Навчально-інформаційна база (освітньо-професійні програми, дисципліни)


Навчальні програми

Бакалаврат

Історія та археологія

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» (бакалавр)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Історія та археологія»

Програма передбачає формування базових уявлень про категоріальний апарат спеціальності викладача історії та розуміння значення історичної науки для суспільства. Студенти оволодівають методами спостереження, опису, класифікації, синтезу, аналізу, та отримують уявлення про основні історичні процеси в світі та Україні. Програма розвиває здатність застосовувати основні методи аналізу історичних процесів, організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; навчає веденню ділових комунікацій у професійній сфері, надає знання з основ ділового спілкування та розвиває уміння вести дискусію й викладати свої погляди на історичні процеси в світі та Україні.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» (бакалавр)

Програма бакалаврату передбачає вивчення аналізу конкретних ситуацій міжнародних відносин на підставі історичного, дипломатичного, економічного, правового підходів; використання в комунікаціях, бесідах правил дипломатичного протоколу та етикету; застосування на практиці теоретичних положень для аналізу міжнародних економічних відносин, міжнародних зв’язків підприємств, установ та організацій регіону з іноземними державами; провадження прямого і зворотного перекладу документів з іноземної мови. Студенти засвоюють основи планування проведення інформаційно-аналітичних робіт; підготовки документів для дипломатичної комунікації (в т.ч. – довідок, проектів, та інших ділових документів). Окрім того, майбутні бакалаври навчаються враховувати правові засади при здійсненні діяльності; виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служби; використовувати методи аналізу конфліктних ситуацій;  та застосовувати правила дипломатичного протоколу та етикету.

Політологія

Освітньо-професійна програма «Політологія» (бакалавр)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Політологія»

Програма покликана сформувати у студента високу демократичну культуру, яка базується на сукупності загальнолюдських та українських національних цінностей, розумінні логіки цивілізаційних процесів, а також здатної забезпечити органічне поєднання знань гуманітарних і природничих наук, вироблення у студентів навичок роботи з комп’ютерами, поглибленні знання державної та іноземної мов. Обов’язковим елементом усіх розділів програми є звернення до національних традицій, особливостей історичного досвіду України, аналізу сучасних політичних процесів. Повне засвоєння програми, змісту передбачених в ній навчальних дисциплін дасть змогу студентові отримати фундаментальні теоретико-методологічні і спеціальні знання, виробити необхідні світоглядні і ціннісні критерії аналізу і оцінки поточних політичних явищ, наукову логіку пізнання суспільних процесів.

Магістратура

Історія та археологія

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» (магістр)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Історія та археологія»

Програма для магістрів спрямована на оволодіння категоріальним апаратом спеціальності «історик, викладач», розуміння значення історичної науки для суспільства. Надає знання актуальних проблем з історії, етнології, педагогічної майстерності та Болонського процесу; теоретичних, практичних, інструментальних компонентів спеціальних курсів з історії, археології, етнології, джерелознавства, історіографії та методики; та сутності основних проблем історії і сучасного буття народу України. Розвиває здібності до застосування основних методи аналізу історичних процесів; організації роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; та уміння вести дискусію й викладати свої погляди на історичні процеси в світі та Україні.

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» (магістр)

В межах програми для магістрів фахівці отримують поглиблені знання з обраної спеціальності, зокрема, з моделювання ситуації у сфері міжнародних відносин, внутрішньої та зовнішньої політики; прогнозування можливі наслідки подій міжнародного характеру; проведення міжнародно-політичні аналітичні дослідження зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та правового характеру; та ефективної обробки документів зарубіжних агенцій, вітчизняних і зарубіжних аналітичних структур. Окрім того, програма передбачає вивчення іноземної мови для проведення прямого і зворотного перекладу документів.

Політологія

Освітньо-професійна програма «Політологія» (магістр)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Політологія»

Програма підготовки магістра закладає підґрунтя з профільованих соціально-гуманітарних знань та фундаментальних професійно-орієнтованих знань та умінь з метою підготовки випускника Чорноморського національного університету імені Петра Могили до самостійної творчої діяльності в обраній галузі відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня.

Характер даного етапу вищої політологічної освіти забезпечує випускника необхідним набором гуманітарних, фундаментальних політологічних та спеціальних дисциплін, які складають три блоки.

Перший блок дисциплін складають предмети гуманітарного напряму. Вони спрямовані на оволодіння студентами основами філософського розуміння місця науки у житті людини, сучасною методологією наукової діяльності. Це знаходить розвиток в оволодінні принципами організації та методами наукових досліджень. Увага приділяється також і опануванню методикою викладання спеціальних дисциплін фахового спрямування.

Другий блок – нормативних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін – забезпечує професійні знання як основу фахової освіти відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Він включає коло нормативних, обов’язкових для отримання кваліфікації магістра дисциплін.

Третій блок складають дисципліни фахової спеціалізації. Передбачається гнучко встановлювати перелік поданих програмою дисциплін відповідно до зовнішнього замовлення або професійних уподобань випускника. Він дає можливість магістрам швидше адаптуватись в системі управління, ефективно реалізувати свої професійні знання і творчі здібності.

Програма підготовки магістра спрямована на забезпечення фахівця колом спеціальних знань професійного характеру, а також на залучення його до вирішення складних практичних та науково-дослідницьких завдань.

 

Дисципліни

Кафедра історії

Бакалаврат

Археологія
Дидактика історії
Етнологія
Історія Росії та СРСР
Історія історичної науки
Історія первісного суспільства
Історія слов’янських країн
Історія України
Методи історичних досліджень
Музеєзнавство
Нова та новітня історія Західної Європи і Америки
Основи наукових досліджень
Перехідні демократії з врахуванням досвіду країн Вишеградської четвірки
Спеціальні історичні дисципліни
Спецкурс з археології
Спецкурс з гендерної історії
Спецкурс з джерелознавства, історіографії, методики
Спецкурс з етнології
Спецкурс з історії
Спецкурс з краєзнавства

Магістратура

Актуальні проблеми етнології
Актуальні проблеми історії України
Інтелектуальна історія Європи
Історія державних установ
Соціальна антропологія
Спецкурс з археології
Спецкурс з джерелознавства, історіографії, методики
Спецкурс з історії

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

Бакалаврат

Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці
Вступ до спеціальності
Геополітика та геостратегія
Зовнішня політика країн Азії
Зовнішня політика країн Західної Європи
Зовнішня політика Росії та країн СНД
Зовнішня політика та дипломатія України
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
Історія міжнародних відносин (1789-1945 рр.)
Історія міжнародних відносин (до 1789 р.)
Історія науки і техніки
Історія політичних вчень
Історія релігій
Конфліктологія та теорія переговорів
Країнознавство
Міжнародна інформація
Міжнародні відносини та світова політика
Міжнародні організації
Основи дипломатії
Основи економічної теорії
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Теорія міжнародних відносин

Магістратура

Актуальні проблеми зовнішньої політики країн АТР
Актуальні проблеми зовнішньої політики України
Актуальні проблеми міжнародних відносин у ХХ – ХХІ столітті
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Дипломатичне та консульське право
Зв’язки з громадськістю у міжнародних відносинах
Історія української дипломатії
Міжнародна та європейська безпека
Міжнародні системи та глобальний розвиток
Науковий семінар (Теорія міжнародних відносин у наукових дослідженнях)
Регіональні проблеми у міжнародних відносинах
Світова політика сучасності
Сучасна дипломатія
Теоретичний семінар (Методологія досліджень з міжнародних відносин)
Україна та Європейський Союз
Україно-польські відносини

Кафедра політології

Політологія (для інших спеціальностей)

Бакалаврат

Виборчі системи держав світу
Вступ до політології
Гендерні аспекти в політиці
Геополітика
Державне управління і місцеве самоврядування в Україні
Документування і діловодство
Європейськi студii
Загальна теорія політики
Історія зарубіжних політичних вчень
Історія і теорія світової політики
Історія політичної думки України
Кратологія Партологія
Полiтична антропологiя та етнополiтика
Полiтична фiлософiя
Політика і економіка
Політика і права людини
Політико-організаційні основи функціонування місцевого самоврядування
Політична географія
Політична історія світу
Політична конфліктологія
Політична культура
Політична соціологія
Політичне прогнозування і політичний аналіз
Політичні інститути і політичні процеси в Україні
Політичні режими і системи сучасності
Сучасна порівняльна політологія
Сучасні проблеми війни та миру
Технології політичних досліджень
Технології політичних процесів
Управління політичними проектами

Магістратура

Зв’язки з громадськістю
Латентна політика
Менеджмент у сфері політичної діяльності
Методика викладання соціально-політичних дисциплін
Методологія політичного аналізу
Новітня політологія
Парламенти світу
Політична етика
Політична іміджологія
Політична психологія
Політична регіоналістика
Політична семантика і лексикологія
Політичний імідж країн світу у ЗМІ
Політичний консалтинг
Спецкурс з прикладної політології
Сучасне українське суспільство і політичний процес

Події та оголошення


червня
19
Літня серія вебінарів Web of Science!

Шановні колеги! У ЧНУ імені Петра Могили розпочинається літня серія вебінарів 2018 року про можливості платформі Web of Science та інших ресурсів компанії Clarivate Analytics для наукової діяльності, яка проходитиме 19-21 червня. Вебінари безкоштовні! Долучайтеся та вдосконалюйте свої навички! Для ознайомлення з розкладом вебінарів …

червня
7
Вітаємо з відкриттям Ольвійського Форуму!

Шановні колеги, гості, молоді науковці та вчені! 7 червня розпочинається традиційна конференція ЧНУ імені Петра Могили – Міжнародний «Ольвійський форум: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Ми щиро вітаємо вас з початком цієї визначної події та зичимо творчої наснаги, цікавих …