Навчально-інформаційна база (освітньо-професійні програми, дисципліни)


Навчальні програми

Бакалаврат

Історія та археологія

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» (бакалавр)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Історія та археологія»

Програма атестаційного екзамену

Рецензії стейкголдерів до освітньої програми Історія та археологія

Програма передбачає формування базових уявлень про категоріальний апарат спеціальності викладача історії та розуміння значення історичної науки для суспільства. Студенти оволодівають методами спостереження, опису, класифікації, синтезу, аналізу, та отримують уявлення про основні історичні процеси в світі та Україні. Програма розвиває здатність застосовувати основні методи аналізу історичних процесів, організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; навчає веденню ділових комунікацій у професійній сфері, надає знання з основ ділового спілкування та розвиває уміння вести дискусію й викладати свої погляди на історичні процеси в світі та Україні.

 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» (бакалавр)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Міжнародні відносини»

Програма атестаційного екзамену «Міжнародні відносини»

Програма бакалаврату передбачає вивчення аналізу конкретних ситуацій міжнародних відносин на підставі історичного, дипломатичного, економічного, правового підходів; використання в комунікаціях, бесідах правил дипломатичного протоколу та етикету; застосування на практиці теоретичних положень для аналізу міжнародних економічних відносин, міжнародних зв’язків підприємств, установ та організацій регіону з іноземними державами; провадження прямого і зворотного перекладу документів з іноземної мови. Студенти засвоюють основи планування проведення інформаційно-аналітичних робіт; підготовки документів для дипломатичної комунікації (в т.ч. – довідок, проектів, та інших ділових документів). Окрім того, майбутні бакалаври навчаються враховувати правові засади при здійсненні діяльності; виконувати посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служби; використовувати методи аналізу конфліктних ситуацій;  та застосовувати правила дипломатичного протоколу та етикету.

Політологія

Освітньо-професійна програма «Політологія» (бакалавр)

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Політологія»

Програма атестаційного екзамену

Програма покликана сформувати у студента високу демократичну культуру, яка базується на сукупності загальнолюдських та українських національних цінностей, розумінні логіки цивілізаційних процесів, а також здатної забезпечити органічне поєднання знань гуманітарних і природничих наук, вироблення у студентів навичок роботи з комп’ютерами, поглибленні знання державної та іноземної мов. Обов’язковим елементом усіх розділів програми є звернення до національних традицій, особливостей історичного досвіду України, аналізу сучасних політичних процесів. Повне засвоєння програми, змісту передбачених в ній навчальних дисциплін дасть змогу студентові отримати фундаментальні теоретико-методологічні і спеціальні знання, виробити необхідні світоглядні і ціннісні критерії аналізу і оцінки поточних політичних явищ, наукову логіку пізнання суспільних процесів.

Соціологія

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія»

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія»

Програма ЕК (Методологiя та методи соцiологї) 2018-2019

Програма ЕК (Теорія та історія соціології) 2018-2019

Бакалавр соціології готується для організаційно-адміністративної, методичної, аналітичної та дослідницької діяльності у соціально-економічній та політичній сферах. Студенти обов’язково вивчають гуманітарні, соціально-економічні, фундаментальні, професійно-орієнтовані дисципліни. Фахівець з соціології навчається визначати пріоритетні проблеми соціального розвитку України та її регіонів і практично їх досліджувати; розробляти конкретні рекомендації з розв’язання соціальних протиріч і конфліктів, вдосконалення форм організації праці, її поділу і кооперації, поліпшення умов трудової діяльності; складати проекти програм економічного і соціального розвитку підприємств, фонду соціально-культурних заходів; надавати методичну допомогу працівникам організацій і підприємств щодо вирішення соціальних питань.

Соціологія масових комунікацій, реклами та PR

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія масових комунікацій, реклами та PR»

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія масових комунікацій, реклами та PR»

Підготовка бакалавра за цією спеціалізацією передбачає отримання знань та вмінь щодо збору, обробки, накопичення, аналізу та інтерпретації соціальної інформації з використанням сучасних методів соціологічних досліджень; розробки, реалізації та оптимізації інформаційних та комунікативних ресурсів і потоків в організації, інформаційного забезпечення та комунікативної оцінки наслідків комунікативних управлінських рішень; проведення досліджень масової комунікації з метою збору інформації, необхідної для прийняття організаційних рішень; планування, розроблення та реалізації комунікативної політики організацій.

Головним у спеціалізації стануть системні знання з соціальних комунікацій, комунікативних технологій, методів соціологічних досліджень соціальних комунікацій, зі стратегії та тактики PR, реклами та технологій інтегрованих комунікацій з управління суспільними відносинами.

Соціальні комунікації, реклама і PR

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за напрямком «Соціальні комунікації, реклама і PR»

Навчальний план підготовки бакалаврів за напрямком «Соціальні комунікації, реклама і PR»

Бакалавр соціології готується для організаційно-адміністративної, методичної, аналітичної та дослідницької діяльності у соціально-економічній та політичній сферах. Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі соціології, що володіють теоретичними знаннями в галузі загальної соціології, спеціальних та галузевих її напрямках та практичними навичками організації й проведення соціологічних досліджень. Студенти отримують необхідні знання в галузі соціології та інших наук про суспільство. Особлива увага в ході навчання приділяється вивченню сучасної методології наукових досліджень із максимальним використанням їх евристичних можливостей, а також вивченню питань соціальних комунікацій, комунікативних технологій, методів соціологічних досліджень соціальних комунікацій, зі стратегії та тактики PR, реклами та технологій інтегрованих комунікацій з управління суспільними відносинами. Фахівці здатні простежити динаміку громадських настроїв, інтересів, потреб, соціальних і особистісних пріоритетів населення; встановити специфіку і тенденції розвитку громадської думки представників регіону, або специфічної групи населення у порівнянні з позицією населення України в цілому; визначити реальний стан соціального самопочуття громадян, рівень їхньої готовності до участі в суспільно-політичному житті регіону і країни; встановити рівень суспільного задоволення або конфліктності певних соціальних груп, а відтак й прогнозувати перспективи перебігу суспільних процесів.

 

Магістратура

Історія та археологія

Освітньо-професійна програма «Історія та археологія» (магістр)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Історія та археологія»

Програма для магістрів спрямована на оволодіння категоріальним апаратом спеціальності «історик, викладач», розуміння значення історичної науки для суспільства. Надає знання актуальних проблем з історії, етнології, педагогічної майстерності та Болонського процесу; теоретичних, практичних, інструментальних компонентів спеціальних курсів з історії, археології, етнології, джерелознавства, історіографії та методики; та сутності основних проблем історії і сучасного буття народу України. Розвиває здібності до застосування основних методи аналізу історичних процесів; організації роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; та уміння вести дискусію й викладати свої погляди на історичні процеси в світі та Україні.

 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» (магістр)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Міжнародні відносини»

Програма атестаційного екзамену

В межах програми для магістрів фахівці отримують поглиблені знання з обраної спеціальності, зокрема, з моделювання ситуації у сфері міжнародних відносин, внутрішньої та зовнішньої політики; прогнозування можливі наслідки подій міжнародного характеру; проведення міжнародно-політичні аналітичні дослідження зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та правового характеру; та ефективної обробки документів зарубіжних агенцій, вітчизняних і зарубіжних аналітичних структур. Окрім того, програма передбачає вивчення іноземної мови для проведення прямого і зворотного перекладу документів.

 

Освітня програма «Соціологія»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю «Соціологія»

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Соціологія»

Організація підготовки фахівця-магістра полягає у поєднанні теоретичних знань та навичок практичної діяльності. Протягом навчання у студентів формується науковий світогляд; формуються знання основних закономірностей розвитку природи і суспільства, ключових етапів розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук. Магістри вивчають парадигмами світової соціологічної думки; досліджують місце людини в соціальному світі, у загальному взаємозв’язку природи і людства; вивчають місце культури в розвитку людства, типи культур та систему основних культурних цінностей, соціальну сутність релігійних вчень та вірувань. Вони стають обізнаними із змістом сучасної соціології як науки, визначають її роль в житті сучасного суспільства, у дослідженні процесів глобалізації та суспільної інтеграції; вивчають методологію та методи конкретних соціологічних досліджень і сучасні інформаційні технології.

Політологія

Освітньо-професійна програма «Політологія» (магістр)

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю «Політологія»

Програма підготовки магістра закладає підґрунтя з профільованих соціально-гуманітарних знань та фундаментальних професійно-орієнтованих знань та умінь з метою підготовки випускника Чорноморського національного університету імені Петра Могили до самостійної творчої діяльності в обраній галузі відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня.

Характер даного етапу вищої політологічної освіти забезпечує випускника необхідним набором гуманітарних, фундаментальних політологічних та спеціальних дисциплін, які складають три блоки.

Перший блок дисциплін складають предмети гуманітарного напряму. Вони спрямовані на оволодіння студентами основами філософського розуміння місця науки у житті людини, сучасною методологією наукової діяльності. Це знаходить розвиток в оволодінні принципами організації та методами наукових досліджень. Увага приділяється також і опануванню методикою викладання спеціальних дисциплін фахового спрямування.

Другий блок – нормативних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін – забезпечує професійні знання як основу фахової освіти відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Він включає коло нормативних, обов’язкових для отримання кваліфікації магістра дисциплін.

Третій блок складають дисципліни фахової спеціалізації. Передбачається гнучко встановлювати перелік поданих програмою дисциплін відповідно до зовнішнього замовлення або професійних уподобань випускника. Він дає можливість магістрам швидше адаптуватись в системі управління, ефективно реалізувати свої професійні знання і творчі здібності.

Програма підготовки магістра спрямована на забезпечення фахівця колом спеціальних знань професійного характеру, а також на залучення його до вирішення складних практичних та науково-дослідницьких завдань.

 

Дисципліни

Кафедра історії

Бакалаврат

Археологія
Дидактика історії
Етнологія
Історія Росії та СРСР
Історія історичної науки
Історія первісного суспільства
Історія слов’янських країн
Історія України
Історія фармації та медицини
Методи історичних досліджень
Музеєзнавство
Нова та новітня історія Західної Європи і Америки
Основи наукових досліджень
Перехідні демократії з врахуванням досвіду країн Вишеградської четвірки
Спеціальні історичні дисципліни
Спецкурс з археології
Спецкурс з гендерної історії
Спецкурс з джерелознавства, історіографії, методики
Спецкурс з етнології
Спецкурс з історії
Спецкурс з краєзнавства

Магістратура

Актуальні проблеми етнології
Актуальні проблеми історії України
Інтелектуальна історія Європи
Історія державних установ
Соціальна антропологія
Спецкурс з археології
Спецкурс з джерелознавства, історіографії, методики
Спецкурс з історії

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

Бакалаврат

Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці
Вступ до спеціальності
Геополітика та геостратегія
Зовнішня політика країн Азії
Зовнішня політика країн Західної Європи
Зовнішня політика Росії та країн СНД
Зовнішня політика та дипломатія України
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
Історія міжнародних відносин (1789-1945 рр.)
Історія міжнародних відносин (до 1789 р.)
Історія науки і техніки
Історія політичних вчень
Історія релігій
Конфліктологія та теорія переговорів
Країнознавство
Міжнародна інформація
Міжнародні відносини та світова політика
Міжнародні організації
Основи дипломатії
Основи економічної теорії
Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Теорія міжнародних відносин

Магістратура

Актуальні проблеми зовнішньої політики країн АТР
Актуальні проблеми зовнішньої політики України
Актуальні проблеми міжнародних відносин у ХХ – ХХІ столітті
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Дипломатичне та консульське право
Зв’язки з громадськістю у міжнародних відносинах
Історія української дипломатії
Міжнародна та європейська безпека
Міжнародні системи та глобальний розвиток
Науковий семінар (Теорія міжнародних відносин у наукових дослідженнях)
Регіональні проблеми у міжнародних відносинах
Світова політика сучасності
Сучасна дипломатія
Теоретичний семінар (Методологія досліджень з міжнародних відносин)
Україна та Європейський Союз
Україно-польські відносини

Кафедра політології

Політологія (для інших спеціальностей)

Бакалаврат

Виборчі системи держав світу
Вступ до політології
Гендерні аспекти в політиці
Геополітика
Державне управління і місцеве самоврядування в Україні
Документування і діловодство
Європейськi студii
Загальна теорія політики
Історія зарубіжних політичних вчень
Історія і теорія світової політики
Історія політичної думки України
Кратологія Партологія
Полiтична антропологiя та етнополiтика
Полiтична фiлософiя
Політика і економіка
Політика і права людини
Політико-організаційні основи функціонування місцевого самоврядування
Політична географія
Політична історія світу
Політична конфліктологія
Політична культура
Політична соціологія
Політичне прогнозування і політичний аналіз
Політичні інститути і політичні процеси в Україні
Політичні режими і системи сучасності
Сучасна порівняльна політологія
Сучасні проблеми війни та миру
Технології політичних досліджень
Технології політичних процесів
Управління політичними проектами
Програма атестаційного екзамену за рівнем вищої освіти “бакалавр” спеціальності “Політологія”

Магістратура

Зв’язки з громадськістю
Латентна політика
Менеджмент у сфері політичної діяльності
Методика викладання соціально-політичних дисциплін
Методологія політичного аналізу
Новітня політологія
Парламенти світу
Політична етика
Політична іміджологія
Політична психологія
Політична регіоналістика
Політична семантика і лексикологія
Політичний імідж країн світу у ЗМІ
Політичний консалтинг
Спецкурс з прикладної політології
Сучасне українське суспільство і політичний процес

Кафедра соціології

Бакалаврат

Виборчий процес та його регулювання
Вступ до спеціальності (Соціологія)
Соціологія глобальних процесів
Соціологія девіантної поведінки
Гендерна соціологія
Загальна соціологічна теорія (нормативна)
Загальна соціологічна теорія (обов’язкова)
Етносоціологія
Іміджологія
Математично-статистичні методи в соціології
Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації
Методологія та методи соціологічних досліджень
Організація діяльності соціологічних служб
Організація та методи вибіркового дослідження
Паблік рілейшнз
Соціальна політика
Соціальна психологія
Соціальна структура суспільства
Соціологічні методи вивчення ринку
Соціологія громадської думки
Соціологія культури
Соціологія масових комунікацій
Соціологія освіти
Соціологія особистості
Соціологія політики
Соціологія праці та зайнятості населення
Соціологія реклами
Соціологія релігії
Соціологія сім’ї
Соціологія управління
Технології електоральних соціологічних досліджень
Історія філософії
Логіка
Релігієзнавство
Соціальна філософія
Філософія

Магістратура

Актуальні проблеми сучасної соціології
Дослідницькі технології в галузевих соціологіях (магістерський дослідницький семінар)
Консультування у соціальній сфері
Менеджмент персоналу
Методи аналізу нечислових даних в соціології
Методика викладання соціогуманітарних дисциплін
Мультикультуралізм: теорія та практика
Соціальна експертиза та аудит
Соціокультурний розвиток людства
Філософія науки

Події та оголошення


червня
10
Запрошуємо до участі у Міжнародній науковій конференції «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору»

Запрошуємо до участі у Міжнародній науковій конференції «Українсько-Польські відносини: до 100-річчя підписання Ризького договору», яка проходитиме в Миколаєві 10-13 червня 2021 р. у рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум-2021: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі».  Метою конференції є дослідження …

квітня
7
Відкрита зустріч з членами експертної групи в рамках акредитації освітньої програми «Бізнес у сфері послуг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ З ЧЛЕНАМИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ В РАМКАХ АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «БІЗНЕС У СФЕРІ ПОСЛУГ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» У рамках роботи експертної групи під …

березня
25
Українсько-Польський науково-дослідний інститут запрошує до участі у Міжнародній науковій дискусії «Українсько-польські відносини й розвиток наукового діалогу»

Шановні колеги! З нагоди 25-річного ювілею заснування Чорноморського національного університету імені Петра Могили Українсько-Польський науково-дослідний інститут запрошує до участі у Міжнародній науковій дискусії «Українсько-польські відносини й розвиток наукового діалогу», яка проходитиме на базі нашого університету 25 березня 2021 р. На …