Любов Сергіївна Мельничук


доцент б.в.з. кафедри менеджменту
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат економічних наук

мельничук

Освіта та професійний шлях

З 2002 р. по 2007 р. Любов Сергіївна навчалася в Миколаївському державному аграрному університеті, де здобула спеціальність менеджера-економіста зі спеціалізації «Менеджмент підприємницької діяльності», кваліфікаційного рівня магістр. У 2007- 2010 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного аграрного університету. Викладацьку діяльність розпочала в 2010 р.

 

Захист дисертації

2011 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Ефективне використання трудових ресурсів та удосконалення механізму мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах».

 

Наукові інтереси: економічне управління підприємствами, соціальна відповідальність, мотивація праці, біржова діяльність, маркетингові дослідження.

 
Google Scholar

Електронна адреса: lyuba_melnichuk@ukr.net

Телефон: ((0512) 76-92-78
 

Наукові публікації

Статті в наукових фахових виданнях

 • Мельничук Л.С. Інвестиції в людський капітал: необхідність та перешкоди / Л.С. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. – Київ. – 2013. – №10. – С. 28-31.

 • Мельничук Л.С. Етичне ведення бізнесу як особливий напрям економічної діяльності / Л.С. Мельничук // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 8. Частина1. – Херсон, 2014. – С. 103-107.

 • Мельничук Л.С. Проблеми сталого та раціонального землекористування в Україні / Л.С. Мельничук // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 2., 2015 – режим доступу – http://www.global-national.in.ua.

 • Мельничук Л.С. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств / Л.С. Мельничук // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки», №1, 2015 [26]. – Хмельницький – С. 135-140.

 • Мельничук Л.С. Особливості комунікаційної політики підприємств України / // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 253. Т. 265. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С 106-111.

 • Мельничук Л.С. Характеристика та сучасний стан соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Л.С. Мельничук // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 10., 2016 – режим доступу – http://www.global-national.in.ua.

 • Мельничук Л.С. Бренд та його роль у процесі організації ефективних маркетингових комунікацій / Л.С. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 6. Частина 2. – Ужгород, – 2016. – С 96-99.

 • Мельничук Л.С. Теоретичні засади та проблеми втілення концепції сталого розвитку підприємств в Україні / Л.С. Мельничук // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 17. – Херсон, 2016. – прийнято до друку.

 • Мельничук Л.С., Хізніченко О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств / Л.С. Мельничук, О.О. Хізніченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – прийнято до друку.

 • Мельничук Л.С., Крикунова І.В. Теоретичні та практичні аспекти сумнівного банкрутства в сучасному економічному середовищі. / Л.С. Мельничук, І.В. Крикунова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – прийнято до друку.

 • Мельничук Л.С. Сутність та значення соціальних інвестицій / Л.С. Мельничук // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 11., 2016 – режим доступу – http://www.global-national.in.ua.

Публікації у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних базах

 • Melnychuk L.S. Theoretical and Methodological Basics of the Business Ethics / L.S. Melnychuk // Canadian Journal of Science and Education, Сanada, 2014, № 2(6). – P. 607-613.

 • Мельничук Л.С. Агрострахование: необходимость, перспективы, недостатки / Л.С. Мельничук // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 33. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – ЦИТ: 313-0182. – С. 25-29.

 • Мельничук Л.С. Поняття та аспекти формування економічної безпеки підприємства / Л.С. Мельничук // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 28. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – ЦИТ: 114-624. – С. 64-67.

 • Мельничук Л.С. Економічні проблеми раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / Л.С. Мельничук // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1 (38). Том 18. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – ЦИТ: 115-013. – С. 82-85.

Публікації в інших наукових виданнях

 • Мельничук Л.С., Дімант Г.С. Аналіз складових елементів економічного потенціалу регіонів / Л.С. Мельничук, Г.С. Дімант // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 231. Т. 243. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С 73-79.

 • Мельничук Л.С. Теоретико-методологічні засади формування етики бізнесу / Л.С. Мельничук // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 231. Т. 243. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С 73-79.

Матеріали наукових конференцій

 • Мельничук Л.С. Проблеми страхування сільськогосподарських ризиків / Л.С. Мельничук // І Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і фінанси: теорія та практика» 26-28 вересня 2013 р. Луганськ – Феодосія.

 • Мельничук Л.С. Пріоритети корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л.С. Мельничук // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми активізації підприємництва» 7-8 листопада 2013 р. м. Львів.

 • Мельничук Л.С. Регіональні особливості та вдосконалення системи страхування ризиків в аграрному секторі економіки. / Л.С. Мельничук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Могилянські читання – 2013» 11-17 листопада 2013 р. м. Миколаїв.

 • Мельничук Л.С. Сучасний стан та проблеми державної регіональної політики України / Л.С. Мельничук // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» 25-27 вересня 2014 р. м. Одеса.

 • Мельничук Л.С. Страхування як важливий інструмент досягнення економічної безпеки підприємства. / Л.С. Мельничук // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації» 10-11 квітня 2014 р. м. Київ.

 • Мельничук Л.С. Формування системи інституційного забезпечення промислового комплексу в Україні. / Л.С. Мельничук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Могилянські читання – 2014» 17-21 листопада 2014 р. м. Миколаїв.

 • Мельничук Л.С. Розвиток соціально відповідального бізнесу як ефективний методу правління підприємством. / Л.С. Мельничук // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 24-25 квітня 2014 р. м. Умань.

 • Мельничук Л.С. Особливості банкрутства та санації сільськогосподарських підприємств. / Л.С. Мельничук // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» 3-6 червня 2014 р. Миколаїв.

 • Мельничук Л.С. Необхідність податкового планування та його співвідношення з мінімізацією податків. / Л.С. Мельничук // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» 13-14 червня 2014 р. м. Острог.

 • Мельничук Л.С. Аналіз складових елементів економічного потенціалу регіонів. / Мельничук Л.С. // Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» 17-18 квітня 2015 р. м. Львів.

 • Мельничук Л.С. Теоретичні засади етичного бізнесу. / Л.С. Мельничук // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» 3-6 червня 2015 р. Миколаїв.

 • Мельничук Л.С. Проблемы становления и рациональности социальной ответственности бизнеса./ Л.С. Мельничук // IV Межнародная научно-практическая конференция «Украина-Болгария-Европейский союз: современное состояние и перспективы». 10-16 сентября 2015 г., г. Варна.

 • Мельничук Л.С. Особливості комунікаційної політики підприємств України./ Л.С. Мельничук // International scientific conference «Modern Transformation of economics and Management in the Era of Globalization». 29 January 2016. Klaipeda, Lithuania.

Навчальні посібники

 • Мельничук Л.С. Business Issues: From Theory to Practice: [навчальний посібник] / Л.С. Мельничук, Г.С. Дімант, С.Е. Касіянц. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – 300 с.

Методичні рекомендації

 • Мельничук Л.С. Методичні рекомендації з дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит зі знанням іноземної мови». – 2014 р. – 28 с.

 • Мельничук Л.С. Методичні рекомендації з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит зі знанням іноземної мови». – 2014 р. – 33 с.

Події та оголошення


січня
30
Економічний клуб: Кіномистецтво і трошки футболу

30 січня 2019 року з 15.30 по 17.00 проходитиме засідання Економічного клубу, який діє при Факультеті економічних наук. Цього разу засідання буде ще цікавішим, ніж зазвичай! Адже буде охоплено і кіно, і футбол! У першій частині зустрічі багаторазовий спікер клубу …

січня
27
ЧНУ імені Петра Могили запрошує на день відкритих дверей

27 січня 2019 р. з 10:00 по 14:00 в Чорноморському національному університеті ЧНУ імені Петра Могили пройде день відкритих дверей.

січня
18
Запрошуємо на День професій до ЧНУ імені Петра Могили

День професій ЧНУ імені Петра Могили Щорічно практично перед всіма випускниками шкіл постають питання: «Ким бути?», «Яку професію обрати?», «Які предмети  ЗНО здавати ?» тощо. Це  хвилює  не тільки школярів, а і їхніх батьків. Чорноморський національний університет імені Петра Могили має …