Секція “Німецький переклад”


tpp z nm sostav

Професорсько-викладацький склад кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови

Кафедру теорії та практики перекладу було створено у 2006 р. З 2010 р. кафедра існує як окремий самостійний підрозділ Інституту філології. Сьогодні навчальний процес на кафедрі допомагають здійснювати 14 викладачів, з яких 2 доктори філологічних наук, професори А.М. Науменко, О.Д. Міхільов; 3 кандидати наук, доценти  Л.О. Гончаренко, Я.В.  Мукатаєва, В.Ф. Муратова; 3 старших викладачі  А.А. Науменко, А.І. Воєхевич, В.О. Греков; 6 викладачів  Н.В. Мелінчук, Ю.А. Ніколащенко, Н.І. Волинщикова, Н.О. Лакутіна, А.Ю. Корягіна, Т.О. Ворона.

У 2007 р. при кафедрі було відкрито аспірантуру з германських мов та загального мовознавства, де зараз навчаються 5 осіб, у тому числі з різних кафедр Чорноморського державного університету імені Петра Могили, а також інших вищих навчальних закладів Миколаєва та області. У 2015 р. відкрито аспірантуру з перекладу, де зараз навчаються 3 аспіранта.

Кафедру очолює А.М. Науменко, доктор філологічних наук, професор, автор 348 наукових праць, серед яких – декілька підручників із перекладу, німецької філології, зарубіжної літератури, за якими навчаються студенти багатьох вищих навчальних закладів України.

Над докторськими дисертаціями працюють кандидати філологічних наук, доценти Л.О. Гончаренко, В.Ф. Муратова, а тексти кандидатських дисертацій готують 6 викладачів.

Своєю головною метою кафедра визначає всебічну та глибинну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» спеціальності «Перекладач з двох мов (німецької та англійської)».

Найближчою перспективною метою є відкриття докторантури з трьох спеціальностей: «Германські мови», «Загальне мовознавство», «Переклад».

Головними завданнями кафедра вважає забезпечення навчального процесу через впровадження системи науково-дослідних, організаційно-методичних та виховних заходів щодо реалізації змісту освіти відповідно до державно-стандартних освітніх і кваліфікаційних рівнів. Допоміжними завданнями виступають тут принципи науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, а також незалежності освіти від втручання будь-яких партій, організацій та юридичних осіб. Для виконання вказаних завдань кафедра має відповідну кадрову, матеріальну, методологічну та методичну бази. У підборі кадрів кафедра реалізує принципи спеціалізації науково-методичної кваліфікації (тобто підготовку аспірантів і докторантів, у зв’язку з потребами навчального плану та з урахуванням допоміжного принципу хронологічного ущільнення – зміна аспектів викладання через кожні 5 років).

Кафедра реалізує принцип осучаснення технічних засобів навчання та методичної літератури, а також допоміжних фондів (аудіо-, відео-, мультимедійних матеріалів тощо). Так у 2008 р. надруковано 3 підручники і посібники з грифом МОН України, у 2009 р. видано 2, у 2010 р. – 3 підручники, з 2011 по 2016 рр. надруковано  5 посібників. Кафедра створює комп’ютерну базу методичних і наукових матеріалів, якою вже користуються студенти за допомогою мережі Інтернет.

Методологічна база кафедри не спирається на принцип використання нових технологій будь-якою ціною, а втілює принцип творчого (тобто критичного) ставлення як до нових методик навчання, так і до традиційних. Крім того, на відміну від минулих років і поширеного у багатьох вищих навчальних закладах України і світу підходу до навчання іноземної філології як філології однієї країни, кафедра ввела ще у 2006 р. національно-варіативний підхід, згідно з яким переклад, мова та література вивчаються як національно-специфічні варіанти англомовних та німецькомовних держав. Цей підхід найбільш активно реалізується у курсах перекладу, іноземної мови, лінгвокраїнознавства, історії відповідних літератур, а також у науково-дослідній роботі студентів.

Зазначена методологія дозволила використовувати нові форми навчання, які здійснюються у двох напрямах: мовлення та теоретизування, тобто студент навчається активно розмовляти, перекладати правильною іноземною мовою і водночас аналізувати її як об’єкт наукового дослідження. Головними новаціями при цьому є розширення пасивної пам’яті студента й активізація переходу її в активний стан. Для цього застосовують як традиційні форми навчання (проблемність, дискусійність, креативність тощо), так і нові: заняття без домашнього завдання (А.М. Науменко), мікродослідження студента ( Я.В. Мукатаєва), підсумковий контроль як тематичний вечір ( Л.О. Гончаренко, В.Ф. Муратова).

Викладацький склад

Науменко Анатолій Максимович

завідуючий кафедри, доктор філологічних наук, професор

tpp z nm

Освіта та професійний шлях:

В 1967 р. – закінчив філологічний факультет Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова. З цього часу працює викладачем, старшим викладачем, доцентом і професором кафедр іноземних мов (Красноярський технологічний інститут, 1967-1971), зарубіжних літератур (Іжевський державний університет, 1974-1980), німецької філології (Сімферопольський державний університету , 1980-1991),  німецької філології (Мелітопольський державний педагогічний інститут, зав. каф. і декан філологічного факультету, 1991-1997), німецької філології і перекладу германських мов (Запорізький державний університет, 1997-2004), теорії та практики перекладу (ЧНУ ім. П.Могили, 2004-сьогодні).  

Захист дисертацій:

1976 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Творчий метод Карла Крауса-драматурга» в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова.

1991 р. – захист докторської дисертації на тему «Жанрові особливості австрійської драматургії 1918-1938-х рр.» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.01.04 – література зарубіжних країн в Московському державному університеті імені М.В.Ломоносова.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

1983 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри романо-германських мов.

1990 р. – нагороджений медаллю «Ветеран праці».

1991 р. – присуджено вчене звання професора кафедри німецької філології.
1995 р. – нагороджений знаком «Відмінник освіти України».
2007 р. – нагороджений знаком «Петро Могила».
2009 р. – Письмова подяка прем’єр-міністра України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

1967-2016 рр. – нагороджувався неодноразово  Почесною Грамотою ректорату, обласної адміністрації та Міністерства освіти за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

Наукові інтереси: німецька філологія, німецькомовні літератури, теорія та практика перекладу. 

Телефон: (0512) 76-71-33

Науменко А.М. Дисципліни

Гончаренко Людмила Олексіївна

заступник директора інституту філології, к.філол.н., доцент.

Освіта та професійний шлях:

У 2005 році закінчила Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність за дипломом – магістр з перекладу (англійська та німецька мови) (диплом КВ № 28262906 від 26 грудня 2005 р.). У 2006-2010 рр. навчалась в аспірантурі ЧДУ ім. П. Могили. Кандидат філологічних наук з 2011 року. Дисертацію на тему «Лінгвокогнітивні, функціонально-прагматичні та адаптаційні ознаки лексичних запозичень у сучасній німецькомовній та україномовній пресі» захистила 21 січня 2011р. у спеціалізованій раді К 41.053.05 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», номер диплома ДК № 000967 від 22 грудня 2011р. У 2014 р. присвоєно звання доцента. У 2005–2006 рр. працювала викладачем кафедри філології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». У 2009–2012 рр. – викладач-асистент кафедри теорії та практики перекладу ЧДУ ім. П.Могили. З 2012 р. – по теперішній час працює доцентом кафедри теорії та практики перекладу ЧДУ ім. П. Могили. У 2015 р. призначена на посаду заступника директора Інституту філології ЧДУ ім. П. Могили (з 2016 р. – ЧНУ).

Захист дисертацій:

2011 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Лінгвокогнітивні, функціонально-прагматичні та адаптаційні ознаки лексичних запозичень у сучасній німецькомовній та україномовній пресі» в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2011 р. – нагороджена сертифікатом на підвищення кваліфікації в рамках першого міжнародного семінару «Шлях перекладача», Україна, Миколаїв.

2012 р. – нагороджена сертифікатом за участь у семінарі «Навчання та стажування в Німеччині», Дрезден, Берлін (Німеччина).

2014 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри теорії та практики перекладу.

2014 р. – нагороджена сертифікатом за участь у семінарі «Навчання та стажування в Німеччині», Лейпциг, Берлін (Німеччина).

2015 р. – нагороджена сертифікатом за участь в Осінній академії «Європа та її кордони», Саарбрюккен (Німеччина).

2016 р. – нагороджена сертифікатом за участь у Літній академії «Успішна міжнародна співпраця ВНЗ», Німеччина, Штутгарт.

Наукові інтереси: теорія та практика перекладу, міжкультурна комунікація.

Електронна адреса: stotskaya07@rambler.ru

Телефон: (0512) 76-9260

Ворона Тетяна Олексіївна

викладач кафедри

Освіта та професійний шлях

У 2013 р. закінчила ЧДУ. З 2015 р. працює викладачем у ЧНУ ім. П.Могили.

Наукові інтереси: гендерний аспект у перекладі

Електронна адреса: tatyana18vorona@gmail.com

Греков Володимир Олегович

старший викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 2013 р. закінчив філологічний факультет ЧДУ ім. П.Могили. З цього часу працює викладачем, старшим викладачем кафедри ТПП з німецької мови.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2015 – присвоєно звання старшого викладача кафедри ТПП зі німецької мови

Наукові інтереси: перекладознавство, підготовка перекладачів-синхроністів

Електронна адреса: vovagrekov@gmail.com

Телефон: +38 (093) 982 00 03

Корягіна Альона Юріївна

cтарший викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 2009 р. закінчила факультет іноземної філологій ЧДУ ім. П.Могили за програмою підготовки магістра за спеціальністю «Мова та література (німецька, англійська)». У 2009-2014 рр. працювала викладачем іноземної мови в коледжі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. У 2014-2015 рр. викладачем кафедри німецької філології МНУ ім. В.О.Сухомлинського. З вересня 2015 р. працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови ЧНУ ім.П.Могили і є здобувачем тієї ж кафедри.

Наукові інтереси: соціолінгвістика та фоностилістика

Електронна адреса: a.koryagina2011@yandex.ua

Телефон: +3 (097) 55 28 355

Лакутіна Наталя Олександрівна

викладач

Освіта та професійний шлях:

В 2011 р. закінчила факультет політичних наук ЧДУ ім. П.Могили. З 2012 р. працює провідним фахівцем кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови. З 2013 р. працює викладачем кафедри теорії та практики перекладу з німецької мови ЧДУ ім. П.Могили.

Наукові інтереси: міжнародні відносини, зовнішня політика, переклад, французька мова, латинська мова.

Телефон: (0512) 76-92-70

Мелінчук Наталя Володимирівна

викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

2009 р. – закінчила МДУ імені В.О. Сухомлинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька)» та здобула кваліфікацію викладача німецької, англійської мов і зарубіжної літератури. У 2009-2010 рр. – старший лаборант кафедри теорії та практики перекладу і німецької філології ЧДУ ім. П.Могили.

З 2010 р. і до нині – викладач німецької мови кафедри теорії та практики перекладу ЧНУ ім. П.Могили. 2009-2014 рр. – аспірантка ЧДУ ім. П.Могили. Тема дисертаційного дослідження – «Реформування мовної освіти в університетах Німеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. 2016–2018 рр. – підвищення кваліфікації – отримання ступеня магістра за спеціальністю «Історія та археологія» у ЧДУ ім. П.Могили.

Наукові інтереси: реформування мовної освіти в університетах Німеччини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття); переклад (з німецької мови і на німецьку); німецька література (особливо J.W. von Goethe, доба романтизму).

Телефон:

дом.: (0512) 41-77-63

моб.: +3 (097) 489 02 03

роб.: (0512) 76-92-70

Мелінчук Н.В. Наукові публікації (2010–2016 рр.)

Мукатаєва Ярослава Василівна

кандидат філологічних наук, доцент

Мукатаєва

Освіта та професійний шлях:

В 1976 р. закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка. Після закінчення університету працювала вчителем німецької мови в середніх навчальних закладах м. Миколаєва, У 1993 р. було присвоєно звання «Старший вчитель», у 1996 р. – «Вчитель-методист» та кваліфікацію вчитель вищої категорії.

У 1997-2014 рр. працювала викладачем, старшим викладачем на кафедрі німецької філології МДУ ім. В.О.Сухомлинського та доцентом на кафедрі німецької філології і перекладу МНУ імені В.О. Сухомлинського. З 2014 р. працює доцентом на кафедрі теорії і практики перекладу з німецької мови ЧДУ ім. П.Могили (з 2016 р. – ЧНУ ім. П.Могили).

Захист дисертацій:

2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему «Німецький прозовий шванк: лінгвостилістичний, прагматичний та когнітивний аспекти» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.04 – германські мови.

Звання, нагороди та особисті відзнаки:

2009 р. – присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності германські мови

2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри німецької філології та перекладу

Наукові інтереси: лінгвостилістичний і лінгвокогнітивний аналіз художнього тексту

Електронна адреса: jara53@meta.ua

Телефон: (0512) 76-92-70

Муратова Валерія Факімівна

магістр філології

Освіта та професійний шлях

Магістр філології МДГУ ім. П.Могили, закінчила аспірантуру у 2010 р. у ЧДУ ім. П.Могили. Працює на кафедрі ТПП з 2006 р., на кафедрі ТПП з НМ – з 2012 р. У 2007 р. відвідувала університет м. Саарбрюкена (Німеччина) з метою підвищення кваліфікації, участь у семінарі «Інтеркультурна комунікація». З 2010 р. – відповідальний секретар журналу «Новітня філологія». У 2016 р. – здобула перше місце в обласному конкурсі робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Гуманітарні науки».

Захист дисертації:

2012 р. – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Лексико-граматичний і стилістичний аспекти ідіолекту П. Зюскінда» у Херсонському державному університеті.

Коло інтересів: стилістика тексту, граматика німецької мови

Телефон: +38 (096) 143 10 73

Муратова В.Ф. Наукові публікацї (2010-2016 рр.)

Ніколащенко Юлія Андріївна

викладач кафедри

Освіта та професійний шлях:

В 1987р. закінчила Харьківський державний університет ім. Каразіна по спеціальності філолог, викладач німецької мови, перекладач. Свою педагогічну діяльність розпочала з 1988 року, працюючи в ЗОШ 24, 32 та 44. В 2002 р. була прийнята викладачем на кафедру іноземних мов педагогічного університету ім. В.О. Сухомлинського. У 2006 р. була переведена на кафедру німецької мови та літератури. В 2011 р. була прийнята викладачем на кафедру іноземних мов державного університету ім. П.Могили. В 2012 р. працює викладачем на кафедрі теорії та практики перекладу з німецької мови.

Наукові інтереси: запозичення в німецькій мові

Телефон: +38 (066) 630 81 78

Події та оголошення


червня
22
Конференція трудового колективу ЧНУ імені Петра Могили

22 червня 2020 року о 15:00 в актовій залі ЧНУ імені Петра Могили відбудеться конференція трудового колективу Порядок денний: 1. Затвердження нової редакції Статуту ЧНУ імені Петра Могили 2. Затвердження Стратегічного плану розвитку ЧНУ імені Петра Могили на період 2019-2024 …

Набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща)

Шановні студенти! Оголошується набір на безкоштовне семестрове стажування в Поморській Академії (Слупськ, Польща) на осінь 2020-2021 н.р. Основні вимоги до учасників: студент/ка ЧНУ ім. Петра Могили 2-3, 5 курс навчання, будь-яка спеціальність знання польської мови (А2 і вище) академічна успішність …

травня
12
До уваги вступників на магістратуру

Увага! Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ (ЗНО для магістрів) з 12.05 – 05.06.2020 року Детальніше тут