Кафедра економіки та підприємництва


!Фото кафедри

Історія створення кафедри

У 2006 році була створена кафедра економіки підприємства. Очолив кафедру заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Горлачук Валерій Васильович.

У 2007 році відкрито напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», а в 2012 р. − спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) за рівнем «Спеціаліст», у 2014 році був ліцензований  освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр».

У 2012 році кафедра була реорганізована у кафедру економіки підприємства та землеустрою, а у січні 2016 року поділена на кафедри економіки підприємства та управління земельними ресурсами.

З метою посилення кадрового складу, підвищення інтенсивності і якості навчальної та наукової роботи з листопада 2019 року кафедра була реорганізована шляхом приєднання кафедри економічної теорії та міжнародної економіки до кафедри економіки підприємства та отримала нову назву «Кафедра економіки та підприємництва». Завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Кузьменко Олександр Борисович.

 

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри

З 2016 року згідно Постанови кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №256 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і по теперішній час кафедра економіки підприємства здійснює підготовку бакалаврів (4 роки) і магістрів (1,5 роки) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». Програма  підготовки спрямована на опанування теорії, методології та практичних навичок у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, що забезпечує здобувачам затребувані на ринку праці компетентності.

На кафедрі працюють штатні викладачі та сумісники:

  • доктор економічних наук, професор − Кузьменко О.Б.;
  • кандидат економічних наук, професор Верланов Ю.Ю.;
  • 5 кандидатів економічних наук, доцентів: Іщенко Н.М. перший проректор ЧНУ, Семенчук І.М. заступник завідувача кафедри; Міцкевич Н.В., Фертікова Т.М., Горобченко О.А.;
  • доцент Палехова В.А.;
  • канд. істор. наук, доцент б.в.з. Погромський В.О.;
  • викладачі Прядко І.В., Лопатін А.О., Джигалюк Д.В.;
  • сумісники: Крутських Л.А. – заступник генерального директора ТОВ «Суднобудівний завод «Океан», підприємець, керівник бізнес-проектів; Татенко Ю.В. – керівник консалтингової компанії GoodStaff і Школи продажів у Миколаєві, підприємець, сертифікований бізнес-тренер і коуч; Братусь О.О. − заступниця директора Регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області.

Кафедра має широку базу практики, де студенти спеціальності отримують практичну підготовку та мають змогу потрапити у кадровий резерв: ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»», ТОВ СП «Нібулон», ПП «Ділова спілка», ТОВ «Чиста вода», СК «Провідна», ДП «Зоря-Машпроект», ТОВ «Сандора», ТОВ «Велам», банківські установи, аудиторські фірми тощо.

Випускники спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» можуть компетентно розпочинати та розвивати власний бізнес, працювати на підприємствах різних сфер виробництва продукції, надання послуг та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних і фондових біржах.

Випускники спеціальності можуть реалізувати себе в різних сферах економічної діяльності та обіймати такі посади:

  • у сфері підприємництва: керівник підприємства за видами економічної діяльності, організації з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; керівник підприємства сфери послуг; директор підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури;
  • у сфері торгівлі; керівник торговельної фірми; керівник магазину; комерсант; менеджер у роздрібній і оптовій торгівлі;
  • у сфері біржової діяльності: фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець з біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер).

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є єдиною на факультеті економічних наук, де у 2016 році відкрито аспірантуру з підготовки здобувачів за третім (освітньо-науковим) рівнем доктора філософії, де зараз навчаються 6 аспірантів. Відповідно кафедра економіки та підприємництва має повний цикл підготовки всіх рівнів вищої освіти: першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) доктор філософії.

 

Контактна інформація: 

10-й корпус, кімн. 10-312
(0512) 76-55-96

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Викладач Науковий ступінь, вчене звання Посада Контакти
Кузьменко Олександр Борисович доктор економічних наук, професор професор  oleksandr.kuzmenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
 Google Scholar
Назарова Людмила Володимирівна доктор економічних наук, доцент завідувач (0512) 76-55-96
Верланов Юрій Юрійович кандидат економічних наук професор  (0512) 76-55-96
 Google Scholar
Палехова Вікторія Антонівна доцент  viktoria.palehova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
 Google Scholar
Фертікова Тетяна Михайлівна кандидат економічних наук, доцент доцент  tetyana.fertikova@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
 Google Scholar
Іщенко Наталія Михайлівна кандидат економічних наук, перший проректор доцент  nataly.ishchenko@chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
Погромський Віктор Олександрович кандидат історичних наук доцент
б.в.з
 (0512) 76-55-96
Дранус Валентин Вікторович кандидат економічних наук в.о. доцента б.в.з  drval8@ukr.net
(0512) 76-55-96
Семенчук Ірина Миколаївна кандидат економічних наук,доцент доцент  irina.semenchuk@ chmnu.edu.ua
(0512) 76-55-96
 Google Scholar
Міцкевич Неоніла Василівна кандидат економічних наук, доцент доцент  neonila23@gmail.com
(0512) 76-55-96
 Google Scholar
Лопатін Артем Олегович аспірант в.о. викладача  areterik@gmail.com
(0512) 76-55-96
Де  Вітт Сенфорд Пол старший викладач  (0512) 76-55-96
Прядко Ірина Валеріївна старший викладач  iryna.priadko@chmnu.edu.ua
i.pryadok@gmail.com
(0512) 76-55-96
 Google Scholar
Крутських Лариса Анатоліївна викладач  (0512) 76-55-96
+38 (067) 510-31-11
Петренко Ірина Василівна провідний
фахівець
 irinapetrenko2017chnu@gmail.com
(0512) 76-55-96