Кафедра якості, стандартизації і техногенно-екологічної безпеки


1Інформація про кафедру

 

Кафедра якості, стандартизації і техногенно-екологічної безпеки (ЯСТЕБ) є базовою кафедрою  університету у  галузі безпеки життєдіяльності людини.

З 2015 р. на кафедрі відбувається підготовка магістрів за магістерською програмою “Якість, стандартизація та сертифікація”, яка спрямована на підготовку керівників (менеджерів) установ (структурних підрозділів), здатних організовувати підприємницьку  діяльність  з виконанням вимог міжнародних стандартів управління якістю за ISO  серії  9000, екологічних стандартів та систем екологічного менеджменту за ISO серії 14000,  систем безпеки та гігієни праці за OHSAS 18001,  аудиту систем управління якістю за ISO 19001, інших міжнародних стандартів. В межах науково-навчального співробітництва між кафедрою ЯСТЕБ ЧНУ імені Петра Могили і технічним факультетом WSZOP (м. Катовіце, Польща) магістранти мають можливість:

отримати  Європейський диплом;

стажуватися на підприємствах Європейського Союзу (вже після першого року навчання) при включенні до програми подвійних дипломів 2D  між ЧНУ імені Петра Могили і  WSZOP (м. Катовіце, Польща).

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки з Міжнародним екологічним університетом імені академіка А. Сахарова (Белорусь, Мінськ), International Union of Radioecology. Має договори про співпрацю з ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; НУ “Львівська політехніка”; Одеська державна академія технічного регулювання та якості; Херсонський національний технічний  університет та інші.

На базі виконуваних на кафедрі  наукових досліджень можлива підготовка кандидатських дисертацій за спеціальностями  03.00.01 – «Радіобіологія», 03.00.16 – «Екологія», 21.06.01 – «Екологічна безпека»; 05.01.02 – «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» та публікація результатів власних наукових досліджень у науковому журналі «Наукові праці» (серія Техногенна безпека. Радіобіологія),  який включено до переліку фахових видань України (Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 №1328).

2

 

Координати кафедри ЯСТЕБ:

 • (0512) 46-54-95, 76-55-69
 • kafecobezpeka@chdu.edu.ua

Координати зав. кафедри ЯСТЕБ проф., д.б.н. Григор’євої Л.І.:

 • (063)344-54-49, (098) 974-47-02
 • kafecobezpeka@ukr.net

ІСТОРІЯ та СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ

Історія кафедри починається з 2003 р., з організації на факультеті еколого-медичних наук кафедри техногенної безпеки, яку до 2010 р. очолював кандидат технічних наук, доцент О.А. Сирота. У вересні 2010 р. для формування в університеті наукового ядра біологічного напрямку кафедру техногенної безпеки було реорганізовано у кафедру біології та екологічної безпеки, а  завідувачем кафедри було призначено доктора біологічних наук, професора Л.І.Григор’єву, яка є дійсним членом International Union of Radioecology, заступником голови наукової координаційної ради “Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека” ПНЦ НАН України і МОН України.  Впродовж останнього часу кафедра виступала  загальноосвітньою з дисциплін біологічного напрямку для студентів факультету еколого-медичних наук та  базовою кафедрою в університеті з напряму безпеки життєдіяльності людини. На підставі наукових здобутків кафедри у 2014 р. прийнято рішення про її перейменування на кафедру якості, стандартизації і техногенно-екологічної безпеки (ЯСТЕБ) та відкриття на її базі магістерської програми  «Якість, стандартизація та сертифікація». З 2018 р. на кафедрі відкрито магістерську програму «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю», в рамках якої готуються магістри, які здатні працювати за посадами: спеціаліст з екологічної стандартизації і сертифікації; головний спеціаліст/керівник служби/відділу екології та екологічного управління; експерт з екологічної сертифікації; керівник установи (структурного підрозділу) з екологічної стандартизації і сертифікації; фахівець/менеджер системи екологічного управління і управління якістю; аудитор системи екологічного управління і управління якістю.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • професори: доктор біологічних наук Toмілін Ю.А., доктор біологічних наук Григорєва Л.І.;
 • доценти: кандидат технічних наук, доцент Щербак Ю.Г.,
 • старші викладачі: магістри екології Макарова О.В., Алексєєва А.О.;
 • викладач Чокова K.,
 • провідний фахівець: магістр екології і магістр менеджмента з якості, стандартизації і сертифікації Боженко А.

Зав. кафедри проф., д-р біол. наук Григор’єва Л. І.

Колектив кафедри ЯСТЕБ

Кафедра має два спеціалізованих кабінети: кабінет біофізики та стандартизації професійної безпеки й безпеки життєдіяльності, кабінет організації інтегрованих систем управління, а також оснащену мікробіологічним боксом з лабораторним обладнанням та мікроскопічною апаратурою навчально-наукову лабораторію загальної мікробіології та бактеріологічного контролю, значний внесок у розбудову якої здійснив проф. Томілін Ю. А.

Наукові інтереси працівників кафедри зосереджено навколо проблем якості і безпеки середовища життєдіяльності людини, регламентації і стандартизації антропогенного навантаження на довкілля, вдосконалення нормативних документів із питань охорони довкілля та безпеки народногосподарських об’єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф, підвищення якості житлових й виробничих умов з позицій радіаційної та екологічної безпеки, проблеми гігієни праці та вдосконалення системи управління професійною безпе-кою, вдосконалення системи cертифікації СУБХП, розвиток систем екологічного менеджменту.

Зав. кафедри проф. Григор’єва Л. І. виступає розробником нового напрямку у дозиметрії – інтегрального підходу при оцінці радіаційного навантаження на людину від комплексу природних, техногенно-підсилених природних та техногенних радіоактивних джерел та розробником методології управління інтегральним радіаційним навантаженням на людину від при-родних і техногенних радіоактивних джерел. Під її керівництвом виконується НДР «Розробка методів оцінки радіоекологічного та екологічного ризиків від сучасних чинників забруднення довкілля» (0113U005721); у 2014 р. закінчено виконання спільно з білоруськими партнерами НДР «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для опти-мізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» (0113U004459) за міжрегіональним конкурсом наукових україно-білоруських проектів «ДФФД-БРФФД-2013».

Проф., д-р біол. наук Томілін Ю. А.

Відомою є наукова школа проф. Ю.А.Томіліна  «Еколого-техногенна та радіаційна безпека південного регіону». Під його керівництвом у складі Півден-ного наукового центру НАН України та МОН України у 2012 р. створено наукову координаційну раду «Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека», яка ініціювала про-ведення спільно з Південним науковим центром НАНУ та МОНУ у 2013 р. обговорення результатів проведення екологічного аудиту про продовження терміну експлуатації I і II енергоблоків ЮУАЕС, а у 2014 р. – про відновлення системи зрошуваного землеробства на півдні України та принципи забезпечення екологічної та радіоекологічної якості продукції, отриманої в умовах зрошуваного землеробства.

 

 

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

Вагомі наукові проекти, виконані останнім часом:

 • «Екологічний моніторинг роботи Миколаївського термі-налу з перевантаження мінеральних добрив» (грант Європей-ської Комісії, проект 249/6-1, 2002-05);
 • «Розробка методів і засобів закріплення і пилопригнічення пляжів шламосховища Миколаївського глиноземного заводу» (2004–2012 рр.);
 • «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозимет-ричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» за міжрегіональним конкурсом наукових україно-білоруських проектів «ДФФД-БРФФД-2013» (2013–2014 рр.);
 • «Система екстреної йодної профілактики населення при аваріях на ядерних об’єктах»;
 • «Оптимізація регламентації опромінення від радону-222 для працівників гранітодобувної і гранітопереробної галузей».

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки з Міжнародним екологічним університетом імені академіка А. Сахарова (Белорусь, Мінськ), International Union of Radioecology. Має договори про співпрацю з ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; НУ “Львівська політехніка”; Одеська державна академія технічного регулювання та якості; Херсонський національний технічний  університет, ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Українська лабораторія якості продукції АПК та інші.

Протягом останніх десяти років кафедра організовує проведення International Scientific Conference «RADIATION AND TECHNOLOGICAL SAFETY OF HUMANS SND THE ENVIRONMENT: state, ways and measures for improvement»).

Щорічно організовуються заходи, присвячені вшануванню річниці трагедії на ЧАЕС (конференції, семінари, круглі столи). З 2015 р. кафедра організує проведення Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Якість та безпека життєдіяльності людини: стандарти, орієнтири, перспективи».

На кафедрі видається науковий журнал Наукові праці. Серія Техногенна безпека. Радіобіологія, який включено до переліку фахових видань України та міжнародної бази даних Urich’s International Periodical Directory.

 

Магістерська програма «Екологічна стандартизація, сертифікація і управління якістю» 

Особливості програми:

Магістр здатний:

 • забезпечувати діяльність підприємств (установ, організацій) відповідно до вимог між- народних та європейських стандартів з екологічної безпеки та якості;
 • здійснювати екологічну сертифікацію та маркування продукції;
 • проводити екологічний контроль і аудит виробництва;
 • розгортати на підприємствах (установах, організаціях) інтегровані системи управління відповідно до вимог міжнародних стандартів управління якістю за ISO серії 9000, екологічного управління за ISO серії 14000, інших міжнародних стандартів;
 • здійснювати верифікацію викидів парникових газів на основі Директив ЄС.

Через співробітництво кафедри ЯСТЕБ з ТК стандартизації України 82 «Охорона довкілля» є можливість практичної участі магістрантів у:розробці державних екологічних стандартів (СОУ),

 •  розробці екологічних критеріїв для системи екологічної сертифікації та маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1999, IDT).

 

Додаткові можливості програми:

Є можливість отримання професійної кваліфікації (з сертифікатом) спеціаліста/менеджера системи управління якістю та екологічного управління в Органі сертифікації персоналу Української асоціації якості (ОСП УАЯ), акредитованому в Національному агентстві акредитації України (НААУ). Цей сертифікат визнається в Європі і в світі.

В рамках включення до програми подвійних дипломів 2D, за співробітництвом з Польським університетом WSZOP (м.Катовіце, Польща) є можливість:

 • отримання Європейського диплому;
 • стажування на підприємствах Європейського Союзу

В рамках навчально-наукового співробітництва з Національним університетом біоресурсів та природокористування (м.Київ, Україна) є можливість:

 • додаткове навчання в Українській лабораторії якості та безпеки сільгосппродукції (з отриманням відповідного сертифікату)

В рамках навчально-наукового співробітництва з  ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м.Миколаїв, Україна):

 • додаткове навчання за системами управління якістю за міжнародними стандартами (з отриманням відповідного сертифікату)

 

ГАРАНТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ – зав. кафедри Людмила Іванівна Григор’єва, доктор біологічних наук, професор, член ТК стандартизації України 82 «Охорона довкілля», член IUR, має кваліфікацію внутрішнього аудитора систем якості за ДСТУ ISO 9001:2009, ДСТУ ISO 22000:2007

Є можливість продовження навчання на третьому (PhD) рівні вищої освіти (ГАРАНТ програми PhD – д-р біол. наук, проф. Ю. А. Томілін).

 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Григор’єва Людмила Іванівна доктор біологічних наук, професор завідувач,
професор
Ludmila.Grygorieva@chmnu.edu.ua
(0512) 46-54-95
Google Scholar
Томілін Юрій Андрійович доктор біологічних наук, професор професор Yuriy.Tomilin@chmnu.edu.ua
(0512) 46-54-95
Google Scholar
Щербак Юрій Геогрійович кандидат технічних наук, доцент доцент Yuriy.Shcherbak@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-59
Google Scholar
Макарова Олена Валеріївна  – старший викладач Olena.Makarova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-59
Google Scholar
Алексєєва Анна Олександрівна старший викладач Anna.Aleksyeyeva@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-59
Google Scholar

 

Наукове видання кафедри

 

 Наукові праці: Серія «Техногенна безпека. Радіобіологія». – Т. 289. Вип. 277.

 

Події та оголошення


травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут  

травня
15
Запрошуємо до участі у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у XVI Міжнародній науково-практичній он-лайн конференції «Сучасні проблеми екологічної психології: соціальні та особистісні ресурси створення благополучного локального середовища», яка відбудеться 15 травня 2020 року. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів …

червня
4
Конференція «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України»

Шановні колеги! 4 червня 2020 року в Чорноморський національний університет імені Петра Могили заплановано II Міжнародну науково-практичну конференцію молодих учених «Залучення патріотично активної молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки України». З огляду на пандемію COVID-19 і оголошений …