Лютянська Наталя Іванівна


Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології ЧНУ імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

В 2012 році закінчила Чорноморський державний університет імені Петра Могили за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)». З цього часу працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу.
В 2013-2016 р.р. навчалася в аспірантурі ЧНУ імені Петра Могили.
В 2017 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Наукові інтереси: теорія та практика перекладу, дискурсологія, теорія комунікації, міжкультурна комунікація.
Навчальні курси:

 • «Інформаційні технології для філологів»;
 • «Іноземна мова спеціальності»;
 • «Основи перекладацької діяльності письмового перекладача»;
 • «Лінгвокраїнознавство»;
 • «Сучасна література країн, мова яких вивчається»;
 • «Практичний курс письмового та усного перекладу»

Контакти:
Google Scholar
Електронна адреса: natalka.lyutyanska@gmail.com
Телефон: (0512) 76-55-87

 

Основні наукові та методичні публікації

 1. Лютянська Н.І. Мас-медійний дискурс: типологічні та структурно-організаційні особливості/ Н.І. Лютянська// Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 2. – С. 136-141.
 2. Лютянська Н.І. Особливості об’єктивації концептів ТОЛЕРАНТНІСТЬ та ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ в англомовному мас-медійному дискурсі/ Н.І. Лютянська//Мовні і концептуальні картини світу. – 2014. – Випуск 50, ч.1. – С. 482-487.
 3. Lyutyanska N. On Spreading Ethnocentric Information in the Media Discourse/ N. Lyutyanska// The Advanced Science Journal. – Volume 2014. – Issue 9. – PP. 71-74.
 4. Лютянська Н.І. Ситуація кооперативної взаємодії: комунікативний та текстовий аспекти (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу)/ Н.І. Лютянська// Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Випуск 4. – С. 159-162.
 5. Лютянська Н.І. Концепти британської мовної картини світу в аспекті міжетнічної взаємодії (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу)/ Н.І. Лютянська// Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – 2015. – Випуск 137. – С. 595 – 598.
 6. Лютянська Н.І. Реалізація образ-схем культури у ситуації міжкультурної комунікації (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу)/ Н.І. Лютянська//Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 51. – С. 60-62.
 7. Лютянська Н.І. Національна концептосфера американців та її відображення у мас-медійних дискурсивних практиках/ Н.І. Лютянська//Збірник матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (15 травня 2015 року, м. Львів). Ч.1. – Львів: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 390-395.
 8. Lyutyanska N.I. Presenting conflict situations in the media discourse: verbal and non-verbal strategies/ N.I. Lyutyanska//Science and Education a New Dimension. Philology, III (12). – Issue 60, 2015. – PP. 11-12.
 9. Лютянська Н.І. Особливості відтворення конфліктогенної ситуації міжетнічної взаємодії у англомовному мас-медійному дискурсі: комунікативний та дискурсивний аспекти/ Н.І. Лютянська//Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2015. – №18, том 2. – С.77-79.
 10. Лютянська Н.І. Етнічні стереотипи у ситуації міжетнічної взаємодії (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу)/ Н.І. Лютянська// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 60. – С. 40-42.
 11. Лютянська Н.І. Етнономінації в комунікативній ситуації міжетнічної взаємодії (лінгвокультурологічний аспект)/ Н.І. Лютянська// Наукові записки. – Випуск 153. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – С. 518-523.
 12. Лютянська Н.І. Лінгвокогнітивні засоби відтворення конфліктогенної комунікативної ситуації/ Н.І. Лютянська// Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. – Вип. 2(15). – С. 49-53.
 13. Лютянська Н.І. Мовні засоби вербалізації етноцентричної інформації в англомовному мас-медійному дискурсі/ Н.І. Лютянська// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – 2017. – Випуск 31, том 2. – С. 158-160.
 14. Лютянська Н.І. Комунікативні невдачі у ситуації міжетнічної взаємодії: визначення та основні характеристики/ Н.І. Лютянська// Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки» (мовознавство). – 2018. – №9. – С. 126-128.
 15. Liutianska N.Iv. Audiovisual translation: Basic concepts and main types/ N. Iv. Liutianska// Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Tbilisi: Baltija Publishing. – P. 122-124.
 16. Liutianska N.I. On using ethnonyms in the cooperative situation of interethnic interaction/ N.I. Liutianska// Science and education a new dimension. Philology, VI (49), Issue: 166, 2018 June. – P. 24-26.
 17. Лютянська Н.І. Комунікативні стратегії відтворення ситуації міжетнічної взаємодії/ Н.І. Лютянська// Південний архів: збірник наукових праць. Серія:Філологічні науки. – 2018. – Випуск LXXIV. – С. 218-220.