Кафедра обліку та аудиту - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра обліку та аудиту


oblik ta audit sostav

Фахівці з обліку і аудиту необхідні в усіх галузях економіки, адміністративної діяльності, оскільки забезпечують обліково-аналітичну роботу, контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів. В умовах інтеграції України в світову економіку особливо користуються попитом бухгалтери та аудитори, що володіють іноземними мовами. Для спеціальності «Облік і аудит», а також інших економічних спеціальностей навчальним планом пропонується збільшений обсяг годин вивчення іноземної мови (англійської) та другої іноземної мови (на вибір – польської, болгарської, німецької, французької, італійської, іспанської, японської, китайської). Крім того, до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку і аудиту включено дисципліну «1С: Підприємство», яка дозволяє не лише надати знання щодо користування цією інформаційною системою, а також і сертифікувати студентів до рівня «Професіонал», що значно підвищує їх кваліфікацію й можливості отримання високооплачуваної роботи.

velikiy

Юрій Володимирович Великий

доктор економічних наук, професор, працює на посаді в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності понад 24 роки. Викладає навчальні дисципліни: «Державний фінансовий контроль», «Глобальна економіка», «Організація бухгалтерського обліку», «Аналіз господарської діяльності», «Бюджетна система». Захистив докторську дисертацію у 2013 році за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Стратегічний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України: теорія, методологія та практика регулювання» в Приазовському державному технічному університеті. Вчене звання професора кафедри обліку і аудиту отримав в 2014 році. Коло наукових інтересів – державний фінансовий контроль, організація бухгалтерського обліку, управлінський облік на інноваційно активних промислових підприємствах. Має більше 50 наукових праць за фахом.

belinska

Світлана Михайлівна Белінська

– кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, працює на посаді заступника завідувача кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 7 років. Викладає навчальні дисципліни: «Фінансовий облік 1», «Облік в торгівлі», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Капітал підприємства», «Ринок землі». Захистила кандидатську дисертацію у 2010 році за спеціальністю 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Організаційно-економічний механізм формування ринку землі сільськогосподарського призначення». Практичний досвід роботи головним бухгалтером становить понад 15 років. Коло наукових інтересів – проблеми обліку в сфері земельних відносин, організація бухгалтерського обліку, фінансове планування. Має більше 20 наукових праць та навчально-методичні посібники за фаховим спрямуванням.

email: melek2405@mail.ru

 

Антонова Людмила Володимирівна
– доктор наук з державного управління, професор кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 13 років. Викладає навчальну дисципліну «Облік і звітність за міжнародними стандартами». Займається науково-дослідною роботою. У 1999 році закінчила Запорізький державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». У 2003 році захистила дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація та управління підприємствами» на тему «Удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємств харчової промисловості» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2005 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи. У 2011 році захистила докторську дисертацію за спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» на тему «Розвиток регіональної промислової політики держави». У 2013 році присвоєне вчене звання професора кафедри кафедрі фінансів, обліку і аудиту.
belikova

Вікторія Вікторівна Бєлікова

– старший викладач кафедри обліку і аудиту. У 2006 році закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів. У 2010 році вступила до аспірантури Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 4 роки. Є сертифікованим викладачем програми «1С Підприємство». Викладає навчальні дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»,«1С Підприємство», «Економічний аналіз», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті». Коло наукових інтересів – бухгалтерський облік виробничих запасів, автоматизація обліку та аналізу. Працює над дисертаційним дослідженням на тему:«Облік та контроль виробничих запасів підприємств переробного комплексу в умовах сучасних інформаційних систем»

Має більше 10 наукових праць за фахом у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

email: fairytalemaster@gmail.com

burlan

Світлана Анатоліївна Бурлан

– кандидат економічних наук, доцент, працює на посаді професора кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 39 років. Викладає навчальні дисципліни: «Бухгалтерський облік»(загальна теорія), «Фінансовий облік 2», «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Звітність підприємств». Захистила кандидатську дисертацію у 1982 році зі спеціальності 08.00.05 – «Економіка, організація та управління промисловості» на тему «Удосконалення методів внутрівиробничого планування собівартості продукції в суднобудуванні». Вчене звання доцента кафедри організації та економіки суднобудівної промисловості отримала у 1986 році. Протягом 10 років працювала на посаді завідувача кафедри фінансів і кредиту Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами. У 2002 році була нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Проходила наукове стажування Німеччині, в Магдебурзькому технічному університеті (1986-1987), в 1996 році – в Італії (ELEA) згідно програми «Tacis». У 1994 році рішенням аудиторської палати України присвоєна кваліфікація аудитора України. З цього року очолює аудиторську фірму «Аудит-Інформ-Фінекс» за сумісництвом, член Союзу аудиторів України. Напрями наукових досліджень пов’язані з фінансовим обліком, бюджетуванням, аудитом фінансової звітності та розробкою фінансової стратегії підприємства. Має понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

email: burlan_sa@mail.ru

verlanov ml

Олександр Юрійович Верланов

– кандидат економічних наук, доцент, працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 12 років. Викладає навчальні дисципліни: «Страхування», «Страховий менеджмент», «Управлінський облік», «Нелегальні фінансові операції», «Фінансовий менеджмент». Захищено кандидатську дисертацію у 2008 році зі спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему «Аналіз фінансового стану підприємств з виробництва машин і устаткування: питання методології і методики». Вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту отримано у 2011 році. Сфера наукових інтересів – оцінка фінансового стану промислових підприємств, проблеми регіоналістики. Має понад 15 наукових і навчально-методичних праць.

email: verlanov@yahoo.com

kravchenko

Тетяна Вікторівна Кравченко

– кандидат економічних наук, працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 8 років. Викладає навчальні дисципліни «Організація і методика економічного аналізу», «Логістика», «Міжнародні розрахунки», «Внутрішньогосподарський контроль», «Облік і звітність на підприємствах малого бізнесу». Захистила кандидатську дисертацію у 2010 році за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему «Аналіз соціально-економічної ефективності формування та використання оборотного капіталу в управлінні підприємством». Коло наукових інтересів – економічний аналіз на фармацевтичних підприємствах, проблеми міжнародних розрахунків. Має понад 10 наукових і методичних праць.

email: lama@mksat.net

Тетяна Олександрівна Крючковська

– кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 6 років. Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова у 2001 р. за спеціальністю облік та аудит та отримала кваліфікацію спеціаліста. Практичний досвід роботи бухгалтером становить понад 10 років. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04. – «Економіка управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Управління ресурсним забезпеченням зростання ринкової вартості підприємств (за матеріалами харчових підприємств Миколаївської області)». Викладає навчальні дисципліни «Бухгалтерський облік», «Аудит». Коло наукових інтересів – аудит фінансової звітності: методологія, методика, практика

rudenko

Наталія Олександрівна Руденко

– кандидат економічних наук, працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 5 років. У 2006 році закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. У 2009 році вступила до аспірантури Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Захистила кандидатську дисертацію у 2014 році за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему: «Організація і методика обліку доходів та видатків спеціального фонду державних вищих навчальних закладів». Викладає навчальні дисципліни «Облік у банках»,«Облікова політика підприємства», «Облік в бюджетних установах», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті». Коло наукових інтересів – бухгалтерський облік в бюджетних установах, міжнародні стандарти обліку та аудиту, облік в банках. Має більше 15 наукових праць за фахом у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

email: nathalierudenko@gmail.com

lizlova

Юлія Олександрівна Лизлова

– провідний фахівець кафедри обліку і аудиту. У 2010 році закінчила Миколаївський філіал Київського Національного університету за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

 shapovalova@meta.ua

У червні 2013 року була заснована кафедра обліку і аудиту яка забезпечує підготовку бакалаврів  за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, які мають практичний досвід, міжнародну сертифікацію і науковий ступінь. Провідні викладачі кафедри є бухгалтерами–практиками, аудиторами та податковими консультантами, діючими членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілки аудиторів України, Асоціації платників податків України.

Навчальний процес відбувається на основі програм, які відповідають сучасним світовим стандартам, новітнім методикам і узгоджені з міжнародними професійними організаціями.

Студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опрацьовуючи найсучасніші програмні продукти, що сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців, а саме  програми «1С: Підприємство», «Парус-Підприємство».

Підготовка фахівця передбачає посилене вивчення іноземних мов. Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти мають можливість пройти практику, стажування та працевлаштуватися в міжнародних компаніях і організаціях.

Випускник кафедри обліку і аудиту може бути власником бухгалтерської,  аудиторської або консалтингової фірми, працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, в контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних фірмах, займатися науково-дослідною та викладацькою діяльністю.

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри «Облік і аудит» має високий науковий потенціал. Науково-дослідна та науково-методична діяльність кафедри відповідає вимогам, що пред’являються до вищих навчальних закладів. Відповідно до реєстраційної номеру № 0114U005435 від 17 жовтня 2014 р. у тематичний план науково-дослідних робіт Чорноморського державного університету  імені Петра Могили включено науково-дослідну тему «Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах  глобалізаційних процесів», яка виконується професорсько-викладацьким складом кафедри. Науковими напрямками роботи кафедри є: розробка питань щодо вдосконалення облікової та аналітичної роботи підприємств в антикризових умовах управління; обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів на підприємствах; вдосконалення системи інформаційних технологій обліково-аналітичної роботи підприємств. Викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію, ведуть роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, щорічно беруть участь у міжнародних конференціях, форумах, що засвідчують публікації в фахових та зарубіжних наукових видавництвах.

oblik ta audit sostav 1

Події та оголошення


січня
23
До уваги студентів та працівників ЧНУ імені Петра Могили!

Починаючи з 23 січня 2017 року в межах робочого часу, прийнято наступний розклад дзвінків занять

січня
23
День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили

Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні запрошує 23 січня на День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили.