Кафедра історії та теорії держави і права


????????????????????????????????????

Кафедра історії та теорії держави і права допомагає готувати студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 « Право».

Історія кафедри історії та теорії держави і права бере свій початок у 2006 році. На первісному етапі існування факультету правничих наук відповідно до рішення Вченої Ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво – Могилянська академія» та наказу від 29 червня 2006 року №798/ К «Про закріплення викладачів за кафедрами» було створено кафедру загально-правових наук.

Наказом від 11 вересня 2006 року відповідно до рішення Вченої ради  від 7 вересня 2006 року факультет правничих наук було перейменовано в юридичний факультет, а вже в жовтні того ж року кафедра загально-правових наук була перейменована на кафедру історії та теорії держави і права (відповідно до рішення Вченої ради Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили комплексу «Києво- Могилянська академія» та наказу від 31 жовтня 2006 року №234/К «Про перейменування кафедр на юридичному факультеті»).

До науково-педагогічного складу кафедри історії та теорії держави і права входять: завідувач кафедри – к. ю. н., доцент Іванна Лісна; заступник завідувача кафедри – к. ю. н, доцент Оксана Валецька; к. ю. н., Світлана Ковальова, к.ю.н, доцент (б. в. з) Сніжана Панченко, к.ф.н, ст. викладач – Бороденко Олег Віталійович.

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ В УНІВЕРСИТЕТСЬКОМУ ЖИТТІ

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та інших факультетів ЧНУ імені Петра Могили таких навчальних дисциплін: « Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Основи римського права», «Судова риторика», «Юридична компаративістика», «Трудове право», «Аграрне право», «Медичне право», «Cудова медицина та психіатрія», «Правознавство: практичний курс з правової безпеки», «Право Європейського Союзу», «Міжнародне приватне право», «Філософія права», «Актуальні проблеми правового регулювання трудвоих відносин в сучасний період», «Основи медичного права: за професійним спрямуванням», «Правове регулювання оплати праці та вирішення трудових спорів».  Також кафедра історії та теорії держави і права забезпечує необхідну організацію та проведення ознайомчої та виробничої практики.

За роки існування кафедра тісно співпрацює з такими закладами вищої освіти як: Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний авіаційний університет «Аеро», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, НУК імені адмірала Макарова. Результатами плідної співпраці з іншими ЗВО є проведення щорічних науково-практичних конференцій, які об’єднують науковців з різних міст та надають можливість для обміну науковими дослідженнями у галузі права. Підсумками проведення конференцій є публікація збірників наукових праць.

На кафедрі діє «Науково історично-правовий центр Скіфія», члени якого досліджують історію державотворення та сучасного стану України та зарубіжних країн.

Також створене «Наукове студентське товариство»  для молоді за для наукової діяльності, поглибленого вивчення студентами відповідної галузі юридичних наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі юридичних наук, розширення загального і професійного світогляду.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАКТИКИ

Освітньо–професійна програма «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальності 081 «Право» передбачає проходження трьох видів практик, а саме: ознайомчої практики-1, ознайомчої практики–2 та виробничої практики.

Ознайомча практика–1 проводиться на I курсі спеціальності 081 «Право» у районних відділах ДВС Південного міжрегіонального управління юстиції Міністерства юстиції України.

Основною метою ознайомчої практики-1 є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації і здійснення правової роботи. Закріплення і поглиблення отриманих студентами теоретичних знань з галузевих та загальнотеоретичних юридичних дисциплін. Глибоке та всебічне вивчення завдань і повноважень міжрегіональних управлінь юстиції, та ДВС, зокрема придбання практичних навичок необхідних для самостійного виконання професійних функцій,  формування в них на базі отриманих у закладі вищої освіти знань і навичок з мистецтва спілкування і прийняття самостійних рішень в юридичній практиці. Виховання потреб систематично оновлювати свої знання і творчо їх використовувати у практичній діяльності.

Ознайомча практика-2 проводиться на II курсі спеціальності 081 «Право»  у місцевих судах.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення під час одержання потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Для досягнення мети й виконання завдань студенти повинні повторити, а в разі необхідності вивчити нормативно-правові акти, які регламентують організацію і діяльність місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції (закони, постанови Пленуму Верховного Суду України, інструкції з діловодства), ознайомитися з діяльність відповідних баз практики, в тому числі з порядком прийняття та оформлення відповідних процесуальних рішень, навчитися самостійно складати необхідні процесуальні документи.

Основною метою ознайомчої практики–2 є набуття практичних навичок роботи та застосування отриманих базисних знань і набутих у процесі вузівського навчання відповідних навичок роботи за певним напрямком юридичної діяльності, а саме у правозастосовній діяльності місцевих судів м. Миколаєва. Оволодіння студентами сучасними методами та формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування в них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи, а саме в правозастосовній роботі суду, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній юридичній діяльності.

База практики призначається студентові згідно з укладеними договорами між ЧНУ імені Петра Могили, Територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Миколаївській області та Миколаївським окружним адміністративним судом.

З метою надійного забезпечення студентів належними базами ознайомчої практики укладені довгострокові угоди та договори про співробітництво щодо проведення практик студентами юридичного факультету  ЧНУ імені Петра Могили.

Виробнича практика проводиться на III курсі спеціальності 081 «Право»  у районних відділах Національної поліції України.

Проведення практики сприяє покращенню підготовки фахівців-юристів на основі гармонійного поєднання теоретичного навчання і практичної діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні необхідних результатів навчання та набуття компетентностей відповідно до різних рівнів вищої освіти.

Метою практики є оволодіння студентами методами та формами організації і здійснення правової роботи. Закріплення і поглиблення отриманих студентами теоретичних знань з галузевих та загальнотеоретичних юридичних дисциплін. Глибоке і всебічне вивчення завдань і повноважень НП, придбання практичних навичок необхідних для самостійного виконання професійних функцій, формування у них на базі отриманих у вищому навчальному закладі знань і навичок з мистецтва спілкування і прийняття самостійних рішень в юридичній практиці.

Контактна інформація:

 м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна (Акіма), 2

10-й корпус, кімн. 10-224

 (0512) 76-55-61

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладач Науковий ступінь, вчене звання, посада Контакти
Лісна Іванна Стефанівна кандидат юридичних наук, доцент, завідувач  Ivanna.Lisna@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-61
 Google Scholar
Валецька Оксана Валеріївна кандидат юридичних, наук, доцент  Oksana.Valetska@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-61
 Google Scholar
Ковальова Світлана Григорівна кандидат юридичних наук, доцент  Svitlana.Kovalova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-61
 Google Scholar
Панченко Сніжана Сергіївна кандидат юридичних наук, доцент (б.в.з.)  Snizhana.Panchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-61
 Google Scholar
Бороденко Олег Віталійович кандидат філософських наук, старший викладач  oleg.borodenko@chmnu.edu.ua
(0512)57-18-00
 Google Scholar