Вимоги до написання мотиваційного листа для вступу


Вимоги до написання

МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА ВСТУПНИКА

 Чорноморського національного університету імені Петра Могили

в 2024 році

Порядок подання та розгляду мотиваційних листів вступників Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (далі – ЧНУ ім. Петра Могили) розроблений та затверджений у відповідності до вимог чинного законодавства України, Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 березня 2024 року № 266 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2024 року за №379/41724 (далі – Порядок прийому), Правилами прийому до Чорноморського національного університету ім. Петра Могили у 2024 році, Вченою радою ЧНУ ім. Петра Могили (протокол № 4 від 25 квітня 2024 року).

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму в ЧНУ ім. Петра Могилита відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні сторони. До листа, у разі необхідності, вступником можуть бути додані (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену інформацію.

Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра за певною освітньою програмою та можливість обміркувати та аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні або змінити свою думку.

Мотиваційні листи надаються особами, які вступають до ЧНУ ім. Петра Могили у 2024 році для здобуття вищої освіти за кошти державного замовлення та кошти фізичних та/або юридичних осіб. У разі вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності визначені Додатком 4 до Правил прийому, вступники можуть брати участь у конкурсному відборі за результатом розгляду мотиваційних листів.

Строки подання мотиваційних листів визначні відповідно до розділу V Правил прийому до ЧНУ ім. Петра Могили у 2024 році «Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЧНУ ім. Петра Могили»:

Освітній рівень Початок прийому

мотиваційних листів

Закінчення прийому

мотиваційних листів

Перший (бакалаврський) рівень 19 липня 2024 року 31 липня 2024 року
Другий (магістерський) рівень

01 серпня 2024

22 серпня 2024 року

У разі наявності місць ліцензованого обсягу за освітнім ступенем бакалавра та /або магістра, ЧНУ ім. Петра Могили може встановлювати додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних / юридичних осіб. У такому випадку початок та закінчення прийому мотиваційних листів відповідає даті початку та закінчення прийому заяв та документів на відповідний рівень освіти.

Мотиваційні листи подаються вступниками через особистий електронний кабінет вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

Розгляд та рейтингування мотиваційних листів проводиться фаховими атестаційними комісіями. Склад фахових атестаційних комісій затверджується ректором ЧНУ ім. Петра Могили не пізніше травня 2023 року.

Структура мотиваційного листа, форма написання (друкована, у разі неможливості – рукописна) та його обов’язкові структурні компоненти. Загальний обсяг мотиваційного листа має становити не більше двох сторінок.

Вступна частина. У цій частині варто коротко пояснити, чому обрано для здобуття вищої освіти вказану спеціальність та освітню програму, і як, на думку вступника, навчання саме в ЧНУ ім. Петра Могили сприятиме успішному професійному та особистісному становленню та розвитку.

Основна частина. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з декількох абзаців. У ній розкриваються та характеризуються здібності вступника, конкретизується що саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та майбутній професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. Також вступник повинен зазначити всі свої здобутки, які безпосередньо пов’язані з обраною спеціальністю та освітньою програмою, наприклад, участь у певних конкурсах, олімпіадах, проектах, змаганнях, отримання відповідних відзнак (грамота, диплом, нагорода тощо); закінчення спеціалізованих шкіл (художніх, спортивних, музикальні тощо); участь у Всеукраїнських олімпіадах; тощо.

Здобутки необхідно підтвердити копіями відповідних документів, надіславши їх із мотиваційним листом.

При вступі на другий (магістерський) рівень освіти, вступник може надати інформацію про свої наукові досягнення відповідно до освітньої програми, досвід практичної роботи за спеціальністю. Наприклад:

 • диплом (грамота) переможця та призера міжнародної студентської олімпіади з фаху;
 • диплом (грамота) переможця та призера Всеукраїнської студентської олімпіади Міністерства освіти і науки України з фаху;
 • диплом (грамота) переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт Міністерства освіти і науки України з фаху;
 • наукова стаття у фаховому виданні, із переліку, затвердженого у встановленому законодавством порядку;
 • патент, авторське свідоцтво відповідно до фаху конкурсної пропозиції;
 • участь у фахових міжнародних або Всеукраїнських наукових конференціях (за наявності опублікованих тез доповіді);
 • наукова публікація у виданні, що не відноситься до переліку фахових, згідно із затвердженим законодавством порядком, відповідно до фаху конкурсної пропозиції;
 • участь у наукових конкурсах, олімпіадах, змаганнях, програмах, конференціях (обласних, регіональних, міських, університетських, міжвузівських) (за наявності опублікованих тез доповіді, програм, дипломів, грамот, довідок, сертифікатів учасників), відповідно до фаху конкурсної пропозиції;.
 • перемоги в стипендіальній програмі (грамота, диплом);
 • міжнародні наукові конкурси (перемоги) (грамоти, дипломи);
 • участь у програмах міжнародної академічної мобільності (міжнародні стажування, курси, тренінги).

Заключна частина має завершуватись висновком у кілька речень, які підтверджують готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми.

Ознайомитись з переліком спеціальностей, освітніх програм, професійних кваліфікацій можна в розділі «Вступнику» на офіційному сайті Чорноморського національного університету імені Петра Могили за посиланням .

При ознайомленні з мотиваційним листом фаховою атестаційною комісією звертається увага на:

 • наявність чіткої структури;
 • рівень мотивації щодо вступу в ЧНУ ім. Петра Могили на відповідну освітню програму;
 • рівень цілепокладання (розуміння цілей та шляхів реалізації);
 • рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам до освітньої програми;
 • здобутки, які безпосередньо пов’язані з обраною спеціальністю та освітньою програмою;
 • грамотність.

Залежно від інформації викладеної в мотиваційному листі здійснюється рейтингування вступників, що є підставою до надання рекомендацій до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб, а також при однакових конкурсних балах для впорядкування вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – результати розгляду мотиваційних листів.

Мотиваційний лист за результатами розгляду фаховою атестаційною комісією може бути відхиленим, причина відхилення має бути зазначена у відомості розгляду мотиваційних листів.

Розгляд мотиваційних листів здійснюється без присвоєння конкурсних балів.

Оформлення мотиваційного листа:

 1. обсяг – від 1 до 2 сторінок (формату А4 (297×210);
 2. береги: ліворуч – 2 см, праворуч – 1 см, зверху та знизу – 2 см);
 3. шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5;
 4. абзацний відступ – 1,25 см;
 5. вирівнювання тексту за шириною.

 Зразок Мотиваційного листа