Шерстюк Людмила Валеріївна


кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови

Шерстюк

Освіта та професійний шлях

У 2000 р. Людмила Валеріївна закінчила факультет іноземної філології Миколаївського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію «вчитель англійської, німецької мови та зарубіжної літератури». З 01.09.2000 працювала на посаді викладача кафедри англійської мови Миколаївської філії НаУКМА. З 2001 по 2004 рр. навчалася в аспірантурі НаУКМА. Після закінчення аспірантури працювала на посаді старшого викладача, а з 2013 р. – доцента кафедри англійської мови ЧНУ ім. Петра Могили. З 2014 по 2017 рр. навчалася у докторантурі ЧНУ ім. Петра Могили.

 

Захист дисертацій

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему:«Диференціація навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей» у Криворізькому державному педагогічному університеті.

 

Нагороди та відзнаки

2013 р. – переможець обласного конкурсу наукових робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Педагогічні науки».

2013 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри англійської мови.

Наукові інтереси: теорія та методика викладання англійської мови.

Електронна адреса: lvsherstiuk@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-80

 

Основні публікації

 1. Шерстюк Л. В. Оцінювання професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей /Л.В. Шерстюк // Збірник наукових праць: «Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології» – Вип. 1(6). – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 412-416.
 2. Шерстюк Л. В. Організаційно-педагогічні засади впровадження англомовного тестування у навчальний процес ВНЗ / Л. В. Шерстюк // Вища освіта України : темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – Додаток 3 до № 1, Т.3. – 2012. – С. 400-405.
 3. Шерстюк Л. В. Компетентнісний підхід у навчанні професійної англійської мови студентів нефілологічнихспеціальностей / Л. В. Шерстюк // Вища освіта України : темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – 2012 – Т.2 (35). – Дод.1. – С.372–379 (фахове видання).
 4. Шерстюк Л. В. Специфіка диференціації навчання професійно спрямованої англійської мови студентів-юристів / Л. В. Шерстюк // Наукові праці : науково-методичний журнал. Т. 196. – Вип. 184 : Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 114-121.
 5. 5. Sherstiuk L., Shmidt V. Interdisciplinary cooperation in the process of non-philology students’ professional training / LyudmylaSherstiuk, VitaliaShmidt/ Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe–Режимдоступу:http://scaspee.com/6/post/2013/01/sherstiuk-lv-shmidt-vv-interdisciplinary-cooperation-in-the-process-of-non-philology-students-professional-training.html
 6. Шерстюк Л. В. Bикористання Інтернет середовища у процесі іншомовної підготовки студентів ВНЗ/ Л. В. Шерстюк // «Ольвійський форум – 2013: стратегії України в геополітичному просторі» : тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Том 4. – С. 57-58.
 7. Шерстюк Л. В. Інтеграція навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності студентів нефілологічних спеціальностей у процесі іншомовної підготовки/ Л. В. Шерстюк// Вища освіта України : темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – 2015 – Вип 35, Т.8 (59). – Дод.1. – С.395–401.
 8. Шерстюк Л. В. Функціонально-компетентнісний підхід допрофесійної підготовки майбутніх філологів / Л. В. Шерстюк //«Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи» : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015. – С.155-156 [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/19491
 9. Шерстюк Л. В. Експлікація поняття «стратегія навчання» / Л. В. Шерстюк // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – № 3 (134) – березень, 2016 – С. 38-42.
 10. Шерстюк Л. В. Студентоцентричний підхід до навчання як форма індивідуалізації / Л. В. Шерстюк // «Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету» : збірник матеріалів Науково-практичного семінару (3-4 березня 2016 р.). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – С.49-50
 11. Шерстюк Л. В. Індивідуальна навчальна стратегія як форма індивідуалізації навчання/ Л. В. Шерстюк // Вища освіта України : темат. вип. «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» – Додаток 3 до № 1, Т.3. – 2016. – С. 84-89.
 12. Шерстюк Л. В. Індивідуальна освітня траєкторія в іншомовній підготовці студентів ВНЗ / Л. В. Шерстюк //«Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» 09-12 червня 2016 р. : тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – Том 2: Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку. Мовно-культурна політика – С. 25-27.
 13. Малихін О. В., Шерстюк Л. В. Професійна компетентність викладача філологічних дисциплін /О. В. Малихін, Л. В. Шерстюк // ZbiórArtikulównaukowych. KonferencjiMiedzynarodowejNaukowo-Praktycznej «Pedagogika. TeoretyczneiPraktyczneAspectyRozwojuWspolczesnejNauki» (29.06.2016-30.06.2016) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamondtradingtour», 2016. – С. 61-67.
 14. Шерстюк Л. В. Класифікація стратегій вивчення мови у педагогічних дослідженнях/ Л. В. Шерстюк // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – № 8 (139) – серпень, 2016 – С. 46-51.
 15. Шерстюк Л. В.Language Learning аnd Teaching Strategies/ Л. В. Шерстюк // Матеріали XXVII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: Переяслав-Хмельницький – 2016, С.158-160. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/3222
 16. Шерстюк Л. В. Особливості реалізації індивідуальних стратегій професійної підготовки майбутніх викладачів філологічних спеціальностей / Л. В. Шерстюк //Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної е-конференції (28-29 липня 2016р., м. Київ). – Київ, КНЛУ, 2016. – С.129-132.
 17. Шерстюк Л. В., Буровицька Ю. М. Актуалізація вивчення іноземних мов у системі якості надання освітніх послуг/ Л. В. Шерстюк, Ю. М. Буровицька //Zbiór raportów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej– Warszawa : Uniwersytet Warszawski», 2016. – подано до друку
 18. Sherstiuk, Liudmyla. Psychologo-Pedagogical Peculiarities оf Individual Professional Training оf Future Philology Teachers /Liudmyla Sherstiuk/ „Модернизация на образованието“, София, подано до друку
 19. Sherstiuk, Liudmyla. Formationоf Professional Philological Competence оf Future Philology Teachers/ Liudmyla Sherstiuk // Modern Issues in Pedagogical Education and science of Ukraine and Israel: the way to Integration – Issue № 6 – October, 2016 – Ariel University, Israel – p. 324-331.
 20. Sherstiuk, Liudmyla. Developing Methodological Competence Of Future Philology Teachers / Liudmyla Sherstiuk / ІІІ Международная научно-методическая конференция «Качество підготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы», Могилев, Республика Беларусь,– подано до друку
 21. Sherstiuk, Liudmyla. Affective Strategies in Future Philology Teachers Training /Liudmyla Sherstiuk // Іноземні мови ХХІ століття: професійні комунікації та діалог культур / Збірник наукових праць. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2016 – С.210-213
 22. Шерстюк Л.В. Сутність та структура методичної компетентності майбутнього викладача-філолога / Л. В. Шерстюк // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, – № 142, 2017. – С.220-224
 23. Шерстюк Л.В. Стратегії самоосвіти майбутнього викладача філологічних дисциплін / Л. В. Шерстюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Полтавський національний педагогічний університет – Вип.68, 2017 – С. 9-1
 24. Шерстюк Л.В. Рівневий підхід до професійної підготовки майбутніх філологів / Л. В. Шерстюк // Наукові праці ЧНУ ім. Петра Могили: наук. журн. Серія «Педагогіка». Вип.279, Т.291 – Миколаїв, 2017. – С.33-37
 25. .Шерстюк Л.В. Роль стратегічної компетенції у професійній підготовці майбутніх викладачів філологічних спеціальностей / Л. В. Шерстюк // Наукові праці ЧНУ ім. Петра Могили: наук. журн. Серія «Педагогіка». Вип.281, Т.293 – Миколаїв, 2017. – С.33-37
 26.  Sherstiuk, Liudmyla. Approaches and methodology of future philology teachers’ training/ Liudmyla Sherstiuk // Modern Tendencies in Pedagogical Education and Science of Ukraine and Israel: the way to Integration – Issue № 8 – October, 2017 – Ariel University, Israel –217-224
 27. Sherstiuk L.V. The types of strategies for foreign language competencies formation in reading and speaking [Види стратегій для формування іншомовної компетентності у читанні та говорінні] // Perspectives of research and development:Collection of scientific articles. –SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2017. − P. 179-182.
 28. Malykhin O.V.,Sherstiuk L.V.,Kharchenko T.I. Developing language learning strategies by means of E-tivities [Розвиток стратегій вивчення мови за допомогою активного онлайн навчання] // Science and practice: an innovative approach: Collection of scientific articles. – Les Editions LOriginаlе, Paris, France, 2017. – P. 292-295. ISBN 978-3-9819288-0-8
 29. Шерстюк Л.В. Сутність та основні структурні компоненти міжкультурної компетенції студентів у контексті інтернаціоналізації вищої освіти / Л. В. Шерстюк // Наукові праці ЧНУ ім. Петра Могили: наук. журн. Серія «Педагогіка». Т.300 – Миколаїв, 2017. – подано до друку
 30. Шерстюк Л.В. Критеріально-оціночний апарат професійної компетентності майбутнього викладача / Л. В. Шерстюк // Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки – подано до друку

 

Події та оголошення


листопада
25
Запрошуємо на психологічну трансформаційну гру «Подорож до щастя»

Навчально-науковий центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню запрошує викладачів та усіх співробітників ЧНУ імені Петра Могили на психологічну трансформаційну гру “Подорож до щастя”. Гра відбудеться  25 листопада 2020 року о 12:30  в аудиторії 10-109.

листопада
12
Міжнародний воркшоп ICT&ES-2020 у ЧНУ імені Петра Могили

12 листопада в ЧНУ імені Петра Могили відбудеться 2-й міжнародний воркшоп Information-Communication Technologies & Embedded Systems (ICT&ES-2020) з питань інформаційно-комунікаційних технологій та вбудованих систем. Захід проводиться Факультетом комп’ютерних наук ЧНУ імені Петра Могили. Мета ICT&ES – створити платформу для публікації …

листопада
11
Запрошуємо на відкриту лекцію від IT компанії FluidWeb Team

11 листопада 2020 року о 14,00 відбудеться відкрита  лекція від IT компанії FluidWeb Team. Компанія FluidWeb Team запрошує студентів факультету комп’ютерних наук ЧНУ ім. Петра Могили на онлайн лекцію на тему: «Кар’єра IT спеціаліста. Актуальні  технології та тренди в  IT». Приєднатися …