Кафедра якості, стандартизації і техногенно-екологічної безпеки


1Інформація про кафедру

 

Кафедра якості, стандартизації і техногенно-екологічної безпеки (ЯСТЕБ) є базовою кафедрою  університету у  галузі безпеки життєдіяльності людини.

З 2015 р. на кафедрі відбувається підготовка магістрів за магістерською програмою “Якість, стандартизація та сертифікація”, яка спрямована на підготовку керівників (менеджерів) установ (структурних підрозділів), здатних організовувати підприємницьку  діяльність  з виконанням вимог міжнародних стандартів управління якістю за ISO  серії  9000, екологічних стандартів та систем екологічного менеджменту за ISO серії 14000,  систем безпеки та гігієни праці за OHSAS 18001,  аудиту систем управління якістю за ISO 19001, інших міжнародних стандартів. В межах науково-навчального співробітництва між кафедрою ЯСТЕБ ЧНУ імені Петра Могили і технічним факультетом WSZOP (м. Катовіце, Польща) магістранти мають можливість:

отримати  Європейський диплом;

стажуватися на підприємствах Європейського Союзу (вже після першого року навчання) при включенні до програми подвійних дипломів 2D  між ЧНУ імені Петра Могили і  WSZOP (м. Катовіце, Польща).

Кафедра має міжнародні наукові зв’язки з Міжнародним екологічним університетом імені академіка А. Сахарова (Белорусь, Мінськ), International Union of Radioecology. Має договори про співпрацю з ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; НУ “Львівська політехніка”; Одеська державна академія технічного регулювання та якості; Херсонський національний технічний  університет та інші.

На базі виконуваних на кафедрі  наукових досліджень можлива підготовка кандидатських дисертацій за спеціальностями  03.00.01 – «Радіобіологія», 03.00.16 – «Екологія», 21.06.01 – «Екологічна безпека»; 05.01.02 – «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» та публікація результатів власних наукових досліджень у науковому журналі «Наукові праці» (серія Техногенна безпека. Радіобіологія),  який включено до переліку фахових видань України (Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 №1328).

2

 

Координати кафедри ЯСТЕБ:

Координати зав. кафедри ЯСТЕБ проф., д.б.н. Григор’євої Л.І.:

Історія кафедри

Історія кафедри починається з 2003 р., з організації на факультеті еколого-медичних наук кафедри техногенної безпеки, яку до 2010 р. очолював кандидат технічних наук, доцент О.А. Сирота. У вересні 2010 р. для формування в університеті наукового ядра біологічного напрямку кафедру техногенної безпеки було реорганізовано у кафедру біології та екологічної безпеки, а  завідувачем кафедри було призначено доктора біологічних наук, професора Л.І.Григор’єву, яка є дійсним членом International Union of Radioecology, заступником голови наукової координаційної ради “Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека” ПНЦ НАН України і МОН України.  Впродовж останнього часу кафедра виступала  загальноосвітньою з дисциплін біологічного напрямку для студентів факультету еколого-медичних наук та  базовою кафедрою в університеті з напряму безпеки життєдіяльності людини. На підставі наукових здобутків кафедри у 2014 р. прийнято рішення про її перейменування на кафедру якості, стандартизації і техногенно-екологічної безпеки (ЯСТЕБ) та відкриття на її базі магістерської програми  «Якість, стандартизація та сертифікація».

На кафедрі працюють два професори (доктор біологічних наук Ю.А.Томілін, доктор біологічних наук  Л.І.Григор’єва),  доцент (кандидат технічних наук  Ю.Г.Щербак), два старших викладача (кандидат сільськогосподарських наук А.І.Кислинська, О.В.Макарова), два викладача-асистенти (А.О.Кльосова, С.В.Фоміна), провідний фахівець (А.Л.Боженко).

Кафедра має два спеціалізованих кабінети:

2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

  • кабінет біофізики та стандартизації професійної безпеки й безпеки життєдіяльності (обладнаний відповідною вимірювальною апаратурою та обладнанням);

 

4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

  • кабінет організації інтегрованих систем управління;

6 7

  • а також оснащену мікробіологічним боксом з лабораторним обладнанням та мікроскопічною апаратурою навчально-наукову лабораторію загальної мікробіології та бактеріологічного контролю, великий внесок у розбудову якої зробив професор Ю.А. Томілін.

Наукова робота і наукові досягнення

Наукова школа техногенно-екологічної та радіаційної безпеки Ю.А.Томіліна та Л.І.Григор’євої є відомою у широкому колі науковців.

Під керівництвом професора Ю.А.Томіліна у складі  Південного наукового центру НАН України та МОН України у 2012 р. створено наукову координаційну раду “Радіобіологія, радіоекологія та радіаційна безпека”, яка ініціювала проведення спільно з ПНЦ НАНУ та МОНУ у 2013 р. обговорення результатів проведення екологічного аудиту про продовження терміну експлуатації I і II енергоблоків ЮУАЕС, а у 2014 р. – про відновлення системи зрошуваного землеробства на півдні України та принципи забезпечення екологічної та радіоекологічної якості продукції, отриманої в умовах зрошуваного землеробства.

1 2

До вагомих наукових проектів, виконаних в останній час, відносяться:

  • «Екологічний моніторинг роботи Миколаївського терміналу з перевантаження мінеральних добрив» (грант Європейської Комісії, проект 249/6-1, 2002-05.);
  • «Розробка методів і засобів закріплення і пило пригнічення пляжів шламосховища Миколаївського глиноземного заводу» (2004–2012 рр.);
  • «Використання моделей оцінки радіоекологічного ризику та біодозиметричної оцінки для оптимізації еколого-дозиметричного моніторингу територій при аваріях на ядерних об’єктах» за міжрегіональним конкурсом наукових україно-білоруських проектів «ДФФД-БРФФД-2013» (2013–2014 рр.);
  • «Система екстреної йодної профілактики населення при аваріях на ядерних об’єктах»;
  • оптимізація регламентації опромінення від радону-222 для працівників гранітодобувної і гранітопереробної галузей.

Протягом останніх десяти років кафедра організовує проведення International Scientific Conference «RADIATION AND TECHNOLOGICAL SAFETY OF HUMANS SND THE ENVIRONMENT: state, ways and measures for improvement»).

3 4 5

Щорічно організовуються заходи, присвячені вшануванню пам’яті трагедії на ЧАЕС (конференції, семінари, круглі столи). З 2015 р. кафедра організує проведення Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених «Якість та безпека життєдіяльності людини: стандарти, орієнтири, перспективи».

На кафедрі видається науковий журнал «Наукові праці. Серія Техногенна безпека», який включено до переліку фахових видань України (Додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015. №1328) та міжнародної бази даних Urich’s International Periodical Directory.

Школа молодого вченого, що діє на кафедрі під головуванням професора Л.І.Григор’євої  та професора Ю.А.Томіліна, активно залучає до наукової роботи молодих вчених та студентів. Так, за результатами виконання госпдоговірної науково-дослідної роботи з Миколаївським глиноземним заводом молодим викладачем кафедри А.М.Огородник  успішно підготовлена і захищена кандидатська дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (2012 р.). Продовжується робота над кандидатськими дисертаціями «Розробка ресурсозберігаючих технологій в автоклавному виробництві  будівельних матеріалів» (О.В.Макарова), «Вдосконалення системи сертифікації СУБХП» (С.В.Фоміна), «Регламентація опромінення від техногенного тритію різних категорій населення» (А.О.Кльосова).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Григор’єва Людмила Іванівна доктор біологічних наук, професор завідувач,
професор
Ludmila.Grygorieva@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 46-54-95
Google Scholar
Томілін Юрій Андрійович доктор біологічних наук, професор професор Yuriy.Tomilin@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 46-54-95
Google Scholar
Щербак Юрій Геогрійович кандидат технічних наук, доцент доцент Yuriy.Shcherbak@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-59
Google Scholar
Макарова Олена Валеріївна  – старший викладач Olena.Makarova@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-59
Google Scholar
Алексєєва Анна Олександрівна старший викладач Anna.Aleksyeyeva@chmnu.edu.ua
Тел.: (0512) 76-55-59
Google Scholar

 

Наукове видання кафедри

 

 Наукові праці: Серія «Техногенна безпека. Радіобіологія». – Т. 289. Вип. 277.

 

Події та оголошення


Квітня
24
Квітнева серія вебінарів Web of Science!

Шановні колеги! У ЧНУ імені Петра Могили розпочинається чергова серія вебінарів 2018 року про можливості платформі Web of Science та інших ресурсів компанії Clarivate Analytics для наукової діяльності, яка проходитиме 24-26 квітня. Окрім того, українських науковців запрошено брати участь у …

Травня
20
Журнал «Простоекономіка»

Кому потрібно розумітись в економіці і фінансах? Якщо економіка оточує всіх людей і всі люди мають гроші, то в цих речах, основних їх моментах мають розумітись усі. Своїм журналом ми ламаємо стандарти подання професійної інформації. Ми знайомимо всіх з серйозними, …

квітня
19
Перегляд кінострічки “Віфлеєм”

Запрошуємо до перегляду кінострічки “Віфлеєм” з нагоди святкування 70-річчя держави Ізраїль 19 квітня на 10.30 в ауд. 11-210