Студентський гурток “Професіонали сучасного бізнесу”


Студентський науковий гурток «Професіонали сучасного бізнесу» кафедри обліку і аудиту функціонує на засадах добровільного об’єднання здібних, перспективних, допитливих студентів, які опановують загальні та фахові компетентності освітньо-професійної програми «Облік і аудит підприємницької діяльності» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Загальне керівництво роботою студентського наукового гуртка здійснює  д-р екон. наук, в.о. професора Ужва Алла Миколаївна. Діяльність наукового гуртка сприяє формуванню навичок вирішувати складні в теоретико-методичному плані завдання бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування,  що буде основою професійного зростання при майбутньому працевлаштуванні випускників кафедри обліку і аудиту.

 

Метою створення студентського наукового гуртка є:

  • підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти як професіоналів в сфері обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах;
  • розкриття здібностей і можливостей студентів у науково-дослідній роботі, тобто ознайомлення з методикою наукового дослідження, ведення експерименту, обробки та оформлення матеріалів;
  • поглиблення знань в напрямку організації обліку і оподаткування на міжнародному рівні.

Основними завданнями функціонування студентського наукового гуртка  є:

  • обговорення актуальних питань, пов’язаних з майбутньою професією студентів (стан та питання удосконалення обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування на підприємствах всіх форм власності);
  • допомога студентам в опановуванні методик організації бухгалтерського обліку, аудиту, контролю знанням основ наукових досліджень;
  • створення умов для успішного розвитку наукової творчості студентів;
  • заохочення до участі студентів у наукових конференціях, олімпіадах, наукових семінарах, круглих столах, конкурсах на кращу наукову роботу;
  • сприяння студентам у публікації наукових статей та тез доповідей на конференціях.

Діяльність студентського наукового гуртка полягає в проведенні семінарів, круглих столів, засідань з обговоренням теоретичних та практичних питань або проблемних аспектів обліку, аналізу, аудиту, контролю, оподаткування;  участі у студентських наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах різного рівня, підготовці наукових публікацій.

Організація діяльності наукового студентського гуртка здійснюється згідно річного плану роботи, а засідання проводяться не рідше одного разу на місяць з обговоренням підсумків наукових робіт.