Волченко Ольга Михайлівна


Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

У 1989 році закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут за спеціальністю «іноземні мови».

1989-1993 р. – вчитель англійської мови ЗОШ № 61 м. Миколаєва.

Листопад 1993 р. – грудень 2019 р. – викладач, старший викладач, доцент Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.

З січня 2020 р. – доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Захист дисертації

2006 р. захистила кандидатську дисертацію «Формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних педагогічних закладах» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Підвищення кваліфікації

16 травня – 26 червня 2022 р. – зарубіжне стажування з філологічних наук «Формування сучасної філологічної освіти в країнах ЄС та її вплив на національну самосвідомість» в Куявському університеті (м.Влоцлавек, Республіка Польща) в обсязі 6 кредитів ЄКТС /180 годин.

Коло наукових інтересів: теорія та практика перекладу, професійна підготовка майбутніх перекладачів.

Контакти

Електронна пошта: olha.volchenko@chmnu.edu.ua; volchenkoom@ukr.net

Телефон: (0512) 76-55-87

Основні наукові та методичні публікації

  1. Волченко О.М. Змішане навчання в контексті професійної підготовки майбутніх перекладачів//Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців із іноземних мов: Монографія // За заг.ред. Мироненко Т.П., Добровольської Л.С.    Миколаїв: ІЛІОН, 2018.  С. 136 – 160.
  2. Волченко О.М. Перекладацькі стратегії відтворення змісту безеквівалентної лексики // Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу: монографія/ за наук.ред. А.К.Солодкої. Миколаїв: ФОП Швець В.М.,2017. С.105 – 121.
  3. Волченко О.М. Теорія перекладу: Навчально-методичний посібник. Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2016.  120с.
  4. Волченко О.М. Порівняльна лексикологія англійської та української мов: Навчально-методичний посібник.  Миколаїв, 2017. 137с.
  5. Волченко О.М. Використання адаптивних стратегій у відтворенні власних назв під час аудіовізуального перекладу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2022. Випуск 55.C. 149-152.
  6. Volchenko O.M. Modern Ukrainian trends in the study of the translator’s personality influence on the translation process. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація».  Херсон: ХДУ, 2019.  Випуск 1.  С. 159 – 165. (у співавторстві).
  7. Волченко О.М. Індивідуально-авторські неологізми як перекладознавча проблема. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (Мовознавство): збірник наукових праць.  Випуск 27. Вінниця: ТОВ «фірма Планер», 2018. С. 116-124.
  8. Волченко О.М. Дослідження стратегій форенізації та доместикації в теорії перекладу. Мова і культура: науковий журнал. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,  2018. Випуск 19. Том IV (184).  С. 437 – 442.
  9. Волченко О.М.  Peалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутніх перекладачів //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. Тернопіль, 2017. № 4(2017). С. 95 – 102. (у співавторстві).
  10. Волченко О.М. Граматичні трансформації в англо-українському художньому перекладі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. Отрог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Випуск 54. С.252-254.