Студентський гурток «Успішний менеджер»


СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

«УСПІШНИЙ МЕНЕДЖЕР»

 кафедри менеджменту факультету економічних наук
Чорноморського національного університету імені Петра Могили

започатковано у жовтні 2018 р. як добровільне об’єднання студентів, які цікавляться актуальними проблемами розвитку менеджменту 

ЗАВДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА:

 • формування компетенцій використання інструментарію менеджменту в контексті розвитку економічних знань;
 • використання практико-орієнтованого підходу в освітньому процесі при підготовці майбутніх фахівців;
 • формування наукових інтересів та навичок дослідницької роботи;
 • запровадження дослідницького підходу на різних освітніх рівнях (перший (бакалаврського), другий (магістерського));
 • підготовка здобувачів до участі в науково-методичних семінарах, конференціях, круглих столах;
 • організація науково-дослідної роботи здобувачів різних спеціальностей при вивченні дисциплін на кафедрі менеджменту.

Тематика наукових досліджень гуртка:

 • історія виникнення, становлення та розвитку менеджменту, як науки;
 • сучасні інноваційні технології управління (тайм-менеджмент, паблік рілейшенз, коучинг та ін.);
 • вивчення та використання здобутків світового менеджменту;
 • система управління розвитком сучасного підприємства;
 • управління інноваційними процесами підприємств;
 • управління конкурентоспроможністю підприємств;
 • обґрунтування та призначення функцій управління в сучасних умовах тощо.

Студенти-учасники гуртка спеціальності 073 “Менеджмент” виконують такі види робіт:

 • проводять дослідження за визначеною тематикою;
 • виступають з науковими доповідями на засіданні гуртка;
 • беруть участь у студентських наукових конференціях, у конкурсах на кращу студентську роботу;
 • публікують наукові статті в наукових збірниках тощо.

Результатом діяльності гуртка є:

 • активізація пошукової активності здобувачів освіти;
 • зростання рівня самостійності у розв’язанні поставлених наукових і професійних завдань;
 • уміння та навички працювати в команді на певний результат;
 • вміння працювати з вишуканими джерелами інформації з метою власного всебічного розвитку та системного мислення;
 • вміння публічно викладати свою думку, дискутувати тощо.

Науковий керівник – Нетудихата К.Л., канд. екон. наук., доцент кафедри менеджменту

Засідання гуртка відбуваються щоп’ятниці останнього тижня місяця

о 15:30, аудиторія 10-325