Купчишина Ольга Анатоліївна


кандидат економічних наук, викладач кафедри фінансів і кредиту

 

Освіта та професійний шлях

Пройшла підготовку в аспірантурі Миколаївського національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З 1994 року працює в органах податкової служби. На сьогодні обіймає посаду начальника Центральної державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Миколаївській області. Має наукові та методичні публікації в українських та іноземних фахових виданнях.

Звання, нагороди та особисті відзнаки

Нагороджена почесними грамотами та подяками ДПС України, ДПС у Миколаївській області, обласної ради, обласної адміністрації, міської ради, Миколаївського обласного центру зайнятості. Президією Центральної ради у 2018 році нагороджена нагрудним знаком «Знак пошани». У 2007 році присвоєно почесне звання «Людина року Новоодещини» за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Новоодеського району.

Наукові інтереси: регуляторна політика, національна економіка, податкова політика та податковий менеджмент, міжнародна економіка.

Наукові публікації

Навчальний посібник

Купчишина О. А. Національна економіка : [Електронний ресурс] : навч. посібник (у рисунках, схемах і таблицях) / О. І. Котикова, О. А. Горобченко, Т. Г. Олійник, І. Г. Крилова, І. О. Мельник, О. А. Купчишина. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 196 с. Ел. джерело

 

Статті у періодичних фахових виданнях України

 1. Купчишина О.А. Сутність та форми здійснення регуляторної політики в аграрному секторі. Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронне наукове видання]. Випуск 14. с.190–193. –URL: http://global-national.in.ua/archive/14-2016/222.pdf (Index Copernicus)
 2. Купчишина О.А. Особливості державного регулювання в аграрному секторі. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки [Збірник наукових праць]. (Index Copernicus, Scientific Indexing Service, Scientific & Scolarly Journals iiiFactor). – Маріуполь: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 2017. – Випуск 33 –  С. 109–114.
 3. Купчишина О.А. Сучасний стан аграрного сектору Миколаївщини як базис для формування регуляторної політики в галузі. Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки” [Збірник наукових праць]. (Index Copernicus). – Харків, 2017. –№3 – С. 380–389. (Index Copernicus)
 4. Купчишина О.А. Вплив державної регуляторної політики на функціонування підприємницьких структур аграрного сектору. Вісник Харківського Національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки” [Збірник наукових праць]. (Index Copernicus). – Харків, 2017. –№4 – С. 439–450. (Index Copernicus)
 5. Купчишина О.А. Моніторинг регуляторної політики в аграрному секторі. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Серія „Економічні науки” [Збірник наукових праць]. – Миколаїв, 2018. –№3– С.33-39(Index Copernicus).
 6. Купчишина О.А. Реалізіція регуляторної політики як важливий компонент земельних відносин в аграрному секторі. Причорноморські економічні студії: [Збірник наукових праць– Одеса, 2018. – Випуск 28(1). – С. 88 – 92.]. (Index Copernicus).

 Купчишина О.А., Шебаніна О.В. Державна підтримка інноваційного розвитку аграрного сектору України. Вісник ХНАУ №2, 2020 с.368-375 . (Index Copernicus).

 

Публікації в інших виданнях

 1. Купчишина О.А. Особливості регуляторної політики в аграрному секторі України в світлі сучасних глобальних викликів. Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів. Збірник наукових праць-Mykolas Romeris University, Vilnius,2018 – 556p.
 2. Kupchyshynа O., Irtyshcheva I., Stroiko T. Formation of national regulatory policy in accordance with sectoral specificities – PERSPECTIVES – JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES №2. 2020. р. 22-36 http://perspectives-ism.eu/full/p202-s022.pdf
 3. Купчишина О.А., Шебаніна О.В. Регуляторна політика в аграрному секторі: об’єктивна необхідність чи непотрібне втручання. International Scientific Conference The modern Trends in the Development of Business Social Responsibility: Conference Proceedings, May 19 th, 2017. Lisbon, Portugal: Baltija Pablishing. – р. 86-88.
 4. Купчишина О.А. Регуляторна політика як основа розвитку національної економіки. Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 21 жовтня 2016 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського. – С.29-30.
 5. Купчишина О.А. Індикатори оцінки впливу регуляторної політики на економіку аграрного сектору. Сучасна національна економіка країни: проблеми, дослідження, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 жовтня 2017 року). – Київ: Національний авіаційний університет, 2017.- С. 43-47.
 6. Купчишина О.А., Шебаніна О.В. Підходи до оцінки впливу регуляторної політики на економіку України International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part II, November 17th, 2017. Le Mans, France: Baltija Publishing. – p. 26-29.
 7. Купчишина О.А. Основні моделі державного регулювання аграрного сектору в світі Економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-26 січня 2018р., м. Миколаїв – Миколаїв, МНАУ, 2018. – С.19-21.
 8. Купчишина О.А., Прокоф’єв Д.І. Формування організаційно-економічного механізму регуляторної політики в умовах децентралізації. International Scientific Conference Economic security: state, cluster, enterprise. December 25-26th, 2020. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. – p. 32-36.