Секція “Німецький переклад”


tpp z nm sostav

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови

Кафедру теорії та практики перекладу було створено у 2006 р. З 2010 р. кафедра існує як окремий самостійний підрозділ Інституту філології. Сьогодні навчальний процес на кафедрі допомагають здійснювати 14 викладачів, з яких 2 доктори філологічних наук, професори А.М. Науменко, О.Д. Міхільов; 3 кандидати наук, доценти  Л.О. Гончаренко, Я.В.  Мукатаєва, В.Ф. Муратова; 3 старших викладачі  А.А. Науменко, А.І. Воєхевич, В.О. Греков; 6 викладачів  Н.В. Мелінчук, Ю.А. Ніколащенко, Н.І. Волинщикова, Н.О. Лакутіна, А.Ю. Корягіна, Т.О. Ворона.

У 2007 р. при кафедрі було відкрито аспірантуру з германських мов та загального мовознавства, де зараз навчаються 5 осіб, у тому числі з різних кафедр Чорноморського державного університету імені Петра Могили, а також інших вищих навчальних закладів Миколаєва та області. У 2015 р. відкрито аспірантуру з перекладу, де зараз навчаються 3 аспіранта.

Кафедру очолює А.М. Науменко, доктор філологічних наук, професор, автор 348 наукових праць, серед яких – декілька підручників із перекладу, німецької філології, зарубіжної літератури, за якими навчаються студенти багатьох вищих навчальних закладів України.

Над докторськими дисертаціями працюють кандидати філологічних наук, доценти Л.О. Гончаренко, В.Ф. Муратова, а тексти кандидатських дисертацій готують 6 викладачів.

Своєю головною метою кафедра визначає всебічну та глибинну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Перекладач з двох мов (німецької та англійської)».

Найближчою перспективною метою є відкриття докторантури з трьох спеціальностей: «Германські мови», «Загальне мовознавство», «Переклад».

Головними завданнями кафедра вважає забезпечення навчального процесу через впровадження системи науково-дослідних, організаційно-методичних та виховних заходів щодо реалізації змісту освіти відповідно до державно-стандартних освітніх і кваліфікаційних рівнів. Допоміжними завданнями виступають тут принципи науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, а також незалежності освіти від втручання будь-яких партій, організацій та юридичних осіб. Для виконання вказаних завдань кафедра має відповідну кадрову, матеріальну, методологічну та методичну бази. У підборі кадрів кафедра реалізує принципи спеціалізації науково-методичної кваліфікації (тобто підготовку аспірантів і докторантів, у зв’язку з потребами навчального плану та з урахуванням допоміжного принципу хронологічного ущільнення – зміна аспектів викладання через кожні 5 років).

Кафедра реалізує принцип осучаснення технічних засобів навчання та методичної літератури, а також допоміжних фондів (аудіо-, відео-, мультимедійних матеріалів тощо). Так у 2008 р. надруковано 3 підручники і посібники з грифом МОН України, у 2009 р. видано 2, у 2010 р. – 3 підручники, з 2011 по 2016 рр. надруковано  5 посібників. Кафедра створює комп’ютерну базу методичних і наукових матеріалів, якою вже користуються студенти за допомогою мережі Інтернет.

Методологічна база кафедри не спирається на принцип використання нових технологій будь-якою ціною, а втілює принцип творчого (тобто критичного) ставлення як до нових методик навчання, так і до традиційних. Крім того, на відміну від минулих років і поширеного у багатьох вищих навчальних закладах України і світу підходу до навчання іноземної філології як філології однієї країни, кафедра ввела ще у 2006 р. національно-варіативний підхід, згідно з яким переклад, мова та література вивчаються як національно-специфічні варіанти англомовних та німецькомовних держав. Цей підхід найбільш активно реалізується у курсах перекладу, іноземної мови, лінгвокраїнознавства, історії відповідних літератур, а також у науково-дослідній роботі студентів.

Зазначена методологія дозволила використовувати нові форми навчання, які здійснюються у двох напрямах: мовлення та теоретизування, тобто студент навчається активно розмовляти, перекладати правильною іноземною мовою і водночас аналізувати її як об’єкт наукового дослідження. Головними новаціями при цьому є розширення пасивної пам’яті студента й активізація переходу її в активний стан. Для цього застосовують як традиційні форми навчання (проблемність, дискусійність, креативність тощо), так і нові: заняття без домашнього завдання (А.М. Науменко), мікродослідження студента ( Я.В. Мукатаєва), підсумковий контроль як тематичний вечір ( Л.О. Гончаренко, В.Ф. Муратова).

Викладацький склад

Науменко Анатолій Максимович

завідуючий кафедри, доктор філологічних наук, професор

tpp z nm

Освіта та професійний шлях:

В 1967 р. – закінчив філологічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. З цього часу працює викладачем, старшим викладачем, доцентом і професором кафедр іноземних мов (Красноярський технологічний інститут, 1967-1971), зарубіжних літератур (Іжевський державний університет, 1974-1980), німецької філології (Сімферопольський державний університету , 1980-1991),  німецької філології (Мелітопольський державний педагогічний інститут, зав. каф. і декан філологічного факультету, 1991-1997), німецької філології і перекладу германських мов (Запорізький державний університет, 1997-2004), теорії та практики перекладу (ЧНУ ім. П.Могили, 2004-сьогодні).  

Захист дисертацій:

1976 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Творчий метод Карла Крауса-драматурга» в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова.

1991 р. – захист докторської дисертації на тему «Жанрові особливості австрійської драматургії 1918-1938-х рр.» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

1983 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри романо-германських мов.

1990 р. – нагороджений медаллю «Ветеран праці».

1991 р. – присуджено вчене звання професора кафедри німецької філології.
1995 р. – нагороджений знаком «Відмінник освіти України».
2007 р. – нагороджений знаком «Петро Могила».
2009 р. – Письмова подяка прем’єр-міністра України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

1967-2016 рр. – нагороджувався неодноразово  Почесною Грамотою ректорату, обласної адміністрації та Міністерства освіти за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Наукові інтереси: німецька філологія, німецькомовні літератури, теорія та практика перекладу. 

Телефон: (0512) 76-71-33

Науменко А.М. Дисципліни

Гончаренко Людмила Олексіївна

заступник директора інституту філології, к.філол.н., доцент.

Освіта та професійний шлях:

У 2005 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність за дипломом – магістр з перекладу (англійська та німецька мови) (диплом КВ № 28262906 від 26 грудня 2005 р.). У 2006-2010 рр. навчалась в аспірантурі ЧДУ ім. П. Могили. Кандидат філологічних наук з 2011 року. Дисертацію на тему «Лінгвокогнітивні, функціонально-прагматичні та адаптаційні ознаки лексичних запозичень у сучасній німецькомовній та україномовній пресі» захистила 21 січня 2011р. у спеціалізованій раді К 41.053.05 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», номер диплома ДК № 000967 від 22 грудня 2011р. У 2014 р. присвоєно звання доцента. У 2005–2006 рр. працювала викладачем кафедри філології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». У 2009–2012 рр. – викладач-асистент кафедри теорії та практики перекладу ЧДУ ім. П.Могили. З 2012 р. – по теперішній час працює доцентом кафедри теорії та практики перекладу ЧДУ ім. П. Могили. У 2015 р. призначена на посаду заступника директора Інституту філології ЧДУ ім. П. Могили (з 2016 р. – ЧНУ).

Захист дисертацій:

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Лінгвокогнітивні, функціонально-прагматичні та адаптаційні ознаки лексичних запозичень у сучасній німецькомовній та україномовній пресі» в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2011 р. – нагороджена сертифікатом на підвищення кваліфікації в рамках першого міжнародного семінару «Шлях перекладача», Україна, Миколаїв.

2012 р. – нагороджена сертифікатом за участь у семінарі «Навчання та стажування в Німеччині», Дрезден, Берлін (Німеччина).

2014 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри теорії та практики перекладу.

2014 р. – нагороджена сертифікатом за участь у семінарі «Навчання та стажування в Німеччині», Лейпциг, Берлін (Німеччина).

2015 р. – нагороджена сертифікатом за участь в Осінній академії «Європа та її кордони», Саарбрюккен (Німеччина).

2016 р. – нагороджена сертифікатом за участь у Літній академії «Успішна міжнародна співпраця ВНЗ», Німеччина, Штутгарт.

Наукові інтереси: теорія та практика перекладу, міжкультурна комунікація.

Електронна адреса: stotskaya07@rambler.ru

Телефон: (0512) 76-9260

Ворона Тетяна Олексіївна

викладач кафедри

Освіта та професійний шлях

У 2013 р. закінчила ЧДУ. З 2015 р. працює викладачем у ЧНУ ім. П.Могили.

Наукові інтереси: гендерний аспект у перекладі

Електронна адреса: tatyana18vorona@gmail.com

Греков Володимир Олегович

старший викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 2013 р. закінчив філологічний факультет ЧДУ ім. П.Могили. З цього часу працює викладачем, старшим викладачем кафедри ТПП з німецької мови.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2015 – присвоєно звання старшого викладача кафедри ТПП зі німецької мови

Наукові інтереси: перекладознавство, підготовка перекладачів-синхроністів

Електронна адреса: vovagrekov@gmail.com

Телефон: +38 (093) 982 00 03

Корягіна Альона Юріївна

cтарший викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 2009 р. закінчила факультет іноземної філологій ЧДУ ім. П.Могили за програмою підготовки магістра за спеціальністю «Мова та література (німецька, англійська)». У 2009-2014 рр. працювала викладачем іноземної мови в коледжі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. У 2014-2015 рр. викладачем кафедри німецької філології МНУ ім. В.О.Сухомлинського. З вересня 2015 р. працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови ЧНУ ім.П.Могили і є здобувачем тієї ж кафедри.

Наукові інтереси: соціолінгвістика та фоностилістика

Електронна адреса: a.koryagina2011@yandex.ua

Телефон: +3 (097) 55 28 355

Лакутіна Наталя Олександрівна

викладач

Освіта та професійний шлях:

В 2011 р. закінчила факультет політичних наук ЧДУ ім. П.Могили. З 2012 р. працює провідним фахівцем кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови. З 2013 р. працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови ЧДУ ім. П.Могили.

Наукові інтереси: міжнародні відносини, зовнішня політика, переклад, французька мова, латинська мова.

Телефон: (0512) 76-92-70

Мелінчук Наталя Володимирівна

викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

2009 р. – закінчила МДУ імені В.О. Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька)» та здобула кваліфікацію викладача німецької, англійської мов і зарубіжної літератури. У 2009-2010 рр. – старший лаборант кафедри теорії та практики перекладу і німецької філології ЧДУ ім. П.Могили.

З 2010 р. і до нині – викладач німецької мови кафедри теорії та практики перекладу ЧНУ ім. П.Могили. 2009-2014 рр. – аспірантка ЧДУ ім. П.Могили. Тема дисертаційного дослідження – «Реформування мовної освіти в університетах Німеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 2016–2018 рр. – підвищення кваліфікації – отримання ступеня магістра за спеціальністю «Історія та археологія» у ЧДУ ім. П.Могили.

Наукові інтереси: реформування мовної освіти в університетах Німеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття); переклад (з німецької мови і на німецьку); німецька література (особливо J.W. von Goethe, доба романтизму).

Телефон:

дом.: (0512) 41-77-63

моб.: +3 (097) 489 02 03

роб.: (0512) 76-92-70

Мелінчук Н.В. Наукові публікації (2010–2016 рр.)

Мукатаєва Ярослава Василівна

кандидат філологічних наук, доцент

Мукатаєва

Освіта та професійний шлях:

В 1976 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка. Після закінчення університету працювала вчителем німецької мови в середніх навчальних закладах м. Миколаєва, У 1993 р. було присвоєно звання «Старший вчитель», у 1996 р. – «Вчитель-методист» та кваліфікацію вчитель вищої категорії.

У 1997-2014 рр. працювала викладачем, старшим викладачем на кафедрі німецької філології МДУ ім. В.О.Сухомлинського та доцентом на кафедрі німецької філології і перекладу МНУ імені В.О. Сухомлинського. З 2014 р. працює доцентом на кафедрі теорії і практики перекладу з німецької мови ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).

Захист дисертацій:

2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, прагматичний та когнітивний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2009 р. – присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності германські мови

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології та перекладу

Наукові інтереси: лінгвостилістичний і лінгвокогнітивний аналіз художнього тексту

Електронна адреса: jara53@meta.ua

Телефон: (0512) 76-92-70

Муратова Валерія Факімівна

магістр філології

Освіта та професійний шлях

Магістр філології МДГУ ім. П.Могили, закінчила аспірантуру у 2010 р. у ЧДУ ім. П.Могили. Працює на кафедрі ТПП з 2006 р., на кафедрі ТПП з НМ – з 2012 р. У 2007 р. відвідувала університет м. Саарбрюкена (Німеччина) з метою підвищення кваліфікації, участь у семінарі «Інтеркультурна комунікація». З 2010 р. – відповідальний секретар журналу «Новітня філологія». У 2016 р. – здобула перше місце в обласному конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Гуманітарні науки».

Захист дисертації:

2012 р. – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Лексико-граматичний і стилістичний аспекти ідіолекту П. Зюскінда» у Херсонському державному університеті.

Коло інтересів: стилістика тексту, граматика німецької мови

Телефон: +38 (096) 143 10 73

Муратова В.Ф. Наукові публікацї (2010-2016 рр.)

Ніколащенко Юлія Андріївна

викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 1987р. закінчила Харьківський державний університет ім. Каразіна по спеціальності філолог, викладач німецької мови, перекладач. Свою педагогічну діяльність розпочала з 1988 року, працюючи в ЗОШ 24, 32 та 44. В 2002 р. була прийнята викладачем на кафедру іноземних мов педагогічного університету ім. В.О. Сухомлинського. У 2006 р. була переведена на кафедру німецької мови та літератури. В 2011 р. була прийнята викладачем на кафедру іноземних мов державного університету ім. П.Могили. В 2012 р. працює викладачем на кафедрі теорії та практики перекладу з німецької мови.

Наукові інтереси: запозичення в німецькій мові

Телефон: +38 (066) 630 81 78

Події та оголошення


вересня
18
Урочисті збори волонтерів

Центр соціально-психологічної підтримки, професійного розвитку та сприяння працевлаштуванню ЧНУ ім. Петра Могили запрошує всіх охочих долучитися до команди волонтерів Центру. Урочисті збори відбудуться 18 вересня 2019 року о 15.30 в ауд. 10-109. Реєстрація обов’язкова Телефони для довідок: 067-512-27-71 (Людмила Анатоліївна …

вересня
22
На молодіжний обмін в Болгарії шукають учасників та тім-лідера!

Проект «Social Inclusion for Better Future» передбачає, що протягом 10 днів молодь буде шукати шляхи інтеграції людей, які відносяться до соціально вразливих груп. Учасники зможуть підвищити власну поінформованість про поточні проблеми, навчаться поважати особливості інших представників суспільства та культурне різноманіття. …

вересня
24
Журналісти, беріть участь у онлайн-курсі з медіаграмотності!

Very Verified: онлайн-курс з медіаграмотності – це щеплення проти вірусу дезінформації. Курс розроблений міжнародною організацією IREX у партнерстві зі студією онлайн-освіти EdEra. Онлайн-курс пояснює, як орієнтуватися в інформації довкола та як розпізнати дезінформацію та пропаганду. Формат: курс складається з п’яти …