Скупський Руслан Миколайович


доктор економічних наук, доцент, професор (б.в.з.) кафедриСкупський

Освіта та професійний шлях 

У 1994 р. Руслан Миколайович закінчив Український державний аграрний університет (м.Київ) за спеціальністю «Агрономія», а 1996 р. – Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу (м.Київ) за спеціальністю «Економіка підприємства АПК». У 1994-1996 рр. працював головним спеціалістом відділу по розробці та впровадженню ресурсозберігаючих технологій виробництва овочевих культур Інституту споруд штучного клімату УААН (м.Бровари, Київська обл.). У 1996-2010 рр. – асистент кафедри рослинництва, доцент кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського державного аграрного університету, заступник декана з навчальної роботи (2005-2010 рр.). У 2010-2015 рр. Руслан Миколайович обіймав посаду доцент, а з лютого 2014 р. – професор (б.в.з.) кафедри економічної теорії НУК ім. адм. Макарова. З вересня 2016 р. – професор (б.в.з.) кафедри управління земельними ресурсами ЧНУ ім. П.Могили. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – понад 20 років.

Захист дисертацій

2004 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організація та ефективний розвиток регіональної системи виробництва насіння зернових культур» за спеціальністю – 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

2013 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Інноваційний розвиток промислового овочівництва в аграрних підприємствах: теорія, методологія, практика» за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2007 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри виноградарства та плодоовочівництва.

2014 р. – нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Наукові інтереси: проблеми регіональної економіки та інвестиційно-інноваційного розвитку агропродовольчої сфери.

 

Профіль у Google Академії 

Електронна адреса: skuruslan@chdu.edu.ua

Телефон: (0512) 76-60-20

 

Наукові публікації 

Монографії

 

 • Скупський Р.М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового овочівництва в аграрних підприємствах: Монографія / Р.М. Скупський. – Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2013. – 442 с.
 • Скупський Р.М. Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки: Колективна монографія / Р.М. Скупський та ін. / Під ред. д.е.н., проф. Ю.О. Нестерчук (Частина 1). – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – 236 с.
 • Червен І.І., Євчук Л.А., Скупський Р.М. та ін. Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання в регіональному АПК / Колективна монографія / За ред. І.І. Червена, Л.А. Євчук. – Миколаїв: Миколаївський ДАУ, 2005. – 440 с.

 

Статті в наукових фахових виданнях

 

 • Скупський Р.М. Агротехнологія та ресурсне забезпечення промислового овочівництва: концепція, регіональні особливості, перспективи / Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – №11 (37). – С. 130-136.
 • Скупський Р.М. Державне регулювання овочівництва, як базис інноваційного розвитку галузі / Р.М. Скупський // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2010. – №2 (19). – С.139-145.
 • Скупський Р.М. Інфраструктурна складова інноваційного розвитку промислового овочівництва: теоретико-методологічні аспекти формування / Р.М. Скупський // Економічний форум. – 2012. – № 2. – С.93-98.
 • Скупський Р.М. Конкурентоспроможність аграрного сектору економіки, як похідна інноваційного розвитку / Р.М. Скупський, М.В. Волосюк // Бізнес-інформ. Науковий журнал. – 2012. – №11. – С.150-154.
 • Скупський Р.М. Концепція інноваційного розвитку регіонального овочепродуктового комплексу / Р.М. Скупський // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2012. – №3 (29). – С.195-202.
 • Скупський Р.М. Методологічні аспекти оцінки інноваційного потенціалу підприємства та регіону / Р.М. Скупський // Культура народов Причерноморья. Науковий журнал. – 2012. – №238. – С.83-87.
 • Скупський Р.М. Методологічні аспекти ризик-менеджменту інноваційної діяльності в промисловому овочівництві / Р.М. Скупський // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 7. – С.129-137.
 • Скупський Р.М. Методологічні принципи формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва / Р.М. Скупський // Науковий вісник НГУ. Тематичний випуск «Економіко-правові умови діяльності підприємств». – 2011. – С. 27-31.
 • Скупський Р.М. Науково-технічне та інформаційне забезпечення, як основа інноваційного управління агротехнологічним процесом в овочівництві / Р.М. Скупський // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2011. – №1 (22). – С.203-208.
 • Скупський Р.М. Нормативно-правове забезпечення інноваційного розвитку промислового овочівництва: сучасні аспекти / Р.М. Скупський // Кримський економічний вісник. Науковий журнал. – 2012. – №1(1). – Ч.2. – С.222-227.
 • Скупський Р.М. Овочівництво Причорномор’я України: сучасний стан галузі в контексті інноваційного розвитку / Р.М. Скупський // Культура народов Причерноморья. Науковий журнал.  – 2012. – №240. – С.87-91.
 • Скупський Р.М. Особливості та роль інновацій у формуванні конкурентних переваг агропромислового виробництва / Р.М. Скупський // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 8. – С.186-194.
 • Скупський Р.М. Промислове овочівництво: моніторинг сучасних проблем розвитку галузі / Р.М. Скупський // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2012. – №7 (17). – С. 328-332.
 • Скупський Р.М. Промислове овочівництво: проблеми та завдання в розбудові ринкової економіки України / Р.М. Скупський // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2011. – №5 (26). – С.78-83.
 • Скупський Р.М. Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності промислового овочівництва / Р.М. Скупський // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал.  – 2012. – №2 (28). – С.249-259.
 • Скупський Р.М. Теоретико-методологічні засади державної інноваційної політики та обґрунтування ролі держави у формуванні сприйнятливості економіки до інновацій / Р.М. Скупський // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2012. – № 3(29). – С.33-39.
 • Скупський Р.М. Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі /Р.М. Скупський // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. – 2014. – №2. – С.48-57.
 • Скупський Р.М. Актуальні аспекти формування та функціонування овочевого ринку /Р.М. Скупський // Продовольчі ресурси: зб. наук. праць. Серія: Економічні науки. / НААН; Ін-т. прод. ресурсів НААН. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2014. – №3. – С.62-71.
 • Скупський Р.М. Марикультура Чорного моря – концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру /Р.М. Скупський // Економічний форум. – 2015. – № 1. – С.86-101.
 • Скупський Р.М. Інституціоналізація інноваційного розвитку промислового овочівництва у контексті раціонального землекористування / Р.М. Скупський // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 263. Т. 275. Економіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2016. – С. 133-141.
 • Скупський Р.М. Новітня парадигма інвестиційних процесів аграрного сектору економіки /Р.М. Скупський, Л.С. Мельничук, Ю.М. Манцевич // Наукові записки Інституту Законодавства України. – 2016. – №5. – С. 99-108.

 

Публікації у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних баз

 

 • Скупський Р.М. Державне регулювання розвитку марикультури в Україні: нормативно-правовий аспект /Р.М. Скупський // Съвременни проблеми на регионального развитие: Събрани статии. Т.1. – Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. – С.302-307.
 • Скупский Р.Н. Современные аспекты стратегического управления рыбным хозяйством в контексте инновационного развития отрасли /Р.Н. Скупский // Сборник научных трудов V Международной научно-практической конференции памяти первого  ректора ТГУ С.Ф. Жилкина  [«Стратегическое планирование развития городов и регионов»] (Тольятти, 19-20 июня 2015 г.). – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2015. – С. 141-149.

Події та оголошення


травня
21
Зустріч Клименка Л.П. з колективом та студентами ЧНУ імені Петра Могили

21 травня о 15:00 в читальній залі (головний корпус) Зустріч Клименка Л.П. з колективом та студентами ЧНУ імені Петра Могили

травня
23
Запрошуємо на зустріч з Андрієм Гончаруком

23 травня з 11.50 до 12.30 проходитиме зустріч з Андрієм Гончаруком. Андрій Гончарук – представник Торгово-промислової палати України і координує німецьку стипендіальну програму щодо переваг та можливостей для молоді-учасників німецько-українського проекту, який Палата реалізує з 2015 року. Запрошуємо всіх охочих …

травня
20
Запрошуємо на виставу «Всё так просто, господа!»

Запрошуємо 20 травня о 14:00 на виставу «Всё так просто, господа!» в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили. Саме ця вистава отримала приз «За кращу режисуру» на Фестивалі Українського аматорського театру.