Любов Сергіївна Мельничук


доцент б.в.з. кафедри менеджменту
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили,
кандидат економічних наук

мельничук

Освіта та професійний шлях

З 2002 р. по 2007 р. Любов Сергіївна навчалася в Миколаївському державному аграрному університеті, де здобула спеціальність менеджера-економіста зі спеціалізації «Менеджмент підприємницької діяльності», кваліфікаційного рівня магістр. У 2007- 2010 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного аграрного університету. Викладацьку діяльність розпочала в 2010 р.

 

Захист дисертації

2011 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Ефективне використання трудових ресурсів та удосконалення механізму мотивації праці в сільськогосподарських підприємствах».

 

Наукові інтереси: економічне управління підприємствами, соціальна відповідальність, мотивація праці, біржова діяльність, маркетингові дослідження.

 
Google Scholar

Електронна адреса: lyuba_melnichuk@ukr.net

Телефон: ((0512) 76-92-78
 

Наукові публікації

Статті в наукових фахових виданнях

 • Мельничук Л.С. Інвестиції в людський капітал: необхідність та перешкоди / Л.С. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. – Київ. – 2013. – №10. – С. 28-31.

 • Мельничук Л.С. Етичне ведення бізнесу як особливий напрям економічної діяльності / Л.С. Мельничук // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 8. Частина1. – Херсон, 2014. – С. 103-107.

 • Мельничук Л.С. Проблеми сталого та раціонального землекористування в Україні / Л.С. Мельничук // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 2., 2015 – режим доступу – http://www.global-national.in.ua.

 • Мельничук Л.С. Ефективність використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств / Л.С. Мельничук // Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки», №1, 2015 [26]. – Хмельницький – С. 135-140.

 • Мельничук Л.С. Особливості комунікаційної політики підприємств України / // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 253. Т. 265. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С 106-111.

 • Мельничук Л.С. Характеристика та сучасний стан соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Л.С. Мельничук // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 10., 2016 – режим доступу – http://www.global-national.in.ua.

 • Мельничук Л.С. Бренд та його роль у процесі організації ефективних маркетингових комунікацій / Л.С. Мельничук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Випуск 6. Частина 2. – Ужгород, – 2016. – С 96-99.

 • Мельничук Л.С. Теоретичні засади та проблеми втілення концепції сталого розвитку підприємств в Україні / Л.С. Мельничук // Науковий вісник херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Вип. 17. – Херсон, 2016. – прийнято до друку.

 • Мельничук Л.С., Хізніченко О.О. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств / Л.С. Мельничук, О.О. Хізніченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – прийнято до друку.

 • Мельничук Л.С., Крикунова І.В. Теоретичні та практичні аспекти сумнівного банкрутства в сучасному економічному середовищі. / Л.С. Мельничук, І.В. Крикунова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – прийнято до друку.

 • Мельничук Л.С. Сутність та значення соціальних інвестицій / Л.С. Мельничук // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». Випуск № 11., 2016 – режим доступу – http://www.global-national.in.ua.

Публікації у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних базах

 • Melnychuk L.S. Theoretical and Methodological Basics of the Business Ethics / L.S. Melnychuk // Canadian Journal of Science and Education, Сanada, 2014, № 2(6). – P. 607-613.

 • Мельничук Л.С. Агрострахование: необходимость, перспективы, недостатки / Л.С. Мельничук // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 3. Том 33. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – ЦИТ: 313-0182. – С. 25-29.

 • Мельничук Л.С. Поняття та аспекти формування економічної безпеки підприємства / Л.С. Мельничук // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 28. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – ЦИТ: 114-624. – С. 64-67.

 • Мельничук Л.С. Економічні проблеми раціонального використання земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / Л.С. Мельничук // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1 (38). Том 18. – Иваново: МАРКОВА АД, 2015. – ЦИТ: 115-013. – С. 82-85.

Публікації в інших наукових виданнях

 • Мельничук Л.С., Дімант Г.С. Аналіз складових елементів економічного потенціалу регіонів / Л.С. Мельничук, Г.С. Дімант // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 231. Т. 243. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С 73-79.

 • Мельничук Л.С. Теоретико-методологічні засади формування етики бізнесу / Л.С. Мельничук // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 231. Т. 243. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С 73-79.

Матеріали наукових конференцій

 • Мельничук Л.С. Проблеми страхування сільськогосподарських ризиків / Л.С. Мельничук // І Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і фінанси: теорія та практика» 26-28 вересня 2013 р. Луганськ – Феодосія.

 • Мельничук Л.С. Пріоритети корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л.С. Мельничук // VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові механізми активізації підприємництва» 7-8 листопада 2013 р. м. Львів.

 • Мельничук Л.С. Регіональні особливості та вдосконалення системи страхування ризиків в аграрному секторі економіки. / Л.С. Мельничук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Могилянські читання – 2013» 11-17 листопада 2013 р. м. Миколаїв.

 • Мельничук Л.С. Сучасний стан та проблеми державної регіональної політики України / Л.С. Мельничук // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» 25-27 вересня 2014 р. м. Одеса.

 • Мельничук Л.С. Страхування як важливий інструмент досягнення економічної безпеки підприємства. / Л.С. Мельничук // ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації» 10-11 квітня 2014 р. м. Київ.

 • Мельничук Л.С. Формування системи інституційного забезпечення промислового комплексу в Україні. / Л.С. Мельничук // Всеукраїнська науково-практична конференція «Могилянські читання – 2014» 17-21 листопада 2014 р. м. Миколаїв.

 • Мельничук Л.С. Розвиток соціально відповідального бізнесу як ефективний методу правління підприємством. / Л.С. Мельничук // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» 24-25 квітня 2014 р. м. Умань.

 • Мельничук Л.С. Особливості банкрутства та санації сільськогосподарських підприємств. / Л.С. Мельничук // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2014: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» 3-6 червня 2014 р. Миколаїв.

 • Мельничук Л.С. Необхідність податкового планування та його співвідношення з мінімізацією податків. / Л.С. Мельничук // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» 13-14 червня 2014 р. м. Острог.

 • Мельничук Л.С. Аналіз складових елементів економічного потенціалу регіонів. / Мельничук Л.С. // Міжнародна науково-практична конференція «Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи» 17-18 квітня 2015 р. м. Львів.

 • Мельничук Л.С. Теоретичні засади етичного бізнесу. / Л.С. Мельничук // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» 3-6 червня 2015 р. Миколаїв.

 • Мельничук Л.С. Проблемы становления и рациональности социальной ответственности бизнеса./ Л.С. Мельничук // IV Межнародная научно-практическая конференция «Украина-Болгария-Европейский союз: современное состояние и перспективы». 10-16 сентября 2015 г., г. Варна.

 • Мельничук Л.С. Особливості комунікаційної політики підприємств України./ Л.С. Мельничук // International scientific conference «Modern Transformation of economics and Management in the Era of Globalization». 29 January 2016. Klaipeda, Lithuania.

Навчальні посібники

 • Мельничук Л.С. Business Issues: From Theory to Practice: [навчальний посібник] / Л.С. Мельничук, Г.С. Дімант, С.Е. Касіянц. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – 300 с.

Методичні рекомендації

 • Мельничук Л.С. Методичні рекомендації з дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит зі знанням іноземної мови». – 2014 р. – 28 с.

 • Мельничук Л.С. Методичні рекомендації з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів напряму підготовки 6.030508 «фінанси і кредит зі знанням іноземної мови». – 2014 р. – 33 с.

Події та оголошення


серпня
24
Запрошуємо взяти участь у Марші вишиванок до Дня Незалежності України

24 серпня 2019 року з нагоди 28-ї річниці Незалежності України в Миколаєві відбудеться Марш вишиванок за участі міських громадських організацій. У програмі заходу: покладання квітів до пам’ятника Небесної сотні; урочисте проходження громади міста у вишиванках від пам’ятника Небесної сотні вулицями …

серпня
31
Чудова можливість від Startup Live Kyiv!

Startup Live Kyiv  надає можливість розвинути свій стартап та отримати підтримку менторів з усього світу! Разом із Startup Live Kyiv Ви матимете такі переваги: отримаєте підтримку, критику та заохочення від менторів з усього світу; представите і вдосконалити свою бізнес-ідею; знайдете …

вересня
2
Стипендії для українців на міжнародну програму CANactions School ‘Creating Homes for Tomorrow’

Activating Urban Periphery in Eastern Europe Programme (ACT I UP) за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини надає 10 стипендій претендентам/кам з України на участь в освітній програмі CANactions School ‘Creating Homes for Tomorrow’. Стипендії покривають 75% вартості навчання (повної …