Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат

Геодезія та землеустрій

Проєкт освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» (бакалавр)
Освітньо-професійна програма

Навчання за програмою зорієнтовано на засвоєння студентами базових засад землеустрою, формування в них адекватного сприйняття земельних відносин; передбачає розвиток у студентів спроможності застосовувати на практиці здобуті знання, вільно орієнтуватись у питаннях земельного кадастру, правового регулювання земельних відносин, управління земельними ресурсами, моніторингу земель.

 

Менеджмент


Проєкт ОПП_073 «Менеджмент» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)
20.05. ОПП Менеджмент 1 курс 2019-2020 рр.

ОПП Менеджмент 1 курс 2018-2019рр. 
ОПП Менеджмент 4 курс напрям підготовки
ОКХ варіативне (4 курс)
Навчальний план 2019-2020pp.
Концепція 2015-2016рр.
Концепція 2019-2020рр
Навчальний план 1курс 2015-2016рр.

Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних спеціалістам сфери управління в сучасних умовах господарювання. Бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера з реклами, менеджера із збуту, менеджера зі зв’язків з громадськістю, фахівця з стратегічного управління, фахівця з ефективності підприємництва.

ОПП Бакалавр ЗЕД 2018-2019рр.
Проєкт ОПП_073 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)
ОПП Бакалавр ЗЕД 2019-2020 рр.

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій та їх підрозділів на засадах оволодіння системою компетентностей.

 

Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит підприємницької діяльності»

Програма забезпечує формування базового рівня знань та навичок з обліку і оподаткування результатів діяльності підприємства. Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних бухгалтерів, контролерів,  податкових  інспекторів,  підприємців, економістів тощо.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма «Економіка та управління підприємством»

Проєкт ОПП_076 «Інтернет-бізнес» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)
Проєкт ОПП_076 «Бізнес у сфері послуг» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)
Проєкт ОПП_076 «Економіка та управління підприємством» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)

Метою програми є надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за відповідною спеціальністю, та підготовка студентів для подальшого навчання за обраним напрямком

 

Фінанси, банківська справа і страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови»
Освітньо-професійна програма «Фінансовий менеджмент»

Проєкт ОПП_072 «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)
Проєкт ОПП_072 «Фінансовий менеджмент» (перший рівень вищої освіти «Бакалавр»)

Програма зосереджена на проблемах теорії і практики у сферах фінансового менеджменту, страхової справи та банківської діяльності, націлена на формування поглибленого розуміння економічних відносин у сучасному суспільстві.

 

Магістратура

Геодезія та землеустрій

Проєкт освітньо-професійної програми «Землеустрій та кадастр» (магістр)
Освітньо-професійна програма
Вибіркові дисципліни
Концепція освітньої діяльності
Навчальний план освітньо-професійної підготовки

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також професійними компетентностями в галузі геодезії та землеустрою, що направлені на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, проектного та інноваційного характеру, формування у випускників здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теоретичних знань з геодезії та землеустрою та технологій і обладнання у галузі топографо-геодезичного виробництва з метою отримання та аналізу геопросторових даних, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності і можуть брати самостійну участь в науково-дослідних проектах.

 

Менеджмент

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма “Менеджмент у сфері охорони здоров`я”
ОПП Менеджмент 2019-2020 рр.
Концепція 2019-2020pp. (Магістр)
Проєкт ОПП_073 «Менеджмент» (другий рівень вищої освіти «Магістр»)

Акцент програми робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері управління; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів в галузі управління громадських та неприбуткових організацій, комерційних підприємств, практичного викладу та правильного методичного застосування набутих знань, вміння застосування новітніх технологій в науковій діяльності.

 

Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит підприємницької діяльності»

Програма магістра реалізує поглиблення рівня знань і навичок з обліку і оподаткування результатів діяльності підприємств. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку головних бухгалтерів, бухгалтерів, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма
Освітньо-професійна програма “Управління закладами охорони здоров’я”
Проєкт ОПП_076 «Економіка та управління підприємством» (другий рівень вищої освіти «Магістр»)

Програма зосереджена на підготовці магістрів високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління.

 

Фінанси, банківська справа і страхування

Освітньо-професійна програма
Освітньо-професійна програма “Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармації” (магістр)
Освітньо-професійна програма “Фінансовий менеджмент” (магістр)

Проєкт ОПП_072 «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови» (другий рівень вищої освіти «Магістр»)

Магістерська програма із фінансів, банківської справи і страхування зосереджена на проблемах теорії, методології і методах досліджень у сферах фінансового менеджменту, страхової справи та банківської діяльності, націлена на формування поглибленого розуміння економічних відносин у сучасному суспільстві.

Дисципліни

Менеджмент

РП Менеджмент 4 курс
НП Методологiя системного пiдходу та наукових дослiджень
НП Обгрунтування господарських рiшень i оцiнювання ризикiв
НП Органiзацiя мiсцевого самоврядування
НП Основи дiлових комунiкацiй
НП Професiйна етика
НП Психологiя управлiння
НП Самоменеджмент
НП Управління громадськими та неприбутковими організаціями
НП Управлiння_витратами
НП Стратегiчний менеджмент
РП Менеджмент зовнішньої діяльності
РП Мiжнародний менеджмент
РП Логiстичний_менеджмент
РП Внутрiшня система прийняття рiшень 6.030601
РП Внутрiшня система прийняття рiшень 073 3курс
РП Менеджмент ринку послуг 4курс
РП Методологiя системного пiдходу та наукових дослiджень
РП Навчальна практика 073 2курс
РП Обгрунтування господарських рiшень i оцiнювання ризикiв
РП Стратегiчний менеджмент
РП Управлiння ризиками та кризами 073
РП Управління громадськими та неприбутковими організаціями
РНП Управління громадськими та неприбутковими організаціями
РП Органiзацiя мiсцевого самоврядування
РП Самоменеджмент
РП Стратегічний менеджмент 4курс
РП Менеджмент (2017р.н.)
НП Міжнародний менеджмент
НП Менеджмент ЗЕД
НП Менеджмент 4курс
НП Адміністративний менеджмент
НП Історія менеджменту
НП Логістичний менеджмент
Вища математика
Гроші та кредит (РП)
Гроші та кредит
Економiка працi та соціально-трудові відносини
Економетрика
Економіка підприємства
Економіко-математичні методи та моделі (оптимізаційні методи та моделі)
Економічна діагностика (РП)
Економічна діагностика
Економічний аналіз
Інноваційний менеджмент
Іноземна мова (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інституційна економіка
Інформаційні технології в управлінні діяльністю суб_єктів господарювання
Історія економіки та економічної думки
Коропаративна соціальна відповідальність
Логіка
Макроекономіка
Маркетинг
Менеджмент в ОДВ 2016 р.н.
Менеджмент в органах державної влади
Менеджмент
Міжнародна економіка
Міжнародні організації (НП)
Міжнародні організації_РП
Мікроекономіка
НR-менеджмент
Національна економіка
Операційний менеджмент
Основи дiлових комунiкацiй
Основи економічної теорії
Податкова система
Регіональна економіка
РП Професiйна етика
РП Психологiя управлiння
РП Управлiння витратами
Соціологія
Статистика
Теорія ймовірності
Управління змінами
Управління конкурентоспроможністю підприємств
Управління неприбуткових організацій
Управління персоналом
Управління проектами
Управління санацією підприємства
Філософія
Фінанасова діяльність суб_єктів господарювання
Фінанси
Формування та використання потенціалу підприємства НП
Формування та використання потенціалу підприємства РП
Iсторiя менеджменту
Адмiністративний менеджмент
Антикризовий менеджмент
Аудит
Банківська діяльність
Бізнес комунікації
Бренд менеджмент
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Виробнича практика-2

Геодезія та землеустрій

1С Підприємство
Аналіз господарської діяльності
Банківська система
Вища та супутникова геодезия
Геодезія та землеустрій (Вступ до фаху)
Геодезія
Економетрика
Економіка землекористування
Економіка комерційної діяльності. Тренінг-курс – Підприємництво і бізнес-культура
Економіка підприємства
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економіка природокористування
Економіка та організація інноваційної діяльності
Економіка та організація торгівлі
Економіко математичне моделювання – Оптимізаційні методи і моделі
Економічна теорія (спеціальність «Фізична культура і спорт»)
Економічна теорія (спеціальність «Фізична реабілітація»)
Електронні геодезичні прилади
Інвестування
Інституційна економіка
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Історія економіки та економічної думки
Контроль, ревізія та експертиза господарської діяльності
Макроекономіка
Маркетинг (напрямок «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови»)
Маркетинг
Математика для економістів – Вища математика (англійською мовою)
Математика для економістів – Теорія ймовірностей (англійською мовою)
Математична обробка геодезичних вимірів
Менеджмент якості
Менеджмент
Науково-дослідна робота в геодезії, картографії та землеустрою
Національна економіка
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Облік в бюджетних установах
Облік у бюджетних і фінансових установах
Облік, звітність і оподаткування на підприємствах
Організаційний розвиток підприємства
Організація виробництва
Організація і методика економічного аналізу
Організація та управління виробництвом
Основи економічної теорії (спеціальність «Право»)
Пенсійна система
Планування і контроль на підприємстві
Політична економія
Потенціал і розвиток підприємства.
Проектне фінансування
Проектний аналіз
Регіональна економіка
Ризикологія
Статистика
Стратегія підприємства.
Тренінг-курс - Основи аналізу бізнес даних
Управління витратами
Управлінський облік
Фінанси
Формування бізнес моделей підприємств
Фотограметрія та дистанційне зондування
Банківська система
Бізнес-планування
Бюджетна система
Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
Гроші та кредит
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Інвестування
Мікроекономіка
Пенсійна система
Податкова система
Проектне фінансування
Фінанси підприємств
Фінанси
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
Фінансовий аналіз
Фінансовий ринок
Метрологія і стандартизація
Організація і управління виробництвом
Основи землевпорядкування
Топографічне креслення та комп’ютерна графіка
Економіка та організація торгівлі
Земельний кадастр
Землеустрій

Аналіз і прогнозування біржового ринку
Глобальна економіка
Державний фінансовий контроль
Економічне управління підприємством
Інноваційний розвиток підприємства
Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг
Конкурентоспроможність підприємства
Менеджмент банківської діяльності
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Організація бухгалтерського обліку
Оцінка нерухомості
Педагогіка вищої школи та методологія наукових досліджень – методологія наукових досліджень
Податковий менеджмент
Соціальна відповідальність
Тренінг-курс - Ціни і ціноутворення
Управління проектами
Управлінські інформаційні системи в обліку, оподаткуванні, аналізі і аудиті
Менеджмент банківської діяльності
Управління фінансовою санацією підприємства
Фінансовий менеджмент

 

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут