Яненкова Ірина Георгіївна


доктор економічних наук, доцент, професор (б.в.з.) кафедри економіки підприємства

яненкова

Освіта та професійний шлях

 

В 1997 р. Ірина Георгіївна закінчила економічний факультет Національного університету кораблебудування ім. адмірала С.Й.Макарова. З 2002 р. працює в ЧНУ ім. П.Могили (колишн. ЧДУ). З 2005 р. Ірина Георгіївна обіймає посаду доцента, а з 2013 р. – професора (б.в.з.) кафедри економіки підприємства ЧНУ ім. П.Могили.

 

Захист дисертацій

2003 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Економічна стратегія переробних підприємств АПК на ринку сокової продукції» в Національному університеті харчових технологій (м.Київ).
2013 р. – захист дисертації на тему: «Організаційний ресурс інноваційного розвитку економіки» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – національна економіка та управління національним господарством, в Інституті економіки та прогнозування НАН України (м.Київ).

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2005 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

2013 р. – нагороджена почесною грамотою Управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської обласної ради.

 

Наукові інтереси: економіка та організація інноваційної діяльності, економіка підприємства, інноваційний розвиток підприємства (регіону, країни), менеджмент якості, методологія наукових досліджень. Викладає однойменні дисципліни українською та англійською мовами.

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: 777fler@gmail.com

Телефон: (0512) 76-92-77

 

Наукові публікації

 

Монографії, посібники

 • Яненкова І.Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика : монографія / І.Г.Яненкова. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 380 с.
 • Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / [Л.І.Федулова, Ю.М.Бажал, В.Л.Осецький та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л.І.Федулової ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., – 656 с. (особистий внесок: розд. 9 “Активізація організаційного ресурсу держави і бізнесу в напрямі реалізації принципу технологічного імперативу соціально-економічного розвитку”. – С. 552–598).
 • Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізацій них викликів : монографія : у 2 ч. – Ч. 2 / за ред. В.М.Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац.торг.-екон. ун-т, 2008. – 273 с. (особистий внесок: розд. 9 “Організаційний ресурс корпорацій у системі забезпечення конкурентоспроможності економіки”. – С. 248–267).
 • Формування технологічних кластерів як точок зростання економіки України : монографія / [Л.І.Федулова, Г.Л.Норд, Н.О.Руденко, І.А.Шовкун, В.К.Хаустов, І.Г.Яненкова, К.О.Січкаренко, С.В.Захарін, Т.М.Юхновська.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І.Федулової. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 295 с. (особистий внесок: §2.1 “Алгоритм створення реального кластера”. – С. 104–119;2.2 “Стратегія кластера”. – С. 119–127).
 • Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія/ за ред. д-ра екон. наук проф. Л.І. Федулової ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».- К., 2013.- 724 с. (особистий внесок: § 6.3. “Організаційні інновації у регіональному розвитку економіки”. – С. 234–243).
 • Яненкова І.Г. Економіка підприємства : [навч.-метод. посіб.] / І.Г.Яненкова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2007. – 300 с.
 • Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства : [навч.-метод. посіб.] / В.В.Горлачук, І.Г.Яненкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2010. – 344с.
 • Яненкова І.Г. Інвестування : [навч.-метод. посіб.] / І.Г.Яненкова. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім.П.Могили, 2007. – 124 с.
 • Яненкова І.Г. Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств: [навч.-метод. посіб.] / І.Г.Яненкова. –/І.Г. Яненкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2013.-220 с.

 

Публікації у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз

 • Iryna G. Ianenkova, Marina Z. Solesvik. Mergers and acquisitions in Ukraine and worldwide: analysis of recent trends // Forum Scientiae Oeconomia.- Volume 4 (2016) No 4: Creativity, knowledge and social responsibility in management aspects 39-52.
 • Буга Н.Ю., Яненкова І.Г. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні// Актуальні проблеми економіки.-2015.-№2.-С.117-125.
 • Яненкова И.Г., Юхновская Т.Н. Взаимосвязь научно-технологического и организационного потенциалов в системе управления экономикой / И.Г.Яненкова, Т.Н. Юхновская // Вестник ВЭГУ.-2013.- №4(66).-С.168-176.
 • Ianenkova I. The use of international experience managing organizational capital in enterprises// Reaser, 2013.-№6.-с.131-139. Access: http://www.reaser.eu/
 • Яненкова І.Г., Ляховець О.О. Сутність інституціонального забезпечення розвитку промислового комплексу / І.Г.Яненкова, О.О. Ляховець // Проблеми економіки .- 2014.-№1.-С.109-117.
 • Ianenkova I. A state as a subject of institutional changes// Canadian Journal of Science and Education, Toronto. 2014, №2(6).

 

Основні статті у наукових фахових виданнях України за 2010-2016 рр.

 • Солесвік М.Б., Яненкова І.Г. Взаємозв’язок ефектуації, каузації та радикальних інновацій у підприємницьких структурах // Ефективна економіка.-2016.-№7.- www.economy.nayka.com.ua
 • Яненкова І.Г., Зельдіс В.В. Особливості злиттів і поглинань в Україні та Європі / Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.263. Т.275. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили.-2016. –С.70-76.
 • Яненкова І.Г., Андрєєв О.В. Особливості створення та розвитку індустріальних парків в Україні/ І.Г. Яненкова, О.В. Андрєєв // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.273. Т.275. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили.-2016.
 • Яненкова І.Г., Малашевська Н.А. Елементний склад інфрастуктури ринку інновацій / І.Г. Яненкова, Н.А.Малашевська // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.267. Т.279. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили.-2016.-С.26-31.
 • Яненкова І.Г., Леонова А.В. Особливості та проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні / І.Г. Яненкова, А.В. Леонова// Наукові праці: Науково-методичний журнал. Вип.267. Т.279. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили.-2016.-С.21-25.
 • Яненкова І.Г. Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства// Економіка та держава.-2015.-№7.-C.6-9.
 • Яненкова І.Г., Бабкова-Пилипенко Н.П. Інноваційний потенціал підприємства: складові та фактори впливу/ І.Г. Яненкова, Н.П. Бабкова-Пилипенко // Науковий огляд.-2015.-№14.- С.63-71.
 • Яненкова І.Г. Синергетичний ефект застосування організаційного ресурсу на різних рівнях управління інноваційною діяльністю / І.Г.Яненкова // Економіка і прогнозування. – 2011. – №2. – C.82–92.
 • Яненкова І.Г. Організаційні компетенції у сфері інноваційної діяльності / І.Г.Яненкова // Український соціум. – 2010. – № 2. – С. 172–184.
 • Яненкова І.Г. Організаційні аспекти формування інноваційних кластерів / І.Г.Яненкова // Проблеми науки. – 2010. – № 1. – С. 10–18.
 • Яненкова І.Г., Лопатнюк Ю.О. Особливості формування ринку землі в Україні / І.Г.Яненкова, Ю.О. Лопатнюк // Економіст. – 2013.-№3.- С.32-33.
 • Яненкова І.Г. Ефективний менеджмент підприємств – важлива складова антикризової програми / І.Г.Яненкова // Економіст. – 2009. – № 9. – C. 30–34.
 • Яненкова І.Г. Організаційні інновації в управлінні регіональним розвитком економіки / І.Г.Яненкова // Інвестиції та досвід. 2013, №10. – С. 4-9.
 • Яненкова І.Г. Інституційні аспекти організаційного ресурсу / І.Г.Яненкова // Вісник Національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого. Серія: Економічна теорія та право. – Х. : Право, 2011. – № 2(5). – С. 90–100.
 • Яненкова І.Г. Експертна оцінка структури організаційного ресурсу інноваційного розвитку економіки / І.Г.Яненкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : [зб. наук. праць]. – Маріуполь : ДВНЗ “ПДТУ”, 2011. – Т. 1. – С. 259 – 266.
 • Яненкова І.Г. Організація взаємодії учасників процесу управління регіональним інноваційним розвитком / І.Г.Яненкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : [зб. наук. праць]. – Маріуполь : Аванті, 2010. – Т. 1. – С. 186–193.
 • Яненкова І.Г. Особливості організаційного ресурсу як складової організаційного потенціалу / І.Г.Яненкова // Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : [зб. наук. праць]. – Вип. 16/1. – Переяслав-Хмель­ницький, 2011. – С. 265 – 270.
 • Яненкова І.Г. Розвиток кластеризації в Україні: роль держави та механізми / І.Г.Яненкова // Економічний вісник університету ДВНЗ “Переяслав-Хмель­ницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” : [зб. наук. праць]. – Вип. 18/2. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 243–246.
 • Яненкова І.Г. Передумови застосування ресурсного підходу до концепції стра­тегічного управління / І.Г.Яненкова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5, Т. 2 (159). – С. 94–98.
 • Зельдіс В.В., Яненкова І.Г. Проблеми та перспективи розвитку в Україні фондових бірж: регулятивний аспект / В.В. Зельдіс, І.Г.Яненкова // Ефективна економіка.-2015.-№4.-[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=4&y=2015
 • Яненкова І.Г. Регіональна інноваційна політика в Україні та у країнах ЄС: тенденції та досвід / І.Г.Яненкова // Управлінські інновації. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету- Тернопіль: ТНЕУ, 2013. –Випуск 3.- С.9-17.
 • Яненкова І.Г. Проблеми формування інноваційної інфраструктури в Україні / І.Г.Яненкова // Економіст. – 2012. – № 9. – С. 9–11.
 • Яненкова І.Г. Організаційна складова інноваційного механізму управління розвитком економіки [Електронний ресурс] / І.Г.Яненкова // Ефективна економіка. – 2012. – № 8. – Режим доступу : <http://www.economy.nayka.com.ua>.
 • Федулова Л.І., Яненкова І.Г. Організація взаємодії учасників процесу управління інноваційним розвитком економіки / Л.І.Федулова, І.Г.Яненкова // Бизнес-информ. – 2012. – №10. – С. 12–16. (Особистий внесок – розроблено модель взаємодії складових організаційного ресурсу в межах НІС та розраховано індикатори оцінки взаємодії організаційного ресурсу складових НІС.)

 

В інших виданнях

 • Яненкова І.Г., Бабкова-Пилипенко Н.П. Принципи управління ризиками в інноваційній діяльності /І.Г. Яненкова, Н.П. Бабкова-Пилипенко// Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали VІІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 20 березня 2014 р.) / відп.ред. А.А. Мазаракі.- К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2014.-С.203- 205.
 • Ianenkova I. Regional innovation Policy in Ukraine: dynamics and learning // 8th International Seminar in Regional Innovation Policies.- 10-11 October 2013, the Basque Country, Spain. Режим доступу: https://drive.google.com/a/orkestra.deusto.es/folderview?id=0B0hcp7VAADB2NHA5WWhzSEdTT0E&usp=sharing&usp=sharing#
 • Яненкова І.Г. Проблеми розробки регіональної інноваційної політики в Україні/ І.Г.Яненкова //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські інновації: теорія та практика» : зб.наук.праць.- Тернопіль-Ялта, 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.58 – 60.
 • Яненкова І.Г. Пропозиції щодо застосування механізмів реалізації економіко-технологічного потенціалу регіонів в умовах виходу з кризи / І.Г.Яненкова // Економічні інновації. – Вип. 35: Українське Причорномор’я в контексті економічних альтернатив: сучасні виклики та антикризові стратегії (регіональна система в економічному, соціальному та екологічному вимірах) : [зб. наук. праць] / Ін-т проблем ринку та екон.-еколог. досліджень НАН України. – Одеса, 2009. – С. 71–81.
 • Яненкова І.Г. Законодавче забезпечення діяльності підприємств / І.Г.Янен­кова // Наукові праці : [наук.-метод. ж-л]. – Т. 189. – Вип. 177: Економіка. – Мико­лаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2012. – С. 81–87.
 • Яненкова І.Г. Механізми організаційного управління інтелектуальним капіталом компаній / І.Г.Яненкова // Наукові праці : [наук.-метод. ж-л]. – Т. 161. – Вип. 149: Економіка. Правознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 93–98.
 • Яненкова І.Г. Організаційний аспект розробки регіональної інноваційної політики // І.Г.Яненкова // Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: VІІ форум (Київ, 24-25 жовтня 2013), відп.ред.В.С.Шовкалюк.- К.: НТУУ «КПІ», 2013.-С.341-345.
 • Яненкова І.Г. Організаційні проблеми інноваційного розвитку економіки України та шляхи їх вирішення / І.Г.Яненкова // Економічний вісник університету : [зб. наук. праць учених та аспірантів]. – Спец. випуск. – Т. 1: Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Переяслав-Хмель­ницький, 2010. – С. 96–100.
 • Яненкова І.Г. Синергетика організаційного ресурсу інноваційного розвитку / І.Г.Яненкова // Сучасна наука та технології: від фундаментальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 10 берез. 2010 р.). – К. : Фенікс, 2010. – С.105–106.
 • Яненкова І.Г. Організаційні інструменти державного регулювання інноваційного розвитку на мезорівні / І.Г.Яненкова // Трансфер технологій та інновацій: бізнес, влада, регіони : матеріали V Міжнар. форуму, (Київ, 15–16 груд. 2011 р.). К., 2011. – С. 188–191.
 • Яненкова І.Г. Організаційне сприйняття інновацій та організаційна культура / І.Г.Яненкова // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні : матеріали IV Міжнар. бізнес-форуму (Київ, 24 берез. 2011 р.) / відп. ред. А.А.Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – С. 182–184.
 • Яненкова І.Г., Лопатнюк Ю.О. Проблеми формування державно-приватного партнерства в інноваційній сфері / І.Г.Яненкова, Ю.О. Лопатнюк // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Матеріали VІ Міжнародного бізнес-форуму (Київ, 22 березня 2013 р.) / відп.ред. А.А. Мазаракі.- К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т, 2014.-С.294- 297.
 • Яненкова І.Г. Підходи до продовольчої безпеки на основі ефективного упровадження організаційного ресурсу / І.Г.Яненкова // Матеріали ІІ наук. читань пам’яті академіка П.П.Борщевського [“Продовольчий комплекс України в системі макроекономічного регулювання”], (Київ, 9 лип. 2010 р.) / за ред. д.е.н., проф. Л.В.Дейнеко / Рада по вивч. прод. сил України НАН України, Міжнар. Громадська організація-фонд “ДИАЛОГ-МИР” (Росія-Україна). – К., 2010. – С. 129–133.
 • Яненкова І.Г. Роль организационного ресурса инновационно-инвестиционного развития экономики / І.Г.Яненкова // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития: материалы ХІІІ Междунар.науч.конф. (Минск, 25-26 окт.2012 г.). В 3 т. Т 3/ редкол.: А.В.Червяков [и др.]. – Минск: НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2012.- С.116.
 • Яненкова І.Г. Вплив кластеризації на трансфер знань у співробітництві університетів та бізнесу / І.Г.Яненкова // Трансфер технологій та інновацій: бізнес, влада, регіони. Матеріали VI Міжнародного форуму, ( м.Київ.- 20-21 грудня 2012).– Київ , 2012. – С. 188–191.
 • Яненкова І.Г. Можливості застосування синергетичного підходу до організа­ції управління інноваційною системою / І.Г.Яненкова // Матеріали другої міжнар. наук. конф., (Суми, 27–30 квіт. 2009 р.). – Суми, 2009. – Т. 1. – С. 120–123.
 • Яненкова І.Г. Використання організаційного ресурсу корпоративних струк­тур в системі управління інноваційним розвитком економіки / І.Г.Яненкова // Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 68–70.
 • Яненкова І.Г. Інституціональна складова промислового комплексу / І.Г.Яненкова // Сучасна  економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання: зб. Матер. VІІ Між народ. науково-практ. конф. 14 -15 березня 2014 р.- Сімферополь/ за аг. Ред. Л.А. Кравченко.- Сімферополь: ДІЙПІ, 2014.-С.87-90.
 • Яненкова І.Г. Організаційні зміни у корпораціях через призму інформаційного підходу / І.Г.Яненкова // Управлінські інновації: теорія та практика : зб. тез доповідей Всеукраїн. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 199–201.
 • Яненкова І.Г. Інформаційне забезпечення процесів інноваційного розвитку корпорацій як складової інноваційної інфраструктури / І.Г.Яненкова // Тези допові­дей міжнар. наук.-практ. конф. [“Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури”]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 113–115.
 • Яненкова І.Г. Економіка та організація інноваційної діяльності / І.Г.Яненкова // Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт. – Вип. 172. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2012. – 36 с.
 • Яненкова І.Г. Сутність і структура організаційного капіталу в контексті інноваційного розвитку підприємств / І.Г.Яненкова, О.М.Михайлюк // Збірник доповідей ХV Всеукраїн. наук.-практ. конф. [“Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя”], (Запоріжжя, 1–7 берез. 2012 р.). – Запоріжжя, 2012. – С. 93–99. (Особистий внесок – удосконалено сутність та структуру організаційного капіталу підприємства.)

Події та оголошення


березня
4
Долучайтеся до фотоконкурсу «Весняне пробудження»

Готуємось до весни та готуємо світлини разом з Центром соціально психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню ЧНУ імені Петра Могили та Первинною профспілковою організацією студентів ЧНУ імені Петра Могили. Умови участі: • терміново робимо круте весняне фото • роздруковуємо …

березня
15
І Всеукраїнський історичний дебатний турнір ІДЛ / IDL OPEN

Оргкомітет Історичної Дебатної Ліги, історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, Наукове товариство студентів та ГО «Ідеалісти» запрошують студентів ЗВО України взяти участь у І Всеукраїнському історичному дебатному  турнірі «ІДЛ– 2020»! Історична дебатна Ліга (ІДЛ) – це студентський проект, де студенти …

лютого
27
Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили запрошує на зустріч з письменником Віталієм Рогожею

27 лютого 2020 року о 12:30 у приміщенні  читального  залу Філологічної бібліотеки (Інститут філології ЧНУ імені Петра Могили) відбудеться зустріч з письменником Віталієм Рогожею «Не віддаймо Україну нікому!» Віталій Рогожа – український поет, прозаїк, драматург, автор трилогії «Запороги» («Петро Сагайдачний», …