Кузьменко Олександр Борисович


завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор,
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили

борисыч

Освіта та професійний шлях

У 1985 р. Олександр Борисович закінчив факультет електрообладнання суден Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С.Й.Макарова. З того часу працював інженером науково-дослідного сектору МКІ ім. адм. С.Й.Макарова, інженером-технологом відділу головного зварювальника Чорноморського суднобудівного заводу, старшим викладачем, доцентом у Миколаївському сільськогосподарському інституті. У 1988-1992 рр. навчався в заочній аспірантурі Інституту електрозварювання ім. О.Патона, м.Київ. З лютого 2001 р. Олександр Борисович працював на посаді доцента кафедри економіки та економетрії  Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступника декана факультету економічних наук. У жовтні 2013 р. обраний на посаду професора кафедри економіки підприємства та землеустрою ЧНУ ім. П.Могили (колишн. ЧДУ), а у вересні 2016 р. – завідувача кафедри економіки підприємства  ЧНУ ім. П.Могили

Захист дисертацій

1992 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Розробка технології електрошлакового зварювання дисперсійно-зміцненої сталі великих товщин з електророзрядною обробкою зварювальної ванни» в Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

2012 р. – захист дисертації за темою: «Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Звання, нагороди та особисті відзнаки

1998 р. – присвоєно вчене звання доцента.

2006 р. – нагороджений почесною грамотою Миколаївської обласної ради.

2007 р. – нагороджений почесно грамотою Міністерства освіти і науки України №118576.

2011 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.

2012 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної ради.

2013 р. – нагороджений почесно грамотою Виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

2013 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства та землеустрою.

2015 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

2014 р. – нагороджений Подякою міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

 

Наукові інтереси: ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств, регіональна економіка.

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: economy15@kma.mk.ua

Телефон: (0512) 76-92-77

 

Наукові публікації

Монографії

 • Кузьменко О.Б. Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика: монографія / О.Б. Кузьменко. ― Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. ― 357 с.
 • Кузьменко О.Б. Регіональні особливості підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в системі євроінтеграційної стратегії України/ О.Б. Кузьменко, Б.П. Кузьменко // Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective monograph – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015.- Р.201-207.
 • Розвиток сільських територій:монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Горлачука. ― Миколаїв : Іліон, 2015. ― 382 с. (Параграфи 1.2, 5.1, 5.2 у колективній монографії).

 

Начальні посібники з грифом МОН

 • Кузьменко О.Б. Процедура екологічного аудиту в системі екоменеджменту підприємства: [навчальний посібник] / О.Б. Кузьменко, В.І. Андрєєв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 184с.
 • Кузьменко О.Б. Основи екологічного менеджменту : [навчальний посібник] / О.Б. Кузьменко, В.І. Андрєєв . − Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 160с.

 

Статті у наукових фахових виданнях

 • Беглиця В.П. Формування ідеологічного поля страхування як консенсусна умова розвитку інноваційної діяльності / В. П. Беглиця, О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 64. — Вип. 51 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. — С. 60—64. (Особистий внесок здобувача: науково обґрунтовано використання фінансів страхового бізнесу для інвестиційної діяльності).
 • В’юн В.Г. Суперечності – основна рушійна сила взаємодії людського суспільства та природи і закономірність гармонійного етапу їх взаємовідносин / В. Г. В’юн, О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 19. — Вип. 6 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2002. — С. 20-22. (Особистий внесок здобувача: постановка проблеми та періодизація взаємодії людського суспільства і природи).
 • Горлачук В.В. Еколого-економічні аспекти управління родючістю земельних ресурсів (на прикладі Миколаївської області) / В. В. Горлачук, О. Б. Кузьменко, Р. М. Кускова // Наукові праці: наук.-метод. журнал. — Т. 30. — Вип. 17 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. — С. 206-211. (Особистий внесок здобувача: зібрано і опрацьовано матеріал по використанню земельних ресурсів, сформульовано висновки).
 • Кузьменко О.Б. Використання мікробіологічних препаратів для розкладання нетоварної продукції зернових культур / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 132. — Вип. 119 : Екологія. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 50—54.
 • Кузьменко О.Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на вміст важких металів у ґрунті при внесенні рослинних поверхневих решток зернових культур / О.Б.Кузьменко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва. — Харків: Вид-во ХНАУ, 2010.—№5.—С.202-206.
 • Кузьменко О.Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення мікроелементного складу ґрунту / О. Б. Кузьменко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — №3.―Полтава: Вид-во ПДАА, 2010. — С. 44-49.
 • Кузьменко О.Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення органічної речовини ґрунту / О. Б. Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. — Вип. 2(53). — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2010. — С. 198-205.
 • Кузьменко О.Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для повернення поживних речовин в ґрунт / О. Б. Кузьменко / Таврійський науковий вісник : науковий журнал. — Вип. 71. — Херсон : Айлант, 2010. — С. 123—129.
 • Кузьменко О.Б. Еколого-економічна оцінка використання супутньої продукції зернових культур / О. Б. Кузьменко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць : в 6 т. — Т. ІІ. — Вип. 252. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — С. 449-454.
 • Кузьменко О.Б. Економіко-екологічна оцінка дослідження впливу мікробіологічних препаратів на розкладання нетоварної продукції зернових культур / О.Б. Кузьменко // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Серія «Економіка». Вип. 4(3). — Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ.― 2010. — №10/1.―Т.18.― С. 18-21.
 • Кузьменко О.Б. Економічна оцінка дослідження впливу мікробіологічних препаратів на розкладання нетоварної продукції зернових культур / О.Б. Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. — Вип. 4(57). — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2010. — С. 155—160.
 • Кузьменко О.Б. Економічні аспекти обґрунтування гумусності ґрунтів / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 64. — Вип. 51 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. — С. 148-151.
 • Кузьменко О.Б. Економічний механізм адміністративної відповідальності за недотримання проектів землеустрою сільськогосподарських землекористувань / О.Б.Кузьменко // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. ― №1(22).― Херсон: Вид-во МУБіП, 2011. ― С.160-166.
 • Кузьменко О.Б. Земля в економічній теорії як чинник продуктивних сил і виробничих відносин / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 89. — Вип. 76 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 158-161.
 • Кузьменко О.Б. Методичні рекомендації щодо оцінки збитків внаслідок погіршення якісного стану ґрунтів під час оренди/ О. Б. Кузьменко// Економіка АПК. — 2011.―№1.― С.61-64.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка земель сільськогосподарського призначення як об’єкта нерухомості / О. Б. Кузьменко // Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. — Полтава: Вид-во ПНТУ, 2005. — №4 (7). — С. 54-56.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка ступеня ліквідності земель сільськогосподарського призначення / О. Б. Кузьменко // Наукові праці: науково-методичний журнал — Т. 38. — Вип. 25 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. — С. 143-147.
 • Кузьменко О.Б. Проблема збереження і відтворення гумусу в ґрунтах Миколаївської області / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 81. — Вип. 68 : Екологія. Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи її збереження. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 95-98.
 • Кузьменко О.Б. Розвиток аграрного землекористування на території Північного Причорномор’я / О.Б. Кузьменко // Збірник наукових праць національного наукового центру «Інститут землеробства УААН».―К.:ВД «ЕКМО», 2007.― Спецвипуск.―С.42-51.
 • Кузьменко О.Б. Розвиток організаційно-економічного забезпечення страхування якісного стану земельних ділянок / О.Б.Кузьменко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — Полтава: Вид-во ПДАА, 2011. — №1. — С. 112-116.
 • Кузьменко О.Б. Сучасні напрями екологобезпечного землекористування/О.Б. Кузьменко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. ― Т.107. Вип.94. Екологія.―Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 2009.― С.29-33.
 • Кузьменко О.Б. Теоретико-методологічні питання земель сільськогосподарського призначення як засобу праці / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 51. — Вип. 38 : Економічні науки. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. — С. 49—52.
 • Кузьменко О.Б. Удосконалення методичного забезпечення грошової оцінки сільськогосподарських земель / О. Б. Кузьменко // Збірник наукових праць Донецького університету управління “Маркетингова і логістична технологія управління”. — Т. VІ. — Вип. 54 : серія “Економіка”. — Донецьк : ДонДУУ, 2005. — С. 54-60.
 • Кузьменко О.Б. Фінансове забезпечення відтворення земель сільськогосподарського призначення / О. Б. Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. — Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2006.―Випуск 2(34).— С. 59-63.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств / О.Б.Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я: науково теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. – Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2012. – Випуск 3(67). – С.38-47.
 • Кузьменко О.Б. Концептуальні положення розвитку ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств/ О. Б. Кузьменко// Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: Вид-во ПДАА, 2012. – №4. – С.115-120.
 • Кузьменко О.Б. Сучасні напрямки ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств/О.Б.Кузьменко// Бізнес-навігатор: [науково-виробничий журнал]. – №3(29). – Херсон: Вид-во МУБіП, 2012. – С.6-12.
 • Кузьменко О.Б. Теоретичні основи визначення деструктивних явищ у землекористуванні аграрних підприємств / О.Б. Кузьменко // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Серія «Економіка». Вип. 6(4). — Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ.― 2012. — №10/1.―Т.20.―С. 140-145.
 • Кузьменко О.Б. Перспективи розвитку екологічних систем землеробства в Україні / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 206. — Вип. 194 : Екологія. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. — С.132-139.
 • Кузьменко О.Б. Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні / О.Б. Кузьменко // Економіст. – 2013. – №3. – С. 38-39.
 • Кузьменко О.Б. Теоретичні основи визначення ризиків у землекористуванні аграрних підприємств/ О.Б. Кузьменко, Б.П. Кузьменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №10. – С. 51-53.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка ризиків землекористування аграрних підприємств / О. Б. Кузьменко // Таврійський науковий вісник : науковий журнал. — Вип. 84. — Херсон : Айлант, 2013. — С. 319-323.
 • Кузьменко О.Б. Прогнозована оцінка ризиків землекористування аграрних підприємств /О.Б. Кузьменко, Б.П. Кузьменко// Бізнес-навігатор: [науково-виробничий журнал]. – №3(32). – Херсон: Вид-во МУБіП, 2013. – С.255-259.
 • Кузьменко О.Б. Органічне землеробство як фактор євроінтеграції України/ О.Б. Кузьменко// Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: Вид-во ПДАА, 2013. – №4. – С.151-155.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка збитків внаслідок погіршення якісного стану ґрунтів при оренді земельних ділянок / О.Б. Кузьменко, Б.П. Кузьменко // Науковий огляд : науковий журнал. — №1(11). — Київ, 2015. — С.24―32.
 • Кузьменко О.Б. Розвиток експортно орієнтованого та екологічно збалансованого аграрного виробництва України /О.Б. Кузьменко// Наукові праці : науково-методичний журнал. — Вип. 220. Т. 232. Екологія. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — С.24-28.
 •  Кузьменко О.Б. Трансформація територіальної структури аграрного виробництва України: оцінка стану  та пріоритетні напрями корегування/О.Б. Кузьменко //Регіональна економіка . − 2016.−№2(80).− С.  104-111. (Index Copernicus, Польща)

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут