Кушніренко Інеса Василівна


доктор медичних наук, професор кафедри терапевтичних дисциплін
Чорноморського Національного університету імені Петра Могили

Освіта та професійний шлях

Після закінчення у 1997 році Дніпропетровської державної медичної академії за спеціальністю «Лікувальна справа», інтернатури на базі Шпиталя інвалідів Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова працювала лікарем-терапевтом у клінічній багатопрофільній лікарні № 16, м. Дніпро. У 2001 році поступила до клінічної ординатури за фахом «Терапія» на кафедру терапії та гастроентерології ФПО Дніпропетровської державної медичної академії, яку закінчила у 2003 році. Світогляд як лікаря формувався на кафедрі під впливом таких яскравих особистостей лікарів-науковців, викладачів як професор В.І. Гриценко, доцент, к.мед.н. В.І. Залевський, к.мед.н. І.М. Кононов. Подальше становлення як спеціаліста відбувалося під час роботи лікарем-гастроентерологом у відділі захворювань печінки та підшлункової залози Державної установи «Інститут гастроентерології НАМН України» під керівництвом професора Ю.О. Філіппова, де пощастило працювати під наставництвом видатних спеціалістів-гастроентерологів  д.мед.н. Л.Я. Мельниченко, к.мед.н. С.С. Ягмур, зав. відділенням  Р.М. Гладковою. Ознайомлення з широким спектром гастроентерологічної патології, вивчення особливостей її перебігу та тактики лікування дозволило набути значного досвіду у лікуванні цих захворювань.

З 2006 року запрошена працювати науковим співробітником у відділ захворювань шлунка та дванадцятипалої кишки Державної установи «Інститут гастроентерології НАМН України» під керівництвом д.мед.н. Л.М. Мосійчук (з 2009 року – старший науковий співробітник), де вдавалося поєднувати щоденну лікарську справу, консультативну діяльність  із долученням до наукової роботи. Під науковим керівництвом д.мед.н. Т.В. Майкової  була запланована та виконана дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням» (“Optimizing the diagnosis and treatment of refractory gastroesophageal reflux disease in association with obesity”), яка була захищена у вересні 2008 року у Харківському національному медичному університеті ім. Каразіна (протокол № 16-09/8, на підставі рішення спеціалізованої Вченої ради Харківського національного медичного університету МОЗ України, спеціальність «Внутрішні хвороби»). Для виконання роботи опанувала низку методів дослідження, таких як багатогодинний рН-моніторинг, методи статистичної обробки та аналізу матеріалу, роботу із науковою літературою.

Під впливом та у тісній співпраці із ентузіастом, палким прихильником науки  д.мед.н., професором Т.А. Майковою відбулося формування як науковця із бажанням подальшого розвитку та цікавістю до наукових досліджень складних проблем медичної науки, що проявилося у плануванні у 2009 році дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Обґрунтування системи клінічного моніторингу хворих із кандидозним ураженням слизової оболонки верхнього відділу травного тракту в умовах коморбідності» («Optimization of the system of clinical monitoring of patients with candidiasis mucosal injury of the upper sections of the digestive tract in comorbid conditions»), яка була захищена у березні 2018 року у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України (рішення Атестаційної колегії від 05 липня 2018 р., спеціальність «Внутрішні хвороби»).

Є членом асоціації Громадського об’єднання «Українська гастроентерологічна асоціація», член Європейського об’єднання гастроентерологів (United European Gastroenterology).

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Гастроентерологія».

Вчені звання та державні нагороди

Старший науковий співробітник, спеціальність «Внутрішні хвороби», присвоєно рішенням Вищої атестаційної комісії України від 1 липня 2010 року (протокол № 38-09/5) на підставі рішення Вченої ради Державної установи «Інститут гастроентерології АМН України».

Є лауреатом премії Президента України для молодих вчених, яка присуджена за роботу «Оптимізація діагностики та лікування рефрактерної гастроезофагеальної  рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням» указом Президента України від 3 листопада 2009 року № 891/2009 «Про присудження щорічних премій України для молодих вчених».

Міжнародна діяльність

Приймала участь у багатьох всеукраїнських конференціях із міжнародною участю, у міжнародних форумах, у тому числі у роботі 20-го Європейського гастроентерологічного тижня (20th United European Gastroenterology Week, Amsterdam/The Netherlands) у 2012 році.

Наукова діяльність та публікації

Є автором та співавтором більше 80 наукових праць (тези, статті у матеріалах конференцій, статті у фахових виданнях), методичних рекомендацій, патентів на корисну модель. Є співавтором навчально-методичного посібника ««Поєднана патологія гастродуоденальної зони і щитовидної залози: механізми формування, підходи до багатофакторної діагностики і патогенетичного лікування» [посібник для лікарів] / Майкова Т.В., Кушніренко І.В., Залюбовська О.І., Пушкина М.І. – Київ: КВІЦ, 2012. – 129 с.: іл. ISBN 978-966-2003-81-9. (Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти).

Коло наукових інтересів: захворювання шлунково-кишкового тракту з урахуванням аспектів коморбідності у їх перебігу, зокрема метаболічних розладів, ожиріння, атеросклерозу, а також опортуністичні інфекції верхнього відділу травного тракту – кандидозні ураження слизової оболонки з вивченням імунологічної реактивності макроорганізму, стану поліморбідності та впливу коморбідних факторів на перебіг захворювання, функціональні захворювання шлунково-кишкового тракту (функціональна диспепсія, синдром подразненого кишечника). Сучасна стратегія діагностики та лікування ентеропатій (целіакія, ферментативні ентеропатії), харчової непереносимості, хронічних захворювань гепато-біліарної зони. Імплементація сучасних міжнародних стандартів діагностики та лікування захворювань у медичну практику.

Контакти:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YG3jA6oAAAAJ&hl=ru

Електронна адреса: inesa.kushnirenko@gmail.com