Козій Михайло Степанович


доктор біологічних наук, професор,
професор кафедри медичної біології та фізики,
мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології
Медичного інституту ЧНУ імені Петра Могили

 

Козій

Освіта, досвід роботи та підвищення кваліфікації

1985-1992 р.р. – базова освіта: Херсонський державний педагогічний інститут ім. Н.К. Крупської, спеціальність «біологія», кваліфікація «вчитель біології».

1990-2003 р.р. – викладач біологіі ЗОШ №27, гуманітарної гімназії №41 м. Миколаїва.

2003 р. – завідувач лабораторії гістології, цитології та ембріології Херсонського державного аграрного університету.

2003 р. – отриманий науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 «Технологія виробництва продукції тваринництва» (Херсонський державний аграрний університет). Тема кандидатської дисертації – «Підвищення продуктивності бройлерів шляхом удосконалення передінкубаційної обробки яєць».

2005 р. – на посаді доцента кафедри екології (Херсонський державний аграрний університет).

2009 р. – отримане вчене звання доцента кафедри екології (Херсонський державний аграрний університет).

2010 р. – на посаді доцента кафедри гідробіоресурсів та аквакультури.

2015 р. – отриманий науковий ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.08. «Зоологія» (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена). Тема докторської дисертації – «Мікроанатомічна організація органів і тканини риб у природних та змінених умовах існування».

2016 р. – на посаді професора з виконанням обов’язків завідувача кафедри медичної біології, анатомії людини, гістології, цитології та ембріології Медичного інституту Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

2016 р. – завідувач кафедри медичної біології та хімії, біохімії, мікробіології, гістології, фізіології, патофізіології та фармакології.

2019 р. – завідувач кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології.

2021 р. – отримане вчене звання професора кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології (Чорноморський національний університет імені Петра Могили).

2021 р. – Міжнародне пiдвищення кваліфікації (заочна форма), Katowice School of Technology, Poland, December 21, 20020 – Аpril 12, 2021. Сертіфікат: Innovations in Education Innovative Technologies for Teaching Professional Disciplines. 13.04.2021.

Наукові досягнення

2005-2022 рр. – 155 наукових публікацій, з них 2 підручника, 1 навчальний посібник, 5 монографій, 72 статті у фахових виданнях, 12 методичних рекомендацій, 24 статей та тез доповідей у наукових збірках та матеріалах конференцій, 39 патентів та авторських свідоцтв.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection:

1. Lysytsya A. Influenceofpolymericderivatiesofguanidineonhydrobionts / A. Lysytsya, N.Matvienko, M. Kozij, A. Aishpur // Biologija, Lietuvosmoksluakademija, 2017 – Vol. 63 No. 3 – P. 270-282 (IndexWeb of Science Core Collection)

2. Kozij M.S. Bioindication of Natural Waters Using a Histological Analysis of the Carassius Auratus Mesonephros Structure / M.S. Kozij, N.N. Matvienko // Journalofwaterchemistryandtechnology. – 2017. – Vol. 39 No. 3. – Р. 178-180. (Index Scopus).

3. V.V. Samoilіuk, M.S. Koziy, D. D. Bilyi, S. M. Maslikov, Т. L. Spitsina, L. I. Galuzina. Effect of immunological castration of male pigs on morphological and functional condition of the testicles. // Regul. Mech. Biosyst., 2021, 12(1). – Р. 20-26. (Web of Science Core Collection).

4. Matvienko N., Nedosekov V., Koziy M., Kravchenko A. 2022. Fish welfare in Ukraine. // Zoology and Ecology 32(1). (Web of Science Core Collection).

Науковиі публікації у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

  1. Гейна К.М. Статевий диморфізм та мікроанатомічні показники тюльки бузького лиману під час нерестової міграції / К.М. Гейна, М.С. Козий // К.: Рибогосподарська наука України, 2018. – Т.2., В.2. С. 30-42. Категорія Б (Inlex Google Scholar і РІНЦ).
  2. Козий М.С. Динамикаклеточного состава гипофизарно-хромаффиновойсистемысеребряного карася (CarassiusauratusgibelioBloch 1782) в условияхстресса / М.С. Козий, И.М. Шерман // Таврійський науковий вісник. Аквакультура. 2018. – В 110 (2). Категорія Б (Index Copernicus).
  3. КозийМ.С.Микроуровневыеизмененияпеченистерляди(Acipenserruthenus) в раннемпостнатальномонтогенезе. /М.С. Козий, И.М. Шерман // Водні біоресурси та аквакультура. 2019. – В.1. – С. 31-39. Категорія Б (Index Copernicus).
  4. Козий М.С. Особенности гистологического строения мезонефроса тарани (Rutilus heckeli Nordmann, 1840) в связи с нерестовой миграцией / М.С. Козий // Водні біоресурси та аквакультура, 2020. – В.2. – С. 29-41. Категорія Б (Index Copernicus).
  5. Самойлюк В.В. Ефективність імпроваку за промислового виробництва свинини / В.В. Самойлюк, Д.Д. Білий, М.С. Козій, С.М. Масліков, Т.Л. Спіцина // Theoretical and Applied Veterinary Medicine, 2021. – №9(1), С. 3-9. Категорія Б (Index Copernicus).

Виданий підручник, навчальний посібник, монографія:

  1. Козий М.С., Шерман И.М., Самойлюк В.В., Матвиенко Н.Н. Общая гистология и эмбриология рыб. Учебник. Херсон, Изд. Д.С. Гринь, 2016. – 584 с.
  2. Гейна К.М., Козій М.С., Кутищев П.С., Воличенко Ю.М. Рибальство та рибництво в трансформованих водоймах України: монографія. – Херсон: Изд. Д.С. Гринь, 2017. – 376 с.
  3. ШерманІ.М., Козій М.С., Кутіщев П.С. Осетрівництво. Підручник. Херсон: Изд. Д.С. Гринь, 2017. – 352 с.
  4. Role of science and education for sustainable development: [collective monograph №44], University of Technology, Katowice, 2021.

Авторські свідоцтва:

1. Козий М.С. Оценка современного состояния гистологической техники и пути усовершенствования изучения ихтиофауны. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №77671. Опубліковано 16.03. 2018 р.

2. Шерман І.М., Гейна К.М., Козій М.С., Кутіщев П.С. Рибництво та рибальство трансформованих річкових систем півдня України. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №76927. Опубліковано 19.02. 2018 р.

3. Козий М.С., Шерман И.М. Микроанатомические особенности адаптаций рыб. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір №77670. Опубліковано 18.03. 2018 р.

4. Козий М.С. Динамика клеточного состава гипофизарно-хроммафиновой системы серебряного карася в условиях стресса / М.С. Козий, В.В. Самойлюк // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 96637. Опубліковано . 17.03.2020 р.

5. Козий М.С. Динамика клеточного состава гипофизарно-хроммафиновой системы серебряного карася в условиях стресса / М.С. Козий, В.В. Самойлюк // Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 96637. Опубліковано: 17.03.2020 р.

Науково-практична діяльність

2019-2022 рр. – відповідальний виконавець наукової держбюджетної теми «Розробка та впровадження інноваційно-екологічної технології виробництва продукції рибництва, як складова продовольчої безпеки України» (№ держреєстрації 0119U005069).

2002-2022 р.р. – участь у 24 наукових конференціях, в т.ч. 12 – міжнародних, 8 – всеукраїнських, 4 – регіональних.

Подяки, грамоти

2020 р. – грамота Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.

 

Електронна адреса: kozij67@gmail.com

Телефон: (0512) 76-55-71