Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат

Геодезія та землеустрій

Освітньо-професійна програма

Навчання за програмою зорієнтовано на засвоєння студентами базових засад землеустрою, формування в них адекватного сприйняття земельних відносин; передбачає розвиток у студентів спроможності застосовувати на практиці здобуті знання, вільно орієнтуватись у питаннях земельного кадастру, правового регулювання земельних відносин, управління земельними ресурсами, моніторингу земель.

 

Менеджмент

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»
Навчальний план підготовки
Структурно – логічна схема програми підготовки

Програма націлена на отримання студентами необхідного обсягу знань та практичних навичок необхідних спеціалістам сфери управління в сучасних умовах господарювання. Бакалавр з менеджменту підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з маркетингу, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера з реклами, менеджера із збуту, менеджера зі зв’язків з громадськістю, фахівця з стратегічного управління, фахівця з ефективності підприємництва.

Освітньо-професійна програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Структурно – логічна схема програми підготовки

Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління зовнішньоекономічною діяльністю організацій та їх підрозділів на засадах оволодіння системою компетентностей.

 

Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит підприємницької діяльності»

Програма забезпечує формування базового рівня знань та навичок з обліку і оподаткування результатів діяльності підприємства. Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних бухгалтерів, контролерів,  податкових  інспекторів,  підприємців, економістів тощо.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма «Економіка та управління підприємством»

Метою програми є надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за відповідною спеціальністю, та підготовка студентів для подальшого навчання за обраним напрямком

 

Фінанси, банківська справа і страхування

Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови»

Освітньо-професійна програма «Фінансовий менеджмент»

Програма зосереджена на проблемах теорії і практики у сферах фінансового менеджменту, страхової справи та банківської діяльності, націлена на формування поглибленого розуміння економічних відносин у сучасному суспільстві.

 

Магістратура

Геодезія та землеустрій

Освітньо-професійна програма

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також професійними компетентностями в галузі геодезії та землеустрою, що направлені на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, проектного та інноваційного характеру, формування у випускників здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає застосування теоретичних знань з геодезії та землеустрою та технологій і обладнання у галузі топографо-геодезичного виробництва з метою отримання та аналізу геопросторових даних, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності і можуть брати самостійну участь в науково-дослідних проектах.

 

Менеджмент

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма “Менеджмент у сфері охорони здоров`я”

Акцент програми робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері управління; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів в галузі управління громадських та неприбуткових організацій, комерційних підприємств, практичного викладу та правильного методичного застосування набутих знань, вміння застосування новітніх технологій в науковій діяльності.

 

Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит підприємницької діяльності»

Програма магістра реалізує поглиблення рівня знань і навичок з обліку і оподаткування результатів діяльності підприємств. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку головних бухгалтерів, бухгалтерів, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища.

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма “Управління закладами охорони здоров’я”

Програма зосереджена на підготовці магістрів високого рівня, які володіють фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними фаховими навичками з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління.

 

Фінанси, банківська справа і страхування

Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма “Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармації” (магістр)

Освітньо-професійна програма “Фінансовий менеджмент” (магістр)

Магістерська програма із фінансів, банківської справи і страхування зосереджена на проблемах теорії, методології і методах досліджень у сферах фінансового менеджменту, страхової справи та банківської діяльності, націлена на формування поглибленого розуміння економічних відносин у сучасному суспільстві.

Дисципліни

Кафедра менеджменту

Антикризовий менеджмент
Аудит
Банківська діяльність
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Вища математика
Гроші та кредит
Економiка працi та соціально-трудові відносини
Економетрика
Економіка підприємства
Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі
Економічна діагностика
Економічний аналіз
Іноземна мова (англійська)
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Інституційна економіка
Інформаційні технології в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання
Історія економіки та економічної думки
Корпоративна соціальна відповідальність
Логіка
Макроекономіка
Мікроекономіка
Маркетинг
Міжнародна економіка
Національна економіка
Операційний менеджмент
Основи економічної теорії
Податкова система
Регіональна економіка
Самоменеджмент
Соціологія
Статистика
Стратегічний менеджмент
Теорія ймовірності
Управління неприбуткових організацій
Управління проектами
Філософія
Фінанси
Фінанасова діяльність суб’єктів господарювання

1С Підприємство
Аналіз господарської діяльності
Банківська система
Вища та супутникова геодезия
Геодезія та землеустрій (Вступ до фаху)
Геодезія
Економетрика
Економіка землекористування
Економіка комерційної діяльності. Тренінг-курс – Підприємництво і бізнес-культура
Економіка підприємства
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Економіка природокористування
Економіка та організація інноваційної діяльності
Економіка та організація торгівлі
Економіко математичне моделювання – Оптимізаційні методи і моделі
Економічна теорія (спеціальність «Фізична культура і спорт»)
Економічна теорія (спеціальність «Фізична реабілітація»)
Електронні геодезичні прилади
Інвестування
Інституційна економіка
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Історія економіки та економічної думки
Контроль, ревізія та експертиза господарської діяльності
Макроекономіка
Маркетинг (напрямок «Фінанси і кредит з поглибленим вивченням англійської мови»)
Маркетинг
Математика для економістів – Вища математика (англійською мовою)
Математика для економістів – Теорія ймовірностей (англійською мовою)
Математична обробка геодезичних вимірів
Менеджмент якості
Менеджмент
Науково-дослідна робота в геодезії, картографії та землеустрою
Національна економіка
Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Облік в бюджетних установах
Облік у бюджетних і фінансових установах
Облік, звітність і оподаткування на підприємствах
Організаційний розвиток підприємства
Організація виробництва
Організація і методика економічного аналізу
Організація та управління виробництвом
Основи економічної теорії (спеціальність «Право»)
Пенсійна система
Планування і контроль на підприємстві
Політична економія
Потенціал і розвиток підприємства.
Проектне фінансування
Проектний аналіз
Регіональна економіка
Ризикологія
Статистика
Стратегія підприємства.
Тренінг-курс - Основи аналізу бізнес даних
Управління витратами
Управлінський облік
Фінанси
Формування бізнес моделей підприємств
Фотограметрія та дистанційне зондування
Банківська система
Бізнес-планування
Бюджетна система
Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання
Гроші та кредит
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Інвестування
Мікроекономіка
Пенсійна система
Податкова система
Проектне фінансування
Фінанси підприємств
Фінанси
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
Фінансовий аналіз
Фінансовий ринок
Метрологія і стандартизація
Організація і управління виробництвом
Основи землевпорядкування
Топографічне креслення та комп’ютерна графіка
Економіка та організація торгівлі
Земельний кадастр
Землеустрій

Аналіз і прогнозування біржового ринку
Глобальна економіка
Державний фінансовий контроль
Економічне управління підприємством
Інноваційний розвиток підприємства
Комерційна діяльність на ринку товарів і послуг
Конкурентоспроможність підприємства
Менеджмент банківської діяльності
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Організація бухгалтерського обліку
Оцінка нерухомості
Педагогіка вищої школи та методологія наукових досліджень – методологія наукових досліджень
Податковий менеджмент
Соціальна відповідальність
Тренінг-курс - Ціни і ціноутворення
Управління проектами
Управлінські інформаційні системи в обліку, оподаткуванні, аналізі і аудиті
Менеджмент банківської діяльності
Управління фінансовою санацією підприємства
Фінансовий менеджмент

Події та оголошення


травня
21
Зустріч Клименка Л.П. з колективом та студентами ЧНУ імені Петра Могили

21 травня о 15:00 в читальній залі (головний корпус) Зустріч Клименка Л.П. з колективом та студентами ЧНУ імені Петра Могили

травня
23
Запрошуємо на зустріч з Андрієм Гончаруком

23 травня з 11.50 до 12.30 проходитиме зустріч з Андрієм Гончаруком. Андрій Гончарук – представник Торгово-промислової палати України і координує німецьку стипендіальну програму щодо переваг та можливостей для молоді-учасників німецько-українського проекту, який Палата реалізує з 2015 року. Запрошуємо всіх охочих …

травня
20
Запрошуємо на виставу «Всё так просто, господа!»

Запрошуємо 20 травня о 14:00 на виставу «Всё так просто, господа!» в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили. Саме ця вистава отримала приз «За кращу режисуру» на Фестивалі Українського аматорського театру.