Кафедра соціології - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра соціології


Історія кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили бере свій початок відтоді, коли протягом осені 2005 р. у контексті стратегії розвитку університету рішенням вченої ради було створено факультет соціології та однойменну кафедру із перспективою відкриття спеціальності «Соціологія». Деканом новоствореного факультету та завідувачем кафедри соціології стала доктор соціологічних наук, професор Н. Б. Шуст. У 2006-2007 рр. кафедру соціології очолила доктор педагогічних наук, професор І.А.Мейжис, а факультет соціології – кандидат політичних наук, доцент Л.А. Ляпіна. Тоді ж було ліцензовано відкриття спеціальності «Соціологія». У 2008/2009 навчальному році факультет соціології здійснив перший набір студентів за спеціальністю «соціологія» за програмою бакалаврату, нині ведеться й підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». На цей же період припадає відкриття аспірантури за фахом «Соціологія» (наукові керівники – доктор філософських наук В.Л.Гавеля, доктор педагогічних наук І.А.Мейжис, пізніше також кандидат політичних наук, доцент Л.А.Ляпіна).

Науково-дослідна та науково-практична діяльність кафедри соціології – це чисельні публікації викладачів у наукових журналах, їхня участь у міжнародних, вітчизняних та університетських конференціях, плідні контакти із провідними соціологічними службами в державі та області, а також участь у соціологічних дослідженнях із залученням до них студентів як майбутніх соціологів. З 2008 року зусиллями кафедри видається науково-методичний журнал «Наукові праці» серії «Соціологія», відповідальний секретар редакційної колегії Л. А. Ляпіна.

Соціальні дослідження та співпраця

У 2011 – 2012 році зусиллями завідувача кафедри І.А.Мейжис, декана факультету Л. А. Ляпіновї, доцентів Л. М. Калашникової та А. М. Фесенко було укладено довгострокову угоду з Миколаївським міськвиконкомом, згідно якої студенти старших курсів здійснюють соціологічні дослідження на актуальну для міста тематику в рамках своїх дипломних проектів та проходять переддипломну практику у структурних підрозділах міськвиконкому.

Плідною є співпраця кафедри соціології з провідною соціологічною службою м. Миколаєва Миколаївським центром вивчення громадської думки «Наваль-Експерт», який очолює Л.П.Білоконь. Даний центр вже багато років є провідною базою практики студентів факультету.

Вже більше 5 років при факультеті соціології діє Центр соціологічних досліджень, очолюваний деканом факультету Л.А.Ляпіною, яка є членом правління Соціологічної асоціації України. Діяльність Центру зосереджена на вивченні думки як студентів ВНЗ, так і мешканців міста з актуальних і дискусійних питань соціально-політичного та соціокультурного характеру, проводячи комплексні опитування громадської думки («омнібуси»), виконує замовлення на такі опитування, що надходять від ректорату та вченої ради університету, громадських організацій міста, органів державної влади та місцевого самоврядування.

До участі у організаційних заходах, науковій і навчальній роботі кафедри у різний час залучалися:

  • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології СНУ ім. В. І. Даля Б. Г. Нагорний (м. Луганськ);
  • доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології ІСН Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова В. М. Оніщук (м. Одеса);
  • доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України В. А. Войналович (м. Київ);
  • доктор історичних наук, професор, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова В. Б. Євтух (м. Київ);
  • доктор соціологічних наук, професор ХНУ ім. В. Н. Каразіна Л. М. Хижняк (м. Харків);
  • кандидат соціологічних наук, доцент, голова ХОВ САУ М. А. Гоманюк (м. Херсон);
  • колишній начальник управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук, професор В. В. Мельниченко;
  • керівник Миколаївського центру вивчення громадської думки «Наваль-Експерт» Л. П. Білоконь.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Мейжис Ірина Альбертівна доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри соціології

irina.meyzhis@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512)

Профіль у Google Академії

Ляпіна Людмила Анатоліївна кандидат політичних наук, доцент декан факультету соціології

ludmila.lyapina@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-52

Профіль у Google Академії

Фесенко Артур Михайлович кандидат історичних наук, доцент заступник декана факультету, доцент кафедри соціології

artur.fesenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 76-55-52

(0512) 57-18-00

Профіль у Google Академії

Калашнікова Людмила Володимирівна кандидат соціологічних наук, доцент доцент кафедри соціології

ludmila.kalashnikova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 57-18-00

Профіль у Google Академії 

Рожанська Наталя Володимирівна кандидат соціологічних наук, доцент доцент кафедри соціології

natalya.rojanska@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 57-18-00

Профіль у Google Академії 

Іванова Ірина Федорівна кандидат педагогічних наук, доцент доцент кафедри соціології

irina.ivanova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 57-18-00

Профіль у Google Академії 

Бороденко Олег Віталійович кандидат філософських наук старший викладач кафедри соціології

oleg.borodenko@chmnu.edu.ua

Тел.: (068) 115-80-97

Локтіонова Дінара Анатоліївна кандидат політичних наук старший викладач кафедри соціології

dinara.loktionova@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512)

Бондарець Богдан Богданович викладач кафедри соціології

bogdan.bondarets@chmnu.edu.ua

Тел.: (0512) 57-18-00