Дзюбак Катерина Миколаївна


викладач кафедри кафедри управління земельними ресурсами факультету економічних наук ЧНУ імені Петра МогилиДзюбак

Освіта та професійний шлях 

В 2004 р. закінчила історичний факультет Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського.  В 2004-2007 рр працювала вчителем історії в загальноосвітній школі №17 І-ІІІ ступенів м. Миколаєва.  В 2010 р. закінчила економічний факультет Інституту післядипломної освіти ЧДУ ім. П.Могили. В 2009-2010 роках працювала бухгалтером в приватних підприємствах. З 2010 р. по теперішній час працює судовим експертом, а з 2015 р. – старшим судовим експертом Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз. З 2014 р. по теперішній час є аспірантом кафедри управління земельними ресурсами ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили). З 2015 р. працює викладачем кафедри економіки підприємства та землеустрою, а з січня 2016 р. – викладачем кафедри управління земельними ресурсами ЧНУ ім. П.Могили.

 

Особисті відзнаки

2016 р. – нагороджена грамотою Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області.

 

Профіль у Google Академії 
Телефон: (0512) 76-92-77

 

Наукові публікації

 

Статті в наукових фахових виданнях 

 • Дзюбак К.М. Державне регулювання фази сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / К.М. Дзюбак // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 6. – Режим доступу до ресурсу: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/30.pdf.
 • Горлачук В.В., Дзюбак К.М. Використання земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В.В. Горлачук В.В., Дзюбак К.М. // Наукові праці. Серія «Економіка». – 2016. – Т. 279. Вип. 267. – С. 84-91.
 • Горлачук В.В., Дзюбак К.М. Питання компромісу щодо втілення в життя ефективного сільськогосподарського землекористування / В.В. Горлачук, К.М. Дзюбак // Наукові праці. Серія «Економіка». – 2015. – Т. 265. Вип. 253. – С. 127-131.
 • Дзюбак К.М. Інституціональний аспект прийняття управлінських рішень у сучасній системі управління земельними ресурсами / К.М. Дзюбак // Наукові праці. Серія «Економіка». – 2016. – Т. 275. Вип. 263. – С. 120-128.
 • Дзюбак К.М. Інформаційно-комунікаційні технології у сфері державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств / К.М. Дзюбак // Наукові праці. Серія «Економіка». – 2015. – Т. 265. Вип. 253. – С. 132-138.
 • Дзюбак К.М. Розвиток інституту землеустрою у південному регіоні України / К.М. Дзюбак // Наукові праці. Серія «Економіка». – 2016. – Т. 279. Вип. 267. – С. 97-104.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних базах 

 • Дзюбак К.М. Стратегія підвищення вартості земельного капіталу / К.М. Дзюбак // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №4. – С. 71-74. Представлений у міжнародних та наукометричних базах INDEX COPERNICUS, Google Scholar.
 • Дзюбак К.М. Транспортна інфраструктура та ефективність сільськогосподарського землекористування / К.М. Дзюбак // Агросвіт. – 2016. – № 5. – С. 44-51. Представлений у міжнародних та наукометричних базах INDEX COPERNICUS, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar.
 • Дзюбак К.М. Управління процесом зростання вартості земельного капіталу / К. Дзюбак // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №3. – С. 49-53. Представлений у міжнародних та наукометричних базах INDEX COPERNICUS, Google Scholar.
 • Горлачук В.В., Дзюбак К.М. Компроміс між державою і суспільством як фактор ефективного сільськогосподарського землекористування [Електронний ресурс] / В.В. Горлачук, К.М. Дзюбак // International Scientific Journal. – 2016. – № 1. – С. 11-14. – Режим доступу до ресурсу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/1/722. Представлений у міжнародних та наукометричних базах РИНЦ, Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar, Open Academic Journals Index (OAJI), ResearchBib, Turkish Education İndex (TEI), Polish Scholarly Bibliography (PBN), Electronic Journals Library, RePEc, InfoBase Index.

 

Публікації в інших наукових виданнях 

 • Горлачук В.В., Дзюбак К.М. Стратегическая модель развития сельских районов в контексте децентрализации власти [Електронний ресурс] / В.В. Горлачук, Е.Н. Дзюбак // Scince and Education Studies. – 2016. – № 1 (17). – С. 131-137. – Режим доступу до ресурсу: https://e.mail.ru/attachment/14650320290000000171/0;12#afe93794eee4e8b90158829d7e44a407.
 • Gorlachuk, V., Dziubak, K. Information and Communication Technologies in Regulation of Agricultural Enterprises [Електронний ресурс]. London Review of Education and Science, 2016; 1 (19): 133-141. – Режим доступу до ресурсу: https://e.mail.ru/attachment/14649821430000000714/0;8#141b254ab9d5aa368d0f103c43847775.

 

Матеріали наукових конференцій 

 • Горлачук В.В., Дзюбак К.М. Новітні технології регулювання процесу збереження і відтворення природної родючості ґрунту / В.В. Горлачук, К.М. Дзюбак // Матеріали XVIII Всеукраїнської щорічної науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2016: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» (м. Миколаїв, Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 14-16 листопада 2016 р.). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Том 2. – 191 с.
 • Дзюбак К.М. Використання земель сільськогосподарського призначення Миколаївської області: сьогодення та майбутнє / К.М. Дзюбак // Матеріали XVIII Всеукраїнської щорічної науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2016: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» (м. Миколаїв, Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 14-16 листопада 2016 р.). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Том 2. – 191 с.Дзюбак К.М.
 • Державне регулювання інформатизації ефективного землекористування / К.М. Дзюбак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (м. Миколаїв, Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 3-6 червня 2015 року). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Том 2. – 200 с.
 • Дзюбак К.М. Державне регулювання фази сільськогосподарського виробництва / К.М. Дзюбак // Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28-29 серпня 2015 року). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – 104 с.
 • Дзюбак К.М. Ефективність сільськогосподарського землекористування через досягнення взаємних поступок / К.М. Дзюбак // Сучасні концепції управління економічним розвитком країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 22-23 січня 2016 року) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – У 2-х частинах. – О.: ЦЕДР, 2016. – Ч. 2. – 144 с.
 • Дзюбак К.М. Інституціональні особливості антикризового земельного менеджменту в Україні / К.М. Дзюбак // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (м. Миколаїв, Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 9-12 червня 2016 року). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Том 3. Ресурси забезпечення соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону. – 92 с.
 • Дзюбак К.М. Інформатизація сільськогосподарських підприємств як фактор підвищення їх конкурентоспроможності / К.М. Дзюбак // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформація: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 15-16 жовтня 2015 року) / ред. кол.: К.С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2015. – 180 с.
 • Дзюбак К.М. Компроміс держави і суспільства як фактор ефективного сільськогосподарського землекористування / К.М. Дзюбак // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. 348 pages.
 • Дзюбак К.М. Модель розвитку сільських територій у контексті децентралізації влади / К.М. Дзюбак // Тенденції сталого розвитку економіки країни: прогнози та пропозиції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28-29 серпня 2015 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2015. – 140 с.
 • Дзюбак К.М. Перспектива розвитку сільських територій в умовах децентралізації влади / К.М. Дзюбак // Матеріали XVIII Всеукраїнської щорічної науково-методичної конференції «Могилянські читання – 2015: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти» (м. Миколаїв, Міністерство освіти і науки України, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 12-20 листопада 2015 р.). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Том 2. – 198 с.
 • Дзюбак К.М. Перспектива сільськогосподарського виробництва в контексті державного регулювання економіки країни / К.М. Дзюбак // Наука та інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 16-17 жовтня 2015 року). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – 136 с.
 • Дзюбак К.М. Проблеми сучасного визначення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / К.М. Дзюбак // Актуальные проблемы современной науки: материалы V Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена, 28 января 2016 года) / Международный научный журнал; Международный научный центр. – Режим доступу до ресурсу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/1/741.
 • Дзюбак К.М. Транспортна інфраструктура сільськогосподарського землекористування / К.М. Дзюбак // Економічний потенціал країни: наукові підходи та практика реалізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 26-27 лютого 2016 року) / відп. за випуск д.е.н., проф. С.О. Якубовський. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2016. – 236 с.
 • Дзюбак К.М. Управління процесом зростання вартості земельного капіталу / К.М. Дзюбак // Економіка в контексті інноваційного розвитку: стан та перспективи: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 12-13 лютого 2016 року) / За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, А. Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Ч. 2. – 180 с.

Події та оголошення


грудня
14
Церемонія нагородження переможців конкурсу “Ліга кращих”

1-10 грудня тривало голосування за кращу соціальну рекламу від учнів 10-11 класів Миколаївської області в рамках конкурсу «Ліга кращих». Уже завтра, 14 грудня, відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу «Ліга кращих», яку організовує кафедра соціальної роботи, управління й педагогіки. Розклад …

грудня
18
Гра Гюнтера Хорна «Тюрма»

Центр соціально-психологічної підтримки ЧНУ ім. Петра Могили запрошує всіх охочих взяти участь у грі Гюнтера Хорна «Тюрма». Ця гра виробляє навички комунікації, а також, як будь-яка гра, де є місце конкуренції, суперництва, азарту, може допомогти у вираженні своєї індивідуальності й …

грудня
7
Відкриття виставки “Золотий Буг-2018”

7 грудня о 15.00 в галереї мистецтв ЧНУ імені Петра Могили відбудеться відкриття виставки Українські художники – Миколаєву «Золотий Буг-2018». Роботи, зібрані в експозицію, були створені дванадцятьма українськими художниками. На своїх полотнах митці показали Миколаїв таким, яким його не бачить …