Проект Реалізація євроінтеграційної політики України шляхомзалучення до цього процесу громадянського суспільства в умовах необхідності зміцнення національної безпеки


Проекти наукової роботи молодих вчених

Реалізація євроінтеграційної політики України шляхом залучення до цього процесу громадянського суспільства
в умовах необхідності зміцнення національної безпеки

 

АНОТАЦІЯ

Зважаючи на гібридну війну, яку веде Росія щодо нашої держави, існує необхідність зміцнення національної безпеки країни, гарантування права на життя людей, всіх основоположних прав людини і громадянина. Саме європейський вибір гарантує такі права. Події Євромайдану та Революції Гідності зумовили підписання у 2014 р. нової посиленої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Наразі необхідним і важливим є її успішна імплементація в сучасних складних для нашої держави економічних та безпекових умовах задля отримання повноправного членства України в ЄС. Тому особливого наукового значення набуде розробка практичних директив та встановлення дієвих механізмів залучення громадянського суспільства України, яке зайняло активну громадянську позицію шляхом волонтерської діяльності і громадських об’єднань щодо практичної допомоги органам державної влади у реалізації багатьох напрямів державної політики, зокрема соціальних, безпекових, зовнішньополітичних, економічних, в умовах необхідності зміцнення національної безпеки, до імплементації євроінтеграційної політики шляхом впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в різних сферах. Також акцентовано приділятиметься увага питанням наукового супроводу узгодженої взаємодії громадянського суспільства з різними гілками державної влади щодо питань євроінтеграційних процесів.

2.2. Об’єкт наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки – процес імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

2.3. Предмет наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки – практичні директиви та дієві механізми реалізації євроінтеграційної політики України шляхом залучення громадянського суспільства до імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в умовах необхідності зміцнення національної безпеки держави.

 

Мета і завдання, на вирішення яких спрямовано проект.

Мета проекту полягає в здійсненні науково-прикладного дослідження щодо розробки практичних директив та встановлення дієвих механізмів реалізації євроінтеграційної політики України шляхом залучення громадянського суспільства до імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які були б закріплені на законодавчому рівні та регламентували б узгоджену взаємодію громадянського суспільства з різними інституціями державної влади з метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в умовах необхідності зміцнення національної безпеки держави.

Завдання, на вирішення яких спрямовано проект:

 • Визначити методологічні, нормативно-правові засади та особливості європейської практики щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в різних сферах життєдіяльності, дослідити досвід вступу до ЄС інших держав.
 • Виявити проблемні питання на сучасному етапі, що перешкоджають процесу євроінтеграції України під час імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
 • Розробити практичні директиви залучення громадянського суспільства до реалізації євроінтеграційної політики України в умовах необхідності зміцнення національної безпеки держави з урахуванням правового, політичного, соціологічного чинників євроінтеграції.
 • Розробити концептуальну модель реалізації євроінтеграційної політики України з урахуванням механізмів залучення громадянського суспільства до імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та членства України в ЄС.
 • Встановити дієві механізми реалізації євроінтеграційної політики України шляхом взаємодії громадянського суспільства з різними інституціями державної влади задля імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та подати їх до Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції для законодавчого закріплення.
 • Проведення апробації отриманих результатів дослідження.
Показники очікуваних результатів
1 Будуть опубліковані за темою проекту статті в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index Сореrnicus
(для гуманітарного та соціоекономічного напрямів).
2 Заплановані статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України і мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до пункту 1 цієї таблиці, а також тези англійською мовою доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index Сореrnicus.
3 Монографії та (або) розділи монографій, що будуть опубліковані за темою проекту українськими видавництвами (вказується кількість друкованих аркушів).
4  Монографії та (або) розділи монографій, що будуть опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу (вказується кількість друкованих аркушів).
5 Буде впроваджено наукові або науково-практичні результати шляхом укладання договорів, продажу ліцензій, грантових угод.
 • Представити практичні директиви та дієві механізми реалізації євроінтеграційної політики України шляхом залучення громадянського суспільства до імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в умовах необхідності зміцнення національної безпеки держави органам державної влади, зокрема: Адміністрації Президента України, Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, Кабінету Міністрів України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству освіти і науки України, а також дипломатичним місіям задля узгодження дій в цьому напряму різних гілок влади.
 • Висвітлити результати роботи на міжнародних, загальноукраїнських та регіональних наукових конференціях, наукових виданнях в Україні на закордоном.

До проекту РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЦЬОГО ПРОЦЕСУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (конференцїї)

До проекту РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ЦЬОГО ПРОЦЕСУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ НЕОБХІДНОСТІ ЗМІЦНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (публікації)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Етапи Назва та зміст етапу Очікувані результати етапу (зазначити конкретні очікувані наукові результати).
Звітна документація (зазначити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності)
I етап
(01.08.2016-31.12.2016)
Розробка теоретичних, методологічних,
нормативно-правових засад задля
вироблення практичних директив реалізації
євроінтеграційної політики
України шляхом залучення громадянського суспільства
до імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, які були б закріплені на
законодавчому рівні та регламентували б
взаємодію громадянського суспільства з
різними інституціями державної влади
з метою імплементації Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС в умовах необхідності зміцнення національної безпеки держави.
Зміст етапу:

 • визначення теоретичних, методологічних,
  нормативно-правових засад та особливостей
  європейської практики щодо імплементації
  Угоди про асоціацію між Україною
  та ЄС в різних сферах життєдіяльності;
 • виявлення закономірностей еволюції
  теоретичних засад європейської
  інтеграції в зарубіжній та вітчизняній науці;
 • визначення методологічних основ щодо
  встановлення дієвих механізмів з метою
  успішного імплементування Угоди про
  асоціацію з ЄС;
 • розробка концептуально-методологічних,
  нормативно-правових
  засад і підходів до оцінки стану імплементації
  Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та євроінтеграції України загалом.
 

Очікуванні результати проекту:
Розробка та наукове обґрунтування залучення громадянського суспільства до впровадження розробленої моделі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС із залученням закордонного досвіду з метою отримання повноправного членства в ЄС задля вдосконалення реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС в умовах сучасних безпекових та економічних викликів в Україні.

 

Звітна документація:
1 методична рекомендація з навчального курсу, 2 статті у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази даних та включені до переліку наукових фахових видань України, 5 виступів на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, круглих столах тощо, проведення студентської конференції, виступи в ЗМІ, розміщення інформації про проект та його результати на сайті ЧНУ імені Петра Могили. Звіт на Вченій раді університету.

 II етап
(01.01.2017-31.12.2017)
Врахування європейської практики імплементації
угод про асоціацію для розробки концептуальної
моделі реалізації євроінтеграційної політики України з
урахуванням механізмів залучення громадянського суспільства до імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та членства України в ЄС.
Зміст етапу:

 • обґрунтування і розробка завдань, пріоритетів,
  напрямів, факторів впливу на процес
  імплементації
  Угоди з метою здійснення порівняльного аналізу
  аналогічного процесу в державах Центральної та
  Східної Європи;
 • виявлення викликів в Україні та в ЄС на сучасному
  етапі з метою прогнозування процесу євроінтеграції
  України під час імплементації Угоди; вироблення
  практичних директив для викладачів, науковців,
  студентів різних наукових галузей щодо новітніх
  розробок щодо історії і сьогодення ЄС в 21 столітті
  з 28 державами-членами і інтеграції України
  до нього;
 • розроблення навчально-методичного супроводу
  для ефективного запровадження у навчальному
  процесі вищих навчальних закладів методичного
  інструментарію з курсів, що стосуються різних
  сфер імплементації Угоди та процесу євроінтеграції
  України загалом;
 • формулювання та надання керівникам центральних
  виконавчих структур та органів місцевого
  самоврядування практичних директив щодо
  реалізації європейських норм і стандартів відповідно
  до положень Угоди про асоціацію між
  Україною та ЄС із використанням успішного зарубіжного
  досвіду держав-членів ЄС з Центральної та Східної Європи;
 • розробка теоретичних і методичних рекомендацій
  для успішної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для науково-педагогічних
  працівників у вищих навчальних закладах.
Очікуванні результати проекту:
Розробка практичних директив для державних управлінців, представників місцевого самоврядування та громадянського суспільства, науковців і викладачів та встановлення дієвих механізмів імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зважаючи на процеси в самому ЄС та ті зовнішні й внутрішні виклики, що стоять перед Україною; розробка і впровадження методичного супроводу навчального процесу в вищих навчальних закладах по вивченню європейської інтеграції.
Проведення апробації отриманих результатів дослідження.Звітна документація:
1 пакет завдань для контролю знань по вивченню проблем ЄС, 1 методичні рекомендації з навчального курсу, 5 статей у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази даних та включені до переліку наукових фахових видань України, 8 виступів на міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях, круглих столах тощо, 5 кваліфікаційних (магістерські і бакалаврські) робіт студентів, внесення 6 часткових змін у лекційні і семінарські заняття з різних курсів на декількох спеціальностях, виступи в ЗМІ, розміщення інформації про проект та його результати на сайті ЧНУ імені Петра Могили. Звіт на Вченій раді університету.
 III етап
(01.01.2018-31.07.2018)
Наукова розробка дієвих механізмів реалізації євроінтеграційної політики України шляхом залучення громадянського суспільства до імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, теоретико-методологічних засад, імплементації Угоди з урахуванням сучасних
викликів національній безпеці та необхідності її зміцнення. Зміст етапу:

 • залучення студентської молоді до вивчення, аналізу та участі в різних євроінтеграційних заходах з метою послідовного впровадження Угоди про асоціацію України із ЄС;
 • вироблення дієвих механізмів реалізації євроінтеграційної політики України та подання їх до Комітету Верховної Ради України з європейської інтеграції для законодавчого закріплення щодо залучення громадянського суспільства до реалізації євроінтеграційної політики, в першу чергу моніторингу і оцінки імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
 • науково-інформаційне висвітлення у вітчизняних та зарубіжних публікаціях, виступах в ЗМІ результатів проекту.
 

Очікуванні результати проекту:
Узагальнення результатів дослідження. Доопрацювання тексту монографій та статей для друкування за кордоном в системі Scopus і Copernicus; оновлення навчально-методичних матеріалів і передача працівникам закладів освіти для удосконалення змісту євроінтеграційної діяльності у навчальних закладах, широкій громадськості в умовах сучасних викликів національній безпеці України та необхідності її зміцнення.

 

Звітна документація:

Монографії, 1 навчально-методичний посібник, 4 статті в виданнях системи Copernicus, 3 статей у виданнях, які входять до міжнародної наукометричної бази даних та включені до переліку наукових фахових видань України, 5 виступів на міжнародних та всеукраїнських конференціях, 1 кандидатська дисертація, 6 кваліфікаційних (магістерських, бакалаврських) робіт студентів різних факультетів, укладання договорів про впровадження науково-практичних результатів, оновлення змісту лекційних курсів та циклів практичних і семінарських занять, присвячених європейській інтеграції України. Проведення заключної науково-практичної конференції. Звіт на Вченій Раді університету. Заключний звіт.

 

Пропоновані строки виконання проекту (до 2 років): з 01.08.2016 по 31.07.2018 рр.