Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу


 

Історія створення кафедри

Кафедра конституційного та адміністративного права і процесу здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право».

Історія кафедри конституційного та адміністративного права і процесу бере свій початок ще у перших роках функціонування Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. Передумовою її створення стало рішення експертної ради Державної акредитаційної комісії України від 16 червня 2004 року. Опираючись на досвід функціонування факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія», наказом ректора МДГУ імені Петра Могили Л.П. Клименка від 6 вересня 2005 року була створена кафедра державно-правових наук у складі факультету правничих наук. Фактично ж свою діяльність розпочала з 1 березня 2006 року. Відповідно до рішення Вченої ради наказом ректора університету № 234/к від 31 жовтня 2006 року кафедру державно-правових наук було перейменовано у кафедру конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету МДГУ імені Петра Могили.

До науково-педагогічного складу кафедри конституційного та адміністративного права і процесу входять: завідувач кафедри – д.ю.н., професор (б.в.з.) Грицаєнко Л.Р.; заступник завідувача кафедри – д.ю.н., доцент Коваль А.А.; к.ю.н., доцент Ткаля О.В., к.ю.н., в.о. доцента (б.в.з.) Каплій О.В., к.ю.н., старший викладач Кравченко І.А., викладач Багінський Д.С.; викладачі за сумісництвом: д.ю.н., професор Стратонов В.М., старший викладач Лазарєва Н.М., к.ю.н., старший викладач Кобак М.В.

Слід зазначити рівень професіоналізму професорсько-викладацького складу кафедри конституційного та адміністративного права і процесу. Під час проведення навчальних занять викладачі керуються не тільки загальнотеоретичними положеннями, а й використовують практичний досвід у сфері юриспруденції, зокрема, правоохоронної діяльності, захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Діяльність кафедри в університетському житті

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом усіх років її функціонування забезпечує на високому навчально-методичному рівні викладання для студентів юридичного факультету, Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та інших факультетів ЧНУ імені Петра Могили таких навчальних дисциплін: «Конституційне право України», «Актуальні проблеми забезпечення конституційних прав людини», «Актуальні проблеми конституційного права України у сучасних державотворення», «Актуальні проблеми юридичної відповідальності», «Державне право зарубіжних країн», «Адміністративне право», «Теорія адміністративно-процесуального права», «Адміністративне судочинство», «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Судові та правоохоронні органи», «Судоустрій в Україні», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне право (міжнародне публічне та приватне право)», «Міжнародне морське право», «Фінансове право», «Податкове право». Зокрема, кафедра конституційного та адміністративного права і процесу забезпечує необхідну підготовку курсових та дипломних робіт, а також організацію і проведення асистентської та переддипломної практики.

В основі розвитку кафедри лежить науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького колективу в напряму теоретико-прикладних міжгалузевих та спеціальних досліджень проблем конституційного та адміністративного права і процесу на сучасному етапі державотворення України.

Сьогодні продовжується науково-дослідна робота кафедри в рамках розробленої теми юридичного факультету «Актуальні проблеми вітчизняного державо- і правотворення», затвердженої Вченою радою університету (протокол №3(45) від 09.11.2006 року).

Для забезпечення розвитку вищої юридичної освіти в Україні та підготовки кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права та правової свідомості й правової культури громадян кафедра конституційного та адміністративного права і процесу співпрацює з такими закладами вищої освіти як: Херсонський державний університет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Одеський університет внутрішніх справ, Національна академія внутрішніх справ. Результатами плідної співпраці з іншими ЗВО є проведення щорічних науково-практичних конференцій, які об`єднують науковців з різних міст та надають можливість для обміну науковими дослідженнями у галузі права. Підсумками проведення конференцій є публікація збірників наукових праць.

Кафедра активно співпрацює з громадськими організаціями у сфері протидії стигми та дискримінації, захисту прав та свобод людини і громадянина, зокрема, у реалізації соціального проекту «Миколаїв – місто рівності».

У рамках співпраці з громадськими організаціями кафедра організовує круглі столи та семінари щодо проблем захисту фундаментальних прав незахищених верств населення, правового навчання та виховання населення.

Окремо необхідно відмітити, що викладачами кафедри налагоджено зв’язки із місцевими судами, які є базами проходження практики студентів. Працівники судів надають суттєву допомогу у набутті майбутніми фахівцями практичних навичок та закріпленні теоретичних знань отриманих на заняттях.

Кафедра на високому професійному рівні займається активною підготовкою студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнського студентського турніру із судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції, Міжнародному студентському саміті та інших студентських заходах. Студенти юридичного факультету завдяки наполегливій праці і підтримці викладачів кафедри конституційного та адміністративного права і процесу посідають призові місця на найбільш престижних студентських конкурсах.

Інформація про практики

Освітньо-професійна програма «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальності 081 «Право» передбачає проходження двох видів практики: асистентської та переддипломної практики.

Асистентська практика проводиться на VІ курсі спеціальності 081 «Право» на базі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Базою асистентської практики є кафедри юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Консультування практикантів проводять викладачі-консультанти кафедр юридичного факультету.

Основна мета асистентської практики – підготовка до цілісного виконання функцій викладача з дисциплін, що викладаються на юридичному факультеті  і куратора групи, до проведення системи навчально-виховної роботи зі студентами університету. Зміст діяльності студентів у ході навчально-виховної практики повинен бути максимально наближеним до реальної професійної діяльності викладача.

Найважливіше завдання практикантів у період асистентської практики – навчитися виконувати функції викладача-предметника і куратора групи в органічній єдності, здійснювати єдність навчального і виховного процесів для реалізації задач навчання і виховання студентів.

Асистентська практика охоплює двотижневий період щоденної систематичної роботи зі студентами університету, тому створюються сприятливі умови для глибокого цілісного і систематичного вивчення студентів, постійного спілкування з ними. Безпосереднє щоденне спілкування зі студентами, поступове «пізнавання» зміцнює і розвиває інтерес, породжує захопленість до педагогічної діяльності. Практиканти в повній мірі відчувають себе викладачами-вихователями, відповідальними за якість навчання і виховання студентів, набирають досвід самостійних вирішень педагогічних задач у конкретних ситуаціях. Ця практика в найбільшій мірі сприяє розвиткові громадської самосвідомості викладача, професійної позиції.

Специфікою асистентської практики є також те, що практиканти на певний період стають членами кафедри і, таким чином, підкоряються розпорядку університету, керуються єдиними вимогами до студентів, дотримуються єдиного плану роботи та трудової дисципліни. Як члени колективів вони беруть активну участь в організації колективної педагогічної думки – на засіданнях кафедри історії, методичних об’єднаннях, семінарах, вивчають і узагальнюють досвід кращих викладачів.

Відносини студентів-практикантів з викладачами повинні будуватися на основі поваги, доброзичливості, взаєморозуміння, творчого обговорення педагогічних проблем.

Переддипломна практика проводиться на VІ курсі спеціальності 081 «Право» та є завершальним етапом підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, що проводиться на випускному курсі студентів за освітньою програмою «магістра» з метою поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих студентами знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та підготовки до самостійної трудової діяльності. Під час цієї практики студент здійснює збір фактичних матеріалів для виконання дипломної проекту роботи. Переддипломна практика повинна передбачати проведення наукових досліджень (творчих розробок) з проблем відповідної галузі з метою набуття студентами компетенцій інноваційного характеру, навичок науково-дослідної (творчої) або управлінської діяльності.

Основна мета переддипломної практики – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузях їх майбутньої професії, формування в них, на базі одержаних в ЧНУ імені Петра Могили, професійних компетентностей для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, й полягає у:

– набутті практичних навичок роботи та застосуванні отриманих базисних і спеціалізованих знань і набутих у процесі вузівського навчання відповідних навичок роботи за певним напрямком юридичної діяльності за місцем проходження в установі юридичного профілю (юридичної установи у цілому, чи юридичного структурного підрозділу неюридичної установи, підприємства);

– збиранні та аналітичній обробці матеріалів для дипломної роботи студента, відповідно до обраного ним напрямку і теми дослідження;

– вивченні питань з охорони праці в установі за місцем проходження переддипломної практики.

Тривалість переддипломної практики – п’ять тижнів.

Переддипломна практика студентів ЧНУ імені Петра Могили проводиться на базах практики, які забезпечують виконання освітньо-професійної програми «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Студенти мають право надавати пропозиції щодо місця проходження практики, проходити там практику з дозволу випускаючих кафедр та деканату.

База практики призначається студентові згідно із напрямком та відповідно до теми обраної дипломної роботи.

З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) ЧНУ імені Петра Могили завчасно укладає договір на проведення практики.

З метою надійного забезпечення студентів належними базами переддипломної практики укладені довгострокові договори про співробітництво щодо проведення практик студентами юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили, а саме:

– з Державною судовою адміністрацією України (ДСА України);

– з Миколаївським адміністративним окружним судом;

– з Господарським судом Миколаївської області;

– з головним управлінням юстиції в Миколаївській області;

– з ГУНП України в Миколаївській області.

Контактна інформація:

Кафедра розташована:
м. Миколаїв, вул. 1-а Воєнна (Акіма), 2. 10-й корпус, кімн. 10-204
(0512) 76-71-90

 

Професорсько-викладацький склад

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Грицаєнко
Леонід Романович
доктор юридичних наук, доцент завідувач, професор (б.в.з). Leonid.Hrytsayenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
 Google Scholar
Коваль
Алла Анатоліївна
доктор юридичних наук, доцент заступник декана, доцент Alla.Koval@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
 Google Scholar
Кравченко
Інна Анатоліївна
кандидат юридичних наук старший викладач Inna.Kravchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-71-90
 Google Scholar
Ткаля
Олена Вікторівна
кандидат юридичних наук, доцент в.о. доцента tkalyelena@gmail.com
(0512) 76-71-90
Каплій
Олена Володимирівна
кандидат юридичних наук в.о. доцента (б.в.з.) kaplii.olena@gmail.com
(0512) 76-71-90
Багінський
Данило Сергійович
аспірант викладач (0512) 76-71-90
Стратонов
Василь Миколайович
доктор юридичних наук, професор професор stratonov@ksu.ks.ua
(0512) 76-71-90
Кобак
Марина Василівна
кандидат юридичних наук старший викладач (0512) 76-71-90
Лазарєва
Наталя Михайлівна
старший викладач (0512) 76-71-90
Казарян
Елучка Гургенівна
провідний фахівець (0512) 76-71-90