Викладацький склад


Олена Петрівна Мітрясова – завідувач кафедри екології та природокористування, доктор педагогічних наук, професор. Закінчила з відзнакою хімічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова (нині Одеський національний університет імені І.І.Мечникова) за фахом – органічна хімія. Кваліфікація – Хімік. Викладач. У 2000 р. в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ) захищено кандидатську дисертацію з проблем екологічної освіти студентів; спеціальність – 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі ґрунтознавства та агрохімії. У 2009 р. в Інституті педагогіки НАПН України (м. Київ) захищено докторську дисертацію з проблем інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів; спеціальність – 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)». У 2011 р. присвоєно вчене звання професора по кафедрі екології та природокористування. Завідувач кафедри екології та природокористування ЧДУ імені Петра Могили з 2010 р. Наукові інтереси: педагогіка вищої школи; методика викладання у вищій школі; концептуальні підходи, зміст, методи, форми, інструменти екологічної, природничої та хімічної освіти; проблеми раціонального природокористування; соціальні аспекти збалансованого розвитку. Автор понад 200 наукових і методичних праць, у тому числі 1 одноосібної монографії, 9 навчальних посібників із загальної хімії, органічної хімії, історії хімії, хімічної екології, моніторингу довкілля для студентів природничих спеціальностей університетів.  Викладає дисципліни «Хімія з основами біогеохімії»; «Педагогіка та психологія вищої школи»; «Хімічна екологія»; «Геохімія навколишнього середовища»; «Моніторинг довкілля».

 

Леонід Павлович Клименко – професор кафедри, доктор технічних наук, професор. У 1974 році  закінчив з відзнакою факультет машинобудування Миколаївського кораблебудівного інституту. З 1976 по 1979 рік – аспірант очної аспірантури МКІ. У 1980 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Вивчення технологічних шляхів підвищення надійності і довговічності деталей циліндропоршньової групи форсованих суднових дизелів». У 1980 році присвоєно звання Лауреата премії Ленінського комсомолу України в галузі науки і техніки. У 1995 році очолив оргкомітет по відкриттю Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія» (МФНаУКМА). З 1996 р. по 2002 р. – ректор Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія».У 2002 році захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичні основи та технології створення вузлів машин з перемінною зносостійкістю” зі спеціальності “Тертя та зношування у машинах”. З 2002 р. по 2008 р. – ректор Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. З 2008 р. по теперішній час – ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили. В липні 2009 р. обраний Президентом Асоціації університетів України. В січні 2012 року нагороджений медаллю та дипломом Почесного професора Wisconsin International University. Нагороджений медаллю НаУКМА «Петро Могила» за особистий внесок в розбудову НаУКМА. Академік Міжнародної інженерної академії та інженерної академії України. Член ради по захисту дисертацій на присудження наукового ступеня доктора технічних наук з комп’ютерного профілю ЧДУ ім. Петра Могили.  У березні-квітні 2014 р. проходив стажування на посаді директора Департаменту вищої освіти МОН України. Є співавтором положення про акредитацію і ліцензування МОН України. Член Атестаційної та Державної акредитаційної комісії МОН України. Проходив стажування в Державному департаменті США, уряді Німеччини, наукових організаціях Франції, Італії, Польщі, Індії та ряду інших країн. Коло наукових інтересів та напрямки досліджень: трибологія. двигуни внутрішнього згоряння; регіональні аспекти сталого розвитку, екологічна безпека; енергозберігаючі технології, впровадження відновлюваних джерел енергії в системах енергопостачання; зелене будівництво; система вищої освіти в Україні, державного і місцевого управління в університеті, університетська автономія. Автор більше 150 наукових праць. Викладає дисципліни «Техноекологія», «Системи технологій промисловості».

Наум Харитонович Грабак – професор кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор, відмінник освіти України. У 1959 р. закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за фахом «Агрономія» та отримав кваліфікацію «Вчений агроном-рільник». У 1996 р. отримав наукову ступінь доктора сільськогосподарських наук в Дніпропетровському державному аграрному університеті. У 2002 р. отримав вчене звання професора за спеціальністю «Землеробство». Опублікував 150 наукових праць, в тому числі 14 книг. За наукову розробку ґрунтоохоронних технологій вирощування сільськогосподарських культур нагороджений бронзовою, срібною та золотою медалями ВДНГ СРСР. Підготував 3 кандидата наук. На кафедрі працює з 2003 р., в тому числі завідувачем  –  2005-2010 рр. Викладає дисципліни «Грунтознавство», «Основи ведення сільського та лісового господарства», «Агроекологія з основами біотехнології», «Сучасні екологічні проблеми», «Технології виробництва екологічно чистої продукції», «Агроекологія з основами біотехнології», «Основи ведення сільського та лісового господарства».

Валерій Володимирович Добровольський – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Після закінчення Миколаївського кораблебудівного інституту (МКІ) у 1955 році вісім років працював на суднобудівному і машинобудівному заводах. Захистив кандидатську дисертацію і з 1963 р. працював в МКІ. У 1995 р. перейшов до створеної Миколаївської філії НаУКМА керівником департаменту екології. З 2009 року працює в ЧДУ імені Петра Могили. Має більше 240 надрукованих робіт, в тому числі шість підручників і навчальних посібників. Є членом-кореспондентом Української екологічної академії наук. Викладає дисципліни «Загальна екології (та неоекологія)», «Вступ до фаху», «Системний аналіз якості навколишнього сердовища», «Екологічна безпека», «Оцінка екологічних ризиків».

Лариса Іванівна Патрушева – доцент кафедри, кандидат географічних наук. У 1991 році закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича за фахом «Географія». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». З 1999 року працює на кафедрі екології та природокористування в ЧДУ імені Петра Могили. У 2015 році отримала звання доцента кафедри екології та природокористування.  Автор 50 наукових праць. Викладає дисципліни «Природоохоронне інспектування та екологічна паспортизація», «Екологічна політика», «Ландшафтна екологія та заповідна справа», «Геоінформаційні ситеми в екології», «Топографія з основами картографії», «Рекреаційні ресурси, курортологія та гідрологія Причорномор’я», «Моніторинг довкілля», «Метеорологія і кліматологія».

В’ячеслав Іванович Андрєєв – доцент кафедри, кандидат технічних наук. У 1985 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С. Й. Макарова. Після отримання вищої освіти працював на посадах інженера, старшого інженера, з 1989 року по 1991 рік навчався в аспірантурі МКІ. В 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “Ливарне виробництво”. З 1998 року прийнятий на посаду наукового співробітника Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. З 2001 року по 2004 рік працював на посаді начальника науково-дослідної частини Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. З 2004 року Андрєєв В.І. – завідувач відділу аспірантури та за сумісництвом начальник науково-дослідної частини Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. Після реорганізації в січні 2009 року Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили в Чорноморський державний університет ім. Петра Могили і на даний час обіймає посади завідувача відділом аспірантури та начальника науково-дослідної частини. В.І. Андрєєвим опубліковано 40 наукових та навчально-методичних праць, зроблено 2 винаходи, захищених авторськими свідоцтвами та 3 патенти України. Викладає дисципліни «Моделювання та прогнозування стану довкілля»,  «Екологічний менеджмент та аудит», «Геоінформаційні системи і екології».

Наталія Олександрівна Воскобойнікова  – доцент, кандидат технічних наук. Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Миколаївську філію), здобувши ступінь спеціаліста еколога (2002 р.). Протягом 2004-2007 років навчалася в аспірантурі МДГУ імені Петра Могили за спеціальністю «Екологічна безпека». У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека» (Національний авіаційний університет, м. Київ) на тему «Підвищення екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення будівель шляхом перерозподілу енергії між альтернативними та традиційними джерерлами».  У 2015 році отримала звання доцента кафедри екології та природокористування. Автор 45 наукових праць. Займається науковою роботою в галузі альтернативних джерел енергії та екологічної безпеки. Бере активну участь в громадському житті університету. Голова Миколаївської обасної організації Всеукраїнської екологічної ліги. Викладає дисципліни «Техноекологія», «Системи екологічної інформації», «Екологічна паспортизація територій і підприємств», «Екологія» (англійською мовою), «Системи технологій промисловості» (англійською мовою), «Енергозаощаджуючі технології», «Соціальна екологія», «Біометрія».

Надія Алимівна Сербулова – старший викладач кафедри. У 1988 році закінчила Дагестанський політехнічний інститут, за фахом  –  інженер-гідротехнік. На кафедрі екології та природокористування працює з 2000 року. Коло наукових інтересів – екологічний туризм. Автор 40 наукових праць. Викладає дисципліни «Основи екології», «Гідрологія», «Метеорологія і кліматологія», «Урбоекологія», «Гідрологія Причорномор’я та рекреаційні ресурси».

Ганна Володимирівна Нєпєіна – старший викладач кафедри, завідувач лабораторії хімії та екологічного моніторингу кафедри. Закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Миколаївську філію), здобувши ступінь магістра екології (2002 р.). З вересня 2001 року працювала на посаді провідного фахівця інформаційно-комп’ютерного обчислювального центру в МФ НаУКМА, а згодом після її реорганізації – МДГУ імені Петра Могили. З 2003 року працювала на посаді провідного фахівця кафедри екології та природокористування МДГУ. Зараз працює завідувачем лабораторії хімії та біології кафедри екології та природокористування ЧДУ ім. Петра Могили. Автор 20 наукових праць. Викладає дисципліни «Стратегії сталого розвитку», «Основи гідробіології».

Ірина Олександрівна Малюченко – старший викладач кафедри. З 1996 по 2002 рік навчалася у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (Миколаївська філія) та здобула кваліфікацію магістр еколог за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». З 2001 р. працювала на посаді провідного фахівця науково-дослідної частини МФ НаУКМА. З 2002 року працює викладачем кафедри екології та природокористування. У 2006-2012 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти». Автор 25 наукових статей. Коло фахових інтересів пов’язано із професійною підготовкою екологів засобами комп’ютерних технологій. Викладає дисципліни «Основи екології», «Біологія», «Біотичні компоненти місцевих екосистем», «Екологічна експертиза», «Основи антропології», «Екологічна просвіта», «Методика викладання екології у вищій школі», «Природоохоронне законодавство та екологічне право».

Біла А.А.

Антоніна Альбертівна Біла – завідувач лабораторії хімії та екологічного моніторингу кафедри. З 2008 по 2014 рік навчалася у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили та здобула кваліфікацію еколога, викладача вищого навчального закладу за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». З 2014 року працює завідувачем лабораторії хімії та екологічного моніторингу кафедри екології та природокористування ЧДУ ім. Петра Могили.

Безсонов Є. М.

Євген Миколайович Безсонов – викладач кафедри. З 2008 по 2014 рік навчався у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили та здобув кваліфікацію еколога, викладача вищого навчального закладу за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 2014 році вступив до аспірантури ЧДУ імені Петра Могили за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека.

Віктор Миколайович Смирнов – кандидат геологічних наук, доцент. З 1996 року зарахований на денну форму навчання до Одеської державної академії холоду, яку закінчив з відзнакою у 2001 році за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». З 2001 р. по 2002 р. працював інженером–екологом на ДП «Сирена». З 2002 року працює на ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» начальником бюро охорони навколишнього середовища, а з 2006 року  – начальником Центральної лабораторії заводу. В 2005 році вступив до аспірантури в Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України (м. Київ) за спеціальністю “Екологічна безпека”. У 2010 році захистив дисертацію та здобув наукову ступінь кандидата геологічних наук за спеціальністю “Екологічна безпека”. Наукову діяльність пов’язує з вивченням забруднення навколишнього середовища важкими металами. Є автором 30 наукових публікацій. З 2011 р. працює викладачем кафедри екології та природокористування в Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили. Викладає дисципліни «Біосфера та науково-технічний прогрес», «Моніторинг довкілля», «Геологія і геоморфологія».

12140692_952962424775050_8518003905292166134_n (1)

Крисінська Діана Олександрівна – викладач кафедри, помічник ректора. В 2010 році закінчила Чорноморський державний університет імені Петра Могили та здобула кваліфікацію еколога, викладача вищого навчального закладу за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 2010 році вступила до аспірантури ЧДУ імені Петра Могили за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. З 2013 року викладає дисципліни «Основи екології», «Гідрологія», «Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища».

Автор понад 20 наукових праць, учасник 15 міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Коло наукових інтересів: екологічна безпека, сталий розвиток міст, якість питної води. Працює над науковим дослідження на тему: «Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання в місті», в рамках якого проведено оцінку екологічних потенціальних ризиків канцерогенного і неканцерогенного походження для здоров’я населення м. Миколаїв, запропоновано нову систему управління в галузі питного водопостачання в місті.

Заступник голови та секретар Миколаївської обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги.

Події та оголошення


вересня
17
Інноваційний кластер RinnoHUB запрошує на круглий стіл на тему «Інноваційний потенціал Миколаївщини»

Інноваційний кластер RinnoHUB, який активно займається розвитком інноваційного потенціалу нашого регіону, разом із Чорноморським національним університетом імені Петра Могили запрошує до участі у круглому столі на тему «Інноваційний потенціал Миколаївщини», який відбудеться 17 вересня 2020 року. Початок заходу о 14,00 …

вересня
7
Вебінари від компанії Clarivate про ресурси для успішної наукової діяльності

Запрошуємо на безкоштовні вебінари компанії Clarivate про ресурси, що будуть корисними для успішної наукової діяльності. 7-11 вересня 2020 року заплановано 12 вебінарів українською, щодня пропонується нова тема, у двох або трьох повторах. Обирайте зручний час. Після переходу за обраним посиланням …

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів)

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 17.08 – 25.08.2020 року Детальніше тут