Кафедра політичних наук - ЧНУ iм. Петра Могили

Кафедра політичних наук


!! Кафедра політичних наук_Інфографіка - в інформацію про кафедру

Одним з перших кроків по становленню політологічного напрямку в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили (на той час Миколаївська філія Національного університету «Києво-Могилянська академія») була діяльність керівництва університету по організації набору студентів на спеціальність «Політологія». 29 травня 1997 року був виданий наказ № 171/К-У ректора університету Л. Клименко про зарахування студентів на спеціальність «Політологія» в кількості 30 осіб.

У відповідності до рішення Вченої Ради університету 24 червня 1997 року з метою забезпечення виконання навчального плану підготовки фахівців-політологів у навчальному закладі була створена кафедра суспільно-політичних наук, яку очолив доктор історичних наук професор В. Шкварець, призначений на посаду завідувача 28 серпня 1997 року. До першого складу викладачів кафедри входили кандидати історичних наук М. Шитюк, В. Рагулін, кандидат психологічних наук Л. Костенко та старший викладач Ю. Рябенко.

Рішенням Вченої ради університету від 13 листопада 1997 р. та у відповідності до наказу ректора №1/Н від 22 січня 1998 р. з метою створення випускаючої кафедри за ліцензованим напрямком «Політологія» в університеті була створена кафедра політології, а її завідувачем була призначена доктор педагогічних наук І. Мейжис. Поряд зі штатними працівниками кафедри в цей час, як викладачів-сумісників, до роботи були залучені кандидат історичних наук, доцент О. Бобіна, кандидат соціологічних наук, доцент А. Онуфрійчук, кандидат філософських наук, доцент О. Бакалець та ін. Згаданим наказом за кафедрою був закріплений перелік навчальних дисциплін навчального плану підготовки студентів. Кафедра забезпечувала викладання курсів «Вступ до спеціальності», «Загальна теорія політики», «Філософія політики», «Історія зарубіжних політичних вчень», «Соціологія», «Політична ідеологія та психологія», «Політичні проблеми соціального управління», «Логіка», «Релігієзнавство», «Українська та зарубіжна культура» та ін.

На цьому етапі, важливим напрямком роботи викладачів складала підготовка навчальних та робочих програм навчальних дисциплін та їх методичне забезпечення. В 1997-1998 навчального року викладачами кафедри були підготовлені до друку і видані декілька перших навчально-методичних матеріалів. Зокрема, за редакцією доцента О. Бакальця був виданий навчальний посібник «Політологія».

На початку 1998 року на кафедрі була завершена робота по доопрацюванню нового навчального плану спеціальності «Політологія». З метою вирішення питання підвищення кваліфікації викладачів кафедри в 1998 році був розроблений п’ятирічний план стажування.

В травні 1998 р. в університеті був створений Департамент політології, який очолила доктор педагогічних наук, професор І. А. Мейжис. Це сприяло подальшому удосконаленню організації навчального процесу підготовки студентів-політологів.

У вересні 1999 р. на роботу в університет був запрошений доктор історичних наук, професор А. Колісніченко, який очолив кафедру політології. Також, в 1999–2000 н.р. штатними працівниками кафедри стали доцент М. Іванов, доцент В. Курілло, ст. викладач А. Фесенко.

1999–2000 н. р. був відзначений першим випуском студентів-бакалаврів за спеціальністю 6.040300 Політологія. Після складання державного іспиту та захисту кваліфікаційних робіт дипломи бакалаврів політології отримали 26 випускників.

З 2000 р. Департамент політології був реорганізований у Факультет політичних наук, і першим його деканом став доктор історичних наук, професор М. Багмет. В 2000–2001 н.р. кафедра політичних наук суттєво змінила свою структуру, передавши дисципліни соціологічного та педагогіко-психологічного циклів на новостворену кафедру соціальної роботи. Рішенням Вченої ради університету від 11 вересня 2002 року була змінена назва кафедри політології. З цього часу, вона отримала назву – кафедра політичних наук, яку зберігає до сьогодні. Таким чином, з цього часу як випускаюча кафедра політичних наук здійснювала підготовку фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

В 2011–2012 рр. в ході процедури чергової акредитації кафедра політичних наук отримала необхідні сертифікати і право здійснювати підготовку фахівців-політологів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавра», «спеціаліста» та «магістра». У відповідності до отриманих сертифікатів ліцензійний обсяг підготовки «бакалаврів» на денній формі став складати 75 осіб, «спеціалістів» – 15, «магістрів» – 40 осіб.

Випускники-політологи сьогодні працюють в органах державної влади, місцевого і регіонального самоврядування, політичних партіях, громадських організаціях та засобах масової інформації. За період з 1997 р. до липня 2016 року було здійснено 17 випусків бакалаврів, 11 випусків спеціалістів та 13 випусків. За цей час в університеті пройшли навчання та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» – 631 студент, «спеціаліста» – 237 студентів, «магістра» – 292 студенти.

Значна частина випускників є науковцями та викладачами дисциплін соціально-гуманітарного циклу. Двоє з них (Ю. Палагнюк, Ю. Седляр) стали докторами наук та працюють викладачами в Чорноморському національному університеті ім. П. Могили. Близько 20 випускників захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і працюють в різних навчальних закладах нашої країни та за її межами.

З вересня 2011 року кафедру очолює доктор політичних наук, професор М. Іванов.

Кафедра політичних наук організує та забезпечує професійну підготовку студентів за всіма рівнями вищої освіти «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» (PhD) за спеціальністю 052 «Політологія» (денна та заочна форма навчання) та відповідає за викладання навчальної дисципліни «Політологія» для більшості спеціальностей, які існують в ЧНУ ім. Петра Могили.

Професорсько-викладацький склад кафедри політичних наук налічує 13 співробітників, в тому числі: 2 професори,7 доцентів, 3 старших викладачі та 1 викладач.

Контактна інформація кафедри :

E-mail: 531m@ukr.net

E-mail: mykola.ivanov@chmnu.edu.ua

Кафедра розташована:3-й корпус, кімн. 3-202

Тел. (0512) 76-55-78

Викладацький склад

!! Кафедра політичних наук_Загальне фото кафедри

Микола Семенович Іванов

доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук

Іванов М.С.2_1024х768

 

У 1987 р. закінчив Одеський державний університет іменіІ. І. Мечникова (спеціальність – історія; кваліфікація – викладач історії та суспільствознавства). Свою роботу в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили почав у 1999 р. доцентом кафедри політології. У 2004 р. закінчив докторантуру в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». У 2005 р. захистив докторську дисертація в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України на тему «Політична освіта як засіб формування політичної культури та чинник політичного процесу». З2006 р. професор кафедри політичних наук Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили. З вересня 2006 р. по вересень 2011 р. перебував на посаді завідувача кафедри державної служби Чорноморського державного університету імені Петра Могили. З вересня 2011 р. і по теперішній час – завідувач кафедри політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

E-Mail: mykola.ivanov@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: проблеми функціонування влади в умовах перехідних суспільств, оптимізація політичних систем та специфіки соціально-економічних завдань на етапі впровадження ринкових відносин та демократизації відносин у суспільстві, проблеми політичної освіти.

Основні публікації:

 1. Загальна-теорія політики : Навчально-методичні матеріали / М. С. Іванов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П, Могили, 2003. – 140 с.
 2. Провідники духовності в Україні. Монографія. – К.: Вища школа, 2003. – 783 с. (у співавторстві)
 3. Політична освіта в контексті політичних трансформацій суспільства. Монографія / М. С. Іванов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П, Могили, 2004. – 280 с.
 4. Політична географія : Навчально-методичні матеріали / М. С. Іванов. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – 44 с.
 5. Законодавче забезпечення функціонування парламентсько-президентської форми правління та проблема подолання протистояння гілок влади в сучасній Україні / М. С. Іванов // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 56. Т. 69. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007. – С. 19–22.
 6. Історія політичної думки: Навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл За заг. Ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів : Новий світ-2000, 2014. – 766 с. (У співавторстві)
 7. Іванов М. С. Проблеми становлення громадянського суспільства в Україні: сучасна практика / М. С. Іванов// Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 273. Вип. 261. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 55–60.

Бронніков Віктор Дмитрович

кандидат історичних наук, доцент

Бронніков В.Д._1024х768

У 1977 р. закінчив історичний факультет Дніпропетровського державного університету (спеціальність – історія; кваліфікація – викладач історії та суспільствознавства). У 1986 р. захистив дисертацію «Інтелігенція України в роки громадянської війни 1918–1920 рр.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Працював в вищих навчальних закладах Дніпра та Кіровограда. У 1996 р. отримав вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарних наук. З 2001 р. по теперішній час працює в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на посаді доцента кафедри політичних наук.

E-Mail: viktor.bronnikov@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: елітологія, маргіналістика, глобалістика, конфліктологія, проблеми війни та миру.

Основні публікації:

 1. Бронніков В. Д. Про становлення концепції маргінальності / В. Д. Бронніков // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 97. Т. 110. – Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 11–14.
 2. Ознаки маргінальності політичної верхівки сучасної України // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 137. Т. 149. – Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 26–31.
 3. Бронніков В. Д. Вплив політичної кон’юнктури на освіту і науку в Німеччині 1933-1945 рр./В.Д.Бронніков, О.В.Приймак // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах.– №1 (93). –Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ ім. О.Гончара, 2013. – С.100–104.
 4. Бронніков В.Д. Соціально-філософські аспекти феномену маргінальності / В.Д. Бронніков // Наукові праці: Науково-методичний журнал.–Т.257.Вип.245. Філософія.–Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, – С.43–48.

Громадська Наталя Анатоліївна

кандидат політичних наук, доцент

Громадська Н.А._1024х768

У 1996 р. закінчила Донецький державний університет (спеціальність – документознавство і документаційне забезпечення управління; кваліфікація – організатор підприємницької діяльності). В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили працює з 2007 р.У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили на тему «Соціальний діалог як інструмент впровадження державної соціальної політики». З 2013 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри політичних наук. У 2008 р. за дослідження в сфері соціального партнерства між працівниками та роботодавцями нагороджена грамотою Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації. З 2014 р. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К 38.053.01по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидат політичних наук (спеціальності: 23.00.02 «Політичні інститути і процеси», 22.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку»).

E-Mail: natalia.gromadska@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: особливості політичної комунікації та її прояви в інформаційному суспільстві, політична журналістика: теоретичні та практичні аспекти, методологія та специфіка політичного аналізу.

Основні публікації:

 1. Громадська Н.А. Державна політика: аналіз та механізми впровадження: [методичні рекомендації (за кредитно-модульною системою)] / Наталя Анатоліївна Громадська. – Випуск 175. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 116 с. (Методична серія).
 2. Громадська Н. А.Аналіз політики в діяльності державного службовця // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.174. Т.186. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С.39–43.
 3. Громадська Н. А. Діалог як умова політичної комунікації та механізм залучення суспільно-політичних акторів до політичного процесу / Н. А. Громадська, Т. О. Славко // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.166. Т.178. Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С.21–27.
 4. Громадська Н. А. Соціальна стратифікація в умовах глобалізації сучасного світу / Н. А. Громадська, В.І.Андріяш, // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.182. Т.194. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. –- С.60–64.
 5. Громадська Н. А. Соціальний діалог: [навчальний посібник] / Н. А. Громадська. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – 188 с.
 6. Громадська Н.А. Сучасні особливості політичної комунікації та її прояви в інформаційному суспільстві / Н.А.Громадська, О.В. Акетіна// Наукові праці. –Вип. 236. Т. 248.Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2014. – С. 53–58.
 7. Громадська Н.А. Політичний аналіз як невід’ємна складова політичної журналістики / Н.А.Громадська // Наукові праці. – Вип. 261. Т. 273. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2016. – С. 34–38.

Колесніченко Наталя Михайлівна

старший викладач кафедри

Колесніченко Н.М._1024х768

У 1981 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Г. Бєлінського (спеціальність – історія; кваліфікація – вчитель історії і суспільствознавства). Стаж педагогічної діяльності – 35 років. В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на кафедрі політичних наук працює з 2000 р.

E-Mail: natalia.kolesnichenko@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: політика і права людини, історія політичної думки України.

Основні публікації:

 1. Колесніченко Н. М. Деякі аспекти сучасних дискусій по проблемі толерантності / Н. М. Колесніченко // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – Вип. 13. – Київ–Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 116–122.
 2. Колесніченко Н. М. До проблеми формування політичної толерантності в українському суспільстві / Н. М. Колесніченко // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – Вип. 14. – Київ–Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 65–69.
 3. Колесніченко Н. М. Політика і права людини : Навчально-методичні матеріали / Н. М. Колесніченко. – Вид. 2-ге, доп. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 44 с.
 4. Колесніченко Н. М. Управління політичними проектами : Навчально-методичні матеріали / Н. М. Колесніченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 59 с.
 5. Колесніченко Н. М. Особливості демократичного процесу на місцевому рівні / Н. М. Колесніченко // Наукові праці. Науково-методичний журнал. – Вип. 109. Т. 122. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 81–84.
 6. Колесніченко Н. М. Універсальність прав людини: сучасні підходи до проблеми / Н. М. Колесніченко // Наукові праці. – Вип. 166. Т. 178. –Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 31-36.
 7. Колесніченко Н. М. До проблеми визначення поняття «біженець» / Н. М. Колесніченко // Наукові праці. – Вип. 261. Т. 273. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 29 -34.

Колісніченко Анатолій Іванович

доктор історичних наук, професор

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У 1976 р. закінчив Військово-політичну академію ім. В. Леніна (спеціальність – всесвітня історія; кваліфікація – викладач гуманітарних дисциплін). У 1995 р. захистив докторську дисертацію на тему «Історія державного будівництва в СРСР: проблеми та уроки (1946–1991 рр.)». Свою роботу в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили почав у 1999 р., у якому до 2011 р. працював на посаді завідувача кафедри політичних наук. На теперішній момент – професор кафедри політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

E-Mail: anatolij.kolisnichenko@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: історія зарубіжної політичної думки, історія державного будівництва, проблеми парламентаризму.

Основні публікації:

 1. Колісніченко А. І. Історія держави і політико-правових вчень Стародавньої Греції та Риму : Навчальний посібник / А. І. Колісніченко. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – 274 с.
 2. Колісніченко А. І. Хрестоматія з історії греко-римських політико-правових вчень / А. І. Колісніченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 192 с.
 3. Колісніченко А. І. Історія держави і права України : Навчально-методичні матеріали / А. І. Колісніченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 200 с.
 4. Колісніченко А. І. Український парламентаризм : Навчально-методичні матеріали / А. І. Колісніченко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 140 с.
 5. Колісніченко А. І. Хрестоматія з історії та теорії політики : хрестоматія / А. І. Колісніченко. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 368с.
 6. Колісніченко А. І. Історія політичної думки ХХ-ХХІ століть у першоджерелах : [навчальний посібник] / А. І. Колісніченко, С. І. Шкірчак. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Том 1. – 404 с.
 7. Історія політичної думки ХХ–ХХІ століття в першоджерелах : Навчальний посібник / [ А. І. Колісніченко, Ю. Л. Подаєнко, А.С. Соловйова та ін.]. – Том 2. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 292 с.
 8. Колісніченко А.І. Історія політичних вчень зарубіжних країн: методичні рекомендації/ А.І. Колісніченко. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 56 с.
 9. КолісніченкоА. І. Основні напрямки організаційно-виховної і психологічної роботи у Збройних Силах України: проблеми і рішення / А. І. Колісніченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 273. Вип. 261. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 65–68.
 10. Колісніченко А. І. Військовий фактор у світовій політиці (кін. ХХ – початок ХХІ ст.) / А. І. Колісніченко // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13) (січень-березень). – Т. 2. – С. 75–79.

Курілло Вадим Євгенович

кандидат історичних наук, доцент

Курілло В.Є._1024х768

У 1969 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С. О. Макарова.У 1980 р. закінчив аспірантурута у 1981 р. захистив дисертацію на тему: «Молодь у національно-визвольному русі Південно-Африканської Республіки (1969 – 1973 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. На викладацькій роботі з 1980 року. З 1999 р. по теперішній час працює в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили на посаді доцента кафедри політичних наук. Автор близько шістдесяти наукових робіт.

EMail: vadym.kurillo@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: латентна політика, політичні системи та політичні режими сучасності, політична культура.

Основні публікації:

 1. Курілло В. Є. Види латентної політики / В. Є. Курілло // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Вип. 8. – Київ, Миколаїв, 2006. – С. 21–30.
 2. Курілло В. Є. Політична думка щодо сутності та джерел сучасної війни / В. Є. Курілло // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 52. Т. 65. – Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – С. 25–29.
 3. Курілло В. Є. Громадські зв’язки : Навчально-методичні матеріали / В. Є. Курілло. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. – 62 c.
 4. Курілло В. Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності : Навчальний посібник / В. Є. Курілло. – Миколаїв : Вид-во «TOB «Іліон», 2009. – 592 с.
 5. Курилло В. Е. Латентная политика. Политическая латентология. Учебное пособие / В. Е. Курилло. – Москва: Издательство «Спутник+», 2013. – 724 с.
 6. Курілло В.Є. Політичні координати інформаційного суспільства / В.Є. Курілло, О.С. Новокшанова // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 236. Т. 248. Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2014. – С. 40–45.
 7. Курілло В. Є. Латентна складова політичного процесу у Південній Африці в період боротьби з апартеїдом (1974–1994 рр.) / В. Є.Курілло, Г. О.Левченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 273. Вип. 261. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 69–73.

Левченко Олеся Олександрівна

кандидат політичних наук, доцент

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

У 1997 р. закінчила Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова (спеціальність – теорія соціально-політичних досліджень; кваліфікація – спеціаліст політолог).В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили працюєз 1998 р. на кафедрі політичних наук. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України на тему «Тенденції розвитку масової політичної свідомості в сучасній Україні». З 2005 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри політичних наук.

EMail: olesia.levchenko@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: політична психологія та політична іміджологія, історія та теорія політичних партій та рухів.

Основні публікації:

 1. Левченко О. О. ЗМІ при формуванні ціннісних орієнтацій громадян / О. О. Левченко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 52. Т. 65. – Політичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – С. 25–29.
 2. Левченко О. О. Щодо визначення категорій політична активність, діяльність, участь та поведінка: критерії розбіжності / О. О. Левченко // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – Випуск 13. – Київ-Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – С. 70–75.
 3. Левченко О. О. Конформна поведінка особистості як реакція на груповий тиск / О. О. Левченко // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – Випуск 16. – Київ-Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2009. – С. 200–207.
 4. Левченко О. О. Деякі аспекти трансформації системи політичних цінностей сучасних українців / О. О. Левченко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 137. Т. 149. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 11–13.
 5. Левченко О. О. Особливості зміни соціально-психологічних закономірностей конформації у політичній поведінці українців у період демократизації / О. О. Левченко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 143. Т. 155. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 92–98.
 6. Левченко О. О. Феномен ілюзії протесту в політичній поведінці сучасних українців / О. О. Левченко // Науковий вісник. – 2012. – № 17. – С. 107-112.
 7. Левченко О. О. Деякі аспекти щодо визначення категорії «політичне насилля» / О. О. Левченко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 185. Т.197. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2012. – С. 12–16.
 8. Левченко О. О. Технології формування образу зовнішнього ворога у демократичних та недемократичних режимах / О. О. Левченко, С. М. Ракчеєва // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 273. Вип. 261. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 74–78.

Лушагіна Тетяна Вікторівна

кандидат політичних наук, старший викладач

Лушагіна_1024х768

У 2009 році закінчила Чорноморський державний університет імені Петра Могили(спеціальність – політологія; кваліфікація – магістр політології, викладач соціально-гуманітарних дисциплін). В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили працює з 2012 р. на кафедрі політичних наук. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили на тему «Громада у вітчизняній політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття».

E-Mail: tetiana.lushagina@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: процес децентралізації, реформа місцевого самоврядування в Україні.

Основні публікації:

 1. Євтушенко О. Громада в українській політичній думці ХІХ – першої половини ХХ ст.: навч. посіб. / О. Н. Євтушенко, М. С. Іванов, Т. В. Лушагіна; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, Ін-т держ. упр., Каф. держ. служби. — Миколаїв : вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. – 154 с.
 2. Лушагіна Т. В. Теорія громади в політичній концепції І. Франка / Т. В. Лушагіна // Наукові праці. – Миколаїв, 2009. – Вип. 109. Т. 122. – С. 5–9.
 3. Євтушенко О., Лушагіна Т. Місце громади в консервативній традиції наукової думки (В. Липинський, С. Томашівський, В. Кучабський) / О. Євтушенко, Т.Лушагіна // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Київ, Миколаїв, 2009. – Випуск 15. – С. 110–119.
 4. Євтушенко О., Лушагіна Т.Громада в політичних поглядах українських народників другої половини ХІХ століття / О. Євтушенко, Т.Лушагіна // Гілея. – 2012. – Випуск 60. – С. 605–609.
 5. Євтушенко О., Лушагіна Т.Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика становлення : навчальний посібник / О. Євтушенко, Т. Лушагіна.  – Миколаїв : Вид-во ЧДУ, імені П.Могили, 2013. – 316 с.
 6. LushaginaT.The concept of the nation in the views of Ukrainian dissidents (1960-1980’s) / Т. Lushagina // Наукові праці: Серія Політичні науки – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2014. – Вип. 216. Т.228. – С.  80-83.
 7. LushaginaT.CrisesandproblemsoftheEuropeanUnion: PastandPresent / Т. Lushagina // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 224. Т. 236. Політологія. –  Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014.
 8. Лушагіна Т.В. Типологія та спрямованість децентралізації влади / Т.Лушагіна // // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 261. Т. 273. Політологія. –  Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 7 – 10.
 9. Лушагіна Т. Політичні вчення утопічного характеру ХVI – XVII століть / Т. Лушагіна // Історія політичної думки : підручник / За заг. ред. д-ра політ.н. Н.М.Хоми [І. В. Алєксєєнко, Т.В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.]. – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – С. 233-257.

Орленко Марина Володимирівна

кандидат політичних наук, в.о. старшого викладача кафедри

Орленко М.В._1024х768

У 2008 році закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили (спеціальність – політологія; кваліфікація – магістр політології). У 2008 році вступила до аспірантури Чорноморського державного університету імені Петра Могили за спеціальністю – 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному політичному процесі України». З 2015 року і по сьогодні працює викладачем кафедри політичних наук Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

E-Mail: maryna.orlenko@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: діяльність молодіжних громадських організацій в контексті євроінтеграції України, співпраця органів влади та інститутів громадянського суспільства у сфері державної молодіжної політики в Україні.

Основні публікації:

 1. Гуцалова М. Нормативно-правова база діяльності молодіжних організацій в Україні /М.Гуцалова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : зб. наук. пр. Серія «Питання політології». – № 1013. Випуск 21. – Харків, 2012. – С. 106–113.
 2. Гуцалова М. Європейський досвід реалізації молодіжної політики / М. Гуцалова // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 200. Т. 212. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 168 с. – С. 97–101.
 3. Gutsalova Features institutionalization of youth organizations in Europe and modern Ukraine / Maryna Gutsalova // The Caucasus and the 16 world. International Scientific Journal / Кавказ и Мир. Международный научный журнал. – Тбилиси : Кавказский международный центр исследования геоистории и геополитики, 2014. – № 18. – P.23–31.
 4. Орленко М. Теоретичний аналіз визначення політичної участі молодіжних організацій України / М. Орленко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія «Політологія». – Вип. 248. Т. 260. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – С. 26–31.
 5. Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії / Колективна монографія. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ імені Петра Могили, 2015. – 194 с. Співавтор – С. 146-159.

Соловйова Анна Сергіївна

кандидат політичних наук, доцент

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Закінчила Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, спеціальність – політологія (у 2007 р) та спеціальність – державна служба (у 2008 р.). В Чорноморському державному університеті імені Петра Могили працює з 2007 р. на кафедрі політичних наук. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили на тему «Авторитарне підкорення особи владному впливу у західній політичній думці 30-70-х років ХХ століття».Проходила міжнародне стажування в Заарландському університеті (м. Заарланд, Німеччина, 1-30 листопада 2014 року) в рамках Осінньої Академії «SchwierigeNachbarschaft (?): EuropäischeErfahrungen».Переможець обласногоконкурсу робіт молодих учених Миколаївської областів номінації «Соціально-політичні науки, соціальне забезпечення»; підготована (робота на тему «Модель «здорового суспільства» як парадигма суспільно-політичного розвитку сучасної України»).

E-Mail: anna.solovyova@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: трансформація ціннісних орієнтацій особистості, феномен підкорення владному впливу, конформність та авторитарність особи; політична лінгвістика, лінгвістичне маніпулювання.

Основні публікації:

 1. Соловйова А. С. Проблема підкорення особи владному впливу у праці Е. Фромма «Втеча від свободи» / А. С. Соловйова // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 97. Т. 110. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – С. 34–38.
 2. Соловйова А. С. Історія становлення та теоретична спадщина Франкфуртської школи (1930 – 1960 рр.) / А. С. Соловйова // Гілея. – 2009. – № 22. – С. 416–423.
 3. Соловйова А. С. Проблема конформізму як прояву прагнення особи до підкорення у зарубіжній політичній думці 30-70-х рр. ХХ століття / А. С. Соловйова // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 118. Т. 131. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили. – 2010. – С. 44–49.
 4. Соловйова А. С. Модель «здорового суспільства» як парадигма мінімізації негативних наслідків авторитарного підкорення / А. С. Соловйова // Грані. – 2011. – № 2 (76) березень–квітень. – С. 167–170.
 5. Історія політичної думки ХХ–ХХІ століття в першоджерелах : Навчальний посібник / [ А. І. Колісніченко, Ю. Л. Подаєнко, А.С. Соловйова та ін.]. – Том 2. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 292 с.
 6. Solovyova A. S. Consumerism as a behavioral guideline of mass society / A. S. Solovyova // Науковіпраці. Політичні науки. Вип. 216. Т. 228. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 83-87.
 7. Політичні неологізми як важлива складова сучасної політичної мови Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2015: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» : тези. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015. – Том 1. – С. 10-13.

Чупрін Роман В’ячеславович

кандидат політичних наук, доцент

Чупрін Р.В._1024х768

У 2005 р. закінчив Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили (спеціальність – політологія; кваліфікація – магістр політології, викладач соціально-гуманітарних дисциплін). В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили працює з 2008 р. на кафедрі політичних наук. У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили на тему «Участь громадськості у формуванні партійної політики: світовий досвід та українська практика». З 2015 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри політичних наук.

E-Mail: roman.chuprin@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: виборчі системи держав світу, геополітичні концепції країн Заходу ХХ – ХХІ століть.

Основні публікації:

 1. Чупрін Р. Дослідження діяльності мереж та коаліцій громадських організацій / Р. Чупрін, К. Плоский, А. Борзаковська, О. Копил, С. Гаращенко, Я. Маркевич. – К. : Центр політичної освіти, 2005. – 26 с.
 2. Чупрін Р. Представлення інтересів в умовах пропорційної виборчої системи / Р. Чупрін // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 34. Т. 47. – Політичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – С. 68–73.
 3. Чупрін Р. Участь громадськості у фінансуванні політичних партій / Р. Чупрін // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – Вип. 9. – Київ–Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007. – С. 203–213.
 4. Чупрін Р. Проектування виборчих систем : основні підходи та принципи / Р. Чупрін // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 118. Т. 131. – Політологія. – Миколаїв, 2010. – С. 64–68.
 5. Чупрін Р. Проектування виборчих систем : структура виборчого бюлетеня / Р. Чупрін // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 137. Т. 149. – Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 32–36.
 6. Чупрін Р. «Постколумбова епоха» Г. Маккіндера з позиції геополітики ХХІ століття / Р. Чупрін // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Т. 212. – Вип. 200. – Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 62 – 67.
 7. Чупрін Р. Вступ до політології : [методичні рекомендації] / Р.В. Чупрін. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2014. – 92 с. – (Методична серія; Вип. 231).
 8. Чупрін Р. Вибори за методом Кумбса: специфіка, переваги та недоліки / Р. Чупрін // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 273. Вип. 261. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 84–89.

Шкірчак Сергій Іванович

завідувач кабінетом кафедри політичних наук, викладач-асистент

Шкірчак С.І._1024х768

У 2009 році закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили(спеціальність – політологія; кваліфікація – магістр політології, викладач соціально-гуманітарних дисциплін). В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили працює з 2009 р. на кафедрі політичних наук.

E-Mail: serhij.shkirchak@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: теорія громадянського суспільства, вітчизняна політична думка міжвоєнного періоду, сучасні проблеми війни та миру.

Основні публікації:

 1. Колісніченко А. І. Історія політичної думки ХХ-ХХІ століть у першоджерелах : [навчальний посібник] / А. І. Колісніченко, С. І. Шкірчак. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Том 1. – 404 с.
 2. Історія політичної думки ХХ–ХХІ століття в першоджерелах : Навчальний посібник / [ А. І. Колісніченко, Ю. Л. Подаєнко, А. С. Соловйова, С. І. Шкірчак, А. І. Штевіна]. – Том 2. – Миколаїв : Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 292 с.
 3. Шкірчак С. І. Громадянське суспільство і державна влада в програмних документах українських політичних партій першої чверті ХХ століття/ С. І. Шкірчак // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, Соціологія, Політологія. – Том 20. Вип. 22 (4). – Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2012. – С. 229–235.
 4. Шкірчак С. І. Громадянське суспільство і державна влада в ідеології українського націонал-комунізму / С. І. Шкірчак // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал. – Випуск 4(1). – Дніпропетровськ : Вид-во «Інновація», 2012. – С. 211–26.
 5. Шкірчак С. І. Кооперативний рух як елемент громадянського суспільства в історії української суспільно-політичної думки першої чверті ХХст. / С. І. Шкірчак // Українська національна ідея: реаліїта перспективи розвитку : збірник наукових праць. – Випуск 25. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – С. 49–54.
 6. Шкирчак С. И.К вопросу о моделях взаимодействия государственной власти и гражданского общества/ С. И. Шкирчак // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». –№ 22 (165). Выпуск 28. – Белгород : Издательский дом «Белгород», 2013. – С. 174–
 7. Колісніченко А.І. Місце громадянського суспільства і державної влади в політичній доктрині В. Липинського / А. І. Колісніченко, С. І. Шкірчак // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ПП «Видавництво «Гілея»», 2014. – Вип. 84 (5). – С. 438–442.
 8. Шкірчак С. І. Проблема взаємодії державної влади і громадянського суспільства у роботах Д. Донцова / С. І. Шкірчак // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 273. Вип. 261. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016. – С. 11–15.

Ярошенко Віра Миколаївна

кандидат політичних наук, доцент

Ярошенко В.М._1024х768

У 1989 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Г. Бєлінського (спеціальність – історія; кваліфікація – викладач історії та суспільствознавства). В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили працює з 2000 р. на кафедрі політичних наук. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію в Одеській національній юридичній академії на тему «Формування гуманістичних цінностей у політичній свідомості молоді». У 2003 р. за сумлінну працю, професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток народовладдя отримала подічний лист від Миколаївської міської ради. У 2008 р. за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. З 2008 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри політичних наук.

EMail: vira.yaroshenko@chmnu.edu.ua

Коло наукових інтересів: концепція громадянськості у вітчизняній політичній науці, гендерні аспекти в політиці.

Основні публікації:

 1. Ярошенко В. М. Організаційне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування : Навчально-методичні матеріали / В. М. Ярошенко. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – 96 с.
 2. Ярошенко В. М. Політико-правове забезпечення інституту власності в Україні / В. М. Ярошенко // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. –Випуск 13. – Київ–Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2008. – С. 93–108.
 3. Ярошенко В. М. Особистісно-орієнтований підхід до розвитку громадянськості української молоді / В. М. Ярошенко // Сучасна українська політика : Політики і політологи про неї. – Випуск 16. – Київ-Миколаїв : Вид-во «Український центр політичного менеджменту», 2009.– С.176–183.
 4. Ярошенко В. М. Гендерні аспекти проблем управління у політичній сфері / В. М. Ярошенко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 137. Т. 149.– Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 88–94.
 5. Ярошенко В. М. Громадянське суспільство – теорія та практика / В. М. Ярошенко // Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Вип. 150. Т. 162. – Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 101–109.
 6. Yaroshenko V. The Role of Moral Default in Political Nation Forming Process in Ukraine (end of 2013 – beginning of 2014 years) // European Journal of Transformation Studies. – Vol. 2, No. 1. (Ukraine 2014 – a test of national spirit). – Tbilisi : Europe Our House, 2014. – P. 47 – 56.
 7. Беглиця В.П., Ярошенко В.М. Політична етика : [навчальний посібник]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2015. – 400 с.

 

Події та оголошення


січня
23
До уваги студентів та працівників ЧНУ імені Петра Могили!

Починаючи з 23 січня 2017 року в межах робочого часу, прийнято наступний розклад дзвінків занять

січня
23
День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили

Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні запрошує 23 січня на День Ізраїлю в ЧНУ ім. Петра Могили.