Абабілова Наталія Миколаївна


кандидат педагогічних наук,
доцент б.в.з. кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови
Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

У 1998 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут (еаразы: МНУ ім. В. О. Сухомлинського) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська, німецька), отримала кваліфікацію «вчитель англійської, німецької мов і зарубіжної літератури».

1998 – 2007 роки – викладач кафедри англійської філології Миколаївського державного університету (сучасна назва: МНУ ім. В. О. Сухомлинського).

2007 – 2013 – старший викладач кафедри перекладознавства МДУ імені В. О. Сухомлинського (сучасна назва: МНУ ім. В.О. Сухомлинського).

2013 – серпень 2019 – доцент кафедри германської філології та перекладу МНУ ім. В.О. Сухомлинського.

З вересня 2019 – доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови ЧНУ ім. Петра Могили.

Захист дисертації

2008 – 2012 рр.навчалася в аспірантурі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, захистила кандидатську дисертацію «Формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки». Присуджено науковий ступінь кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Вчене звання

Вересень 2020 року – доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Підвищення кваліфікації

Серпень – жовтень 2020 – онлайн-стажування «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук в Україні та країнах ЄС»  (Університет Ка’Фоскарі, (Венеція, Італія)). За результатами стажування отримано сертифікат.

Вересень 2018 р. – участь у першій міжнародній конференції «Сучасні задачі усного та письмового перекладу», що відбулася у Вроцлавському університеті (Польща). Тема доповіді: «Сучасні педагогічні тенденції професійної підготовки перекладачів в Україні». За результатами участі отримано сертифікат.

Липень 2017 р. – участь у літній школі для усних та письмових перекладачів  (Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвія), отримано сертифікат

Листопад 2016 р. – навчання на онлайн курсі «Працюючи над перекладом: теорія та практика» від університету Кардіф (платформа Future Learn, отримано сертифікат)

Липень 2015 р. – стажування у Карловому університеті, м. Прага, Чехія Сертифікати «Освітня система в Європейському союзі: перспективи співробітництва та розвитку», «Освітня система: сучасна методологія викладання англійської мови як іноземної – письмовий та усний переклад».

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх перекладачів; граматичні аспекти перекладу.

Навчальні курси: «Основна іноземна мова», «Зіставна граматика англійської та української мов», «Методика викладання перекладознавчих дисциплін», «Теорія і практика редагування професійно-орієнтованого перекладу з англійської мови».

Контакти

Електронна пошта: ababilovann@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-87

 

Основні наукові та методичні публікації

  1. Ababilova N. Future translators’ training for professional career in the multicultural society (Підготовка майбутніх перекладачів до професійної діяльності в умовах полікультурного суспільства) / N.Ababilova // Наука і освіта : наук.-практ. журн. / Півден. наук. Центр НАПН України. – Одеса: ПНЦ НАПН України, 2/ CXXXXXV – Education – 2017. С. 32 – 37 (ULRICHS WEB Global Serials Directory; Academic Resource Index; ERICH PLUS; OAJI (Open Academic Journal Index); Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
  2. Абабілова Н.М. Реалія як лінгвокультурема англійської мови // Культурно-детерміновані фактори у практиці перекладу: монографія/ за наук.ред. А.К.Солодкої. – Миколаїв: ФОП Швець В.М.,2017. – 233с. (власний внесок С. 64-88);
  3. Абабілова Н.М. Застосування моделі «перевернутий клас» у процесі професійної підготовки конкурентоздатних перекладачів // Теоретичні та практичні аспекти імплементації змішаного навчання у процесі підготовки фахівців іноземних мов: монографія // За заг.ред. Мироненко Т.П., Добровольської Л.С. – Миколаїв: Видавництво МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2017. – 232с. (власний внесок – C. 171 – 189).
  4. Технологія анотування та реферування англійських науково-технічних текстів: навч.-метод. посіб. / Н.М.Абабілова. – Миколаїв, 2017. – 98 с.
  5. Абабілова Н.М. Знання, вміння та навички як важливі складові професійної підготовки майбутніх конкурентоздатних перекладачів / Н.М.Абабілова // Науковий журнал «Молодий вчений». – № 4.4 (56.4) квітень. – 2018. – С.1 –5. (Index Copernicus)
  6. Абабілова Н.М. Граматичні особливості перекладу документів міжнародного права / Н.М.Абабілова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : Збірник наукових праць. Випуск 31 / Херс.держ.ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 182 – 187 (Фахова стаття+Index Copernicus)
  7. Абабілова Н.М. Відтворення мови документів міжнародного права як перекладознавча проблема / Н.М.Абабілова // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В.Самойленко . – Ніжин : НДУ ім М.Гоголя, 2017. С .113-116 (Фахова стаття+Index Copernicus)
  8. Абабілова Н.М. Репрезентація герундію в англо-українському художньому перекладі / Н.М.Абабілова // Наукові Записки. – Випуск 154 – Серія : Філологічні науки Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С.295-299.