освіта та професійний шлях:
У 1995 р. закінчила Українську державну юридичну академію за спеціальністю правознавство, присвоєна кваліфікація спеціаліста юриста. З 1994 р. по 2010 р. – служба в органах внутрішніх справ, під час якої працювала на посадах: викладача-методиста учбово-методичного відділення; викладача, старшого викладача, професора, заступника начальника, начальника кафедри кримінального права та кримінології ХНУВС. Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін з 2006 р. У 2010-2015 рр. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ФПМК ХНУВС.З 2015 р. по теперішній час – професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу ЧНУ ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
2000 р – захист дисертації «Кримінологічні особливості жіночої злочинності в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право в Університеті внутрішніх справ МВС України.
2015 р. – захист дисертації «Насильство в сім’ї: кримінологічний вимір, детермінація, запобігання» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право у Харківському національному університеті внутрішніх справ.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2002 р. – нагороджена почесною грамотою Міністерства внутрішніх справ України
2005 р. –  нагороджена нагрудним знаком МВС України «За відзнаку в службі» І ступеню
2009 р. –нагороджена відзнакою МВС України «За зразкове провадження досудового слідства» ІІ ступеня
Наукові інтереси: дотримання прав людини; запобігання насильству в сім’ї; жіноча злочинність; запобігання злочинності.
Електронна адреса: allablagaya@gmail.com

 

Ольга Іванівна Шаповалова
кандидат юридичних наук, доцент

Шаповалова

 

Освіта та професійний шлях:
В 1978 р. закінчила юридичний факультет  Одеського державного університету. З цього часу працювала юристом на різних підприємствах м. Миколаєва. З 1997 р. працювала викладачем, старшим викладачем в Миколаївському університеті кораблебудування, Миколаївському центрі Одеського університету ім. Мечнікова, МДУ ім. В.О.Сухомлинського.  З 09.2005 р. працюю доцентом кафедри цивільного та кримінального права і процесу ЧДУ ім. П. Могили.  (з 2016 р. – ЧНУ ім. Петра Могили).
Захист дисертацій:
2005 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Проценти в грошових зобов’язаннях» в  Одеській юридичній академії.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2009 р. –  присуджено вчене звання доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського державного університету ім. П. Могили.
Наукові інтереси:  цивільне право
Електронна адреса:  shapovalovaolya@ukr.net
Телефон: (0512)  42-31-63, +38 (097) 009 26 12

 

Людмила Володимирівна Мамчур
кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Мамчур

Освіта та професійний шлях:
У 1996 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Правознавство». З 1996 р. розпочала викладацьку діяльність. З 1997 р. пр. 2000 р. навчалася в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право. Цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Має 20 публікацій, з них 18 наукового та 2 навчально-методичного характеру. Брала участь у 20 наукових конференціях. У грудні 2010 р. Вченою радою ЧДУ ім. П.Могили затверджена тема докторської дисертації «Договори у сфері надання телекомунікаційних послуг».
Захист дисертацій:
2006 р. – у спеціалізованій раді Львівського національного університету імені Івана Франка захистила дисертацію на тему «Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект)».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу.
Наукові інтереси: цивільне право, право інтелектуальної власності, інформаційне право, альтернативне судочинство.
Електронна адреса: lyudmamchur@rambler.ru
Телефон: (0512) 76-55-62

 

Кириченко Олександр Анатолійович
професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Кириченко

Освіта та професійний шлях:
В 1984 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З 1992 р. працює викладачем, старшим викладачем, доцентом і професором кафедр кримінального права і процесу та криміналістики, теорії ОРД, деканом юридичного факультету різних вітчизняних вищих навчальних закладів, у тому числі й ЧНУ імені Петра Могили. З 09.2014 р. працює професором кафедри правознавства, завідувачем кафедри правознавства Навчально-наукового інституту історії, політології і права Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, а з 09.2016 р. за сумісництвом професором кафедри цивільного та кримінального права і процесу ЧНУ ім. П.Могили.
Захист дисертацій:
1992 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Класифікація мікрооб’єктів та їх значення у розслідуванні злочинів проти особи» зі спеціальності 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, в спеціалізованій вченій раді юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка.
1996 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора  юридичних наук на тему «Основи криміналістичної мікрології» зі спеціальності 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, в спеціалізованій вченій раді Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1995 р. – вчене звання доцента кафедри кримінального права і процесу.
2011 р. – вчене звання професора кафедри кримінального  процесу і криміналістики.
2015 р. – грамота Територіального управління юстиції у Миколаївській області.
2016 р. – грамота департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.
Наукові інтереси: теорологія юриспруденції (класифікація юридичних наук, можливості їх удосконалення та перспективи розвитку, сутність та видовий поділ юридичних фактів, правопорушень та юридичної відповідальності, механізм передачі влади від виборців до суб’єктів владних повноважень, сутність та співвідношення гілок державної влади та ін.); удосконалення конституційного правового статусу соціосуб’єктів; доктрина абсолютної та відносної недопустимості погіршення правового статусу соціосуб’єктів, удосконалення судової влади; удосконалення правової регламентації освітянської діяльності, теорологія антиделіктних відомостей, удосконалення антикримінального судочинства, криміналістики та ордистики (теорії ОРД), розробка Конституційного кодексу України, Кодексів конституційного, трудового, ордистичного, виправно-трудового, виконавчого та ін. видів судочинства України тощо.
Електронна адреса: alankir23@ukr.net
Телефон: 8 (0512) 50-03-32

 

Олександра Сергіївна Тунтула
доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Тунтула

 

Освіта та професійний шлях:
В 2005  р. закінчила Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника З 09.2008 р. працює старшим викладачем і доцентом кафедри цивільного та кримінального права і процесу ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ).
Захист дисертацій:
2013 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Отримання доказів та форми їх представлення, оцінки та використання у кримінальному провадженні України» зі спеціальності 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, в спеціалізованій вченій раді Національної академії прокуратури України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2014 р. – вчене звання доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу.
Наукові інтереси: теорологія юриспруденції (класифікація юридичних наук, можливості їх удосконалення та перспективи розвитку, сутність та співвідношення гілок державної влади та ін.); удосконалення конституційного правового статусу соціосуб’єктів; удосконалення судової влади; удосконалення правової регламентації освітянської діяльності, теорологія антиделіктних відомостей, антикримінальне судочинство, криміналістика.
Електронна адреса: tsashkat@gmail.com
Телефон: 8 (0512) 50-03-32

 

 

Загоруй Людмила Миколаївна
доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Zagoruy

Освіта та професійний шлях:
У 1986 р. закінчила Ростовський державний університет ім. М.О.Суслова за спеціальністю «Правознавство». У 1997-01.04.2014 рр. працювала на посадах викладача, старшого викладача кафедри державно-правових дисциплін, кафедри цивільного та трудового права, кафедри цивільно-правових дисциплін. У 04.04.2014-26.12.2014 рр. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін. З 26.12.2014 року призначена на посаду доцента кафедри загально-юридичних дисциплін ЛДУВС імені Е.О.Дідоренка де працюю по теперішній час. З 09.2016 р. – працює за сумісництвом на посаді доцента кафедри цивільного та кримінального права і процесу ЧДУ ім. Петра Могили (з 2016 р. -ЧНУ ім. П.Могили).
Захист дисертацій:
2013 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на тему «Принцип свободи фізичної особи в цивільному праві України».
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2016 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри загально-юридичних дисциплін
Наукові інтереси: приватне право фізичної особи
Електронна адреса: Ludmila.Kononova@ gmail.com
Телефон: 050-8320519

 

Альона Анатоліївна Вовчук
завідувач кабінету кафедри

Вовчук

 

З 25 жовтня 2012 року по теперішній час – завідувач кабінету кафедри «цивільного та кримінального права і процесу», юридичний факультет.
Закінчила у 2010 році Чорноморський державний університет імені Петра Могили і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Соціологія» та здобула кваліфікацію бакалавра з соціальної роботи.
Закінчила у 2011 році Чорноморський державний університет імені Петра Могили і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію спеціаліста з соціальної роботи.
Закінчила у 2012 році Чорноморський державний університет імені Петра Могили і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію магістра державного управління з відзнакою.

Історія розвитку

Історія розвитку кафедри цивільного та кримінального права і процесу бере початок зі створення в 1999 році у Миколаївській філії НУ КМА кафедри правознавства. Після створення у 2001 році факультету правничих наук засновано окрему кафедру галузевих правових наук, а 26 жовтня 2006 року засіданням Вченої ради університету (протокол № 2(44)) та наказом ректора № 234/К від 31 жовтня 2006 року перейменовано на кафедру цивільного та кримінального права і процесу. У різні періоди часу кафедрою завідували доцент, кандидат юридичних наук В. О. Ситник; доцент кандидат юридичних наук Л. В. Мамчур; професор, доктор юридичних наук О. А. Кириченко. Свого часу на кафедрі працювали такі відомі вчені, як: професор, доктор юридичних наук В. П. Ємельянов; професор, доктор юридичних наук В. М. Коссак; професор, доктор юридичних наук В. Л. Мусіяка; професор, доктор юридичних наук В. М. Стратонов. У співпраці з такими провідними вченими, як академік, доктор юридичних наук О. М. Костенко, родом з Миколаївщини; професор, доктор юридичних наук Р. О. Стефанчук, доктор юридичних наук В. Л. Костюк забезпечувалось проведення плідної наукової роботи кафедри.

До складу сучасної кафедри цивільного та кримінального права і процесу входять наступні викладачі: завідувач кафедри – доцент, кандидат юридичних наук Г. Л. Шведова; професор, доктор юридичних наук А. Б. Блага; декан юридичного факультету, доцент, кандидат юридичних наук Д. С. Січко; доцент, кандидат юридичних наук Л. В. Мамчур, доцент, кандидат юридичних наук О. І. Шаповалова; доцент кандидат юридичних наук О. С. Тунтула. В основі розвитку кафедри лежить науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу в напряму теоретико-прикладних міжгалузевих та спеціальних досліджень сфери цивільного, кримінального, господарського права і процесу. Свого часу під керівництвом професора О. А. Кириченка розроблено понад 100 новітніх доктрин і концепцій юриспруденції; під науковим керівництвом академіка О. М. Костенка, професора В. М. Коссака та доктора юридичних наук В. Л. Костюка захищено три кандидатські дисертації. Сьогодні продовжується науково-дослідна робота кафедри в рамках розробленої теми юридичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняного державо- і правотворення», затвердженої вченою радою університету (протокол № 3(45) від 09.11.2006 р.). Робота проводиться у тісній співпраці з Київською, Харківською, Одеською, Львівською, Івано-Франківською науковими школами цивільного та кримінального права і процесу, у зв’язку з чим регулярно відбуваються спільні наукові конференції, семінари, видаються потужні збірки наукових праць. Співробітництво з такими провідними навчальними закладами України, як Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Львівський національний університет імені Івана Франка, державні університети внутрішніх справ у м. Львові, м.

Харкові та м. Одесі, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, сприяє консолідації спільних зусиль університетів на підвищення якості правової освіти в Україні. У зв’язку з цим особлива увага на кафедрі приділяється роботі зі студентами, постійна та наполеглива співпраця з якими дає можливість посідати перші сходинки у щорічних студентських змаганнях та олімпіадах з різних правових дисциплін.

Поряд із науковою роботою професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Інституту післядипломної освіти та інших факультетів університету  навчальних дисциплін  Цивільне право, Цивільний процес, Кримінальне право, Кримінальний процес, Криміналістика, Кримінологія, Господарське право, Договірне право, Корпоративне право, Сімейне право, Інформаційне право, Аграрне право, Земельне право, Екологічне право та інших, забезпечує необхідну підготовку курсових та дипломних робіт. Викладачами кафедри проводяться щорічні стажування та підвищення кваліфікації в різних навчальних закладах та установах України (НДІ Інтелектуальної власності НАН України, НДЕКЦ УМВС в Миколаївській області) та за сприяння міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ.

 

Події та оголошення


Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.

травнь
23
Атестація претендентів на посаду держслужбовця щодо вільного володіння державною мовою

З 23 травня 2017 року у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили мають змогу пройти атестацію щодо вільного володіння державною мовою усі претенденти на посаду держслужбовця.