Кафедра історії


Кафедра історії почала свою діяльність з вересня 2007 р. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін з галузі знань 03 «Гуманітарні науки», спеціальності 032 «Історія та археологія» за рівнями вищої освіти «бакалавр», «магістр» і за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» (Ph. D.) на факультеті політичних наук, а також предмет «Історія та культура України» на всіх спеціальностях в ЧНУ імені Петра Могили.

Завідувачі кафедри історії: доктор історичних наук, професор Ю.В. Котляр (2007–2022), доктор історичних наук, професор І.С. Міронова (з 2022 р.).

Кафедральна наукова тема – «Південь України у всесвітньо-історичних процесах» (№ 0120U105765). Мета – визначення теоретико-методологічних, історіографічних та джерелознавчих питань, науково-практичних особливостей всесвітньо-історичного процесу вказаного регіону.

З 2008 р. при кафедрі історії діє Українсько-Польський Науково-дослідний інститут та Південний осередок Інституту української археографії і джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (директорка – доктор історичних наук, доцент О.С. Морозова).

Студентський історичний гурток «Кліо» (керівник – кандидат історичних наук, доцент О.М. Гайдай) був створений з метою підвищення якості підготовки бакалаврів та магістрів в рамках забезпечення єдності наукової, навчальної, самостійної та практичної роботи студентів.

В університеті видається наукове видання з історичних наук: «Історичний архів. Archiwum Historyczne. Historical archive» (головний редактор – О.С. Морозова), яке входить до міжнародних науково-метричних баз даних.

Міжнародними партнерами кафедри історії є: Університет Ка Фоскарі (Італія), Південно-Східний науковий інститут в Перемишлі (Польща); Державний архів в Пйотркові-Трибунальському (Польща), Природничо-Гуманістичний університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща).

З 20222023 навчального року відкривається програма «подвійних дипломів» для студентів-магістрів спеціальності «Історія та археологія» ЧНУ імені Петра Могили та Поморської академії в Слупську (Польща).

Важливим компонентом навчання студентів-істориків є практична підготовка, яка здійснюється на археологічній, музейній, архівній, археографічній та педагогічній практиках. Особливий інтерес викликає проведення розкопок на унікальній пам’ятці періоду пізнього палеоліту (40-10 тис. років тому) – Анетівці ІІ (Доманівський район, Миколаївська область), відкритій доктором історичних наук, професором, академіком В. Н. Станко.

Сучасний склад кафедри історії сформувався після ряду реорганізацій влітку 2015 р., коли додалися співробітники кафедри всесвітньої історії, яка діяла на факультеті політичних наук у 2007–2015 рр.

Склад кафедри історії є одним із найпотужніших в ЧНУ імені Петра Могили. Він нараховує 4-х докторів наук, професорів, 6 кандидатів наук, доцентів.

Викладачі кафедри історії ЧНУ імені Петра Могили Ю.В. Котляр, І.С. Міронова, О.С. Морозова є консультантами і керівниками наукових секцій з «Історії України» та «Всесвітньої історії» Малої Академії Наук. Кандидат історичних наук, доцент І.Є. Підберезних – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

На кафедрі історії за сумісництвом працюють: Л.Л. Левченко – директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, доктор історичних наук, професор та І.В. Піструіл – старший науковий співробітник Одеського археологічного музею НАН України, кандидат історичних наук, доцент.

Члени кафедри історії проводять активну популяризацію історичних здобутків в тематичних програмах:

 • «Сакральна історія України» (Petro Mohyla TV, автор – Ю.В. Котляр);
 • «Український історичний щит» (Petro Mohyla TV, автор – Ю.В. Котляр);
 • «Українське історичне коло» (Petro Mohyla TV, автор – Ю.В. Котляр «1919 та 2019 рр.»);
 • Ю.В. Котляр «ЧНУ імені Петра Могили. Документи і матеріали. Історія та становлення»;
 • Н.В. Шевченко «Литва і Україна: спільна історія і сьогодення»;
 • Н.В. Шевченко «Західне Причорномор’я у складі Великого князівства Литовського»;
 • Л.Л. Левченко. «Миколаївщина.100-річчя подій Української революції 1917-1921»;
 • Л.Л. Левченко «Миколаївщина у вирі революційних подій: березень 1917 рік – квітень 1918 рік»;
 • Л.Л. Левченко «Наш земляк Ребе Менахем-Мендел Шнеєрсон».

Випускники спеціальності «Історія та археологія» можуть працювати:

 • викладачами, співробітниками наукових установ;
 • учителями та адміністраторами закладів освіти;
 • керівниками районних, міських і обласних відділів освіти;
 • науковими співробітниками в музеях, архівах, в органах державної влади й управління;
 • радниками та консультантами відомств та установ, депутатського корпусу, партій і громадських об’єднань;
 • спеціалістами управлінь внутрішньої та гуманітарної політики міського, районного та обласного рівня.

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю «Історія та археологія» у 2022 р. необхідно виконати наступні умови:

 1. Бюджет: написати мотиваційний лист та здати національний мультипредметний тест.
 2. Котракт: подати мотиваційний лист.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

10-й корпус, кімната 10-217

(0512) 76-55-94

history.chmnu@gmail.com

Facebook

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Котляр Юрій Вадимович доктор історичних наук, професор перший проректор, професор кафедри історії  k555556k@gmail.com
(0512) 76-55-94
 Google Scholar
 Scopus
 ORCID
 Publons
Міронова Ірина Сергіївна доктор історичних наук, професор завідувач кафедри історії  (0512) 76-55-94
 ya.irina761@gmail.com
 Google Scholar
Левченко Лариса Леонідівна доктор історичних наук, професор професор (сумісник)  (0512) 76-55-94
 lewch@i.ua
Гайдай Ольга Михайлівна кандидат історичних наук доцент  (0512) 76-55-94
 osvita13@ukr.net
 Google Scholar
Шевченко Наталія Володимирівна кандидат історичних наук доцент  (0512) 76-55-94
 shevchdu@ukr.net
 Google Scholar
Морозова Ольга Станіславівна доктор історичних наук доцент (0512) 76-55-94
 olga_chdu@ukr.net
 Google Scholar
Підберезних Інна Євгенівна кандидат історичних наук доцент (0512) 76-55-94
 innaevgenievna2017@gmail.com
 Google Scholar
Іовчева Аліна Михайлівна кандидат політичних наук доцент  (0512) 76-55-94
 аlina.Iovcheva@chmnu.edu.ua
 Google Scholar
Піструіл Ігор Володимирович кандидат історичних наук доцент (сумісник)   Ihor.Pistruil@chmnu.edu.ua
Гаргаун Яна Ігорівна кандидат історичних наук старший викладач (0512) 76-55-94

yana14karpiuk@gmail.com

Фісун Анастасія Олегівна провідний фахівець (0512) 76-55-94

fisun1099@gmail.com