Навчально-інформаційна база - ЧНУ iм. Петра Могили

Навчально-інформаційна база


Навчальні програми

Бакалаврат

Соціологія

Бакалавр соціології готується для організаційно-адміністративної, методичної, аналітичної та дослідницької діяльності у соціально-економічній та політичній сферах. Студенти обов’язково вивчають гуманітарні, соціально-економічні, фундаментальні, професійно-орієнтовані дисципліни. Фахівець з соціології навчається визначати пріоритетні проблеми соціального розвитку України та її регіонів і практично їх досліджувати; розробляти конкретні рекомендації з розв’язання соціальних протиріч і конфліктів, вдосконалення форм організації праці, її поділу і кооперації, поліпшення умов трудової діяльності; складати проекти програм економічного і соціального розвитку підприємств, фонду соціально-культурних заходів; надавати методичну допомогу працівникам організацій і підприємств щодо вирішення соціальних питань.

Соціальна робота

Бакалаврська програма надає знання для визначення умов та ресурсів, необхідних для здійснення різних напрямів соціальної роботи та видів соціальних втручань, надання соціальних послуг різним групам населення, окремим особам та сім’ям. Студенти навчаються визначати умови громади, що можуть вплинути на проведення різних напрямів соціальної роботи та видів соціальних втручань, надання соціальних послуг різним групам населення, окремим особам та сім’ям. Окрім того, вони досліджуються методику та інструментарій дослідження, спрямованого на оцінку наявних умов та ресурсів соціальної роботи; навчаються збирати дані щодо умов та ресурсів професійного втручання на рівні громади, соціальної групи, окремої сім’ї чи людини, та інформацію щодо умов життєдіяльності та ресурсів окремих осіб або сімей, які що звернулися за допомогою отримують соціальні послуги.

Психологія

У рамках програми студенти знайомляться з сучасними уявленнями про психічні процеси і стани, психічний розвиток та психологічну діагностику, про конфлікти та підходи до їх вирішення, опановують методи збору й аналізу психологічних даних, здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати досліджень окремих галузей психологічного знання. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання у галузі психології. Випускники вищого навчального закладу за кваліфікацією «бакалавр психології» можуть працювати в таких галузях народного господарства як, охорона здоровʼя, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука та наукове обслуговування; обʼєднання громадян

Магістратура

Соціологія

Організація підготовки фахівця-магістра полягає у поєднанні теоретичних знань та навичок практичної діяльності. Протягом навчання у студентів формується науковий світогляд; формуються знання основних закономірностей розвитку природи і суспільства, ключових етапів розвитку гуманітарних і соціально-економічних наук. Магістри вивчають парадигмами світової соціологічної думки; досліджують місце людини в соціальному світі, у загальному взаємозв’язку природи і людства; вивчають місце культури в розвитку людства, типи культур та систему основних культурних цінностей, соціальну сутність релігійних вчень та вірувань. Вони стають обізнаними із змістом сучасної соціології як науки, визначають її роль в житті сучасного суспільства, у дослідженні процесів глобалізації та суспільної інтеграції; вивчають методологію та методи конкретних соціологічних досліджень і сучасні інформаційні технології.

Соціальна робота

Майбутні магістри соціальної роботи навчаються розуміти та аналізувати принципи формування державної соціальної політики у контексті професійної соціальної роботи; володіти сучасними технологіями інноваційної діяльності у сфері професійної соціальної роботи; застосовувати соціологічно-орієнтовані, психологічно орієнтовані та комплексно орієнтовані моделі соціальної роботи;  забезпечувати навчання теорії і практики соціальної роботи у відповідності до вітчизняних та міжнародних стандартів; проводити науково-дослідницьку роботу та представляти її результати; практикувати забезпечення навчально-педагогічного процесу.

Дисципліни

Кафедра психології

Вступ до спеціальності (Психологія)
Глибинна психологія
Дефектологія
Диференціальна психологія
Екологічна психологія
Експериментальна психологія
Іміджелогія
Інженерна психологія
Історія психології
Кадровий менеджмент
Конфліктологія
Основи наукових досліджень та практика їх проведення (Психологія)
Психодіагностика
Психологія змінених станів свідомості
Психологія праці
Психологія роботи із залежними станами
Реабілітаційна психологія

Кафедра соціальної роботи, управління і педагогіки

Педагогіка (спеціальна, корекційна, реабілітаційна)
Педагогіка вищої школи
Система організації соціальних служб
Соціальна робота в зарубіжних країнах
Соціальні стандарти ЄС
Технології підготовки та проведення тренінгу

Кафедра соціології

Бакалаврат

Виборчий процес та його регулювання
Вступ до спеціальності (Соціологія)
Соціологія глобальних процесів
Соціологія девіантної поведінки
Гендерна соціологія
Загальна соціологічна теорія
Загальна соціологічна теорія
Етносоціологія
Іміджологія
Математично-статистичні методи в соціології
Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації
Методологія та методи соціологічних досліджень
Організація діяльності соціологічних служб
Організація та методи вибіркового дослідження
Паблік рілейшнз
Соціальна політика
Соціальна психологія
Соціальна структура суспільства
Соціологічні методи вивчення ринку
Соціологія громадської думки
Соціологія культури
Соціологія масових комунікацій
Соціологія освіти
Соціологія особистості
Соціологія політики
Соціологія праці та зайнятості населення
Соціологія реклами
Соціологія релігії
Соціологія сім’ї
Соціологія управління
Технології електоральних соціологічних досліджень
Історія філософії
Логіка
Релігієзнавство
Соціальна філософія
Філософія

Магістратура

Актуальні проблеми сучасної соціології
Якісні методи в соціологічних дослідженнях
Технології маркетингових досліджень
Соціокультурний розвиток людства
Мультикультуралізм
Методика викладання соціогуманітарних дисциплін
Методи аналізу нечислових даних в соціології
Менеджмент персоналу
Дослідницькі технології в галузевих соціологіях
Філософія історії
Філософія науки
Філософські проблеми наукового пізнання

Події та оголошення


лютого
4
День Відкритих Дверей

  У програмі: • виступ ректора університету Клименка Л.П. про сьогодення і перспективи розвитку університету; • про умови вступу на навчання за програмами підготовки бакалавра та магістра на основі ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста та ступеня бакалавра/спеціаліста/ магістра; • зустріч абітурієнтів …

січня
18
Кінотренінг “Життєві драми”

“Люди завжди шукали в мистецтві можливість вирішення проблем. Екран в цьому сенсі підходить як контейнер для проекцій особистих і несвідомих, страхів і потягів. Як і при вивченні всіх форм мистецтв, коли ми вивчаємо кінофільм, ми вивчаємо себе”. Корбут К.П. “Психоаналіз …