Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу


ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право».

Історія кафедри конституційного та адміністративного права і процесу бере свій початок ще у перших роках функціонування Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. Передумовою її створення стало рішення експертної ради Державної акредитаційної комісії України від 16 червня 2004 року. Опираючись на досвід функціонування факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», наказом ректора МДГУ імені Петра Могили Л.П. Клименка від 6 вересня 2005 року була створена кафедра державно-правових наук у складі факультету правничих наук. Фактично ж свою діяльність розпочала з 1 березня 2006 року. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора університету № 234/к від 31 жовтня 2006 року кафедру державно-правових наук було перейменовано у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету МДГУ імені Петра Могили.

До науково-педагогічного складу кафедри конституційного та адміністративного права і процесу входять: в.о. завідувача кафедри – к.ю.н., доцент Ткаля О.В.; д.ю.н., професор Коваль А.А.; к.ю.н., доцент Каплій О.В., д.ф. у галузі права, старший викладач Кур`ян В.В.; викладач Казарян Е.Г.; викладач Недибалюк О.Г.; д.ю.н., професор Стратонов В.М., к.ю.н., старший викладач Кобак М.В.; старший викладач Кутельвас Т.Є.

Слід відмітити рівень професіоналізму професорсько-викладацького складу кафедри конституційного та адміністративного права і процесу. Під час проведення навчальних занять викладачі керуються не тільки загальнотеоретичними положеннями, а й використовують практичний досвід у сфері юриспруденції, зокрема, правоохоронної діяльності, захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Науково-педагогічний склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та інших факультетів ЧНУ імені Петра Могили таких навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Проблеми забезпечення прав людини та практика ЄСПЛ», «Юридична техніка», «Державне право зарубіжних країн», «Адміністративне право», «Теорія адміністративно-процесуального права», «Адміністративне судочинство», «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Процесуальний порядок та тактика проведення НСРД», «Судові та правоохоронні органи», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне право (міжнародне публічне та приватне право)», «Міжнародний захист прав людини», «Правові засади запобігання та протидії корупції», «Протидія транснаціональній злочинності», «Використання практики ЄСПЛ в кримінальному провадженні», «Актуальні проблеми адміністративного судочинства», «Менеджмент у судовій діяльності», «Митне право», «Фінансове право», «Податкове право». Зокрема, кафедра конституційного та адміністративного права і процесу забезпечує необхідну підготовку курсових робіт, науково-дослідних робіт на конкурси наукових робіт, а також організацію і проведення асистентської та  виробничих практик.

В основі розвитку кафедри лежить науково-дослідна діяльність її колективу в напряму теоретико-прикладних міжгалузевих та спеціальних досліджень проблем конституційного та адміністративного права і процесу, а також інших галузей права на сучасному етапі державотворення України: проблеми забезпечення конституційних прав людини, захист прав національних меншин, осіб з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб та осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, електронне урядування та електронний суд.

Для забезпечення академічної мобільності, реалізації спільних наукових та інноваційних проектів, підвищення кваліфікації викладачів, проведення науково-практичних заходів кафедра  співпрацює з такими закладами вищої освіти як: Херсонський державний університет, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Державний торговельно-економічний університет,  ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський університет внутрішніх справ, Національна академія внутрішніх справ. У рамках співпраці здійснюється проведення щорічних науково-практичних конференцій, які об`єднують науковців з різних міст та надають можливість для обміну науковими дослідженнями у галузі права.

Також кафедра активно співпрацює з громадськими організаціями, зокрема у сферах протидії стигми та дискримінації, захисту прав та свобод людини і громадянина. Крім того, проводить правопросвітницьку роботу щодо реалізації та захисту осіб з інвалідністю, зокрема жестомовних осіб разом з Миколаївським осередком ВГО «Правозахисна спілка інвалідів». Щодо захисту прав внутрішньо перемішених осіб співпраця налагоджена з громадською організацією «10 квітня». У рамках такої співпраці кафедра організовує круглі столи та семінари щодо проблем захисту фундаментальних прав незахищених верств населення, правового навчання та виховання населення.

Для того, щоб студенти були конкурентоспроможними та затребуваними на ринку праці, кафедрою систематично організовуються круглі столи зі стейкхолдерами з метою обговорення їх побажань до вмінь та навичок потенційних працівників. Такі зустрічі відбулися, зокрема, з  Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції; Миколаївським обласним центром зайнятості; Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в південних областях, Міським центром підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО; а також суддями, адвокатами, нотаріусами, юрисконсультами, представниками Національної поліції України та прокуратури.

Невід’ємною частиною підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081 «Право» є практика. Кафедра організовує та забезпечує проходження асистентської та виробничих практик.

Базою асистентської практики є кафедри юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили.  Її метою є підготовка випускника до роботи викладача з дисциплін, що викладаються на юридичному факультеті  і куратора групи, Зміст діяльності студентів у ході асистентської практики максимально наближений до реальної професійної діяльності викладача.

Виробничі практики проводяться на базах практики, які забезпечують виконання освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Основними базами практики є: місцеві та апеляційні суди, місцеві ради та їх виконавчі органи, місцеві державні адміністрації, місцеві та апеляційні суди, органи нотаріату, адвокатури, прокуратури, територіальні органи Національної поліції, інші державні правоохоронні органи, територіальні управління юстиції, центри з надання безоплатної правової допомоги, органи примусового виконання рішень, юридичні відділи підприємств (установ, організацій) різних форм власності, юридична клініка «Veritas» тощо.

Задля закріплення набутих теоретичних знань студенти опановують практичні інструменти в галузі права і набувають вмінь застосування новітніх технологій в науковій діяльності. Студенти навчаються проводити дослідження та працювати з інформацією з різних джерел на практиці досліджуючи певну проблему чи окремий її аспект. Ці навички сформуються у студентів шляхом написання есе, правових висновків (меморандумів), узагальнення судової практики, проектів окремих нормативних положень чи коментаря до них.

У ході проходження практики, студенти набувають конкретних практичних навичок щодо самостійної підготовки проектів актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості пов’язані із такими компетентностями, як здатність приймати обґрунтовані та мотивовані правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію та здатність ухвалювати рішення в ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

У результаті проходження практики вміння адаптації та вчинення дій в новій ситуації студенти набувають в контрольованих умовах (симуляція судових засідань, т.з. moot courts, консультування клієнтів тощо), беручи участь в роботі Юридичної клініки «Veritas», є оптимальним середовищем для цього.

Так, кафедра забезпечує функціонування Юридичної клініки «Veritas» юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили, яка є структурним підрозділом юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили та членом Асоціації юридичних клінік. Вона здійснює правову просвіту, зокрема і за унікальною програмою Практичного права «Street Law», надає безоплатну первинну правову допомогу малозабезпеченим громадянам із різних галузей права, а також є партнером в реалізації місцевих ініціатив.

У юридичній клініці в студентів також формується така спеціальна компетентність, як здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового вирішення правових спорів. Оволодіння цією компетентністю передбачає вироблення практичних навичок ведення переговорів, аргументації вибору оптимального для обох сторін конфлікту його вирішення, розуміння специфіки різних сфер застосування медіації, як от бізнес-медіація, сімейна медіація тощо.

Кафедра на високому професійному рівні займається активною підготовкою студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, Усеукраїнського конкурсу наукових робіт Всеукраїнського студентського турніру з судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції, Міжнародному студентському саміті та інших студентських заходах. Завдяки наполегливій праці і підтримці викладачів кафедри конституційного та адміністративного права і процесу студенти посідають призові місця на найбільш престижних конкурсах та стажуваннях як всеукраїнського, так і міжнародного рівня.

Контактна інформація:

Кафедра розташована:
м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна (Акіма), 2. 10-й корпус, кімн. 10-204
тел.. (0512) 76-71-90

Е-mail:  kaf23admin@chmnu.edu.ua

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Ткаля Олена Вікторівна кандидат юридичних наук, доцент в.о. завідувача кафедри, доцент tkalyelena@gmail.com
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Коваль
Алла Анатоліївна
доктор юридичних наук, професор професор, заступник декана Alla.Koval@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Каплій Олена Володимирівна кандидат юридичних наук доцент kaplii.olena@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Кур`ян Вікторія Валеріївна Доктор філософії у галузі права старший викладач kurian.v@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Стратонов Василь Миколайович доктор юридичних наук, професор професор vstratonov54@gmail.com
(0512) 76-71-90
Кобак
Марина Василівна
кандидат юридичних наук старший викладач kbakmarina@gmail.com
(0512) 76-71-90
Кутельвас Тетяна Євгеніївна старший викладач (0512) 76-71-90
Казарян
Елучка Гургенівна
викладач kazarian.e@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
Google Scholar
Недибалюк Олеся Григорівна викладач olesia.n3007@gmail.com
(0512) 76-71-90