Кафедра соціології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра соціології


Історія кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили бере свій початок відтоді, коли протягом осені 2005 р. у контексті стратегії розвитку університету рішенням вченої ради було створено факультет соціології та однойменну кафедру із перспективою відкриття спеціальності «Соціологія». Деканом новоствореного факультету та завідувачем кафедри соціології стала доктор соціологічних наук, професор Н. Б. Шуст. У 2006-2007 рр. кафедру соціології очолила доктор педагогічних наук, професор І.А.Мейжис, а факультет соціології – кандидат політичних наук, доцент Л.А. Ляпіна. Тоді ж було ліцензовано відкриття спеціальності «Соціологія». У 2008/2009 навчальному році факультет соціології здійснив перший набір студентів за спеціальністю «соціологія» за програмою бакалаврату, нині ведеться й підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». На цей же період припадає відкриття аспірантури за фахом «Соціологія» (наукові керівники – доктор філософських наук В.Л.Гавеля, доктор педагогічних наук І.А.Мейжис, пізніше також кандидат політичних наук, доцент Л.А.Ляпіна).

Науково-дослідна та науково-практична діяльність кафедри соціології – це чисельні публікації викладачів у наукових журналах, їхня участь у міжнародних, вітчизняних та університетських конференціях, плідні контакти із провідними соціологічними службами в державі та області, а також участь у соціологічних дослідженнях із залученням до них студентів як майбутніх соціологів. З 2008 року зусиллями кафедри видається науково-методичний журнал «Наукові праці» серії «Соціологія», відповідальний секретар редакційної колегії Л. А. Ляпіна.

Соціальні дослідження та співпраця

У 2011 – 2012 році зусиллями завідувача кафедри І.А.Мейжис, декана факультету Л. А. Ляпіновї, доцентів Л. М. Калашникової та А. М. Фесенко було укладено довгострокову угоду з Миколаївським міськвиконкомом, згідно якої студенти старших курсів здійснюють соціологічні дослідження на актуальну для міста тематику в рамках своїх дипломних проектів та проходять переддипломну практику у структурних підрозділах міськвиконкому.

Плідною є співпраця кафедри соціології з провідною соціологічною службою м. Миколаєва Миколаївським центром вивчення громадської думки «Наваль-Експерт», який очолює Л.П.Білоконь. Даний центр вже багато років є провідною базою практики студентів факультету.

Вже більше 5 років при факультеті соціології діє Центр соціологічних досліджень, очолюваний деканом факультету Л.А.Ляпіною, яка є членом правління Соціологічної асоціації України. Діяльність Центру зосереджена на вивченні думки як студентів ВНЗ, так і мешканців міста з актуальних і дискусійних питань соціально-політичного та соціокультурного характеру, проводячи комплексні опитування громадської думки («омнібуси»), виконує замовлення на такі опитування, що надходять від ректорату та вченої ради університету, громадських організацій міста, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Викладацький склад

Мейжис Ірина Альбертівна
Завідувач кафедри соціології, доктор педагогічних наук, професор соціології

Освіта і професійний шлях:
В 1969 р. закінчила Ленінградський державний інститут культури, бібліотечний факультет. В 1973-1977 р. навчалась в аспірантурі Київського державного інституту культури. З 1975р. викладач, старший викладач, доцент, зав. кафедрою, докторант Миколаївської філії КДІК ім. О.Корнійчука.
1992 р. – стажування на кафедрі соціальної психології
1994 -1998 рр. – заступник міського голови по виконавчій роботі Миколаєва
1998- 2000 рр. – завідуючий кафедрою політології Миколаївської філії Київського державного університету «Києво-Могилянська академія». У 2001 виїхала до Фінляндії, викладала у Кансанопісто м. Лахті.
У 2004 р. повернулась до викладання в ЧДУ ім.. Петра Могили в якості професора на кафедрі соціальної роботи, а з 2010 р. професором, завідуючим кафедрою соціології соціологічного факультету
Захист дисертацій:
1980 р. – захист кандидатської дисертацій на тему «Героїко-патріотична література в читанні підлітків» в Ленінградському державному інституті культури.
1996 р. – захист дисертації «Социально-психологические основы библиотечного обслуживания» у Санкт-Петербурзький Академії культури за спеціальністю 05.25. 03 на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.
2000 р. – повторний захист дисертації «Соціально-психологічні засади бібліотечного обслуговування» в Харківський державній академії культури на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1986 р. –  присвоєно вчене звання доцента решением ВАК при Совете Министров СССР.
2007 р. – присвоєно вчене звання професора рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
2014 р. – нагороджена ювілейною медаллю «З нагоди 20-ї річниці незалежності України»
2016 р. – нагороджена Почесною відзнакою «За заслуги перед містом Миколаїв розпорядженням Миколаївського міського голови».
Наукові інтереси: соціальна психологія, соціологія особистості.
Електронна адреса: irina.meyzhis@chdu.edu.ua

Ляпіна Людмила Анатоліївна
декан факультету соціології, к. політ., н., доцент
Ляпіна Л.А. - Декан

Освіта та професійний шлях:
У 1988 році закінчила філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З того часу до 1995 року працювала викладачем, старшим викладачем кафедр філософії, політології та економічної теорії, політології МДУ ім. В.О. Сухомлинського. У 1997-2000 рр. навчалась в аспірантурі Миколаївського державного педагогічного університету. У 2005 – 2006 н. р. працювала на посаді доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної юридичної академії (Миколаївський центр). З 2006 р.- по даний час – декан факультету соціології ЧНУ ім. Петра Могили.
Захист дисертації:
2003 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Роль політичних і громадських організацій у формуванні культури міжетнічного спілкування в Україні на сучасному етапі» в інституті політичних та етнонаціональних досліджень НАН України імені Ф.І. Кураса (м. Київ).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2004 р. – отримала науковий ступінь кандидата політичних наук.
2008 р. – присвоєно вчене звання доцент кафедри соціології.
Наукові інтереси:
етносоціологія, мультикультуралізм.
Електронна адреса: mila.liapina@gmail.com
Телефон: (0512) 76-55-52

Фесенко Артур Михайлович
заступник декана факультету соціології, к. іст. н., доцент, доцент кафедри соціології

Фесенко А.М.
Освіта та професійний шлях:
У 1996 р. закінчив із відзнакою історичний факультет Одеського державного (нині – національного) університету ім. І.І. Мечникова та вступив до аспірантури даного університету (заочне відділення). Протягом 1996 – 1999 рр. – працював викладачем історичних, суспільствознавчих та правничих дисциплін у Миколаївському державному вищому музичному училищі. У 1998 р. присвоєна II викладацька категорія. З 2000 року й до сьогодні працює викладачем суспільно-політичних дисциплін факультету політичних наук та факультету соціології Миколаївській філії Національного університету “Києво-Могилянська академія” (з 2002 року – Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили, з 2009 року – ЧДУ ім. П.Могили, комплексу Києво-Могилянської академії, з 2016 року – ЧНУ ім. П.Могили). З вересня 2004 р. – доцент кафедри соціальної роботи, педагогіки та психології МДГУ ім. Петра Могили (за призначенням), з 2005 року – доцент кафедри соціології.
З квітня 2004 р. – заступник декана факультету політичних наук МДГУ ім. Петра Могили; з лютого 2006 р. й до сьогодні – заступник декана факультету соціології МДГУ ім. Петра Могили (нині ЧНУ ім. Петра Могили).
Захист дисертації:
2004 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія на тему «Суспільно-політична ситуація в СРСР у 20-ті роки та альтернатива лівої опозиції» у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова. Диплом кандидата наук виданий ВАК України 9 червня 2004 року.
Наукове звання:
Доцент (атестат ДАК виданий 15 грудня 2005 року).
Наукові інтереси: політична історія, політичні технології, соціологія масової комунікації, реклама, паблік рілейшнз, виборчі технології, соціологія управління, соціологія праці та зайнятості, державна соціальна політика.
Електронна адреса: arthurfesenko@rambler.ru
Телефон: (0512)76-55-52; 57-18-00

 

Калашнікова Людмила Володимирівна
доцент кафедри соціології, к. соц. н., доцент
Калашнікова Л.В.

Освіта та професійний шлях:
У 2002 р. закінчила фізико-математичний факультет Криворізького державного педагогічного університету (диплом з відзнакою № 21063322 від 21.06.2002 р., спеціальність «Фізика та основи інформатики»). У 2003-2006 рр. навчалася в аспірантурі Криворізького державного педагогічного університету за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (свідоцтво АС №25 від 02.10.2006 р.). У період 2005-2008 рр. викладач кафедри філософії та соціології Навчально-консультаційного центру Запорізького національного університету, з 2008-2011 рр. доцент кафедри соціології та економіки Криворізького державного педагогічного університету. З вересня 2011 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри соціології Чорноморського державного університету ім. Петра Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П. Могили). Науковий доробок її складають 54 наукових публікацій, в т.ч монографія.
Захист дисертації:
2008 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону)» у спеціалізованій раді Д.026.001.30 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (номер диплома ДК №049663).
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2011 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри соціології та економіки (протокол № 3/49 Д від 01.07.2011 р.).
2010-2012 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (постанова № 5 від 11.10.2010 р.).
2016 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної Ради.
Наукові інтереси: методи обробки соціологічної інформації, організація діяльності соціологічних служб, соціологія девіацій, соціологія безпеки.
Електронна адреса: lvkalashnikova198@gmail.com
Телефон: (0512)57-18-00

 

Рожанська Наталя Володимирівна
кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології

Рожанська Н.В.
Освіта та професійний шлях:
У 2001 році закінчила Міжнародний Соломонів університет за напрямом підготовки «Філософія», у 2003 р. – Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Філософія», у 2010 р. – аспірантуру Чорноморського державного університету імені Петра Могили за спеціальністю 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології». З 2008 р. працювала викладачем-асистентом кафедри соціології ЧДУ ім. П.Могили. З вересня 2012 р. – старший викладач кафедри. З вересня 2014 р. виконує обов’язки доцента кафедри.
Захист дисертацій:
2012 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціально-гуманітарна освіта як чинник демократизації українського суспільства». У травні 2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
2015 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології.
2012 р. – нагороджена грамотою Управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за значні досягнення в науковій сфері.
2013 р. – нагороджена грамотою Ректорату ЧДУ ім. П.Могили за значні досягнення в науково-дослідній діяльності.
Наукові інтереси: соціологія освіти, соціальна психологія, профорієнтаційна робота.
Електронна адреса: rnv73@mail.ru
Телефон: (0512)57-18-00

 

Іванова Ірина Федорівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціології

Іванова І.Ф.
Освіта та професійний шлях:
У 1975 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство-бібліографія», отримала червоний диплом. З грудня 1992 р. по грудень 1996 р. навчалася в аспірантурі Київського державного інституту культури без відриву від виробництва зі спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство». У 2009 р. закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Психологія» та здобула кваліфікацію бакалавра з психології.
Має 24 роки наукового стажу, у тому числі 18 – у вищих навчальних закладах ІІІ – ІУ рівня акредитації. З 1998 р. по серпень 2006 р. працювала у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв на посадах заступника директора з наукової роботи, заступника директора з навчально-виховної роботи, завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності, ст. викладача, доцента за наказом, доцента, професора за наказом. У 2006-2009 рр. працювала на посаді доцента кафедри загальної та соціальної психології у Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. У 2009-2014 працювала у Миколаївському національному університеті ім. В.О. Сухомлинського на посаді доцента кафедри загальної та вікової психології. З вересня 2014 р. працює у ЧДУ ім. П.Могили на посаді доцента кафедри соціології (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).
Захист дисертації:
1999 р. – захистила кандидатську дисертацію за темою «Читацькі об’єднання в публічних бібліотеках: особливості розвитку і діяльності» (у рамках соціально-психологічного підходу до бібліотечного обслуговування) на засіданні спеціалізованої Вченої ради К.26.807.01. при Київському державному університеті культури і мистецтв Міністерства культури і мистецтв України.
Звання, нагороди та особисті відзнаки:
1999 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство».
2003 р. – нагороджена почесним нагрудним знаком управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації до 150-річчя із дня народження Миколи Миколайовича Аркаса.
2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.
2005 р. – нагороджена Подякою і годинником мера м. Києва.
Наукові інтереси: За останні сім років: 2009 – 2014 р.р. – науково-дослідницька діяльність у рамках теми «Формування професійної ідентичності та професійної компетентності у студентів різної професійної спрямованості», 2014 – 2016 р.р. – гендерні аспекти дослідження інституту сім’ї, міжетнічні відносини на Півдні України.
Наукові публікації: 53 наукові і науково-методичні публікації. Підготовлені до друку у співавторстві 2 навчальних посібника.
Електронна адреса: krusser58@gmail.com
Телефон: (0512) 57-18-00

 

Бороденко Олег Віталійович
старший викладач кафедри соціології, к.філос.н.
Бороденко О.В.

Освіта та професійний шлях: 1993 р. закінчив Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Белінського (історичний факультет). У 1993-2006 рр. працював вчителем у школах міста, викладачем у Миколаївському комерційному технікумі. З 2006 р. – викладач суспільно-гуманітарних дисциплін у ВНЗ Миколаєва (у 2006-2009 рр. викладач Миколаївського політехнічного інституту; у 2009-2015 рр. завідувач соціологічної лабораторії та викладач НУК імені адмірала Макарова; з травня 2015 р. – старший викладач кафедри соціології ЧДУ ім. П.Могили).
Захист дисертації:
2013 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури на тему «Тілесний і духовний аспекти людського буття в творчості Андрія Платонова» в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.
Наукові інтереси: соціологія літератури, соціологія творчості, історія соціологічної думки.
Електронна адреса: borodenko_oleg@mail.ru
Телефон: 068-115-8097

 

Локтіонова Дінара Анатоліївна

страший викладач кафедри , канд. політ. наук

Локтіонова Д.А.

Освіта та професійний шлях:

У 2007 р. з відзнакою закінчила Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Політологія». У тому ж році вступила до аспірантури при кафедрі політології Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Протягом 2013-2014 рр. брала участь у науково-практичних семінарах Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України. У лютому 2014 р. брала участь у програмі з підвищення кваліфікації для викладачів з курсу «Business Communication and Public Speaking» на базі факультету суспільних наук Університеті імені Карла у Празі (Charles University in Prague). На кафедрі соціології викладає дисципліну «Методологія та методи соціологічних досліджень». Керує написанням курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт, науково-дослідною роботою студентів. Автор 15 наукових праць, з них 13 у фахових виданнях з політичних наук та соціології, дві зарубіжні публікації, а також доповіді і тези на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Захист дисертації:

2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси на тему «Електоральна поведінка громадян Південного регіону України в контексті виборчих систем».

Наукові інтереси: електоральна соціологія, соціологія політики, візуальна соціологія, якісні методи в соціології.

Електронна адреса: dinara.loktionova@gmail.com

 

Бондарець Богдан Богданович
викладач кафедри соціології
Бондарець Б.Б.

Освіта та професійний шлях:
В 2008 р закінчив Миколаївський державний гуманітарний університет ім. П.Могили за спеціальністю «Соціальна робота». В 2010 р. вступив до аспірантури при кафедрі соціології ЧДУ ім. П.Могили. У 2013 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю 22.00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології». На даний момент працює над дисертаційним дослідженням на тему «Вплив комерційної реклами на формування ціннісних установок української молоді».
На кафедрі соціології проводить семінарські заняття з дисциплін «Математико-статистичні методи в соціології», «Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації», «Основи наукових досліджень», «Вступ до спеціальності «Соціологія».
Наукові інтереси: соціологія молоді та соціологія реклами, соціальна філософія, методологія соціологічних досліджень.
Електронна адреса: bohdan83-86@mail.ru
Телефон: (0512) 57-18-00

До участі у організаційних заходах, науковій і навчальній роботі кафедри у різний час залучалися:

  • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології СНУ ім. В. І. Даля Б. Г. Нагорний (м. Луганськ);
  • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології ІСН Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова В. М. Оніщук (м. Одеса);
  • доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України В. А. Войналович (м. Київ);
  • доктор історичних наук, професор, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова В. Б. Євтух (м. Київ);
  • доктор соціологічних наук, професор ХНУ ім. В. Н. Каразіна Л. М. Хижняк (м. Харків);
  • кандидат соціологічних наук, доцент, голова ХОВ САУ М. А. Гоманюк (м. Херсон);
  • колишній начальник управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук, професор В. В. Мельниченко;
  • керівник Миколаївського центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» Л. П. Білоконь.