Положення Ради молодих вчених ЧНУ


 • інформаційна діяльність про діяльність РМВ на веб-сайті;
 • вираження думки молоді та підготовка пропозицій щодо аспектів діяльності молодих вчених;
 • захист соціальних та виробничих інтересів молодих вчених;
 • сприяння встановлення тісних зв’язків між старшим та молодшим поколінням вчених, забезпечення спадкоємності у науковій діяльності;

2.3. Для виконання своїх завдань РМВ:

 • організовує роботу студентів, аспірантів, молодих вчених у наукових осередках;
 • готує та представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам університету пропозиції з розвитку та вдосконалення наукової та творчої діяльності студентів, аспірантів, молодих вчених;
 • організовує та проводить щорічні наукові конференції, конкурси на здобуття грантів, виставки робіт та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових досліджень студентів, аспірантів, молодих вчених;
 • сприяє та організовує видання наукових праць студентів, аспірантів, молодих вчених;
 • представляє кандидатів та подає пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату на отримання іменних стипендій і премій для молодих вчених;
 • забезпечує участь молоді у конкурсах наукових робіт на університетському, регіональному, республіканському та міжнародному рівнях; організовує обговорення подібних робіт та складає їх рейтингову оцінку;
 • сприяє розвитку міжвузівського співробітництва студентів, аспірантів, молодих вчених; бере участь у програмах обміну науковцями із вітчизняних та закордонних вищих навчальних закладів;
 • проводить соціологічні дослідження для виявлення проблем молодих вчених і пошуку шляхів їх вирішення;
 • приймає участь у розробці планів з визначення потреби у молодих вчених, вносить пропозиції з підвищення ефективності їх використання, приймає участь в атестаціях і вирішенні питань посадового переміщення, висунення на керівну посаду, підвищення заробітної плати молодих вчених;
 • здійснює контакти з установами, організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю РМВ;
 • здійснює громадський контроль за дотриманням прав студентів, аспірантів, молодих вчених;
 • здійснює іншу діяльність відповідно до даного Положення.

2.4. РМВ має право:

 • на представництво своїх членів у Вченій Раді університету;
 • виступати із ініціативами по різним питанням наукового і громадського життя, які стосуються наукової молоді університету;
 • вносити рекомендації та пропозиції з питань науково-педагогічної та соціальної діяльності молодих вчених керівництву університету;
 • рекомендувати на конкурсній основі кандидатури претендентів на здобуття регіональних, національних та міжнародних премій, грантів, стипендій тощо;
 • брати участь у регіональних, національних та міжнародних проектах, конкурсах та програмах;
 • організовувати центри ділового співробітництва, лекторії, семінари, виставки, конкурси тощо;
 • здійснювати іншу діяльність в інтересах наукової молоді та сталого розвитку університету, яка не суперечить нормам чинного законодавства.

2.5. РМВне бере участі, не підтримує, не виступає організатором / співорганізатором жодних політичних, релігійних та інших об’єднань, угруповань, партій тощо.

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3.1. Вищим органом управління Ради молодих вчених є Загальні збори, які збираються не менше, ніж один раз на рік.

3.2. Загальні збори Ради молодих вчених:

 • ухвалюють Положення про Раду молодих вчених, вносять до нього зміни і доповнення;
 • визначають мету і завдання діяльності Ради молодих вчених;
 • затверджують план роботи Ради молодих вчених та звіт про його виконання;
 • обирають голову Ради молодих вчених, його заступників, секретаря;
 • заслуховують звіт голови Ради молодих вчених.

3.3.Ухвали Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів членів Ради молодих вчених.

3.4. Положення про Раду молодих вчених, план роботи, а також зміни до них, після обговорення і затвердження на Загальних зборах Ради молодих вчених, затверджуються вченою радою університету.

3.5. Голова Ради обирається Радою молодих вчених з числа членів ради на першому засіданні новообраної ради.

3.6. Склад та голова Ради молодих вчених затверджуються на засіданні вченої ради університету. Дата затвердження нового складу Ради молодих вчених вченою радою є датою початку повноважень Ради молодих вчених нового скликання.

3.7. Голова Ради молодих вчених:

 • представляє інтереси Ради молодих вчених в усіх структурних підрозділах університету, а також організаціях та установах в Україні та за її межами;
 • виступає від імені Ради молодих вчених, ініціює ухвалення та розривання угод, здійснює поточну, передбачену конкретними проектами, програмами та угодами, діяльність в інтересах Ради молодих вчених;
 • розподіляє обов’язки між членами активу Ради молодих вчених;
 • ініціює планування наукової роботи Ради молодих вчених;
 • розробляє тематику наукових конференцій, семінарів, симпозіумів у співпраці ізпредставниками структурних підрозділів університету;
 • подає на затвердження склад делегацій Ради молодих вчених на наукових форумах та інших заходах різних рівнів;
 • звітує про роботу перед Загальними зборами Ради молодих вчених та вченою радою університету.

3.8.Голова Ради молодих вчених здійснює взаємодію з проректором з підготовки наукових кадрів, проректором по науці та із структурними підрозділами університету; несе відповідальність за виконання Радою молодих вчених функцій, затверджених дійсним Положенням.

3.9.Заступник голови Ради обираються на засіданні Ради молодих вчених з числа членів ради. Заступники здійснюють повноваження, передані їм Головою Ради молодих вчених.

3.10.Рада молодих вчених готує за результатами роботи річний звіт, який є складовою річного звіту ЧНУ імені Петра Могили.

 

 1. ЧЛЕНСТВО У РМВ

4.1. У роботі РМВ можуть брати участь всі студенти, які мають бакалаврську освіту та активно займаються науковою роботою; аспіранти та молоді вчені (віком до 35 років).

4.2. Членами РМВ можуть бути аспіранти, молоді вчені, студенти магістерського рівня підготовки (як виняток, за рішенням РМВ) та інші студенти, які визнають Положення про РМВ та активно займаються науковою діяльністю.

4.3. Прийом у члени РМВ проводиться Правлінням РМВ на підставі письмової заяви вступаючого, заповнення персональної анкети та підтримки відповідної секції. Заява на вступ та анкета містить інформацію про кандидата:

 • прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
 • дату та рік народження;
 • назву структурного підрозділу, у якому навчається / працює заявник;
 • напрям наукових інтересів заявника (1–3 речення);
 • участь у наукових заходах, олімпіадах. конкурсах;
 • інформацію про науковий ступінь, вчене звання (рік, спеціальність);
 • кількість опублікованих наукових праць за наявності тощо.
 • Заява на вступ подається на ім’я Голови РМВ. Заявник вважається прийнятим до РМВ з дня, наступного після дати затвердження РМВ рішення про можливість вступу до РМВ.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

5.1. Засідання Ради молодих вчених проводяться за ініціативою членів Ради молодих вчених, а також за дорученням ректорату або вченої ради університету. Рада молодих вчених завчасно інформує наукову молодь університету про проведення засідання.

5.2. Кожен молодий науковець університету має право звернутися до Ради молодих вчених з пропозицією або питанням, які стосуються його наукової або професійної діяльності.

5.3.Права членів Ради молодих вчених:

 • обирати та бути обраним у керівні органи Ради молодих вчених;
 • брати участь в обговоренні усіх питань діяльності Ради молодих вчених;
 • брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що організовує і проводить Рада молодих вчених;
 • отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу від Ради молодих вчених.

5.4. Обов’язки членів Ради молодих вчених:

 • дотримуватися Положення про Раду молодих вчених та виконувати рішення, прийняті в межах її повноважень, визначених дійсним Положенням;
 • виконувати завдання, керуватися у своїй діяльності цілями, задачами і принципами Ради молодих вчених;
 • за умов одержання повідомлення з Ради молодих вчених, що містить у собі завдання чи прохання про виконання доручення, яке стосується діяльності Ради молодих вчених, вчасно передавати у Раду молодих вчених свою відповідь або повідомлення;
 • представляти інтереси Ради молодих вчених і молодих вчених ЧНУ імені Петра Могили у відносинах з іншими організаціями та установами, в т.ч. міжнародними.

5.5. Вихід, виключення і втрата членства у Раді молодих вчених:

 • членство в Раді молодих вчених припиняється за умов звільнення з університету;
 • член Ради молодих вчених має право вийти зі складу Ради молодих вчених за власним бажанням. Ухвала про вихід з Ради молодих вчених приймається на її засіданні;
 • член Ради молодих вчених, який не бере участь у її роботі і не виконує покладені на нього обов’язки, може бути виключений зі складу Ради молодих вчених за поданням структурного підрозділу, який він представляє, а також за ініціативи інших членів Ради молодих вчених. Ухвала про виключення приймається на засіданні Ради молодих вчених;
 • членство в Раді автоматично припиняється після досягнення особою 36-го віку.

 

 1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

6.1. Рада молодих вчених підтримує взаємозв’язок з кафедрами університету та іншими структурними підрозділами.

6.2. Рада молодих вчених співпрацює з Радою молодих вчених і спеціалістів при МОН України, Всеукраїнською радою молодих вчених і спеціалістів, науковими Радами молодих вчених інших ВНЗ України, ближнього та далекого зарубіжжя.

6.3. Прийняте рішення Ради молодих вчених має рекомендаційний характер для ректорату, вченої ради університету, і, якщо це необхідно, включається в порядок денний найближчого засідання ректорату, вченої ради університету.

 

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

7.1. Для забезпечення діяльності Ради молодих вчених, ЧНУ імені Петра Могили надає їй приміщення та створює необхідні умови для її ефективної діяльності.

7.2. Ректорат та вчена рада університету допомагає Раді молодих вчених: у проведенні науково-комунікаційних заходів і висвітлені їхніх результатів; у своєчасному наданні Раді молодих вчених інформації, яка сприяє вирішенню завдань, що стоять перед нею.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Дійсне Положення, а також усі зміни і доповнення до нього затверджуються вченою радою університету і реєструються у встановленому порядку.

8.2. Зміни до Положення можуть вноситись членами Ради молодих вчених і прийматися через відкрите голосування на Загальних зборах Ради молодих вчених університету. Прийняті зміни розглядаються та затверджуються вченою радою університету.

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Реорганізація або ліквідація Ради молодих ЧНУ імені Петра Могили відбувається за рішенням вченої ради університету згідно з діючим законодавством, нормативними документами МОН України та Статутом університету.

 

 

ПОГОДЖЕНО

 

Проректор з наукової роботи                    __________            В. П. Беглиця

 

Начальник науково дослідної частини

та відділу аспірантури                                  __________         В.І. Андрєєв