Студентське наукове товариство


Голова Студентського наукового товариства (далі – СНТ) та науковий керівник студентського наукового гуртка (далі – Гурток) – Ковальова Світлана Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії і теорії держави та права юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили.

Староста студентського наукового гуртка -– Самойленко Марія Сергіївна, студентка ІІІ-го курсу юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили.

Студентське наукове товариство юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у зайнятті науково-дослідною роботою, поширенні й узагальненні досвіду цієї роботи, підвищенні якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

Основними цілями СНТ є створення і розвиток сприятливих умов для формування кваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної роботи, участі студентів у фундаментальних та прикладних дослідженнях, що проводяться на юридичному факультеті, а також забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості згідно з його здібностями і потребами.

Основні завдання СНТ :

 • пошук і залучення талановитих студентів до наукової роботи;
 • формування мотивації до дослідницької роботи;
 • розвиток інтересу до фундаментальних досліджень у межах основних напрямків досліджень кафедр факультету;
 • проведення внутрішніх студентських заходів різного рівня на базі юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили та участь в організації зовнішніх;
 • створення та реалізація ефективної системи інформування студентів про події наукового життя як на факультеті та університеті, так і за їхніми межами (конкурси наукових проектів, конференції, стажування, публікації на офіційному сайті за результатами досліджень тощо);
 • здійснення співробітництва з СНТ інших вузів, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду організації науково-дослідницької роботи студентів з метою впровадження передових форм і методів у свою роботу;
 • популяризація наукових досягнень молоді з метою підняття престижу молодіжної науки.

Студентський науковий гурток юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили є добровільним об’єднанням студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні відповідної галузі юридичних наук.

Метою діяльності Гуртка є виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглиблене вивчення студентами відповідної галузі юридичних наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі юридичних наук, розширення загального і професійного світогляду.

Основні форми наукової роботи Гуртка :

 • участь студентів у виконанні науково-дослідних робіт кафедри;
 • виконання завдань дослідницького характеру під час проходження навчальної практики;
 • підготовка наукових публікацій, повідомлень з актуальних питань відповідної галузі, виступи на засіданнях Гуртка, наукових семінарах, конференціях та ін.;
 • участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних студентських наукових конкурсах, олімпіадах тощо;
 • участь в науково-технічних заходах: конференціях, семінарах, форумах, круглих столах та ін.

План наукових конференцій 2023
Звіт діяльності СНТ за 2021/2022 роки
Звіт діяльності СНТ за 2022/2023 роки