Кузьменко Олександр Борисович


завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних наук, професор,
факультету економічних наук ЧНУ імені Петра Могили

борисыч

Освіта та професійний шлях

У 1985 р. Олександр Борисович закінчив факультет електрообладнання суден Миколаївського кораблебудівного інституту ім. адмірала С.Й.Макарова. З того часу працював інженером науково-дослідного сектору МКІ ім. адм. С.Й.Макарова, інженером-технологом відділу головного зварювальника Чорноморського суднобудівного заводу, старшим викладачем, доцентом у Миколаївському сільськогосподарському інституті. У 1988-1992 рр. навчався в заочній аспірантурі Інституту електрозварювання ім. О.Патона, м.Київ. З лютого 2001 р. Олександр Борисович працював на посаді доцента кафедри економіки та економетрії  Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступника декана факультету економічних наук. У жовтні 2013 р. обраний на посаду професора кафедри економіки підприємства та землеустрою ЧНУ ім. П.Могили (колишн. ЧДУ), а у вересні 2016 р. – завідувача кафедри економіки підприємства  ЧНУ ім. П.Могили

Захист дисертацій

1992 р. – захист кандидатської дисертації на тему: «Розробка технології електрошлакового зварювання дисперсійно-зміцненої сталі великих товщин з електророзрядною обробкою зварювальної ванни» в Інституті електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України.

2012 р. – захист дисертації за темою: «Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Звання, нагороди та особисті відзнаки

1998 р. – присвоєно вчене звання доцента.

2006 р. – нагороджений почесною грамотою Миколаївської обласної ради.

2007 р. – нагороджений почесно грамотою Міністерства освіти і науки України №118576.

2011 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної державної адміністрації.

2012 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної ради.

2013 р. – нагороджений почесно грамотою Виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

2013 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економіки підприємства та землеустрою.

2015 р. – нагороджений почесно грамотою Миколаївської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

2014 р. – нагороджений Подякою міністра освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

 

Наукові інтереси: ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств, регіональна економіка.

 

Профіль у Google Академії

Електронна адреса: economy15@kma.mk.ua

Телефон: (0512) 76-92-77

 

Наукові публікації

Монографії

 • Кузьменко О.Б. Ресурсоощадна діяльність аграрних підприємств в умовах інтенсифікації використання земельних ресурсів: теорія, методологія, практика: монографія / О.Б. Кузьменко. ― Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. ― 357 с.
 • Кузьменко О.Б. Регіональні особливості підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств в системі євроінтеграційної стратегії України/ О.Б. Кузьменко, Б.П. Кузьменко // Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective monograph – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015.- Р.201-207.
 • Розвиток сільських територій:монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Горлачука. ― Миколаїв : Іліон, 2015. ― 382 с. (Параграфи 1.2, 5.1, 5.2 у колективній монографії).

 

Начальні посібники з грифом МОН

 • Кузьменко О.Б. Процедура екологічного аудиту в системі екоменеджменту підприємства: [навчальний посібник] / О.Б. Кузьменко, В.І. Андрєєв. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 184с.
 • Кузьменко О.Б. Основи екологічного менеджменту : [навчальний посібник] / О.Б. Кузьменко, В.І. Андрєєв . − Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 160с.

 

Статті у наукових фахових виданнях

 • Беглиця В.П. Формування ідеологічного поля страхування як консенсусна умова розвитку інноваційної діяльності / В. П. Беглиця, О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 64. — Вип. 51 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. — С. 60—64. (Особистий внесок здобувача: науково обґрунтовано використання фінансів страхового бізнесу для інвестиційної діяльності).
 • В’юн В.Г. Суперечності – основна рушійна сила взаємодії людського суспільства та природи і закономірність гармонійного етапу їх взаємовідносин / В. Г. В’юн, О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 19. — Вип. 6 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2002. — С. 20-22. (Особистий внесок здобувача: постановка проблеми та періодизація взаємодії людського суспільства і природи).
 • Горлачук В.В. Еколого-економічні аспекти управління родючістю земельних ресурсів (на прикладі Миколаївської області) / В. В. Горлачук, О. Б. Кузьменко, Р. М. Кускова // Наукові праці: наук.-метод. журнал. — Т. 30. — Вип. 17 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. — С. 206-211. (Особистий внесок здобувача: зібрано і опрацьовано матеріал по використанню земельних ресурсів, сформульовано висновки).
 • Кузьменко О.Б. Використання мікробіологічних препаратів для розкладання нетоварної продукції зернових культур / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 132. — Вип. 119 : Екологія. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. — С. 50—54.
 • Кузьменко О.Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на вміст важких металів у ґрунті при внесенні рослинних поверхневих решток зернових культур / О.Б.Кузьменко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва. — Харків: Вид-во ХНАУ, 2010.—№5.—С.202-206.
 • Кузьменко О.Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення мікроелементного складу ґрунту / О. Б. Кузьменко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — №3.―Полтава: Вид-во ПДАА, 2010. — С. 44-49.
 • Кузьменко О.Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для відновлення органічної речовини ґрунту / О. Б. Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. — Вип. 2(53). — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2010. — С. 198-205.
 • Кузьменко О.Б. Вплив мікробіологічних препаратів серії ЕМ на розкладання нетоварної частини урожаю зернових культур для повернення поживних речовин в ґрунт / О. Б. Кузьменко / Таврійський науковий вісник : науковий журнал. — Вип. 71. — Херсон : Айлант, 2010. — С. 123—129.
 • Кузьменко О.Б. Еколого-економічна оцінка використання супутньої продукції зернових культур / О. Б. Кузьменко // Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць : в 6 т. — Т. ІІ. — Вип. 252. — Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. — С. 449-454.
 • Кузьменко О.Б. Економіко-екологічна оцінка дослідження впливу мікробіологічних препаратів на розкладання нетоварної продукції зернових культур / О.Б. Кузьменко // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Серія «Економіка». Вип. 4(3). — Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ.― 2010. — №10/1.―Т.18.― С. 18-21.
 • Кузьменко О.Б. Економічна оцінка дослідження впливу мікробіологічних препаратів на розкладання нетоварної продукції зернових культур / О.Б. Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. — Вип. 4(57). — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2010. — С. 155—160.
 • Кузьменко О.Б. Економічні аспекти обґрунтування гумусності ґрунтів / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 64. — Вип. 51 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. — С. 148-151.
 • Кузьменко О.Б. Економічний механізм адміністративної відповідальності за недотримання проектів землеустрою сільськогосподарських землекористувань / О.Б.Кузьменко // Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. ― №1(22).― Херсон: Вид-во МУБіП, 2011. ― С.160-166.
 • Кузьменко О.Б. Земля в економічній теорії як чинник продуктивних сил і виробничих відносин / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 89. — Вип. 76 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 158-161.
 • Кузьменко О.Б. Методичні рекомендації щодо оцінки збитків внаслідок погіршення якісного стану ґрунтів під час оренди/ О. Б. Кузьменко// Економіка АПК. — 2011.―№1.― С.61-64.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка земель сільськогосподарського призначення як об’єкта нерухомості / О. Б. Кузьменко // Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. — Полтава: Вид-во ПНТУ, 2005. — №4 (7). — С. 54-56.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка ступеня ліквідності земель сільськогосподарського призначення / О. Б. Кузьменко // Наукові праці: науково-методичний журнал — Т. 38. — Вип. 25 : Економічні науки. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. — С. 143-147.
 • Кузьменко О.Б. Проблема збереження і відтворення гумусу в ґрунтах Миколаївської області / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 81. — Вип. 68 : Екологія. Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи її збереження. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 95-98.
 • Кузьменко О.Б. Розвиток аграрного землекористування на території Північного Причорномор’я / О.Б. Кузьменко // Збірник наукових праць національного наукового центру «Інститут землеробства УААН».―К.:ВД «ЕКМО», 2007.― Спецвипуск.―С.42-51.
 • Кузьменко О.Б. Розвиток організаційно-економічного забезпечення страхування якісного стану земельних ділянок / О.Б.Кузьменко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — Полтава: Вид-во ПДАА, 2011. — №1. — С. 112-116.
 • Кузьменко О.Б. Сучасні напрями екологобезпечного землекористування/О.Б. Кузьменко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. ― Т.107. Вип.94. Екологія.―Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 2009.― С.29-33.
 • Кузьменко О.Б. Теоретико-методологічні питання земель сільськогосподарського призначення як засобу праці / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 51. — Вип. 38 : Економічні науки. — Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. — С. 49—52.
 • Кузьменко О.Б. Удосконалення методичного забезпечення грошової оцінки сільськогосподарських земель / О. Б. Кузьменко // Збірник наукових праць Донецького університету управління “Маркетингова і логістична технологія управління”. — Т. VІ. — Вип. 54 : серія “Економіка”. — Донецьк : ДонДУУ, 2005. — С. 54-60.
 • Кузьменко О.Б. Фінансове забезпечення відтворення земель сільськогосподарського призначення / О. Б. Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я : науково-теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. — Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2006.―Випуск 2(34).— С. 59-63.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств / О.Б.Кузьменко // Вісник аграрної науки Причорномор’я: науково теоретичний фаховий журнал Миколаївського державного аграрного університету. – Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2012. – Випуск 3(67). – С.38-47.
 • Кузьменко О.Б. Концептуальні положення розвитку ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств/ О. Б. Кузьменко// Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: Вид-во ПДАА, 2012. – №4. – С.115-120.
 • Кузьменко О.Б. Сучасні напрямки ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств/О.Б.Кузьменко// Бізнес-навігатор: [науково-виробничий журнал]. – №3(29). – Херсон: Вид-во МУБіП, 2012. – С.6-12.
 • Кузьменко О.Б. Теоретичні основи визначення деструктивних явищ у землекористуванні аграрних підприємств / О.Б. Кузьменко // Вісник Дніпропетровського університету. Науковий журнал. Серія «Економіка». Вип. 6(4). — Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ.― 2012. — №10/1.―Т.20.―С. 140-145.
 • Кузьменко О.Б. Перспективи розвитку екологічних систем землеробства в Україні / О. Б. Кузьменко // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Т. 206. — Вип. 194 : Екологія. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. — С.132-139.
 • Кузьменко О.Б. Розвиток органічного землеробства в умовах ринку землі в Україні / О.Б. Кузьменко // Економіст. – 2013. – №3. – С. 38-39.
 • Кузьменко О.Б. Теоретичні основи визначення ризиків у землекористуванні аграрних підприємств/ О.Б. Кузьменко, Б.П. Кузьменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №10. – С. 51-53.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка ризиків землекористування аграрних підприємств / О. Б. Кузьменко // Таврійський науковий вісник : науковий журнал. — Вип. 84. — Херсон : Айлант, 2013. — С. 319-323.
 • Кузьменко О.Б. Прогнозована оцінка ризиків землекористування аграрних підприємств /О.Б. Кузьменко, Б.П. Кузьменко// Бізнес-навігатор: [науково-виробничий журнал]. – №3(32). – Херсон: Вид-во МУБіП, 2013. – С.255-259.
 • Кузьменко О.Б. Органічне землеробство як фактор євроінтеграції України/ О.Б. Кузьменко// Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава: Вид-во ПДАА, 2013. – №4. – С.151-155.
 • Кузьменко О.Б. Оцінка збитків внаслідок погіршення якісного стану ґрунтів при оренді земельних ділянок / О.Б. Кузьменко, Б.П. Кузьменко // Науковий огляд : науковий журнал. — №1(11). — Київ, 2015. — С.24―32.
 • Кузьменко О.Б. Розвиток експортно орієнтованого та екологічно збалансованого аграрного виробництва України /О.Б. Кузьменко// Наукові праці : науково-методичний журнал. — Вип. 220. Т. 232. Екологія. — Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. — С.24-28.
 •  Кузьменко О.Б. Трансформація територіальної структури аграрного виробництва України: оцінка стану  та пріоритетні напрями корегування/О.Б. Кузьменко //Регіональна економіка . − 2016.−№2(80).− С.  104-111. (Index Copernicus, Польща)

Події та оголошення


березня
25
Безкоштовний доступ до матеріалів видавництва Кембриджського університету

Шановні колеги! Наукова бібліотека ЧНУ імені Петра Могили повідомляє, що видавництво Кембриджського університету Cambridge University Press надає доступ до понад 700 підручників для вищих навчальних закладів з різних галузей знань для інформаційної підтримки студентів, викладачів, вчених під час пандемії коронавірусу. …