Кафедра обліку та аудиту - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра обліку та аудиту


oblik ta audit sostav

Фахівці з обліку і аудиту необхідні в усіх галузях економіки, адміністративної діяльності, оскільки забезпечують обліково-аналітичну роботу, контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів. В умовах інтеграції України в світову економіку особливо користуються попитом бухгалтери та аудитори, що володіють іноземними мовами. Для спеціальності «Облік і аудит», а також інших економічних спеціальностей навчальним планом пропонується збільшений обсяг годин вивчення іноземної мови (англійської) та другої іноземної мови (на вибір – польської, болгарської, німецької, французької, італійської, іспанської, японської, китайської). Крім того, до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку і аудиту включено дисципліну «1С: Підприємство», яка дозволяє не лише надати знання щодо користування цією інформаційною системою, а також і сертифікувати студентів до рівня «Професіонал», що значно підвищує їх кваліфікацію й можливості отримання високооплачуваної роботи.

velikiy

Юрій Володимирович Великий

доктор економічних наук, професор, працює на посаді в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності понад 24 роки. Викладає навчальні дисципліни: «Державний фінансовий контроль», «Глобальна економіка», «Організація бухгалтерського обліку», «Аналіз господарської діяльності», «Бюджетна система». Захистив докторську дисертацію у 2013 році за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Стратегічний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України: теорія, методологія та практика регулювання» в Приазовському державному технічному університеті. Вчене звання професора кафедри обліку і аудиту отримав в 2014 році. Коло наукових інтересів – державний фінансовий контроль, організація бухгалтерського обліку, управлінський облік на інноваційно активних промислових підприємствах. Має більше 50 наукових праць за фахом.

belinska

Світлана Михайлівна Белінська

– кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, працює на посаді заступника завідувача кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 7 років. Викладає навчальні дисципліни: «Фінансовий облік 1», «Облік в торгівлі», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Капітал підприємства», «Ринок землі». Захистила кандидатську дисертацію у 2010 році за спеціальністю 08.00.06 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» на тему «Організаційно-економічний механізм формування ринку землі сільськогосподарського призначення». Практичний досвід роботи головним бухгалтером становить понад 15 років. Коло наукових інтересів – проблеми обліку в сфері земельних відносин, організація бухгалтерського обліку, фінансове планування. Має більше 20 наукових праць та навчально-методичні посібники за фаховим спрямуванням.

email: melek2405@mail.ru

 

Антонова Людмила Володимирівна
– доктор наук з державного управління, професор кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 13 років. Викладає навчальну дисципліну «Облік і звітність за міжнародними стандартами». Займається науково-дослідною роботою. У 1999 році закінчила Запорізький державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит». У 2003 році захистила дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація та управління підприємствами» на тему «Удосконалення управління фінансовою стійкістю підприємств харчової промисловості» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук. У 2005 році присвоєне вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи. У 2011 році захистила докторську дисертацію за спеціальності 25.00.02 – «Механізми державного управління» на тему «Розвиток регіональної промислової політики держави». У 2013 році присвоєне вчене звання професора кафедри кафедрі фінансів, обліку і аудиту.
belikova

Вікторія Вікторівна Бєлікова

– старший викладач кафедри обліку і аудиту. У 2006 році закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів. У 2010 році вступила до аспірантури Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 4 роки. Є сертифікованим викладачем програми «1С Підприємство». Викладає навчальні дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»,«1С Підприємство», «Економічний аналіз», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті». Коло наукових інтересів – бухгалтерський облік виробничих запасів, автоматизація обліку та аналізу. Працює над дисертаційним дослідженням на тему:«Облік та контроль виробничих запасів підприємств переробного комплексу в умовах сучасних інформаційних систем»

Має більше 10 наукових праць за фахом у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

email: fairytalemaster@gmail.com

burlan

Світлана Анатоліївна Бурлан

– кандидат економічних наук, доцент, працює на посаді професора кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 39 років. Викладає навчальні дисципліни: «Бухгалтерський облік»(загальна теорія), «Фінансовий облік 2», «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Звітність підприємств». Захистила кандидатську дисертацію у 1982 році зі спеціальності 08.00.05 – «Економіка, організація та управління промисловості» на тему «Удосконалення методів внутрівиробничого планування собівартості продукції в суднобудуванні». Вчене звання доцента кафедри організації та економіки суднобудівної промисловості отримала у 1986 році. Протягом 10 років працювала на посаді завідувача кафедри фінансів і кредиту Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами. У 2002 році була нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Проходила наукове стажування Німеччині, в Магдебурзькому технічному університеті (1986-1987), в 1996 році – в Італії (ELEA) згідно програми «Tacis». У 1994 році рішенням аудиторської палати України присвоєна кваліфікація аудитора України. З цього року очолює аудиторську фірму «Аудит-Інформ-Фінекс» за сумісництвом, член Союзу аудиторів України. Напрями наукових досліджень пов’язані з фінансовим обліком, бюджетуванням, аудитом фінансової звітності та розробкою фінансової стратегії підприємства. Має понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

email: burlan_sa@mail.ru

verlanov ml

Олександр Юрійович Верланов

– кандидат економічних наук, доцент, працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 12 років. Викладає навчальні дисципліни: «Страхування», «Страховий менеджмент», «Управлінський облік», «Нелегальні фінансові операції», «Фінансовий менеджмент». Захищено кандидатську дисертацію у 2008 році зі спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему «Аналіз фінансового стану підприємств з виробництва машин і устаткування: питання методології і методики». Вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту отримано у 2011 році. Сфера наукових інтересів – оцінка фінансового стану промислових підприємств, проблеми регіоналістики. Має понад 15 наукових і навчально-методичних праць.

email: verlanov@yahoo.com

kravchenko

Тетяна Вікторівна Кравченко

– кандидат економічних наук, працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 8 років. Викладає навчальні дисципліни «Організація і методика економічного аналізу», «Логістика», «Міжнародні розрахунки», «Внутрішньогосподарський контроль», «Облік і звітність на підприємствах малого бізнесу». Захистила кандидатську дисертацію у 2010 році за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему «Аналіз соціально-економічної ефективності формування та використання оборотного капіталу в управлінні підприємством». Коло наукових інтересів – економічний аналіз на фармацевтичних підприємствах, проблеми міжнародних розрахунків. Має понад 10 наукових і методичних праць.

email: lama@mksat.net

Тетяна Олександрівна Крючковська

– кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 6 років. Закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова у 2001 р. за спеціальністю облік та аудит та отримала кваліфікацію спеціаліста. Практичний досвід роботи бухгалтером становить понад 10 років. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04. – «Економіка управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Управління ресурсним забезпеченням зростання ринкової вартості підприємств (за матеріалами харчових підприємств Миколаївської області)». Викладає навчальні дисципліни «Бухгалтерський облік», «Аудит». Коло наукових інтересів – аудит фінансової звітності: методологія, методика, практика

rudenko

Наталія Олександрівна Руденко

– кандидат економічних наук, працює на посаді доцента кафедри обліку і аудиту. Стаж педагогічної діяльності – 5 років. У 2006 році закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. У 2009 році вступила до аспірантури Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Захистила кандидатську дисертацію у 2014 році за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему: «Організація і методика обліку доходів та видатків спеціального фонду державних вищих навчальних закладів». Викладає навчальні дисципліни «Облік у банках»,«Облікова політика підприємства», «Облік в бюджетних установах», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Моделі та методи прийняття рішень в аналізі та аудиті». Коло наукових інтересів – бухгалтерський облік в бюджетних установах, міжнародні стандарти обліку та аудиту, облік в банках. Має більше 15 наукових праць за фахом у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

email: nathalierudenko@gmail.com

lizlova

Юлія Олександрівна Лизлова

– провідний фахівець кафедри обліку і аудиту. У 2010 році закінчила Миколаївський філіал Київського Національного університету за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».

 shapovalova@meta.ua

У червні 2013 року була заснована кафедра обліку і аудиту яка забезпечує підготовку бакалаврів  за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та магістрів зі спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит».

Зі студентами працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, які мають практичний досвід, міжнародну сертифікацію і науковий ступінь. Провідні викладачі кафедри є бухгалтерами–практиками, аудиторами та податковими консультантами, діючими членами Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Спілки аудиторів України, Асоціації платників податків України.

Навчальний процес відбувається на основі програм, які відповідають сучасним світовим стандартам, новітнім методикам і узгоджені з міжнародними професійними організаціями.

Студенти мають можливість працювати в комп’ютерних класах, опрацьовуючи найсучасніші програмні продукти, що сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців, а саме  програми «1С: Підприємство», «Парус-Підприємство».

Підготовка фахівця передбачає посилене вивчення іноземних мов. Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти мають можливість пройти практику, стажування та працевлаштуватися в міжнародних компаніях і організаціях.

Випускник кафедри обліку і аудиту може бути власником бухгалтерської,  аудиторської або консалтингової фірми, працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, в контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних фірмах, займатися науково-дослідною та викладацькою діяльністю.

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри «Облік і аудит» має високий науковий потенціал. Науково-дослідна та науково-методична діяльність кафедри відповідає вимогам, що пред’являються до вищих навчальних закладів. Відповідно до реєстраційної номеру № 0114U005435 від 17 жовтня 2014 р. у тематичний план науково-дослідних робіт Чорноморського державного університету  імені Петра Могили включено науково-дослідну тему «Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах  глобалізаційних процесів», яка виконується професорсько-викладацьким складом кафедри. Науковими напрямками роботи кафедри є: розробка питань щодо вдосконалення облікової та аналітичної роботи підприємств в антикризових умовах управління; обліково-аналітичне забезпечення інноваційних процесів на підприємствах; вдосконалення системи інформаційних технологій обліково-аналітичної роботи підприємств. Викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію, ведуть роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, щорічно беруть участь у міжнародних конференціях, форумах, що засвідчують публікації в фахових та зарубіжних наукових видавництвах.

oblik ta audit sostav 1

Події та оголошення


Травня
26
Психологічний Тест

26 травня буде проводитись психологічний тест для вступу на навчання до ХПУПС ім. Івана Кожедуба. 

Травень
19
Шановні науковці, працівники університету, ми щиро вітаємо вас з Днем науки!

Хай будуть із вами здоров’я і сила, І доля хай буде ласкава і щира, Щоб втоми не знали і суму ніколи, Хай злагода з миром панують у домі, І серце наповнюють щастя й надія. Ви – промені сонця, що гріють …

Травень
25
Оцінювання фізичної підготовленості студентів

25 – 26 травня о 14.00 у ЧНУ імені Петра Могили відбудеться щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентської молоді.