Яненкова Ірина Георгіївна


доктор економічних наук, доцент, професор (б.в.з.) кафедри економіки підприємства

яненкова

Освіта та професійний шлях

 

В 1997 р. Ірина Георгіївна закінчила економічний факультет Національного університету кораблебудування ім. адмірала С.Й.Макарова. З 2002 р. працює в ЧНУ ім. П.Могили (колишн. ЧДУ). З 2005 р. Ірина Георгіївна обіймає посаду доцента, а з 2013 р. – професора (б.в.з.) кафедри економіки підприємства ЧНУ ім. П.Могили.

 

Захист дисертацій

2003 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Економічна стратегія переробних підприємств АПК на ринку сокової продукції» в Національному університеті харчових технологій (м.Київ).
2013 р. – захист дисертації на тему: «Організаційний ресурс інноваційного розвитку економіки» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – національна економіка та управління національним господарством, в Інституті економіки та прогнозування НАН України (м.Київ).

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2005 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

2013 р. – нагороджена почесною грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської обласної ради.

 

Наукові інтереси: економіка та організація інноваційної діяльності, економіка підприємства, інноваційний розвиток підприємства (регіону, країни), менеджмент якості, методологія наукових досліджень. Викладає однойменні дисципліни українською та англійською мовами.

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: 777fler@gmail.com

Телефон: (0512) 76-92-77

 

Наукові публікації

 

Монографії, посібники

 • Яненкова І.Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика : монографія / І.Г.Яненкова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 380 с.
 • Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л.І.Федулова, Ю.М.Бажал, В.Л.Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.І.Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., – 656 с. (особистий внесок: розд. 9 “Активізація організаційного ресурсу держави і бізнесу в напрямі реалізації принципу технологічного імперативу соціально-економічного розвитку”. – С. 552–598).
 • Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізацій них викликів : монографія : у 2 ч. – Ч. 2 / за ред. В.М.Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2008. – 273 с. (особистий внесок: розд. 9 “Організаційний ресурс корпорацій у системі забезпечення конкурентоспроможності економіки”. – С. 248–267).
 • Формування технологічних кластерів як точок зростання економіки України : монографія / [Л.І.Федулова, Г.Л.Норд, Н.О.Руденко, І.А.Шовкун, В.К.Хаустов, І.Г.Яненкова, К.О.Січкаренко, С.В.Захарін, Т.М.Юхновська.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І.Федулової. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 295 с. (особистий внесок: §2.1 “Алгоритм створення реального кластера”. – С. 104–119;2.2 “Стратегія кластера”. – С. 119–127).
 • Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія/ за ред. д-ра екон. наук проф. Л.І. Федулової ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».- К., 2013.- 724 с. (особистий внесок: § 6.3. “Організаційні інновації у регіональному розвитку економіки”. – С. 234–243).
 • Яненкова І.Г. Економіка підприємства : [навч.-метод. посіб.] / І.Г.Яненкова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2007. – 300 с.
 • Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства : [навч.-метод. посіб.] / В.В.Горлачук, І.Г.Яненкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2010. – 344с.
 • Яненкова І.Г. Інвестування : [навч.-метод. посіб.] / І.Г.Яненкова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2007. – 124 с.
 • Яненкова І.Г. Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств: [навч.-метод. посіб.] / І.Г.Яненкова. –/І.Г. Яненкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2013.-220 с.

 

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз

 • Iryna G. Ianenkova, Marina Z. Solesvik. Mergers and acquisitions in Ukraine and worldwide: analysis of recent trends // Forum Scientiae Oeconomia.- Volume 4 (2016) No 4: Creativity, knowledge and social responsibility in management aspects 39-52.
 • Буга Н.Ю., Яненкова І.Г. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні// Актуальні проблеми економіки.-2015.-№2.-С.117-125.
 • Яненкова И.Г., Юхновская Т.Н. Взаимосвязь научно-технологического и организационного потенциалов в системе управления экономикой / И.Г.Яненкова, Т.Н. Юхновская // Вестник ВЭГУ.-2013.- №4(66).-С.168-176.
 • Ianenkova I. The use of international experience managing organizational capital in enterprises// Reaser, 2013.-№6.-с.131-139. Access: http://www.reaser.eu/
 • Яненкова І.Г., Ляховець О.О. Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу / І.Г.Яненкова, О.О. Ляховець // Проблеми економіки .- 2014.-№1.-С.109-117.
 • Ianenkova I. A state as a subject of institutional changes// Canadian Journal of Science and Education, Toronto. 2014, №2(6).

 

Основні статті у наукових фахових виданнях України за 2010-2016 рр.

 • Солесвік М.Б., Яненкова І.Г. Взаємозв’язок ефектуації, каузації та радикальних інновацій у підприємницьких структурах // Ефективна економіка.-2016.-№7.- www.economy.nayka.com.ua
 • Яненкова І.Г., Зельдіс В.В. Особливості злиттів і поглинань в Україні та Європі / Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.263. Т.275. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили.-2016. –С.70-76.
 • Яненкова І.Г., Андрєєв О.В. Особливості створення та розвитку індустріальних парків в Україні/ І.Г. Яненкова, О.В. Андрєєв // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.273. Т.275. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили.-2016.
 • Яненкова І.Г., Малашевська Н.А. Елементний склад інфрастуктури ринку інновацій / І.Г. Яненкова, Н.А.Малашевська // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.267. Т.279. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили.-2016.-С.26-31.
 • Яненкова І.Г., Леонова А.В. Особливості та проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні / І.Г. Яненкова, А.В. Леонова// Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.267. Т.279. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили.-2016.-С.21-25.
 • Яненкова І.Г. Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства// Економіка та держава.-2015.-№7.-C.6-9.
 • Яненкова І.Г., Бабкова-Пилипенко Н.П. Інноваційний потенціал підприємства: складові та фактори впливу/ І.Г. Яненкова, Н.П. Бабкова-Пилипенко // Науковий огляд.-2015.-№14.- С.63-71.
 • Яненкова І.Г. Синергетичний ефект застосування організаційного ресурсу на різних рівнях управління інноваційною діяльністю / І.Г.Яненкова // Економіка і прогнозування. – 2011. – №2. – C.82–92.
 • Яненкова І.Г. Організаційні компетенції у сфері інноваційної діяльності / І.Г.Яненкова // Український соціум. – 2010. – № 2. – С. 172–184.
 • Яненкова І.Г. Організаційні аспекти формування інноваційних кластерів / І.Г.Яненкова // Проблеми науки. – 2010. – № 1. – С. 10–18.
 • Яненкова І.Г., Лопатнюк Ю.О. Особливості формування ринку землі в Україні / І.Г.Яненкова, Ю.О. Лопатнюк // Економіст. – 2013.-№3.- С.32-33.
 • Яненкова І.Г. Ефективний менеджмент підприємств – важлива складова антикризової програми / І.Г.Яненкова // Економіст. – 2009. – № 9. – C. 30–34.
 • Яненкова І.Г. Організаційні інновації в управлінні регіональним розвитком економіки / І.Г.Яненкова // Інвестиції та досвід. 2013, №10. – С. 4-9.
 • Яненкова І.Г. Інституційні аспекти організаційного ресурсу / І.Г.Яненкова // Вісник Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – Х. : Право, 2011. – № 2(5). – С. 90–100.
 • Яненкова І.Г. Експертна оцінка структури організаційного ресурсу інноваційного розвитку економіки / І.Г.Яненкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : [зб. наук. праць]. – Маріуполь : ДВНЗ “ПДТУ”, 2011. – Т. 1. – С. 259 – 266.
 • Яненкова І.Г. Організація взаємодії учасників процесу управління регіональним інноваційним розвитком / І.Г.Яненкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : [зб. наук. праць]. – Маріуполь : Аванті, 2010. – Т. 1. – С. 186–193.
 • Яненкова І.Г. Особливості організаційного ресурсу як складової організаційного потенціалу / І.Г.Яненкова // Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : [зб. наук. праць]. – Вип. 16/1. – Переяслав-Хмель­ницький, 2011. – С. 265 – 270.
 • Яненкова І.Г. Розвиток кластеризації в Україні: роль держави та механізми / І.Г.Яненкова // Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмель­ницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : [зб. наук. праць]. – Вип. 18/2. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 243–246.
 • Яненкова І.Г. Передумови застосування ресурсного підходу до концепції стра­тегічного управління / І.Г.Яненкова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5, Т. 2 (159). – С. 94–98.
 • Зельдіс В.В., Яненкова І.Г. Проблеми та перспективи розвитку в Україні фондових бірж: регулятивний аспект / В.В. Зельдіс, І.Г.Яненкова // Ефективна економіка.-2015.-№4.-[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2015
 • Яненкова І.Г. Регіональна інноваційна політика в Україні та у країнах ЄС: тенденції та досвід / І.Г.Яненкова // Управлінські інновації. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету- Тернопіль: ТНЕУ, 2013. –Випуск 3.- С.9-17.
 • Яненкова І.Г. Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні / І.Г.Яненкова // Економіст. – 2012. – № 9. – С. 9–11.
 • Яненкова І.Г. Організаційна складова інноваційного механізму управління розвитком економіки [Електронний ресурс] / І.Г.Яненкова // Ефективна економіка. – 2012. – № 8. – Режим доступу : <http://www.economy.nayka.com.ua>.
 • Федулова Л.І., Яненкова І.Г. Організація взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком економіки / Л.І.Федулова, І.Г.Яненкова // Бизнес-информ. – 2012. – №10. – С. 12–16. (Особистий внесок – розроблено модель взаємодії складових організаційного ресурсу в межах НІС та розраховано індикатори оцінки взаємодії організаційного ресурсу складових НІС.)

 

В інших виданнях

 • Яненкова І.Г., Бабкова-Пилипенко Н.П. Принципи управління ризиками в інноваційній діяльності /І.Г. Яненкова, Н.П. Бабкова-Пилипенко// Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали VІІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 20 березня 2014 р.) / відп.ред. А.А. Мазаракі.- К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2014.-С.203- 205.
 • Ianenkova I. Regional innovation Policy in Ukraine: dynamics and learning // 8th International Seminar in Regional Innovation Policies.- 10-11 October 2013, the Basque Country, Spain. Режим доступу: https://drive.google.com/a/orkestra.deusto.es/folderview?id=0B0hcp7VAADB2NHA5WWhzSEdTT0E&usp=sharing&usp=sharing#
 • Яненкова І.Г. Проблеми розробки регіональної інноваційної політики в Україні/ І.Г.Яненкова //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські інновації: теорія та практика» : зб.наук.праць.- Тернопіль-Ялта, 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.58 – 60.
 • Яненкова І.Г. Пропозиції щодо застосування механізмів реалізації економіко-технологічного потенціалу регіонів в умовах виходу з кризи / І.Г.Яненкова // Економічні інновації. – Вип. 35: Українське Причорномор’я в контексті економічних альтернатив: сучасні виклики та антикризові стратегії (регіональна система в економічному, соціальному та екологічному вимірах) : [зб. наук. праць] / Ін-т проблем ринку та екон.-еколог. досліджень НАН України. – Одеса, 2009. – С. 71–81.
 • Яненкова І.Г. Законодавче забезпечення діяльності підприємств / І.Г.Янен­кова // Наукові праці : [наук.-метод. ж-л]. – Т. 189. – Вип. 177: Економіка. – Мико­лаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2012. – С. 81–87.
 • Яненкова І.Г. Механізми організаційного управління інтелектуальним капіталом компаній / І.Г.Яненкова // Наукові праці : [наук.-метод. ж-л]. – Т. 161. – Вип. 149: Економіка. Правознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 93–98.
 • Яненкова І.Г. Організаційний аспект розробки регіональної інноваційної політики // І.Г.Яненкова // Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: VІІ форум (Київ, 24-25 жовтня 2013), відп.ред.В.С.Шовкалюк.- К.: НТУУ «КПІ», 2013.-С.341-345.
 • Яненкова І.Г. Організаційні проблеми інноваційного розвитку економіки України та шляхи їх вирішення / І.Г.Яненкова // Економічний вісник університету : [зб. наук. праць учених та аспірантів]. – Спец. випуск. – Т. 1: Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Переяслав-Хмель­ницький, 2010. – С. 96–100.
 • Яненкова І.Г. Синергетика організаційного ресурсу інноваційного розвитку / І.Г.Яненкова // Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 10 берез. 2010 р.). – К. : Фенікс, 2010. – С.105–106.
 • Яненкова І.Г. Організаційні інструменти державного регулювання інноваційного розвитку на мезорівні / І.Г.Яненкова // Трансфер технологій та інновацій: бізнес, влада, регіони : матеріали V Міжнар. форуму, (Київ, 15–16 груд. 2011 р.). К., 2011. – С. 188–191.
 • Яненкова І.Г. Організаційне сприйняття інновацій та організаційна культура / І.Г.Яненкова // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали IV Міжнар. бізнес-форуму (Київ, 24 берез. 2011 р.) / відп. ред. А.А.Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – С. 182–184.
 • Яненкова І.Г., Лопатнюк Ю.О. Проблеми формування державно-приватного партнерства в інноваційній сфері / І.Г.Яненкова, Ю.О. Лопатнюк // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали VІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2013 р.) / відп.ред. А.А. Мазаракі.- К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2014.-С.294- 297.
 • Яненкова І.Г. Підходи до продовольчої безпеки на основі ефективного упровадження організаційного ресурсу / І.Г.Яненкова // Матеріали ІІ наук. читань пам’яті академіка П.П.Борщевського [“Продовольчий комплекс України в системі макроекономічного регулювання”], (Київ, 9 лип. 2010 р.) / за ред. д.е.н., проф. Л.В.Дейнеко / Рада по вивч. прод. сил України НАН України, Міжнар. Громадська організація-фонд “ДИАЛОГ-МИР” (Росія-Україна). – К., 2010. – С. 129–133.
 • Яненкова І.Г. Роль организационного ресурса инновационно-инвестиционного развития экономики / І.Г.Яненкова // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы ХІІІ Междунар.науч.конф. (Минск, 25-26 окт.2012 г.). В 3 т. Т 3/ редкол.: А.В.Червяков [и др.]. – Минск: НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2012.- С.116.
 • Яненкова І.Г. Вплив кластеризації на трансфер знань у співробітництві університетів та бізнесу / І.Г.Яненкова // Трансфер технологій та інновацій: бізнес, влада, регіони. Матеріали VI Міжнародного форуму, ( м.Київ.- 20-21 грудня 2012).– Київ , 2012. – С. 188–191.
 • Яненкова І.Г. Можливості застосування синергетичного підходу до організа­ції управління інноваційною системою / І.Г.Яненкова // Матеріали другої міжнар. наук. конф., (Суми, 27–30 квіт. 2009 р.). – Суми, 2009. – Т. 1. – С. 120–123.
 • Яненкова І.Г. Використання організаційного ресурсу корпоративних струк­тур в системі управління інноваційним розвитком економіки / І.Г.Яненкова // Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 68–70.
 • Яненкова І.Г. Інституціональна складова промислового комплексу / І.Г.Яненкова // Сучасна  економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: зб. Матер. VІІ Між народ. науково-практ. конф. 14 -15 березня 2014 р.- Сімферополь/ за аг. Ред. Л.А. Кравченко.- Сімферополь: ДІЙПІ, 2014.-С.87-90.
 • Яненкова І.Г. Організаційні зміни у корпораціях через призму інформаційного підходу / І.Г.Яненкова // Управлінські інновації: теорія та практика : зб. тез доповідей Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 199–201.
 • Яненкова І.Г. Інформаційне забезпечення процесів інноваційного розвитку корпорацій як складової інноваційної інфраструктури / І.Г.Яненкова // Тези допові­дей міжнар. наук.-практ. конф. [“Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 113–115.
 • Яненкова І.Г. Економіка та організація інноваційної діяльності / І.Г.Яненкова // Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт. – Вип. 172. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2012. – 36 с.
 • Яненкова І.Г. Сутність і структура організаційного капіталу в контексті інноваційного розвитку підприємств / І.Г.Яненкова, О.М.Михайлюк // Збірник доповідей ХV Всеукраїн. наук.-практ. конф. [“Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя”], (Запоріжжя, 1–7 берез. 2012 р.). – Запоріжжя, 2012. – С. 93–99. (Особистий внесок – удосконалено сутність та структуру організаційного капіталу підприємства.)

Події та оголошення


січня
30
Економічний клуб: Кіномистецтво і трошки футболу

30 січня 2019 року з 15.30 по 17.00 проходитиме засідання Економічного клубу, який діє при Факультеті економічних наук. Цього разу засідання буде ще цікавішим, ніж зазвичай! Адже буде охоплено і кіно, і футбол! У першій частині зустрічі багаторазовий спікер клубу …

січня
27
ЧНУ імені Петра Могили запрошує на день відкритих дверей

27 січня 2019 р. з 10:00 по 14:00 в Чорноморському національному університеті ЧНУ імені Петра Могили пройде день відкритих дверей.

січня
18
Запрошуємо на День професій до ЧНУ імені Петра Могили

День професій ЧНУ імені Петра Могили Щорічно практично перед всіма випускниками шкіл постають питання: «Ким бути?», «Яку професію обрати?», «Які предмети  ЗНО здавати ?» тощо. Це  хвилює  не тільки школярів, а і їхніх батьків. Чорноморський національний університет імені Петра Могили має …