Кафедра обліку і аудиту


 

Історія створення кафедри

У 2010 році для підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит», а також спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Облік і аудит» на базі кафедри фінансів і кредиту була утворена кафедра фінансів, обліку і аудиту. Очолила кафедру сертифікований аудитор, кандидат економічних наук, доцент Бурлан Світлана Анатоліївна.

У процесі подальшої діяльності постала необхідність у створенні самостійної кафедри. І в 2013 році кафедра фінансів, обліку і аудиту розділилася на кафедру обліку і аудиту та кафедру фінансів і кредиту. Завідувачем кафедри обліку і аудиту стала доктор наук з державного управління, професор Антонова Людмила Володимирівна, а з 2016 року – доктор економічних наук, професор Великий Юрій Володимирович.

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри

З 2016 року згідно Постанови кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №256 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і по теперішній час кафедра обліку і аудиту здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,5 роки) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Програма  підготовки спрямована на опанування теорії, методології та практичних навичок у сфері обліку, аудиту та оподаткування, що забезпечує здобувачам затребувані на ринку праці компетентності.

На кафедрі працюють штатні викладачі та сумісники:

 • доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Великий Ю.В.;
 • доктор економічних наук, в.о. професора (б.в.з.), заступник завідувача кафедри Ужва А.М.;
 • доктор наук з державного управління, професор Антонова Л.В.;
 • доктор економічних наук, в.о. професора (б.в.з.) Белінська С.М.;
 • кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор Бурлан С.А.;
 • кандидати економічних наук, доценти б.в.з. Руденко Н.О. та Кравченко Т.В.;

На сьогодні кафедра готує здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Для бакалаврського рівня здобувачам запропоновані на вибір такі освітні програми:

 • «Облік і аудит підприємницької діяльності»;
 • «Податковий менеджмент»;
 • «Діджитал-облік».

Для магістерського рівня здобувачам запропонована освітня програма «Облік і аудит підприємницької діяльності».

Кафедра має широку базу практики, де студенти спеціальності отримують практичну підготовку та мають змогу потрапити у кадровий резерв: регіональні підрозділи Державної фіскальної служби України, ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»», ТОВ СП «Нібулон», ПП «Ділова спілка», ТОВ «Чиста вода», СК «Провідна», ДП «Зоря-Машпроект», ТОВ «Сандора», ТОВ «Велам», банківські установи, аудиторські фірми тощо.

Фахівці з обліку і оподаткування можуть бути власниками бухгалтерської,  аудиторської або консалтингової фірми, працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, в контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних фірмах, займатися науково-дослідною та викладацькою діяльністю.

Випускники спеціальності 071 «Облік і оподаткування» можуть обіймати такі посади:

 • професіоналів у сфері аудиту, обліку, оподаткування, праці та зайнятості, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності;
 • професіоналів для податкової, казначейської, аудиторської державної служби;
 • керівників фінансового, бухгалтерського, економічного, податкового підрозділів;
 • менеджерів з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
 • керівників аудиторських фірм, малих підприємств будь-якої організаційно-правої форми різних галузей економіки.

Здобувачі освіти працюють із ліцензованими сучасними спеціалізованими програмними продуктами (BAS Бухгалтерія для України, BAS Управління торгівлею, Me.Doc) в рамках відповідних курсів, опанування яких дозволяє отримати відповідні фахові навички роботи з обліковими та управлінськими інформаційними системами  на рівні професійних користувачів, що значно підвищує кваліфікацію та конкурентоздатність випускників на ринку праці.

Достатня увага приділяється науковій роботі студентів, які постійно беруть участь міжнародних та Всеукраїнських студентських конференціях, у фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах кваліфікаційних робіт та займають призові місця.

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають можливість проходити міжнародні стажування в рамках програм обміну за Erasmus+ в вищих навчальних закладах Німеччини (Університет Саарланда, м.Саарбрюкен), Польщі (Поморська академія, м.Слупськ), а також Чехії (в рамках співробітництва з центром СERGE-EI, м.Прага).

Викладачі кафедри співпрацюють з представниками Асоціації з міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів (AICPA) у рамках відповідності вимогам сертифікації фахівців з управлінського обліку (СIMA). Здобувачі освіти беруть участь у навчальних вебінарах з вказаного напряму та інших заходах (CIMA Business Game) тощо.

Достатня увага приділяється науковій роботі студентів, з цією метою на кафедрі успішно функціонує науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку та оподаткування. Студенти постійно беруть участь у фахових міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, кваліфікаційних робіт магістрів та посідають призові місця.

Контактна інформація:
10-й корпус, кімн. 10-315
(0512) 76-55-63

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Великий Юрій Володимирович доктор економічних наук, професор завідувач Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
 (0512) 76-55-63
Google Scholar
Антонова Людмила Володимирівна доктор наук з державного управління, професор професор Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Google Scholar
Белінська Світлана Михайлівна доктор економічних наук, професор декан факультету економічних наук, професор Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Google Scholar
Кравченко Тетяна Вікторівна кандидат економічних наук доцент Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Руденко Наталія Олександрівна кандидат економічних наук доцент Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63
Google Scholar
Ужва Алла Миколаївна доктор економічних наук, доцент в.о. професора, заступник завідувача кафедри kot2813028@gmail.com
(0512) 76-55-63
Колеватова Альона Володимирівна кандидат економічних наук, доцент доцент Kafedra.obliku.4NU@gmail.com
(0512) 76-55-63