Зміст навчання - ЧНУ iм. Петра Могили

Зміст навчання


Історія факультету тісно пов’язана з історією ЧДУ імені Петра Могили. Першим деканом департаменту екології (пізніше – факультету) був кандидат технічних наук, доцент В. В. Добровольський. Після нього у 2000-2009 рр. працював кандидат технічних наук, доцент О. Ф. Прищепов, а вже більше року на цій посаді – кандидат педагогічних наук, доцент С. Г. Лебідь.

Найкращим чином історію факультету дуже виразно викладено в книзі «Храм освіти на Інгульських схилах», яка була опублікована у 2006 р. до 10-ої річниці університету. Наведемо основні витяги із розділу «Заглянути в очі блакитному озеру» даної книги.

Майже п’ятнадцять років минуло з того часу, коли двадцять п’ять молодих людей, наповнених благородним бажанням діяти в ім’я покращення стану природного середовища, вступили до департаменту екології і стали нашими студентами. Тоді в Україні ще не було досвіду підготовки фахівців-екологів і МФ НаУКМА довелося починати, як-то кажуть, «з чистого аркуша» – без організаційно-методичного забезпечення, без матеріальної бази, без підготовлених кадрів. Тому нашим первісткам довелось не лише вчитись в аудиторіях, а і виготовляти плакати, брати участь у підготовці стендів, «драїти» корпус експедиційного судна «Гея», вирощувати квіти в аудиторіях, садити дерева на подвір’ї та у сквері.

Важко було і студентам, і викладачам, більшість з яких працювали в департаменті за сумісництвом. Недостатність лабораторної бази компенсувалася проведенням занять у природних умовах та лабораторіях миколаївських підприємств. Особливо важливе значення в таких умовах отримали практичні заняття, які з самого початку було вирішено проводити у вигляді наукових експедицій на природні об’єкти.

У щоденних турботах, під керівництвом першого декана Валерія Володимировича Добровольського, справжнього енергійного фахівця-еколога, поступово формувався департамент екології як дружний колектив однодумців-викладачів, студентів, спів-робітників.

Про складнощі і плани початкового періоду свідчить наступний витяг із звіту факультету в 1998 р.

«За звітний період для забезпечення необхідної якості навчання департамент організовує наступне: орієнтування викладачів на «екологічний» підхід до вивчення непрофесійних навчальних дисциплін. Зараз можна вважати повністю «екологізованими» вищу математику і філософію, частково «екологізованими» – хімію, фізику, обчислювальну техніку; орієнтування викладачів і студентів на органічну єдність аудиторних, самостійних неаудиторних та практичних «польових» занять; залучення студентів до наукової роботи з першого курсу (підсумкова річна конференція, зустрічі студентів з екологічною громадськістю, участь студентів у міжнародних наукових семінарах, оформлення спеціалізованих аудиторій); планування самостійної роботи студентів і постійне вдосконалення рейтингової системи оцінки знань.

Поступово створювалася навчальна лабораторна база департаменту. Було введено в дію лабораторію хімії (завідувач лабораторії – В. Г. Волкорез).

Розпочалася робота зі створення регіональної навчально-просвітньо-наукової авто-матизованої системи з екології. Зокрема, інтенсивно оброблялась екологічна література бібліотек міста, відпрацьовувалася схема банку даних.

Враховуючи, що переважну більшість студентів становили міські жителі й особи мало знайомі з тваринним та рослинним світом, треба було велику увагу приділяти заняттям у природних умовах.

На території Миколаївської області як бази практики стали використовуватися заповідні території (Кінбурнська коса, Гранітно-Степове Побужжя, Єланецький Степ).

База на Кінбурнській косі дозволяє залучити викладачів і студентів до серйозних наукових досліджень як на самій косі, так і на прилеглих акваторіях, які є об’єктами уваги не тільки українських наукових та природоохоронних організацій, а й міжнародних дослідницьких експедицій і програм.

Завідувачем кафедри екології на той час був д.с.-г.н., професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Української лісівничої академії наук М. І. Калінін.

З кожним роком збільшувалася кількість навчальних дисциплін, до підготовки яких залучалися, крім штатних викладачів, кваліфіковані фахівці, що мають великий науковий, педагогічний чи практичний досвід у відповідному напрямку. З 1998 р. дисципліну «Степове лісівництво» стали викладати А. А. Сірик – кандидат наук, генеральний директор обласного управління «Миколаївліс», а дисципліну «Основи ведення сільського господарства» – завідувач кафедри аграрної академії, доктор наук, професор Н. Х. Грабак. У зв’язку з відсутністю в місті фахівців із науковими ступенями чи званнями з метеорології та картографії доцент морського технічного університету к.т.н. Ю. Я. Мошенцев підготував курси «Метеорологія і кліматологія», «Топографія з основами картографії», а також «Нормування антропогенного навантаження на НС».

Кандидат медичних наук, головний лікар однієї з медичних установ м. Миколаєва Г. В. Грищенко в 1998 р. підготував курси «Екологія людини» та «Основи екологічної токсикології», а в 2000 р. – «Проблеми валеології». З 2000 р. до роботи на кафедрі залучено д.т.н., професора морського технічного університету С. І. СербінаЄ. О. Седлецького («Екологічна експертиза», «Управління природоохоронною діяльністю»). (дисципліни «Методика наукових досліджень» і «Знешкодження забруднень НС») та заступника начальника обласного держуправління екології

Але все ж таки головною лінією кадрової політики було укріплення складу штатних викладачів, збільшення їх частки. Серед них були фахівці з біологічних (М. І. Калінін, В. М. Давиденко), географічних наук (Л. І. Василенко), загальної (В. В. Добровольський, В. В. Єлісєєв) та прикладної (Л. П. Клименко, О. А. Сирота, О. Ф. Прищепов) екології.

У вересні 2001 р. департамент екології перетворюється у факультет еколого-медичних наук. На посаді декана починає працювати кандидат технічних наук, доцент Прищепов Олег Федорович, заступником декана призначається кандидат технічних наук, доцент Сирота Олександр Архипович. Продовжується дуже нелегкий процес акредитації спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища». Колектив працює над документами, ректор Л. П. Клименко, декан О. Ф. Прищепов та завідуючий кафедрою екології професор М. І. Калінін виїжджають на засідання Фахової ради. Фахова рада, а потім і Державна акредитаційна комісія, позитивно поставилися до організації навчального процесу в нашому закладі зі спеціальності «Екологія та охорона навко-лишнього середовища», і ми отримали свідоцтво про акредитацію спеціальності на рівень бакалавра. Але спокійне життя не настало, необхідно було йти далі, тобто готувати акредитацію на рівень спеціаліста і одночасно ліцензування на рівень магістра. Знову колектив працює одночасно над двома справами. Поїздки до міністерства, виправлення зауважень. Особливо важким був процес узгодження та затвердження ККЗ (кваліфікаційно-контрольних завдань), які використовувалися при перевірці знань студентів експертною комісією, що працювала у нас в травні 2001 р. протягом трьох днів. Комісія у складі трьох осіб дуже прискіпливо перевіряла нашу діяльність. Усі члени нашого колективу були задіяні у цьому процесі. Це були дуже важкі дні, але ми перемогли – комісія позитивно оцінила нашу діяльність, це підтвердили Фахова рада та ДАК. Студенти нашої спеціальності отримали змогу навчатися за програмою магістрів.

Але факультету потрібно було розвиватися далі. Наявність тільки однієї спеціальності вже нікого не влаштовувала. Слово «медичний» у назві факультету зобов’язувало нас відкривати нову спеціальність, яка мала б відношення до медицини. Виникла ідея організувати підготовку студентів зі спеціальності «Фізична реабілітація» на базі кафедри фізвиховання. Ректор Л. П. Клименко запропонував як нову спеціальність «Медичні прилади та системи». Це взагалі було нове направлення в діяльності нашого університету, тому що ця спеціальність – інженерного напрямку «Електроніка». Але в складі нашого університету наявна достатня кількість викладачів, що мають базову інженерну освіту. Тому ми були спокійні і впевнені, що це нам під силу.

Ще у 2001 р. делегація в складі декана О. Ф. Прищепова, заступника декана О. А. Сироти та зав. кафедрою фізичного виховання Н. Ю. Довгань поїхала до Києва «на розвідку», відвідали університет фізкультури та спорту, національний університет «Київська Політехніка». Ознайомились там із навчальним процесом, із деканами, завідувачами кафедр. Після приїзду в Миколаїв було прийнято остаточне рішення відкривати спеціальність «Медичні прилади та системи».

У червні 2002 р. наш університет отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності зі спеціальності «Медичні прилади та системи». Було оголошено вступ на цю спеціальність. 1 вересня 2002 р. на посвяченні в студенти ми вручили студентські квитки майбутнім фахівцям-електронникам.

На той час наш факультет переїхав у приміщення четвертого корпусу (колишнє ПТУ-19). Ми відчули простір: деканат – окремо, кафедра екології – окремо. Після виходу М. І. Калініна на пенсію керівником кафедри став доцент О. А. Сирота. Сформувалися у відокремлених приміщеннях лабораторії біології, загальної екології, хімії, кабінет БЖД та анатомії і фізіології людини.

Потім було створено лабораторію матеріалознавства та взаємозамінюваності.

На факультеті з’являється кандидат фізико-математичних наук Кубов Володимир Ілліч. Він бере участь у створенні лабораторії електротехніки та електроніки.

У 2005 р. увійшла в дію лабораторія технології приладобудування. В будівництві цієї лабораторії брали активну участь співробітники кафедри та студенти нашого факультету, вони влітку самі виконували чорнові та важкі роботи. Багато зусиль з організації та створення лабораторії доклав зав. лабораторією Приставко Леонід Олексійович. Йому допомагав зав. лабораторією Конопляник Василь Гаврилович, який славився своїми «золотими» руками. Це була безвідмовна, добра, щира людина, яка завжди приходила на допомогу кожному.

У 2003 р. виникло питання організації випускної кафедри «Медичні прилади та системи». Студенти цієї спеціальності вже навчалися на другому курсі, потрібно готуватися до акредитації та ліцензування спеціальності, здійснювати її подальший розвиток.

Розглядається питання про очолювання кафедри «Медичні прилади та системи». Ректор запропонував на цю посаду проректора з навчально-виховної роботи, кандидата технічних наук, в.о. професора Олександра Миколайовича Трунова, людину, яка вже багато років викладає фізику, а всі медичні прилади засновані на різноманітних фізичних явищах і процесах. Олександр Миколайович, працюючи на комп’ютерному факультеті, був організатором у створенні сучасної лабораторії фізики, яка зараз є гордістю нашого університету. Вчена рада університету підтримала цю кандидатуру і обрала О. М. Трунова завідувачем кафедри медичних приладів та систем.

За час існування факультету 7 наших співробітників захистили дисертації: ректор Клименко Леонід Павлович – на здобуття ступеня доктора технічних наук (2002 р.), Томілін Юрій Андрійович – докторську з біологічних наук (2007 р.), а згодом він отримав наукове звання професора; Єлісєєв Віктор Валентинович у 2002 р. захистив кандидатську дисертацію; Григор’єва Людмила Іванівна у 2004 р. отримала вчений ступінь кандидата біологічних наук, а у 2010 захистила докторську дисертацію; Патрушева Лариса Іванівна у 2007 р. захистила кандидатську дисертацію з географічних наук, Андрєєв В’ячеслав Іванович – кандидатську дисертацію з технічних наук (2007 р.).

У 2002 р. для подальшого розвитку факультету створюється нова кафедра –медичної екології та безпеки життєдіяльності. Завідувачем кафедри обирається доцент О. А. Сирота. У 2003 р. кафедра отримує нову назву – кафедра техногенної безпеки.

У той же час за пропозицією доцента В. В. Добровольського кафедра екології отримує нову назву – кафедра екології та природокористування. Завідувачем кафедри спочатку обирається доктор технічних наук, професор Клименко Леонід Павлович, а пізніше – доктор сільськогосподарських наук, професор Грабак Наум Харитонович.

У 2002 р. на кафедру прийшла зовсім молода людина – кандидат педагогічних наук Лебідь Світлана Григорівна. Вона любить працювати з молоддю, організовує щорічні експедиції студентів на Кінбурнську косу під час літньої практики, залучає студентів до різноманітних екологічних заходів (акцій, суботників, семінарів, конференцій) місцевого, обласного, всеукраїнського рівнів. Зараз С. Г. Лебідь виконує обов’язки декана.

Багато сил віддав організації та розвитку спеціальностей на факультеті еколого-медичних наук, зміцненню його матеріально-методичної бази ректор університету Клименко Леонід Павлович. Велика його заслуга в проведенні акредитації та ліцензуванні спеціальностей. Його підручники з техноекології допомагають студентам в отриманні якісних знань, а лекційні та практичні заняття, які він проводить, надають можливість студентам-екологам орієнтуватися в різноманітних галузях виробництва та їх впливу на навколишнє середовище.

Аналогічно розвивалася й кафедра фізичного виховання і спорту. Детально мова про неї буде вестися на подальших сторінках розповіді про еколого-медичний факультет.

Нині на факультеті в штатному розкладі працюють 6 докторів наук, 17 кандидатів наук і 20 викладачів. Забезпечують проведення занять 11 фахівців допоміжного складу. Факультет активно розвивається, модернізуються навчально-наукові лабораторії, налагоджуються стосунки з науковими установами, навчальними закладами, заповідними об’єктами.

Події та оголошення


жовтня
17
Науково-практична конференція «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження»

17 листопада 2016 р. Національна академія державного управління при Президентові України проводить науково-практичну конференцію молоди вчених «Публічне управління та адміністрування: розвиток і впровадження».

жовтня
27
Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення стійкості економіки в умовах гоеекономічної нестабільності: національний та глобальний виміри»

Київський національний університетімені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин запрошують професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів

Листопад
4
Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»

Національний університет «Львівська політехніка», Інститут прикладної математики та фундаментальних наук, Кафедра міжнародної інформації запрошують взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії»