Кафедра історії


kafedra_istorii

Кафедра історії почала свою діяльність із вересня 2007 р. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін галузі знань 03 «Гуманітарні науки» за спеціальністю 032 «Історія та археологія». З 2007 р. – за рівнем вищої освіти бакалавр, з 2011 р. – за рівнем вищої освіти магістр, з 2016 р. – за освітньо-науковим рівнем доктор філософії (Ph. D.), а також «Історії України» та «Історії української культури» на всіх спеціальностях у ЧНУ імені Петра Могили.

Важливим компонентом навчання студентів-істориків є практична підготовка, яка здійснюється на археологічній, архівній, музейній, археографічній та педагогічній практиках. Особливий інтерес викликає проведення розкопок на унікальній пам’ятці періоду пізнього палеоліту (40-10 тис. років тому) – Анетівці ІІ (Доманівський район, Миколаївська область), відкритій д.і.н., професором, академіком В. Н. Станко.

Склад кафедри історії є одним із найпотужніших в ЧНУ імені Петра Могили. Він нараховує 3 докторів наук та 7 кандидатів наук. Всього – 10 осіб.

З 2010 р. при кафедрі історії працює Миколаївське відділення Інституту історії України НАН України, яке діє як структурний підрозділ Чорноморського державного університету імені Петра Могили (керівник – Котляр Ю. В.). Співробітники кафедри також є членами Науково-дослідного інституту полоністики та Південного відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського.

Студентський історичний гурток «Кліо» був створений з метою підвищення якості підготовки бакалаврів та магістрів в рамках запезбечення єдності наукової, навчальної, самостійної і практичної роботи студентів.

Міжнародними партнерами кафедри історії є університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія); Академія імені Яна Длугоша (Ченстохова, Польща). Фахівці з історії мають можливість вивчати англійську, німецьку, польську, іспанську, французьку, латинську та старослов’янську мови.

В університеті видаються наукові фахові видання з історичних наук: «Наукові праці. Історичні науки», «Історичний архів», «Чорноморський літопис», що входять до міжнародних науково-метричних баз даних.

При ЧНУ імені Петра Могили діє Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до захисту дисертацій наукового ступеня доктора філософії в галузі історії та доктора історичних наук за спеціальностями: 07.00.01 – історія України і 07.00.02. – всесвітня історія.

 

Випускники спеціальності «Історія та археологія» можуть працювати:

  • викладачами, співробітниками наукових установ;

  • учителями та адміністраторами закладів освіти;

  • керівниками районних, міських і обласних відділів освіти;

  • науковими співробітниками в музеях, архівах області, в органах державної влади й управління;

  • радниками та консультантами відомств та установ, депутатського корпусу,

  • партій і громадських об’єднань;

  • спеціалістами управлінь внутрішньої та гуманітарної політики міського, районного та обласного рівня.

 

Для вступу на дану спеціальність у 2020 р. необхідною є здача наступних ЗНО:

  1. Українська мова та література;
  2. Історія України;
  3. Іноземна мова або географія.

Контактна інформація:

10-й корпус, кімн. 10-217
history.chmnu@gmail.com
(0512) 76-55-94

 

Професорсько-викладацький склад

 

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада

Контакти

Котляр Юрій Вадимович доктор історичних наук, професор завідувач кафедри історії k555556k@gmail.com
(0512) 76-55-94
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Publons
Міронова Ірина Сергіївна доктор історичних наук, доцент професор б.в.з. кафедри  (0512) 76-55-94
ya.irina761@gmail.com
 Google Scholar
Левченко Лариса Леонідівна доктор історичних наук, професор професор (сумісник)  (0512) 76-55-94
lewch@i.ua
Гайдай Ольга Михайлівна кандидат історичних наук доцент  (0512) 76-55-94
osvita13@ukr.net
 Google Scholar
Шевченко Наталія Володимирівна кандидат історичних наук доцент  (0512) 76-55-94
shevchdu@ukr.net
 Google Scholar
Морозова Ольга Станіславівна кандидат історичних наук доцент  (0512) 76-55-94
olga_chdu@ukr.net
 Google Scholar
Підберезних Інна Євгенівна кандидат історичних наук доцент  (0512) 76-55-94
innaevgenievna2017@gmail.com
 Google Scholar

Іовчева Аліна Михайлівна кандидат політичних наук доцент б.в.з.  (0512) 76-55-94
аlina.Iovcheva@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
Піструіл Ігор Володимирович кандидат історичних наук доцент (сумісник)   Ihor.Pistruil@chmnu.edu.ua
Шевченко Наталія Володимирівна кандидат історичних наук доцент б.в.з. (0512) 76-55-94
Nataliia.Shevchenko@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
Бернацька Людмила Володимирівна провідний фахівець (0512) 76-55-94
bernatmil347@gmail.com