Кафедра соціології


Історія кафедри соціології ЧНУ імені Петра Могили бере свій початок з осені 2005 р., коли у контексті стратегії розвитку університету рішенням вченої ради було створено факультет соціології та однойменну кафедру із перспективою відкриття спеціальності «Соціологія». Першим завідувачем новоствореної кафедри соціології стала запрошена з м. Києва доктор соціологічних наук, професор Н. Б. Шуст.

З 2006 р. й до сьогодні кафедру соціології очолює доктор педагогічних наук, професор І. А. Мейжис, яка довгий час працювала на посаді заступника міського голови м. Миколаєва; її зусиллями та зусиллями тодішнього декана факультету соціології доцента Л. А. Ляпіної було ліцензовано відкриття спеціальності «Соціологія».

На цей же період припадає відкриття аспірантури за фахом «Соціологія» (наукові керівники – професори В. Л. Гавеля, І. А. Мейжис, доценти Л. А. Ляпіна та Л. В. Калашнікова); одна з перших випускниць аспірантури, В. О. Чорна, успішно захистила кандидатську дисертацію і зараз є доцентом кафедри, обіймає посади заступника завідувача кафедри соціології та вченого секретаря університету. А восени 2020 р. докторську дисертацію з соціології захистила доцент кафедри Л. В. Калашнікова.

У 2016 р. відбулося об’єднання кафедр соціології та філософії у складі факультету соціології, а з вересня 2018 року кафедра соціології входить до складу факультету політичних наук, який відтоді здійснює підготовку фахівців за чотирма спеціальностями. Зараз кафедра соціології є випусковою кафедрою для спеціальності 054 «Соціологія»; освітня програма «Соціологія масових комунікацій, реклами та PR».

Соціальні дослідження та співпраця

Науково-дослідна та науково-практична діяльність кафедри соціології – це чисельні публікації викладачів у наукових журналах, участь у міжнародних, вітчизняних та університетських конференціях, плідні контакти із провідними соціологічними службами в державі та області, а також участь у соціологічних дослідженнях із залученням до них студентів як майбутніх соціологів.

Колектив кафедри у повному складі має членство у Соціологічній асоціації України (САУ), її Південноукраїнському відділенні, що об’єднує науковців-соціологів міст Одеси та Миколаєва.

Протягом 2017-2019 рр. колектив кафедри соціології, разом із науковою громадськістю м. Одеси та м. Херсону (О. В. Лісеєнко, В. К. Коробов, М. О. Гоманюк та ін.), у співпраці із Південноукраїнським відділенням Соціологічної асоціації України та на замовлення Міністерства освіти і науки України працював над грантовим проєктом «Ефективне функціонування та розвиток регіонального соціокультурного середовища в умовах децентралізації як запорука національної безпеки України» (науковий керівник проєкту – професор І. А. Мейжис), в рамках якого було здійснене масштабне соціологічне опитування жителів обласних центрів Півдня України. Результати проведеного дослідження було представлено не лише на регіональному та українському, але й на міжнародному рівнях, зокрема в наукових публікаціях у Польщі.

Уже більше ніж п’ять років при кафедрі соціології діє Миколаївський центр соціологічних досліджень, очолюваний доцентом кафедри, кандидатом соціологічних наук Н. В. Рожанською. Діяльність Центру зосереджена на вивченні думки як студентів, так і мешканців міста з актуальних і дискусійних питань соціально-політичного та соціокультурного характеру, проводячи комплексні опитування громадської думки (омнібуси), виконує замовлення на такі опитування, що надходять від вченої ради університету, громадських організацій міста тощо.

Плідною є співпраця кафедри соціології з провідною соціологічною службою міста – Миколаївським центром вивчення громадської думки «Наваль-Експерт», який очолює Л. П. Білоконь. Цей центр вже багато років є провідною базою практики студентів факультету.

До участі в організаційних заходах, науковій і навчальній роботі кафедри у різний час залучалися:

 • доктор філософських наук, заступник директора Інституту соціології НАН України Є. І. Головаха;
 • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології СНУ імені В. І. Даля, член правління САУ Б. Г.Нагорний (м. Луганськ);
 • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології ІСН Одеського національного університету імені І. І. Мечникова В. М. Оніщук (м. Одеса);
 • доктор соціологічних наук, професор кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, голова Південноукраїнського відділення САУ О. В. Лісеєнко (м. Одеса);
 • доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету Я. В. Зоська (м. Запоріжжя);
 • доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України В. А. Войналович (м. Київ);
 • доктор історичних наук, професор, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова В. Б. Євтух (м. Київ);
 • доктор соціологічних наук, професор ХНУ імені В. Н. Каразіна Л. М. Хижняк (м. Харків);
 • кандидат соціологічних наук, доцент кафедри економічної географії Херсонського державного університету В. К. Коробов (м. Херсон);
 • кандидат соціологічних наук, доцент, голова ХОВ САУ М. А. Гоманюк (м. Херсон);
 • начальник управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук, професор В. В. Мельниченко;
 • керівник Миколаївського центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» Л. П. Білоконь.

Контактна інформація:

корпус 10, кімн. 10-321
(0512) 57-18-00
sociology.chnu@gmail.com
 Сторінка кафедри соціології на Facebook

Запрошуємо до перегляду відеоролика про кафедру соціології

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Мейжис Ірина Альбертівна доктор педагогічних наук, професор завідувач irina.meyzhis@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Чорна Вікторія Олександрівна кандидат соціологічних наук, доцент, Вчений секретар заступник завідувача viktoria.chorna@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Броннікова Лариса Володимирівна кандидат філософських наук, доцент доцент larysa.bronnikova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Ляпіна Людмила Анатоліївна кандидат політичних наук, доцент доцент ludmila.lyapina@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Фесенко Артур Михайлович кандидат історичних наук,  доцент доцент artur.fesenko@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Калашнікова Людмила Володимирівна кандидат соціологічних наук, доцент доцент ludmila.kalashnikova@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Рожанська Наталя Володимирівна кандидат соціологічних наук, доцент доцент natalya.rojanska@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Бороденко Олег Віталійович кандидат філософських наук старший викладач oleg.borodenko@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Google Scholar
Бондарець Богдан Богданович викладач bogdan.bondarets@chmnu.edu.ua
(0512) 57-18-00
Іщенко Ілона Сергіївна провідний фахівець

 sociology.chnu@gmail.com

 (0512) 57-18-00