Олена Володимирівна Лазарєва


доцент кафедри управління земельними ресурсами

факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили,

доктор економічних наук, доцент

Lazaryevo_Olena

 

Освіта та професійний шлях

У 2002 р. Олена Володимирівна закінчила економічний факультет Миколаївського державного аграрного університету. З 2005 р. працює викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедр державної політики та менеджменту, економіки підприємства та землеустрою, управління земельними ресурсами ЧНУ ім. П.Могили. У 2002-2005 рр. навчалась в аспірантурі Миколаївського державного аграрного університету. У 2005 р. призначена на посаду викладача кафедри державної політики та менеджменту як обраної за конкурсом. З 2015 р. Олена Володимирівна працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства та землеустрою, а з 2016 р. – доцента кафедри управління земельними ресурсами ЧНУ ім. П.Могили.

 

Захист дисертацій

2007 р. – захист дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування економіко-екологічного механізму управління землекористуванням» в Національному гірничому університеті МОН України.

2017 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Теоретичні та методологічні засади формування інноваційної моделі регіонального сільськогосподарського землекористування» у Львівському національному аграрному університеті МОН України.

 

Звання, нагороди та особисті відзнаки

2009 р. – присвоєне звання доктор філософії академічного ступеню міжнародного рівня (Ph.D).

2011 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри державної політики та менеджменту.

2018 р. – нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації за плідну працю, професіоналізм, вагомий особистий внесок у вітчизняну науку.

2018 р. – нагороджена  Почесною грамотою Чорноморського національного університету імені Петра Могили за активну громадську діяльність та сумлінну працю.

 

Наукові інтереси: проблеми управління землекористуванням на регіональному рівні.

Google Scholar

Електронна адреса:: lazareva95@chmnu.edu.ua
 

Наукові публікації

за 2017-2018 роки

Лазарєва О.В. Бізнес-модель розвитку сільськогосподарського землекористування. Подільський науковий вісник. Науки економіка, педагогіка. Вінниця ТОВ «Нілан-ЛТД». №3. 2017

Лазарєва О.В. Кадрове забезпечення системи управління земельними ресурсами. Матеріали регіональної науково-практичної інтернет-конференції «Зрошуване землеробство: сьогодення, проблеми, перспективи» (2-3 листопада 2017 р.) [Текст] : [До 80-річчя професора Ківера В.Х.]. Дніпро : ДДАЕУ. 2017.

Лазарєва О.В. Новітній вектор планування землекористування на основі форсайту. Журнал Київського університету ринкових відносин «Економіка, бізнес-адміністрування, право». Випуск №4(4). 2018

Лазарєва О.В. Новітня траєкторія розвитку сільськогосподарського землекористування в контексті децентралізації. Modern economics. № 5. 2017

Лазарєва О.В. Пріоритети розвитку перспективного сільськогосподарського землекористування. Економічний форум. № 1. 2018

Лазарєва О.В. Продовольча безпека в контексті сталого розвитку. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (10 листопада 2017 р.). Херсон : ДВНЗ «ХДАУ». 2017.

Лазарєва О.В. Розвиток інноваційних орієнтирів у землекористуванні. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 30 листоп. 2017 р. Частина 2. Тернопіль : Крок. 2017.

Лазарєва О.В. Теоретичні положення оптимізації сільськогосподарського землекористування. Наукові праці (Економіка). Науковий журнал ЧНУ ім. Петра Могили. Миколаїв. Т. 302 . Вип. 290. 2017

Лазарєва О.В., Вакар К.В. Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку. Агросвіт. № 22. 2017

Лазарєва О.В., Фромольс В.О. Інноваційні засади стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. № 23. 2017

Лазарєва О.В., Хапун О. С. Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування. Агросвіт. № 21. 2017

Лазарева Е.В. Преимущества и недостатки объединения территориальных общин. Bezpieczenstwo, zdrowie i kultura fizyczna wybrane zagadnienia. Gdynia, Gdańsk, Starogard Gdański. Том 6. 2017

до 2016 року

Статті в наукових фахових виданнях

 • Лазарєва О. В. Формування продовольчої безпеки як пріоритетний напрям розвитку аграрного сектора / О. В. Лазарєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 1 (48). – 2009. – С. 87–93.
 • Лазарєва О. В. Проблеми кадрового забезпечення системи управління земельними ресурсами / О. В. Лазарєва // Землеустрій і кадастр. Науково-виробничий журнал. – № 2. – 2009. – С. 72–79.
 • Лазарєва О. В. Стратегічні орієнтири розвитку земельної політики України / О. В. Лазарєва // Наукові праці : Науково-методичний журнал. –
  Т. 109. Вип. 96. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 91–94.
 • Лазарєва О. В. Проблеми підвищення ефективності використання земельних ресурсів / О. В. Лазарєва // Економічний вісник національного гірничого університету. – 2009. – № 3. – С. 81–87.
 • Лазарєва О. В. Особливості формування конкурентних переваг агропід-приємств / О. В. Лазарєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 3 (54). – 2010. – С. 84–88.
 • Лазарєва О. В. Теоретико-методологічні аспекти формування і реалізації державної політики розвитку земельних відносин / О. В. Лазарєва // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – С. 211–215.
 • Горлачук В. В. Теоретичні основи формування інноваційної політики землекористування / В. В. Горлачук, О. В. Лазарєва, О. М. Білоусов // Бізнес-навігатор. – 2012. – №1. – С. 152–156 (0,39 ум. друк. арк.). Особистий внесок автора: обґрунтовано підходи до трактування сутності терміну «інновація».
 • Лазарєва О. В. Регіональна політика: стан, проблеми розвитку на стратегічних засадах / О. В. Лазарєва // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 190. Т. 102. Державне управління. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 140–143.
 • Лазарєва О. В. Організаційно-господарський механізм управління конкурентоспроможністю землекористування / О. В. Лазарєва // Вчені записки Університету «Крок» / Університет економіки та права «Крок». – Вип. 1 (1997). – Вип. 32. – Т. 1. – К., 2012. – С. 177–179.
 • Лазарєва О. В. Діагностика соціально-економічного стану регіону /
  О. В. Лазарєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 2 (78). – 2014. – С. 65–71.
 • Лазарєва О. В. Методологічні підходи формування механізму інновацій-ного управління сільськогосподарським землекористуванням [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 2 (12). – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_2_35.pdf.
 • Лазарєва О. В. Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Економіка і регіон. – 2014. – № 5(48). – С. 90–96.
 • Лазарєва О. В. Роль аграрного сектора економіки у формуванні продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 4. – 2015. – Режим доступу : http:// global-national.in.ua.
 • Лазарєва О. В. Соціально-економічні та екологічні особливості і оцінка рівня сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 2 (83). – 2015. Том 1. –
  С. 102–107.
 • Лазарєва О. В. Інституціональна трансформація ринку землі / О. В. Ла-зарєва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. Випуск 2. – 2015. – С. 75–82 .
 • Лазарєва О. В. Логічно смислова модель раціонального сільськогоспо-дарського землекористування / О. В. Лазарєва // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 265. Вип. 253. Економіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 139–143.

Публікації у зарубіжних наукових виданнях, що входять до наукометричних базах

 • Лазарева Е. В. Мировой опыт рационализации землепользования [Электрон-ный ресурс] / Е. В. Лазарева // The Caucasus and the world. International Scientific Journal. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. – 2014, № 17. – Тбилиси, 2014. – С. 57–63. – Режим доступа : www.Iberia.edu.ge.
 • Лазарєва О. Умови забезпечення конкурентоспроможності ринку землі / О. Лазарєва // Економіст (представлений у міжнародній наукометричній базі RePEc). – 2013. – № 3. – С. 42–43.
 • Лазарєва О. В. Особливості розвитку земельного менеджменту в системі в системі раціонального використання земель / О. В. Лазарєва // Інноваційна економіка (представлений у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus. – № 1(50), 2014. – С. 82–86.
 • Лазарєва О. В. Методологічні аспекти формування інноваційної моделі землекористування / О. В. Лазарєва // Збалансоване природокористування (представлений у міжнародних наукометричних базах Index Copernicus, Research Bible). – 2014. – № 2. – С. 110–114.
 • Лазарева Е. В. Управление конкурентоспособностью землепользования, которое основывается на знаниях [Электронный ресурс] / О. В. Лазарєва // The Caucasus and the world. International Scientific Journal. Кавказ и Мир. Международный научный журнал. 2014, № 20. – Тбилиси, 2015. – С. 11–15. – Режим доступа : www.Iberia.edu.ge.
 • Лазарєва О. В. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарсь-кого землекористування / О. В. Лазарєва // Проблеми економіки (представле-ний у міжнародних наукометричних базах Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics). – № 3. – 2015. – С. 59–64.

Публікації в інших наукових виданнях

 • Лазарєва О. В. Державна політика у сфері регулювання земельного ринку / О. В. Лазарєва // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Київ ; Миколаїв. – 2008. – Вип. 14. – С. 313–320.
 • Lazareva Olena. Planning of Agricultural Land Utilization [Електронний ресурс] – Public policy and economic development / Olena Lazareva // Scientific and Practical Journal. – Issue 2(6). – 2014. – Р. 108–115. – Режим доступу : http://idu.at.ua/publpol/v6.pdf (copyright by Adam Mickiewicz University Press Faculty of Political Science and Journalism).
 • Лазарєва О. В. Особливості сталого розвитку сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Науковий огляд. – № 4(14). – 2015. – С. 38–50.
 • Lazareva Olena. The development of the process of convergence in agricultural land utilization [Електронний ресурс] / Olena Lazareva // Public policy and economic development. – Scientific and Practical Journal. – Issue 5 (9). – 2015. – Р. 49–60. – Режим доступу : http://idu.at.ua/publpol/v6.pdf (copyright by Adam Mickiewicz University Press Faculty of Political Science and Journalism).

Матеріали наукових конференцій

 • Лазарєва О. В. Обґрунтування механізму регулювання земельних відносин / О. В. Лазарєва // Моделювання сучасних економічних процесів та інформаційні технології : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2009 року, Том 2. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – С. 125–128.
 • Лазарєва О. В. Реалізація інноваційних особливостей моніторингу дов-кілля / О. В. Лазарєва // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку еко-номіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 28–30 травня 2009 р., Національний гірничий університет, 2009. – Т. ІІ. – С. 201–203.
 • Лазарєва О. В. Концептуальні основи інноваційного розвитку земле-користування / О. В. Лазарєва // Ефективність бізнесу в умовах трансформа-ційної економіки : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 29–31 травня 2009 р. – Сімферополь : ЦРОНІ, 2009. – С. 94–96.
 • Лазарєва О. В. Управління соціально-економічним розвитком регіону / О. В. Лазарєва // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 жовтня 2010 р. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – С. 56–57.
 • Лазарєва О. В. Стратегічні напрями державного регулювання земле-користування / О. В. Лазарєва // Проблеми і перспективи інноваційного роз-витку економіки України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2–4 черв. 2011 р., Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1. – С. 175–176 .
 •  Лазарєва О. В. Теоретико-методологічні засади управління конкуренто-спроможністю землекористування / О. В. Лазарєва // Збережемо для нащадків : матеріали ІV Миколаївських міських екологічних читань. Миколаїв, 28–29 жовтня 2011 р. / Управління з охорони навколишнього природного середовища та благоустрою департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, Цент екологічної інформації та культури [та ін.] ; уклад. І. Б. Чер-нова. – Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2011. – С. 55–57.
 • Лазарєва О. В. Концептуальні засади розвитку управління в аграрному секторі економіки / О. В. Лазарєва // Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі : тези. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – Том 6. – С. 40–41.
 • Лазарєва О. В. Принципи, напрями та завдання державної регіональ-ної політики в України / О. В. Лазарєва // Управління міжнародною конкуренто-спроможністю регіонів: механізми, принципи, стратегії : матеріали ІІ міжнарод-ної науково-практичної конференції 16–19 жовтня 2012 р. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 43–46.
 • Лазарєва О. В. Функції ринку земель у конкурентному середовищі / О. В. Лазарєва // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 30 січня 2013 р. – Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Ін-т еко-номіки і упр. – Донецьк : Ноулідж, 2013. – Том 1. – С. 362–365.
 • Лазарєва О. В. Пріоритети розвитку сільськогосподарського земле-користування в умовах конкурентного середовища / О. В. Лазарєва // Проб-леми формування та реалізації конкурентної політики : матеріали ІІІ між-народної науково-практичної конференції, 19–20 вересня 2013 р. – Львів : АртДрук, 2013. – С. 132–133.
 • Лазарєва О. В. Стратегія розвитку землекористування / О. В. Лазарєва // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : матеріали другої міжнар. наук.-прак. конф., 26–27 вересня 2013 р. – Одеса : Атлант, 2013. – С. 162–164.
 • Лазарєва О. В. Перспективи розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матеріали ХVІІ Між-народної науково-практичної інтернет-конференції. Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 28–30 листопада 2013 р. – С. 65–67. – Режим доступу : http://conferences.neasmo.org.ua.
 •  Лазарєва О. В. Соціальний розвиток сільських територій / О. В. Лазарєва // Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економіч-ного розвитку суспільства : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 5–6 грудн. 2013 р. – Тернопіль : Крок, 2013. – С. 197–199. – Режим доступу : http://conftiapv.at.ua/Zbirnyk_tez_iconf_ter_12_2013.pdf.
 • Лазарєва О. В. Обґрунтування стратегії розвитку землекористування / О. В. Лазарєва // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 29 січ. 2014 р. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. – Донецьк : Ноулідж, 2014. – С. 47–49.
 • Лазарєва О. В. Продовольча безпека країни / О. В. Лазарєва // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 6–7 березня 2014 р. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 204–206. – Режим доступу : http://elibrary.ru/item.asp?id= 21463066.
 •  Лазарєва О. В. Проблеми розвитку соціально-економічного стану регіону / О. В. Лазарєва // Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції, 24–25 квітня 2014 р. – Умань : Візаві (Видавець «Сочінський»), 2014. – Ч. 1. – С. 118–120.
 • Лазарєва О. В. Інституційне забезпечення аграрного виробництва /
  О. В. Лазарєва // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефектив-ності АПК України : матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф. 15–16 травн. 2014. Ч. 2. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 114–116.
 • Лазарєва О. В. Інноваційний розвиток землекористування [Електронний ресурс] / Лазарєва О. В. // Інноваційні технології та інтенсифікацій розвитку національного виробництва : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції 16–17 жовтня 2014 р. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 248–250. – Режим доступу : http://econf.at.ua/load/1-1-0-1.
 •  Лазарєва О. В. Конкурентні стратегії розвитку сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Аграрна наука – освіта – виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Миколаївського національного аграрного університету, 12–14 листопада 2014 р., м. Миколаїв / Міністерство аграрної політики та продовольства України ; Миколаївський національний аграрний університет. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 49–50.
 • Лазарєва О. В. Управлінські фактори формування конкурентоспроможності сільськогосподарського землекористування / О. В. Лазарєва // Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14–15 листопада 2014 р. // Національний гірничий університет. У 2-х частинах. – Дніпропетровськ : Гельветика, 2014. – Ч. 2. – С. 28–31.
 • Лазарєва О. В. Формування інноваційної стратегії землекористування [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Конкурентоспроможність та інно-вації: проблеми науки та інновації : матеріали Міжнародної науково-практич-ної конференції 14–15 листопада 2014 р. – Х. : ІНЖЕК, 2014. – С. 161–163.
 • Лазарєва О. В. Конвергенція сільськогосподарського землекористу-вання [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Наукові пріоритети розвитку аграрної сфери в умовах глобальних змін : матеріали міжнар. наук-практ. Інтернет-конф. 4–5 грудня 2014 р. – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 156–158. – Режим доступу : http://econf.at.ua/publ/konferencija_2014_12_4_5/9.
 • Лазарєва О. В. Філософія управління сільськогосподарським земле-користуванням [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Екологія і природо-користування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали
  ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції 19–20 березня 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 289–290. – Режим доступу : http://conf.at.ua/publ/konferencija _2015_03_19_20/ sekcija_3_ekonomika_i_prirodokoristuvannja.
 • Лазарєва О. В. Конкурентні стратегії сільськогосподарського земле-користування / О. В. Лазарєва // Конкурентоспроможність економіки України в процесі глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 7–8 трав. 2015 р., м. Запоріжжя / ред. кол. Ж. К. Нестеренко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – С. 65–68.
 •  Лазарєва О. В. Інституційні засади сільськогосподарського земле-користування / О. В. Лазарєва // Ольвійський форум – 2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : тези. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Том 2. – С. 49–51.
 • Лазарєва О. В. Формування продовольчого кластеру [Електронний ресурс] / О. В. Лазарєва // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 20–21 жовтня 2015 р. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 290–292. – Режим доступу : http://econf.at.ua.
 •  Лазарєва О. В. Державна земельна політика у сфері використання земель сільськогосподарського призначення / О. В. Лазарєва // Могилянські читання – 2015: Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспекти : збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Том 2. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 16–18.

Навчальні посібники

 • Лазарєва О.В. Фінансове регулювання економіки: [навчальний посібник] / О.В. Лазарєва. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 248 с. (14,41 ум. друк арк.). (ISSN 978-966-336-302-8).  (гриф МОН (лист МОНУ № 1/11-10920 від 15.07.2014 р.).

Методичні рекомендації

 • Лазарєва О.В. Маркетинг: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи / О.В. Лазарєва. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. Вип. 174. – 28 с. (Методична серія).

Події та оголошення


Квітня
24
Квітнева серія вебінарів Web of Science!

Шановні колеги! У ЧНУ імені Петра Могили розпочинається чергова серія вебінарів 2018 року про можливості платформі Web of Science та інших ресурсів компанії Clarivate Analytics для наукової діяльності, яка проходитиме 24-26 квітня. Окрім того, українських науковців запрошено брати участь у …

Травня
20
Журнал «Простоекономіка»

Кому потрібно розумітись в економіці і фінансах? Якщо економіка оточує всіх людей і всі люди мають гроші, то в цих речах, основних їх моментах мають розумітись усі. Своїм журналом ми ламаємо стандарти подання професійної інформації. Ми знайомимо всіх з серйозними, …

квітня
19
Перегляд кінострічки “Віфлеєм”

Запрошуємо до перегляду кінострічки “Віфлеєм” з нагоди святкування 70-річчя держави Ізраїль 19 квітня на 10.30 в ауд. 11-210