Навчально-інформаційна база - ЧНУ iм. Петра Могили

Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат:

Історія та археологія

Програма передбачає формування базових уявлень про категоріальний апарат спеціальності викладача історії та розуміння значення історичної науки для суспільства. Студенти оволодівають методами спостереження, опису, класифікації, синтезу, аналізу, та отримують уявлення про основні історичні процеси в світі та Україні. Програма розвиває здатність застосовувати основні методи аналізу історичних процесів, організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; навчає веденню ділових комунікацій у професійній сфері, надає знання з основ ділового спілкування та розвиває уміння вести дискусію й викладати свої погляди на історичні процеси в світі та Україні.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Програма бакалаврату передбачає вивчення аналізу конкретних ситуацій міжнародних відносин на підставі історичного, дипломатичного, економічного, правового підходів; використання в комунікаціях, бесідах правил дипломатичного протоколу та етикету; застосування на практиці теоретичних положень для аналізу міжнародних економічних відносин, міжнародних зв’язків підприємств, установ та організацій регіону з іноземними державами; провадження прямого і зворотного перекладу документів з іноземної мови. Студенти засвоюють основи планування проведення інформаційно-аналітичних робіт; підготовки документів для дипломатичної комунікації (в т.ч. – довідок, проектів, та інших ділових документів). Окрім того, майбутні бакалаври навчаються враховувати правові засади при здійсненні діяльності; виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служби; використовувати методи аналізу конфліктних ситуацій;  та застосовувати правила дипломатичного протоколу та етикету.

Політологія

Програма покликана сформувати у студента високу демократичну культуру, яка базується на сукупності загальнолюдських та українських національних цінностей, розумінні логіки цивілізаційних процесів, а також здатної забезпечити органічне поєднання знань гуманітарних і природничих наук, вироблення у студентів навичок роботи з комп’ютерами, поглибленні знання державної та іноземної мов. Обов’язковим елементом усіх розділів програми є звернення до національних традицій, особливостей історичного досвіду України, аналізу сучасних політичних процесів. Повне засвоєння програми, змісту передбачених в ній навчальних дисциплін дасть змогу студентові отримати фундаментальні теоретико-методологічні і спеціальні знання, виробити необхідні світоглядні і ціннісні критерії аналізу і оцінки поточних політичних явищ, наукову логіку пізнання суспільних процесів.

Магістратура:

Історія та археологія

Програма для магістрів спрямована на оволодіння категоріальним апаратом спеціальності «історик, викладач», розуміння значення історичної науки для суспільства. Надає знання актуальних проблем з історії, етнології, педагогічної майстерності та Болонського процесу; теоретичних, практичних, інструментальних компонентів спеціальних курсів з історії, археології, етнології, джерелознавства, історіографії та методики; та сутності основних проблем історії і сучасного буття народу України. Розвиває здібності до застосування основних методи аналізу історичних процесів; організації роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; та уміння вести дискусію й викладати свої погляди на історичні процеси в світі та Україні.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

В межах програми для магістрів фахівці отримують поглиблені знання з обраної спеціальності, зокрема, з моделювання ситуації у сфері міжнародних відносин, внутрішньої та зовнішньої політики; прогнозування можливі наслідки подій міжнародного характеру; проведення міжнародно-політичні аналітичні дослідження зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та правового характеру; та ефективної обробки документів зарубіжних агенцій, вітчизняних і зарубіжних аналітичних структур. Окрім того, програма передбачає вивчення іноземної мови для проведення прямого і зворотного перекладу документів.

Політологія

Програма підготовки магістра закладає підґрунтя з профільованих соціально-гуманітарних знань та фундаментальних професійно-орієнтованих знань та умінь з метою підготовки випускника Чорноморського національного університету імені Петра Могили до самостійної творчої діяльності в обраній галузі відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня.

Характер даного етапу вищої політологічної освіти забезпечує випускника необхідним набором гуманітарних, фундаментальних політологічних та спеціальних дисциплін, які складають три блоки.

Перший блок дисциплін складають предмети гуманітарного напряму. Вони спрямовані на оволодіння студентами основами філософського розуміння місця науки у житті людини, сучасною методологією наукової діяльності. Це знаходить розвиток в оволодінні принципами організації та методами наукових досліджень. Увага приділяється також і опануванню методикою викладання спеціальних дисциплін фахового спрямування.

Другий блок – нормативних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін – забезпечує професійні знання як основу фахової освіти відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Він включає коло нормативних, обов’язкових для отримання кваліфікації магістра дисциплін.

Третій блок складають дисципліни фахової спеціалізації. Передбачається гнучко встановлювати перелік поданих програмою дисциплін відповідно до зовнішнього замовлення або професійних уподобань випускника. Він дає можливість магістрам швидше адаптуватись в системі управління, ефективно реалізувати свої професійні знання і творчі здібності.

Програма підготовки магістра спрямована на забезпечення фахівця колом спеціальних знань професійного характеру, а також на залучення його до вирішення складних практичних та науково-дослідницьких завдань.

 

Дисципліни

Кафедра історії

Бакалаврат:

Магістратура:

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

Бакалаврат:

Магістратура:

Кафедра політології

Політологія (для інших спеціальностей)

Бакалаврат:

Магістратура: